Nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị ở thời điểm trước điều trị

58 36 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:21

KHOA Y DƢỢC dP rm ac y, *** VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRỊNH THỊ HIỀN an NGHIÊN CỨU SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM ed ici ne SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI VÀ LAO PHỔI TÁI TRỊ Ở ho ol of M THỜI ĐIỂM TRƢỚC ĐIỀU TRỊ NGÀNH Y ĐA KHOA Co py rig ht @ Sc KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI – 2019 VN U KHOA Y DƢỢC dP -*** rm ac y, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ed ici ne an Ngƣời thực hiện: TRỊNH THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM M SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN of LAO PHỔI MỚI VÀ LAO PHỔI TÁI TRỊ Ở Co py rig ht @ Sc ho ol THỜI ĐIỂM TRƢỚC ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA Khóa: QH.2013.Y Ngƣời hƣớng dẫn: PGS TS LÊ THỊ LUYẾN VN U LỜI CẢM ƠN rm ac y, Để hồn thành luận văn này, q trình lên ý tƣởng nhƣ thực hiện, em nhận đƣợc nhiều giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè anh chị cán nhân viên y tế Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: dP Ban chủ nhiệm, thầy cô giáo Bộ môn Liên chuyên khoa, Khoa Y – Dƣợc, Đại học Quốc Gia Hà Nội an Ban Giám đốc bệnh viện, Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Phổi ed ici ne Trung Ƣơng, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện 74 Trung ƣơng Đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy/Cơ Giáo sƣ, Phó giáo sƣ, Tiến sỹ hội đồng khoa học thông qua đề cƣơng, hội đồng khoa học bảo vệ khóa luận M đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho em trình nghiên cứu, hồn of thiện khóa luận tốt nghiệp chun ngành y đa khoa ol Em xin tỏ lòng kính trọng biết ơn tới: ho PGS TS Lê Thị Luyến, tận tâm dìu dắt, dành thời gian quý báu để Sc giúp đỡ hƣớng dẫn em suốt trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ, anh chị em gia ht @ đình, bạn bè động viên, chia sẻ với em trình học tập hồn Co py rig thành khóa luận Hà Nội, Tháng năm 2019 VN U LỜI CAM ĐOAN rm ac y, Em tên Trịnh Thị Hiền, sinh viên khóa QH.2013Y, ngành Y đa khoa, Khoa Y Dƣợc, Đại học Quốc gia Hà Nội, xin cam đoan: Đây luận văn thân em thực dƣới hƣớng dẫn PGS TS Lê Thị Luyến dP Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác đƣợc công bố Việt Nam an Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, đƣợc xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên ed ici ne cứu Co py rig ht @ Sc ho ol of M Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cam kết Sinh viên Trịnh Thị Hiền VN U rm ac y, DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFB Acid fast bacilli EMB Ethambutol GU Growth Unit INH Izoniazid MDR Multi drug resistance Đa kháng thuốc NTM Non Tuberculosis Mycobacterium Vi khuẩn lao khơng điển hình RIF Rifampicin SM Streptomycin TTD Time to detection Thời gian cho tín hiệu dương tính WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới M ed ici ne an dP Đơn vị tăng trưởng of ol ho Sc ht @ rig py Co Trực khuẩn kháng acid VN U MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ rm ac y, CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tình hình bệnh lao giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình bệnh lao giới 1.1.2 Tình hình bệnh lao Việt Nam dP 1.2 Đại cƣơng bệnh lao 1.2.1 Nguyên nhân gây bệnh an 1.2.2 Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng hay gặp bệnh lao phổi 1.2.3 Thuốc điều trị bệnh lao ed ici ne CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 11 2.1.1 Đối tƣợng 11 M 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tƣợng 11 of 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 1 ol 2.2.2 Cỡ mẫu chọn mẫu……………………………………………… 11 ho 2.2.3 Phƣơng pháp chọn mẫu 11 Sc 2.2.4 Nghiên cứu lâm sàng 12 2.2.5 Nghiên cứu cận lâm sàng 12 ht @ 2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 14 2.4 Đạo đức nghiên cứu 15 rig CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 py 3.1 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân lao phổi lao phổi tái trị 17 Co 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo thể lao tiền sử điều trị bệnh lao 17 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 18 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo giới 19 VN U 3.1.4 Yếu tố nguy bệnh phối hợp 20 3.1.5 Triệu chứng lâm sàng trƣớc điều trị 21 3.2 Đặc điểm xét nghiệm vi khuẩn lao 22 rm ac y, 3.2.1 Xét nghiệm vi khuẩn lao nhuộm soi trực tiếp 22 3.2.2 Xét nghiệm vi khuẩn lao kỹ thuật MGIT/BACTEC 22 3.2.3 Xét nghiệm GenXpert MTB/RIF chẩn đoán vi khuẩn lao xác định dP nhanh tính kháng Rifampicin 23 3.2.4 Tính nhạy cảm vi khuẩn với thuốc chống lao hàng 24 3.3 Hình ảnh tổn thƣơng X quang phổi 26 an 3.3.1 Vị trí tổn thƣơng X quang phổi 26 ed ici ne 3.3.2 Hình thái tổn thƣơng X quang phổi 27 3.3.3 Mức độ tổn thƣơng X quang phổi 27 CHƢƠNG BÀN LUẬN 29 4.1 Đặc điểm tuổi giới 29 M 4.2 Yếu tố nguy bệnh phối hợp 29 of 4.3 Triệu chứng lâm sàng trƣớc điều trị 30 ol 4.4 Kết xét nghiệm vi khuẩn lao nhuộm soi trực tiếp kết ho nuôi cấy vi khuẩn lao MGIT/BACTEC 31 4.5 Tính nhạy cảm vi khuẩn với thuốc chống lao hàng 32 Sc 4.6 Hình ảnh tổn thƣơng X quang phổi 33 ht @ KẾT LUẬN 36 Co py rig KIẾN NGHỊ 37 VN U DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo thể lao tiền sử điều trị bệnh nhân lao tái trị 17 rm ac y, Bảng 3.2: Phân bố yếu tố nguy bệnh phối hợp 20 Bảng 3.3: Triệu chứng lâm sàng lao lao tái trị 21 dP Bảng 3.4: Số lƣợng vi khuẩn thời gian cho tín hiệu dƣơng tính 23 Bảng 3.5: Tỷ lệ kháng thuốc số thuốc kháng chủng vi khuẩn M tuberculosis phân lập từ bệnh nhân xác định kháng sinh đồ .24 an Bảng 3.6: Tỷ lệ kháng thuốc đa kháng chủng vi khuẩn M tuberculosis thuốc chống lao hàng 25 ed ici ne Bảng 3.7: So sánh vị trí tổn thƣơng X quang phổi .26 Co py rig ht @ Sc ho ol of M Bảng 3.8: So sánh hình thái tổn thƣơng X quang phổi 27 VN U DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Phân bố độ tuổi nhóm lao lao tái trị 18 rm ac y, Hình 3.2: Phân bố giới nhóm lao Tổ chức Y tế Thế giới lao tái trị 19 Hình 3.3: Mức độ AFB đờm soi trực tiếp lao lao tái trị 22 Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an dP Hình 3.4: Tỷ lệ mức độ tổn thƣơng X quang 28 VN U ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lao tiếp tục mối quan tâm sức khỏe quốc gia rm ac y, giới, Việt Nam Đây bệnh nhiễm trùng mạn tính với biểu lâm sàng khác nhau, vi khuẩn Mycobacterium tuberculoris gây nên M tuberculosis nguyên nhân gây 97 - 99% trƣờng hợp mắc lao Bệnh lao gặp tất phận thể, lao phổi thể lao phổ biến dP (chiếm 80 – 85% số ca bệnh) nguồn lây cho ngƣời xung quanh [21], [4], [27] Phát sớm, điều trị khỏi triệt trƣờng hợp lao phổi có an vi khuẩn lao đờm nhằm cắt đứt nguồn lây biện pháp tốt nhât để khống chế tốn bệnh lao Đó mục tiêu chƣơng trình chống ed ici ne lao quốc gia nƣớc Ở Việt Nam, chƣơng trình chống lao quốc gia có nhiều cố gắng kiểm soát khống chế bệnh lao nhƣng tỷ lệ mắc lao không giảm cách đáng kể Một nguyên nhân gia tăng M chủng vi khuẩn lao kháng thuốc đa kháng thuốc Bệnh nhân lao phổi tái trị thƣờng biểu bệnh lý phức tạp lao phổi of tổn thƣơng mạn tính phổi, di chứng lần điều trị ol trƣớc Những nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân lao ho phổi lao phổi tái trị giúp định hƣớng chẩn đoán, tiên lƣợng bệnh lao phổi Sc tái phát đồng thời cho thấy việc phát sớm, điều trị có kết tốt, để lại di chứng phổi bệnh lao phổi ht @ Theo Hƣớng dẫn Chƣơng trình chống lao Quốc gia, bệnh nhân điều trị lao nhƣng tái phát thất bại điều trị, không đƣợc xác rig định đa kháng thuốc đƣợc định tái trị thuốc chống lao hàng Ở Việt py Nam năm 2016, kết điều trị bệnh nhân lao thành công khoảng 92%, lao khoảng 95%, nhƣng 77% số bệnh nhân tái trị điều trị thành công Co [5] Về lâm sàng cận lâm sàng liệu có khác biệt bệnh nhân lao tái trị? VN U Kết nghiên cứu Hình 3.4 cho thấy: Mức độ tổn thƣơng rộng nhóm lao tái trị cao so với nhóm lao Ngƣợc lại, tỷ lệ mức độ tổn thƣơng hẹp nhóm tái trị thấp so với nhóm lao Sự khác biệt có ý rm ac y, nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị ở thời điểm trước điều trị , Nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị ở thời điểm trước điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn