Đồ án quản lý chất thải rắn

80 58 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:20

Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn cho khu đô thị đến năm 2040 Đối với các khu dân cư: Bên ô phố thu gom xe đẩy tay đưa đến các điểm tập 1.2 Thiết kế khu xử lý chất thải rắn Thông tin về khu đô thị, các tài liệu 2.1 Dân số, diện tích, mật độ, loại đô thị 2.2 Các số liệu đã cho theo nhiệm vụ CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2040 1.1 Tính toán lượng chất thải rắn phát sinh năm 2015 1.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2 Chất thải rắn y tế 10 1.1.3 Chất thải rắn công nghiệp 10 1.1.4 Chất thải rắn thương mại dịch vụ và du lịch 11 1.1.5 Chất thải rắn xây dựng 11 1.1.6 Chất thải rắn đường phố 12 1.1.7 Bùn thải 12 1.2 Tính toán lượng chất thải rắn theo giai đoạn quy hoạch (2018-2040) 13 1.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 13 1.2.2 Chất thải rắn y tế 14 1.2.3 Chất thải rắn công nghiệp 14 1.2.4 Chất thải rắn xây dựng 14 1.2.5 Chất thải rắn đường phố 15 1.2.6 Bùn thải 15 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn CHƯƠNG II: QUY HOẠCH HỆ THỐNG THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 16 2.1 Xác định mục tiêu thu gom cho nguồn phát sinh chất thải rắn theo giai đoạn (2018, 2025, 2030, 2040) 16 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt 17 2.1.2 Chất thải rắn y tế 20 2.1.3 Chất thải rắn công nghệp 20 2.1.4 Chất thải rắn xây dựng 21 2.1.5 Chất thải rắn đường phố 21 2.1.6 Bùn thải 22 2.2 Phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn 22 2.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 22 2.2.2 Chất thải rắn y tế 23 2.2.3 Chất thải rắn công nghiệp 24 2.2.4 Chất thải rắn TMDV-DL: 24 2.2.5 Chất thải rắn đường phố 24 2.1.1 Chất thải rắn xây dựng 24 2.1.2 Bùn thải 24 CHƯƠNG III: QUY HOẠCH THIẾT BỊ THU GOM VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 25 3.1 3.1.1 Tính toán thiết bị thu gom và phương tiện vận chuyển chất thải rắn 25 Tính toán thu gom sơ cấp (trong nhà và khu phố) 25 3.1.2 Chất thải thải rắn y tế 27 3.1.3 Chất thải rắn công nghiệp 27 3.1.4 Chất thải rắn đường phố 27 3.1.5 Chất thải rắn ngồi phố ( nhà mặt phố) 27 3.2 Thu gom thứ cấp (ngoài đường và công cộng) 28 3.2.1.Lựa chọn phương án thu gom 28 3.2.2.Tính toán phương tiện thu gom 29 3.3.Vạch tuyến thu gom và vận chuyển chất thải rắn 35 3.3.1.Vạch tuyến thu gom bên ô phố 35 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn 3.3.2Bên ngoài ô phố 35 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC A PHỤ LỤC B PHỤ LỤC C PHỤ LỤC D PHỤ LỤC E SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ thu gom CTR khu đô thị với loại nguồn 16 Bảng 2.2: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR sinh hoạt 18 Bảng 2.3: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR sinh hoạt 18 Bảng 2.4: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR chợ 18 Bảng 2.5: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR TMDV-DL, Công cộng, Trường học- Công sở 19 Bảng 2.6: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR y tế 20 Bảng 2.7: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR công nghiệp 20 Bảng 2.8: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR xây dựng 21 Bảng 2.9: Tỷ lệ thu gom và thành phần CTR đường phố 21 Bảng 2.10: Tỷ lệ thu gom và thành phần bùn thải 22 Bảng 3.1: Lợ trình thu gom tại các điểm tập kết KĐT năm 2042 35 Bảng 3.2: Lợ trình thu gom rác lề đường năm 2042 35 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn DANH MỤC VIẾT TẮT CTR : Chất thải rắn TM-DV : Thương mại dịch vụ TH-CS : Trường học công sở CC : Công cộng ĐP : Đường phố HGĐ : Hộ gia đình QĐ : Quyết định QCVN : Quy chuẩn Việt Nam BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường BTH : Bể tự hoại BXD : Bộ xây dựng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn MỞ ĐẦU Nhiệm vụ đồ án 1.1 Quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn cho khu đô thị đến năm 2040 Tính toán lượng chất thải rắn phát sinh toàn bộ khu đô thị bao gồm lượng rác phát sinh từ các khu dân cư, bệnh viện, công nghiệp, các khu hành chính cơng sở, đường phớ cơng cợng,… Trình bày tính toán phương án thu gom chất thải rắn từ các nguồn phát sinh, trang thiết bị vận chuyển Đối với các khu dân cư: Bên ô phố thu gom xe đẩy tay đưa đến các điểm tập kết đưa vào các trạm trung chuyển sau được xe nâng thùng, cuốn ép thu gom các xe container vận chuyển về khu xử lý Rác bên ngoài phớ bớ trí các thùng rác dọc theo các lề đường để xe thu gom thu gom theo các tuyến đường quy định Đối với rác các khu hành chính công sở, đường phố công cợng, chợ thực hiện phương thức thu gom khu dân cư bố trí thùng rác bên các khu này cho xe nâng thùng, cuốn ép vào thu gom, vận chuyển các xe tải đổi thùng về các điểm tập kết trạm trung chuyển sau đưa về trạm xử lý Đối với chất thải rắn phát sinh từ khu công nghiệp vận chuyển xe nâng thùng, ćn ép đối với rác thải thông thường và xe chuyên dụng đối với chất thải nguy hại Đối với chất thải rắn phát sinh từ y tế: Chất thải nguy hại bớ trí lò đớt tại chổ vận chuyển về khu xử lý để xử lý Rác thải thơng thường phương thức thu gom khu dân cư hay các khu dịch vụ công cộng Đối với rác thải xây dựng và bùn thải được thu gom những xe chuyên dụng và được đưa về khu xử lý liên hợp 1.2 Thiết kế khu xử lý chất thải rắn Khu xử lý được thiết kế là khu xử lý chất thải rắn liên hợp để xử lý theo các phương pháp khác tùy vào tính chất, thành phần , lượng nguồn phát sinh chất thải rắn Khu xử lý liên hợp được quy hoạch và thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành Việc lựa chọn vị trí khu xử lý phải đảm bảo được các yêu cầu về vệ sinh, về mơi trường và khai thác lâu dài Ngoài phải trọng xem xét đến khoảng cách an toàn môi trường, đến các khu trung tâm đô thị, các cụm dân cư, các sân bay, các cơng trình văn hóa du lịch, và đến các cơng trình khai thác nước ngầm và phải xem xét toàn diện các yếu tố sau : SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn     Các yếu tố tự nhiên Các yếu tố kinh tế xã hội Các yếu tố về sở hạ tầng Khoảng cách thích hợp lựa chọn bãi chôn lấp Thông tin về khu đô thị, các tài liệu 2.1 Dân số, diện tích, mật độ, loại đô thị - - Dân số: khu thị có tổng dân sớ hiện tại (2018) là 24000 người Tỷ lệ gia tăng dân sớ trung bình hàng năm thị là 2,2% tỷ lệ tự nhiên là 0,6% và học là 1,6% Trong những năm gần tốc độ phát triển đô thị ngày càng mạnh mẽ đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 9,2%, xây dựng 7,4 % Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân khu thị có bệnh viện được bớ trí các khu vực hợp lý với tỷ lệ gia tăng giường bệnh là 6,8% , năm/1 lần Diện tích: tổng diện tích toàn bộ khu đô thị là 3892 Trong diện tích đất được quy hoạch là 2082 phân bố thành 32 ô phố lớn nhỏ khác nhau, diện tích đất phục vụ phát triển cơng nghiệp là 28 ha, lại là diện tích mặt nước, xanh, các sở hạ tầng và một số khu vực nhỏ chưa quy hoạch là182 - Mật độ: Mật độ dân số tự nhiên (A): A = N = 280000 = 71,9 (người/ha) - Loại đô thị: Khu đô thị thuộc đô thị loại (Theo nghị định 42 CP việc phân loại đô thị) 3892 S N 280000 Mật độ dân số đất (B): B = = = 76 (người/ha) 3682 S 2.2 Các số liệu đã cho theo nhiệm vụ (2 tờ đề thầy cho) SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2040 1.1 Tính toán lượng chất thải rắn phát sinh năm 2015 1.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt a) Nguồn phát sinh Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt người dân như: thức ăn dư thừa, giấy, bìa carton, nylon, nhựa, thủy tinh, kim loại, giẻ… b) Lượng phát sinh 2018 𝑅𝑠ℎ = 𝑁 2018 𝑔1 =240000x0,9 =216 / ngày 2018 Trong đó: 𝑅𝑠ℎ : lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt (kg/ngày) 2018 𝑁 =240000 người: dân số đô thị năm 2018 g1=0,9 kg/người.ngày:lượng rác thải bình quân đầu người năm 2018 c) Thành phần chất thải => Chọn tỷ lệ thu gom chung cho rác thải sinh hoạt là: 90 % ( lấy theo bảng 9.1TCVN 07/2010) Xem phụ lục A, bảng A1 1.1.1.1 Chất thải rắn chợ a) Nguồn phát sinh Phát sinh từ chợ khu đô thị b) Lượng phát sinh - Giả thiết rác thải chợ chiếm 60-70% rác thải sinh hoạt khác - Chất thải rắn từ chợ: RC= 70% Rsh khác = 70% (RSH - RHGD ) = 0,7 240000.(0,9-0.45)= 75,6 tấn/ngày c) Thành phần chất thải Thành phần chất thải rắn chợ giống với rác thải sinh hoạt Đối với chất thải rắn tại chợ ta phân loại tại nguồn để lấy lượng rác hữu phục vụ việc làm phân composting Chọn tỷ lệ thu gom rác thải chợ là 100% 1.1.1.2 Chất thải rắn trường học công sở a) Nguồn phát sinh SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Nguồn phát sinh chất thải rắn là các quan hành chính các quan nhà nước, quan chính phủ, …và các trường học địa bàn khu đô thị b) Lượng phát sinh Lượng chất thải rắn hành chính công sở giả thiết 10% - 15% lượng chất thải rắn sinh hoạt khác RHCCS = 10% Rsh khác = 0,1.240000.(0,9-0,45)= 10,8tấn/ngày c) Thành phần chất thải Thành phần chất thải rắn hành chính, công sở giống với rác thải sinh hoạt Chọn tỷ lệ thu gom là 100% 1.1.1.3 Chất thải rắn công cộng a) Nguồn phát sinh Phát sinh từ các nơi công cộng công viên,khu giải trí, bến tàu, nhà ga, sân bay b) Lượng phát sinh Lượng chất thải rắn công cộng giả thiết 10% - 15% lượng chất thải rắn sinh hoạt khác - Rcc= 10% Rsh khác = 0,1.240000.(0,9-0,45) = 10,8 tấn/ngày c) Thành phần chất thải Thành phần chất thải rắn hành chính, công sở giống với rác thải sinh hoạt Chọn tỷ lệ thu gom là 100% 1.1.1.4 Chất thải rắn từ thương mại, dịch vụ a) Nguồn phát sinh Phát sinh từ các nơi công cộng công viên,khu giải trí, bến tàu, nhà ga, sân bay, bến xe b) Lượng phát sinh Lượng chất thải rắn thương mại – dịch vụ phát sinh lấy 10% lượng chất thải rắn sinh hoạt khác RTM-DV/2018 = Rsh2018  (0,9-0,45)  10% = 10,8 (tấn/ngày) c)Thành phần chất thải Thành phần chất thải rắn thương mại – dịch vụ giống với rác thải sinh hoạt Chọn tỷ lệ thu gom là 100% SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn 1.1.2 Chất thải rắn y tế a) Nguồn phát sinh Chất thải rắn y tế phát sinh từ các bệnh viện, sở dịch vụ y tế b) Lượng phát sinh 2018 2018 𝑅𝑦𝑡𝑒 = 𝐺𝑦𝑡𝑒 𝑔2= 740 1,9 =1406kg/ngày= 1,406 tấn/ngày Trong đó: 2018 𝑅𝑦𝑡𝑒 : lượng chất thải rắn phát sinh từ y tế(kg/ngày) 2018 𝐺𝑦𝑡𝑒 : số giường bệnh năm 2018 2018 𝐺𝑦𝑡𝑒 = 200+250+170+120= 740 giường 𝑔2 : tiêu chuẩn thải rác theo giường bệnh (kg/giường.ngày) 2018 2018 Bệnh viện 1: 𝑅𝑦𝑡𝑒(1) = 𝐺𝑦𝑡𝑒(1) 𝑔2 =200.1,9= 380 kg/ngày = 0,38 tấn/ngày 2018 2018 Bệnh viện 2: 𝑅𝑦𝑡𝑒(2) = 𝐺𝑦𝑡𝑒(2) 𝑔2 =250.1,9= 475 kg/ngày= 0,475 /ngày 2018 2018 Bệnh viện 3: 𝑅𝑦𝑡𝑒(3) = 𝐺𝑦𝑡𝑒(3) 𝑔2 =170.1,9=323 kg/ngày =0,323 tấn/ngày 2018 2018 Bệnh viện 4: 𝑅𝑦𝑡𝑒(3) = 𝐺𝑦𝑡𝑒(3) 𝑔2 =120.1,9=228 kg/ngày =0,228 tấn/ngày c) Thành phần chất thải Chọn tỷ lệ thu gom rác thải y tế là 100% (là nơi đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện lưu giữ không được để lâu) Xem phụ lục A, bảng A2 1.1.3 Chất thải rắn công nghiệp a) Nguồn phát sinh Phát sinh từ khu công nghiệp đô thị với tổng diện tích tự nhiên là 27 b) Lượng phát sinh Lượng chất thải rắn công nghiệp năm 2018: RCN/2018 = S×g = 27.0,64,280 = 2020 (kg/ngày) Trong RCN/2018 – là lượng CTR cơng nghiệp phát sinh năm 2018 (kg/ngày) S – là diện tích đất dùng sản xuất KCN năm 2018 (ha) g – là tiêu chuẩn thải chất thải rắn KCN (kg/ha.ngày) c) Thành phần chất thải Chọn tỷ lệ thu gom rác thải công nghiệp là 100% SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 10 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Phụ lục C2: Số xe bagac số công nhân phục vụ bên ô phố R HGĐ thu RHGD RHGD gom bên phát Tỷ lệ thu STT R HGĐ (đã sinh thu gom ô tái chế trừ 70% tái bên gom bên phố (tấn/ng) chế đưa đến P(%) sở thu (tấn/ng) (tấn/ng) mua) Thời Khối gian yêu Thể lượng cầu tích xe riêng bagac rác chuyến (m3) ɣ(kg/m3) thu gom Tyc (h) Hệ số sử dụng thùng xe bagac K (%) Số chuyế n/ngày Số chuy ến/xe Số xe Số công nhân 22 4,04 97 3,92 0,83 3,34 0,66 300 1,1 100,0 17 3 23 4,91 97 4,76 1,00 4,05 0,66 300 1,1 100,0 20 3 24 2,24 97 2,17 0,46 1,85 0,66 300 1,1 100,0 1 25 4,99 97 4,84 1,02 4,05 0,66 300 1,1 100,0 20 3 26 3,75 97 3,64 0,77 3,10 0,66 300 1,1 100,0 16 2 27 3,86 97 3,74 0,79 3,19 0,66 300 1,1 100,0 16 2 28 6,65 97 6,45 1,36 5,50 0,66 300 1,1 100,0 28 4 29 3,67 97 3,56 0,75 3,03 0,66 300 1,1 100,0 15 2 30 3,39 97 3,29 0,69 2,80 0,66 300 1,1 100,0 14 2 31 4,08 97 3,96 0,84 3,38 0,66 300 1,1 100,0 17 2 32 4,86 97 4,72 0,99 4,02 0,66 300 1,1 100,0 20 3 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 66 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Phụ lục C2: Số xe bagac số công nhân phục vụ bên ô phố R HGĐ thu RHGD RHGD gom bên phát Tỷ lệ thu STT R HGĐ (đã sinh thu gom ô tái chế trừ 70% tái bên gom bên phố (tấn/ng) chế đưa đến P(%) sở thu (tấn/ng) (tấn/ng) mua) Thời Khối gian yêu Thể lượng cầu tích xe riêng bagac rác chuyến (m3) ɣ(kg/m3) thu gom Tyc (h) Hệ số sử dụng thùng xe bagac K (%) Số chuyế n/ngày Số chuy ến/xe Số xe Số công nhân 33 3,29 97 3,19 0,67 2,72 0,66 300 1,1 100,0 14 2 34 3,67 97 3,56 0,75 3,04 0,66 300 1,1 100,0 15 2 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 67 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Bảng C3: số thùng rác lề đường ô phố Phụ lục C3: Số thùng rác lề đường ô phố Rác HGĐ Thứ phát sinh tự bên ngồi phố (tấn/ng,đ) R HGĐ thu gom Thể Tỷ lệ Rác HGĐ bên R HGĐ tích thu thu gom (đã trừ tái chế thùng gom bên 70% tái (tấn/ng) rác P(%) (tấn/ng,đ) chế đưa (m3) đến sở thu mua) Trọng lượng riêng rác (kg/m3) 40% Hiệu Thùng thùng Khoảng Thùng Tổng suất rác rác TMcách rác số sử bên DV, đặt đường thùng dụng ngồi TH-CS thùng phố rác thùng phố công (m) cộng 1,72 97 1,67 0,35 1,43 0,24 300 0,8 29 11 45 86,9 1,38 97 1,33 0,28 1,14 0,24 300 0,8 23 35 90,3 1,31 97 1,27 0,27 1,08 0,24 300 0,8 22 33 91,4 1,63 97 1,58 0,33 1,35 0,24 300 0,8 27 11 42 87,0 1,03 97 1,00 0,21 0,85 0,24 300 0,8 17 24 98,4 1,69 97 1,64 0,35 1,39 0,24 300 0,8 28 41 92,6 1,41 97 1,37 0,29 1,16 0,24 300 0,8 24 33 97,7 1,64 97 1,60 0,34 1,36 0,24 300 0,8 28 11 43 89,9 1,13 97 1,10 0,23 0,94 0,24 300 0,8 19 28 93,8 10 1,61 97 1,56 0,33 1,33 0,24 300 0,8 27 10 41 88,3 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 68 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Phụ lục C3: Số thùng rác lề đường ô phố Rác HGĐ Thứ phát sinh tự bên ngồi phố (tấn/ng,đ) R HGĐ thu gom Thể Tỷ lệ Rác HGĐ bên R HGĐ tích thu thu gom (đã trừ tái chế thùng gom bên 70% tái (tấn/ng) rác P(%) (tấn/ng,đ) chế đưa (m3) đến sở thu mua) Trọng lượng riêng rác (kg/m3) 40% Hiệu Thùng thùng Khoảng Thùng Tổng suất rác rác TMcách rác số sử bên DV, đặt đường thùng dụng ngồi TH-CS thùng phố rác thùng phố công (m) cộng 11 1,94 97 1,88 0,40 1,61 0,24 300 0,8 33 12 50 86,9 12 1,96 97 1,90 0,40 1,62 0,24 300 0,8 33 11 49 89,3 13 2,15 97 2,09 0,44 1,78 0,24 300 0,8 36 13 55 89,3 14 1,56 97 1,51 0,32 1,29 0,24 300 0,8 26 40 92,9 15 1,66 97 1,61 0,34 1,38 0,24 300 0,8 28 40 94,1 16 1,29 97 1,25 0,26 1,07 0,24 300 0,8 22 34 93,1 17 1,49 97 1,45 0,31 1,23 0,24 300 0,8 25 10 40 92,5 18 1,26 97 1,23 0,26 1,04 0,24 300 0,8 21 31 92,8 19 1,27 97 1,23 0,26 1,05 0,24 300 0,8 21 31 92,3 20 2,04 97 1,98 0,42 1,69 0,24 300 0,8 34 14 54 84,6 21 1,61 97 1,56 0,33 1,33 0,24 300 0,8 27 10 41 89,0 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 69 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Phụ lục C3: Số thùng rác lề đường ô phố Rác HGĐ Thứ phát sinh tự ô bên phố (tấn/ng,đ) R HGĐ thu gom Thể Tỷ lệ Rác HGĐ bên ngồi R HGĐ tích thu thu gom (đã trừ tái chế thùng gom bên 70% tái (tấn/ng) rác P(%) (tấn/ng,đ) chế đưa (m3) đến sở thu mua) Trọng lượng riêng rác (kg/m3) 40% Hiệu Thùng thùng Khoảng Thùng Tổng suất rác rác TMcách rác số sử bên DV, đặt đường thùng dụng TH-CS thùng phố rác thùng ô phố công (m) cộng 22 1,41 97 1,37 0,29 1,17 0,24 300 0,8 24 35 92,2 23 1,45 97 1,41 0,30 1,20 0,24 300 0,8 24 37 99,3 24 1,17 97 1,14 0,24 0,97 0,24 300 0,8 20 27 98,2 25 1,45 97 1,40 0,30 1,19 0,24 300 0,8 24 37 89,3 26 1,31 97 1,27 0,27 1,09 0,24 300 0,8 22 32 92,6 27 1,34 97 1,30 0,27 1,11 0,24 300 0,8 23 33 92,4 28 1,80 97 1,75 0,37 1,49 0,24 300 0,8 30 11 46 86,5 29 1,31 97 1,27 0,27 1,08 0,24 300 0,8 22 32 92,8 30 1,30 97 1,26 0,27 1,07 0,24 300 0,8 22 32 93,9 31 1,37 97 1,33 0,28 1,14 0,24 300 0,8 23 34 91,8 32 1,46 97 1,42 0,30 1,21 0,24 300 0,8 25 37 89,8 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 70 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Phụ lục C3: Số thùng rác lề đường ô phố Rác HGĐ Thứ phát sinh tự bên ngồi phố (tấn/ng,đ) R HGĐ thu gom Thể Tỷ lệ Rác HGĐ bên R HGĐ tích thu thu gom (đã trừ tái chế thùng gom bên 70% tái (tấn/ng) rác P(%) (tấn/ng,đ) chế đưa (m3) đến sở thu mua) Trọng lượng riêng rác (kg/m3) 40% Hiệu Thùng thùng Khoảng Thùng Tổng suất rác rác TMcách rác số sử bên DV, đặt đường thùng dụng ngồi TH-CS thùng phố rác thùng phố công (m) cộng 33 1,29 97 1,25 0,26 1,06 0,24 300 0,8 22 31 94,2 34 1,35 97 1,31 0,28 1,11 0,24 300 0,8 23 33 93,1 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 71 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Bảng C4: Lượng rác đưa về trạm trung chuyển PHỤ LỤC C4 LƯỢNG RÁC ĐƯA VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN TT Trạm trung chuyển Nguồn phát sinh R CHỢ-VÔ CƠ 1/4 RKDC lân cận TTC I ô phố 3.34 1/6 ô phố 0.83 ô phố 2.17 ô phố 2.55 ô phố 5.34 1/4 5.22 ô phố 22 3.34 ô phố 24 0.92 1/5 ô phố 13 1.27 ô phố 23 4.05 TTC III 1/4 20.00 5.20 ô phố 14 4.36 3/4 ô phố 19 2.31 1/5 ô phố 21 0.98 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh 20.00 5.20 ô phố 12 TTC II RKDC lân cận 5.20 0.58 R CHỢ-VÔ CƠ Lượng rác Tổng (tấn/ngày) (tấn/ngày) 1/6 phớ R CHỢ-VƠ CƠ Lượng 20.00 Trang 72 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn PHỤ LỤC C4 LƯỢNG RÁC ĐƯA VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN TT Trạm trung chuyển Nguồn phát sinh Lượng Lượng rác Tổng (tấn/ngày) (tấn/ngày) phớ 20 7.15 R CHỢ-VƠ CƠ TTC IV RKDC lân cận 1/4 5.20 ô phố 16 3.96 1/2 ô phố 18 1.49 4/5 ô phố 32 3.22 ô phố 17 5.17 20.00 Tổng 80.00 Bảng C5: Điểm tập kết ô phố PHỤ LỤC C5:ĐIỂM TẬP KẾT CỦA CÁC Ô PHỐ k (%) Rδ (tấn/ngày ) RĐTK (tấn/ngày ) Số chuyế n xe bagac đưa vào ĐTK Số ĐTK Số thùng rác mỡi ĐTK Ơ phố V (m3) γ (kg/m3 ) 0,66 300 100 5,47 5,47 28 0,66 300 100 3,72 3,14 16 4 0,66 300 100 3,34 0,00 0 0,66 300 100 5,20 4,37 22 0,66 300 100 1,69 1,69 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 73 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn PHỤ LỤC C5:ĐIỂM TẬP KẾT CỦA CÁC Ô PHỐ Ô phố V (m3) γ (kg/m3 ) k (%) Rδ (tấn/ngày ) RĐTK (tấn/ngày ) Số chuyế n xe bagac đưa vào ĐTK 0,66 300 100 3,69 3,69 19 0,66 300 100 2,17 0,00 0 0,66 300 100 5,34 0,00 0 0,66 300 100 2,55 0,00 0 10 0,66 300 100 4,75 4,75 24 11 0,66 300 100 6,04 6,04 31 12 0,66 300 100 5,22 0,00 0 13 0,66 300 100 6,27 5,00 25 14 0,66 300 100 0,00 4,36 0 15 0,66 300 100 0,00 3,08 16 16 0,66 300 100 0,00 3,96 0 17 0,66 300 100 0,00 5,17 0 18 0,66 300 100 0,00 2,97 19 0,66 300 100 0,00 3,08 20 0,66 300 100 0,00 7,15 0 21 0,66 300 100 0,00 4,57 18 22 0,66 300 100 0,00 3,34 0 23 0,66 300 100 0,00 4,05 0 24 0,66 300 100 0,00 1,85 25 0,66 300 100 4,05 4,05 20 26 0,66 300 100 3,10 3,10 16 4 SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Số ĐTK Số thùng rác mỗi ĐTK Trang 74 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn PHỤ LỤC C5:ĐIỂM TẬP KẾT CỦA CÁC Ô PHỐ Ô phố V (m3) γ (kg/m3 ) k (%) Rδ (tấn/ngày ) RĐTK (tấn/ngày ) Số chuyế n xe bagac đưa vào ĐTK 27 0,66 300 100 3,19 3,19 16 4 28 0,66 300 100 5,50 5,50 28 29 0,66 300 100 3,49 3,49 18 4 30 0,66 300 100 2,80 2,80 14 4 31 0,66 300 100 3,38 2,42 12 32 0,66 300 100 4,02 0,80 4 33 0,66 300 100 2,72 2,72 14 34 0,66 300 100 3,04 3,04 15 4 90,72 108,84 339 95 Tổng SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Số ĐTK Số thùng rác mỗi ĐTK Trang 75 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn PHỤ LỤC D: Các hình ảnh minh họa thiết bị thu gom SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 76 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Thùng rác màu xanh 660l SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Thùng rác màu xanh 240l Trang 77 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Thùng rác màu vàng 240l Thùng rác màu trắng 240l Xe tải ben chở chât thải xây dựng SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 78 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Xe hút bùn Xe nâng thùng SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 79 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn Xe chuyên dựng chơ chât thải nguy hại Xe conntainer chở rác SVTH: Nguyễn Thị Dung– Lớp: 14QLMT GVHD: TS Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 80 ... Nguyễn Dương Quang Chánh Trang 12 Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn 1.2 Tính toán lượng chất thải rắn theo giai đoạn quy hoạch (20182040) 1.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt - Lượng chất thải sinh hoạt năm... 16 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt 17 2.1.2 Chất thải rắn y tế 20 2.1.3 Chất thải rắn công nghệp 20 2.1.4 Chất thải rắn xây dựng 21 2.1.5 Chất thải rắn đường... Chánh Trang Đồ Án Quản Lý Chất Thải Rắn CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2040 1.1 Tính toán lượng chất thải rắn phát sinh năm 2015 1.1.1 Chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án quản lý chất thải rắn, Đồ án quản lý chất thải rắn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn