khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

62 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Khoa Học Mơi Trường Khoa: Mơi Trường Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Chính quy Khoa học Môi Trường Lớp: K46 – KHMT - N03 Khoa: Mơi Trường Khóa học: 2014 - 2018 Giáo viên hướng dẫn: Ths Hà Đình Nghiêm Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối trình đào tạo trường Đại học Đây thời gian giúp cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố kiến thức lý thuyết vận dụng kiến thức vào thực tế Thực tập tốt nghiệp kết trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho q trình công tác sau Để đạt mục tiêu trên, trí khoa Mơi Trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng nước sinh hoạt xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” Đề hoàn thành đề tài em nhận giúp đỡ tận tình thầy, giáo Môi trường, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn: Ths Hà Đình Nghiêm, UBND xã Quyết Thắng bà nhân dân phường tạo điều kiện cho em q trình thực khóa luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất giúp đỡ quý báu Mặc dù có nhiều cố gắng kiến thức thân hạn chế Vì khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bảo thầy, bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày …tháng… năm 2018 Sinh viên Nguyễn Ngọc Dương ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt 20 Bảng 3.1 Phương pháp phân tích tiêu phòng thí nghiệm 24 Bảng 4.1 Nguồn nước phục vụ sinh hoạt xã Quyết Thắng 35 Bảng 4.2 Đánh giá cảm quan người dân nước xã Quyết Thắng 36 Bảng 4.3 Kết phân tích chất lượng nước 37 Bảng 4.6 Thể tình hình sử dụng hệ thống lọc nước hộ dân xã Quyết Thắng 40 Bảng 4.7 Thể chất lượng nước theo ý kiến người dân xã Quyết Thắng 42 Bảng 4.8 Các phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 42 Bảng 4.9 Bảng thống kê nguồn gây ô nhiễm nước sinh hoạt từ hoạt nông nghiệp người dân xã Quyết Thắng 45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Mơ vị trí địa lý xã Quyết Thắng 26 Hình 4.2 Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt xã Quyết Thắng 35 Hình 4.3 Biểu đồ dánh giá cảm quan người dân nước xã Quyết Thắng 36 Hình 4.4 Biểu đồ kết phân tích chất lượng PH 38 Hình 4.5 : Biểu đồ kết phân tích chất lượng Fe 39 Hình 4.6: Biểu đồ kết phân tích chất lượng Độ đục 39 Hình 4.7.Biểu đồ thể tình hình sử dụng hệ thống 41 thiết bị lọc hộ dân xã Quyết Thắng 41 Hình 4.8 Biểu đồ thể chất lượng nước theo ý kiến 42 người dân xã Quyết Thắng 42 Hình 4.9 Biều đồ phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nhận xét: 43 Hình 4.10 Biểu đồ thể nguồn gây ô nhiễm nước sinh hoạt 46 từ hoạt nông nghiệp người dân xã Quyết Thắng 46 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt ANTQ An ninh tổ quốc BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BVTV Bảo vệ thực vật CP Chính phủ ĐNA Đơng Nam Á HĐND Hội đồng nhân dân NĐ Nghị định QCCP Quy chuẩn cho phép QĐ Quyết định SIWI Viện nước quốc tế TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNEF Môi trường Liên hợp quốc WHO Tổ chức Y tế giới YTDP Y tế dự phòng v MỤC LỤC Trang PHẦN 1.MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.3.Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN Tổng quan tài liệu………………………………………………… 2.1.Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý 2.1.2 Cơ sở lý luận 2.2.Các dạng ô nhiễm nước 10 2.3.Nguyên nhân gây ô nhiễm nước 13 2.4.Tình hình sử dụng nước Việt Nam Tỉnh Thái Nguyên 15 2.4.1 Thực trạng tài nguyên nước Việt Nam 15 2.4.2 Thực trạng tài nguyên nước tỉnh Thái Nguyên 16 2.5.Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt 18 PHẦN Đối tượng Nội dung phương pháp nghiên cứu…………… 22 3.1.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 22 3.2.Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3.Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp kế thừa 22 3.4.2 Phương pháp điều tra, vấn 23 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu 23 3.4.4 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 24 vi 3.4.5 Phương pháp đánh giá, tổng hợp, so sánh: 25 PHẦN 4.Kết nghiên cứu thảo luận………………………………… 26 4.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Quyết Thắng 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 28 4.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 29 4.2.Hiện trạng sử dụng cung cấp nước sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng 34 4.2.1 Nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 34 4.3.Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng 36 4.3.1 Đánh giá chất lượng nước 36 4.4.Các phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân xã Quyết Thắng 40 4.4.1 Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt xã Quyết Thắng 44 4.4.1.1 Ô nhiễm từ nguồn khác 47 4.5.Đề xuất biện pháp nhằm bảo vệ hạn chế ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt 47 4.5.1 Biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức người : 47 4.5.2.Giải pháp pháp lý 48 4.5.3 Quan tâm bảo vệ nguồn nước 48 4.5.4 Biện pháp quản lý giáo dục cộng đồng 49 Phần 51 5.1.Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước sinh hoạt nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày tắm, giặt giũ, nấu nướng, vệ sinh… thường sử dụng để ăn, uống trực tiếp Nước sinh hoạt đảm bảo (nước sạch) nước có tiêu chuẩn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT Về nước đạt u cầu: khơng màu, khơng mùi, khơng có vị lạ, không chứa thành phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe người Nước sinh hoạt nhu cầu thiết yếu sống toàn nhân loại Vấn đề cung cấp nước đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt diễn phạm vi toàn cầu nước ta Trong năm gần đảng phủ quan tâm đến việc giải nước vệ sinh môi trường, vùng nông thôn [7] Trong vấn đề ô nhiễm môi trường nay, ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt vấn đề nhiều quan quản lý người dân quan tâm.Trong năm gần đây, UBND xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tập trung đạo ngành, cấp đẩy mạnh công phát triển kinh tế xã hội phường có nhiệm vụ cung cấp nước vệ sinh môi trường So với tình hình chung nước đạt mức trung bình Tuy nhiên trước phát triển xã hội phát triển dân cư nên nhu cầu dùng nước ngày tăng, việc khai thác nước tự không theo quy hoạch tạo nên nguy gây ô nhiễm nguồn nước môi trường xung quanh, có nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư Xuất phát từ thực tiễn xã Quyết Thắng hướng dẫn thầy Ths Hà Đình Nghiêm em tiến hành đề tài nghiên cứu : “ Đánh giá trạng nước sinh hoạt xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá chất lượng môi trường nước sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Tìm hiểu phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt nâng cao lực quản lý tài nguyên nước 1.2.3 Yêu cầu - Số liệu thu thập phải khách quan, trung thực, xác - Phản ánh đầy đủ, đắn công tác quản lý tài nguyên nước - Các mẫu nghiên cứu phải đại diện cho khu vực lấy mẫu địa bàn nghiên cứu - Các kết phân tích phải so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam - Đề xuất giải pháp kiến nghị phải có tính khả thi, thực tế, phù hợp với điều kiện thực tế sở - Nâng cao kiến thức thực tế thân phục vụ cho công tác sau trường 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế - Rèn luyện kỹ tổng hợp phân tích số liệu - Nâng cao kiến thức thực tế - Tích luỹ1 kinh nghiệm cho công việc sau trường 40 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tất tiêu đem phân tích cho thấy tất tiêu như: mùi vị, màu sắc, độ đục, pH, hàm lượng sắt tổng số đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo nhu cầu sinh hoạt người dân địa phương Riêng nước giếng đào số người dân sử dụng vượt tiêu chuẩn, không đảm bảo vệ sinh, không nên tiếp tục sử dụng cần thay nguồn nước khác Nhìn chung nguồn nước xã Quyết Thắng đảm bảo an toàn cho sử dụng sinh hoạt người dân, tất nguồn nước ngầm nằm mức cho phép so với quy chuẩn Thế khơng mà người dân sử dụng bừa bãi, khơng hiệu quả, hoang phí mà cần phải sử dụng cách hợp lý bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm 4.4 Các phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân xã Quyết Thắng Xã Quyết Thắng cung cấp tới hộ gia đình người dân địa bàn phường giữ thói quen từ xưa sử dụng nước giếng đào giếng khoan để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày Tỷ lệ sử dụng nước giếng chiếm 42% tổng số hộ điều tra Để tiết kiệm người dân sử dụng nước máy sử dụng thêm nước giếng mà địa bàn phường tồn hình thức sử dụng nước là: - Hình thức sử dụng nước máy - Hình thức sử dụng nước giếng (giếng khoan giếng đào) - Hình thức sử dụng nước máy nước giếng Bảng 4.5 Thể tình hình sử dụng hệ thống lọc nước hộ dân xã Quyết Thắng Hình thức Số phiếu Có sử dụng thiết bị lọc Không sử dụng thiết bị lọc 22 62 41 Tỉ lệ (%) 26,2 73,8 Hình 4.7.Biểu đồ thể tình hình sử dụng hệ thống thiết bị lọc hộ dân xã Quyết Thắng Qua biểu đồ thấy tỉ lệ gia đình có sử dụng thiết bị lọc chưa cao Chỉ khoảng 24% tổng số hộ điều tra Các thiết bị lọc sử dụng nhiều chủ yếu máy lọc nước RO, dùng để lọc lước cho mục đích ăn uống hàng ngày gia đình.Các gia đình sử dụng phần đa hộ có thu nhập mức giả có điều kiện kinh tế Còn hộ dân lại sử dụng phương pháp lọc thông thường bể lọc tất nhiên chất lượng nước tốt Điều tra ý kiến người dân chất lượng nước xã Quyết Thắng thu kết khả quan.Tỉ lệ ý kiến cho nguồn nước mà gia đình sử dụng tốt chiếm tỉ lệ cao Dựa vào cảm quan ,quan sát màu sắc, mùi màu nước sử dụng người nhận thấy nguồn nước sử dụng tốt Tuy nhiên có số hộ gia đình nói nguồn nước gia đình họ sử dụng chưa tốt Cụ thể bơm nước lên thấy có mùi màu nước chưa 42 Bảng 4.6 Thể chất lượng nước theo ý kiến người dân xã Quyết Thắng STT Ý kiến Số phiếu Tỉ lệ (%) Tốt 71 84,5 Chưa tốt 13 15,5 Ý kiến khác 0 84 100 Hình 4.8 Biểu đồ thể chất lượng nước theo ý kiến người dân xã Quyết Thắng Tuy tồn hình thức sử dụng nước hầu hết người dân hình thức sử dụng phương pháp để xử lý nước trước đem vào sử dụng ăn uống Sau tiến hành điều tra địa bàn phường đặc biệt điều tra ngẫu nhiên 84 hộ gia đình, phương pháp xử lý nước sinh hoạt phổ biến người dân địa bàn phường thống kê bảng sau: Bảng 4.7 Các phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân địa 43 bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên TT Phương pháp xử lý Số hộ sử dụng (hộ) Tỷ lệ (%) Khơng sử dụng 27 32 Bình lọc nước gia đình (lọc cát) 24 28 Máy lọc nước 33 40 Tổng 84 100 Hình 4.9 Biều đồ phương pháp xử lý nước sinh hoạt người dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nhận xét: Theo kết từ phiếu điều tra vấn, cho thấy đa số hộ gia đình địa bàn phường sử dụng thiết bị máy lọc nước cho việc xử lý nước trước sử dụng chiếm tỷ lệ nhiều với 40% Tuy nhiên thấy nhiều hộ gia đình địa bàn phường khơng sử dụng thiết bị lọc cho việc xử lý nước trước sử dụng chiếm tỷ lệ 32% Ngồi hộ sử dụng bình lọc nước (lọc cát) để xử lí nước phục vụ cho việc ăn uống sinh hoạt chiếm tỷ lệ 28% - Bình lọc nước: Là bình lọc nước sử dụng phương pháp lọc than hoạt tính lọc theo tầng với sỏi cát cục lọc kết hợp thành hệ thống 44 lọc thẳng Trong số 84 hộ gia đình vấn có tới 24 hộ sử dụng thiết bị cho việc xử lý nước trước sử dụng, chiếm 28% tổng số hộ - Máy lọc nước: Có cơng dụng loại trừ độc tố có nước Mangan (Mg), Asen (As), Chì (Pb) loại trừ bệnh liên quan đến nguồn nước, bổ sung khoáng chất Với tính hiệu việc xử lý, loại trừ độc tố nước nhiều hộ gia đình sử dụng xử lý nước để ăn uống sinh hoạt Trong 84 hộ điều tra ngẫu nhiên có 33 hộ sử dụng thiết bị cho việc xử lý nước trước sử dụng, chiếm 40% tổng số hộ 4.4.1 Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt xã Quyết Thắng - Xã Quyết Thắng xã làm nông nghiệp chủ yếu, nhiên năm trở lại phát triển mạnh mẽ, xã hội phát triển kéo theo nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt Ngồi ngun nhân tự nhiên có nhiều nguyên nhân nhân tạo gây ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt 4.4.1.1 Ô nhiễm nước sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt đời sống ngày người dân: - Cùng với phát triển mạnh mẽ xã hội tình trạng nhiễm mơi trường nước sinh hoạt rác thải sinh hoạt ngày phổ biến Chúng ta dễ gặp hình ảnh rác sinh hoạt vứt bừa bãi tràn ngập bên lề đường chúng bốc mùi hôi thối Dọc kênh, mương rác thải trôi lềnh bềnh mặc nước với mật độ dày đặc, ao, sông hồ rác thải sinh hoạt có nhiều - Chất thải sinh hoat người dân chủ yếu là: rơm rạ, túi nilon, đồ dùng sinh hoạt ngày, xác động thực vật,chất thải trình giết hại, chế biến gia súc gia cầm phục vụ nhu cầu ăn uống, chất thải chăn nuôi nguồn tạo thành chủ yếu từ khu dân cư, quan, trường học, trung tâm dịch vụ, thương mại Các chất thải dễ bị phân hủy loai vi sinh vật mà thường gây lên mùi khó chịu, 45 khơng xử lý tốt ảnh hưởng tới sống người dân - Vào mùa mưa bãi rác chìm nước chảy trôi lênh láng mặt đường, rỉ rác ngấm theo nước mưa xuống lòng đất gây nhiễm nguồn nước mặt nước ngầm Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng lớn đến nguồn nước mặt nước ngầm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân 4.4.1.2 Ô nhiễm chất thải từ hoạt động nông nghiệp - Người dân xã sản xuất nông nghiệp chủ yếu ô nhiễm môi trường nước canh tác nông nghiệp vấn đề ý Phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu được, chất hóa học người sử dụng phổ biến tràn lan cách bừa bãi nhằm đạt hiệu cao sản xuất - Tuy nhiên người dân sử dụng cách tràn lan khơng có kiểm sốt chưa có biện pháp xử lý dần gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường môi trương nước ngầm nơi - Ngồi chất thải, phân bón vơ cơ, hữu để chăm bón cho sau sử dụng khơng hết ngấm vào lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt Bảng 4.8 Bảng thống kê nguồn gây ô nhiễm nước sinh hoạt từ hoạt nông nghiệp người dân xã Quyết Thắng STT Nguồn gây ô nhiễm Số phiếu Tỉ lệ (%) Phân bón hữu 10 11,9 Phân bón hóa học 23 27,4 Hóa chất BVTV – thuốc trừ sâu 38 45,2 Bao bì hóa chất 10 11,9 Phụ chế phẩm nông nghiệp 3,6 84 100 Tổng - 46 - Hình 4.10 Biểu đồ thể nguồn gây ô nhiễm nước sinh hoạt từ hoạt nông nghiệp người dân xã Quyết Thắng - Qua biểu đồ cho thấy có nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt khác từ hoạt động nông nghiệp chủ yếu lạm dụng phân bón hóa học thuốc BVTV trình sản xuất nơng nghiệp Cụ thể nguồn gây ô nhiễm sau hóa chất BVTV – thuốc trừ sâu chiếm 45%, phân bón hóa học 27%, bao bì hóa chất BVTV 13,8%, ngồi phân bón hưu phụ phế phẩm nông nghiệp chiếm phần không đáng kể - Các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu xuất phát từ ý thức người dân gây lên Người dân quan tâm tới mục đích suất nơng nghiệp cao mà khơng quan tâm đến môi trường xung quanh sức khỏe cộng đồng dân cư Sử dụng phân bón, thuốc BVTV cách bừa bãi không khoa học, bao bì hóa chất BVTV vứt ruộng, thải trực tiếp môi trường - Những năm trở lại nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm người dân quan tâm coi nghề phát triển kinh tế hộ gia đình 47 - Nhiều gia đình mở rộng quy mơ chuồng trại có số hộ gia đình có hệ thống xử lý chất thải, nước thải hợp sinh đa phần người dân đổ thẳng rãnh nước, mương, ao hồ, sơng 4.4.1.3 Ơ nhiễm từ nguồn khác Khu vực hợp chợ hoạt động trao đổi mua bán địa bàn xã Quyết Thắng nguyên nhân đáng lưu ý Rác thải từ khu chợ chủ yếu túi nilon, rau củ dập nát, thối, hỏng,… vứt bừa bãi Tuy có xe chở rác đến thu gom thưa thớt chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu 4.5 Đề xuất biện pháp nhằm bảo vệ hạn chế ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt Để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt xã Quyết Thắng thời gian tới cho người dân phải có hệ thống đồng tổ chức kĩ thuật, quản lý ý thức người dân em xin đưa số giải pháp sau: 4.5.1 Biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức người : Hiện ý thức trình độ hiểu biết người dân thấp nên nguyên nhân quan trọng gây lên ô nhiễm mơi trường nói chung mà mơi trường nước nói riêng Do biện pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết người dân có ý nghĩa quan trọng việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường Các biện pháp tuyên truyền giáo dục áp dụng hình thức cụ thể sau: - Sử dụng phổ biến phương tiện truyền thông đại chúng để nâng cao ý thức người dân như: Tuyên truyền qua radio, loa phát thôn( xóm), tờ rơi,tổ chức họp thơn xóm tun truyền tác hại nhiễm mơi trường nước… - Tổ chức hoạt động như: Ngày môi trường, ngày nước sạch,… - Tuyên truyền để người dân hiểu rõ mối quan hệ môi trường 48 môi trường nước sức khỏe người - Cần tuyên truyền rộng rãi hướng dẫn để người dân tham gia vào việc xây dựng công trình xử lý nước trước đưa vào sử dụng - Tuyên truyền để người dân nắm rõ tầm quan trọng nước tác hại ô nhiễm nguồn nước với sức khỏe để từ họ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân việc sử dụng hợp lý nguồn nước sinh hoạt - Nâng cao ý thức người dân : không vứt rác thải, chế phẩm nông nghiệp, thuốc BVTV, thuốc trừ sâu…,ra môi trường - Tuyên truyền người cố gắng xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi bể biogas 4.5.2.Giải pháp pháp lý Sử dụng công cụ pháp lý cụ thể biện pháp sau: - Giảm thất thoát việc cấp nước sạch, cần tập trung nâng cấp hệ thống thoát nước theo hướng đại hóa - Xem xét việc gia tăng giá nước đề bù đắp chi phí, với mức giá nước cao nhà cung cấp nước phải đảm bảo nguồn nước cung cấp đầy đử, sạch, đạt tiêu chuẩn - Xử lý nghiêm hành vi vi phạm tiêu chuẩn nguồn nước thải Đảm bảo chấm dứt hoàn toàn sở sản xuất, bệnh viện thải trực tiếp nước thải, chất rắn bừa bãi vào môi trường - Cần đào tạo nguồn nhân lực, vận hành thiết bị cách tốt bảo đảm nguồn nước máy đầu theo tiêu chuẩn cấp nước 4.5.3 Quan tâm bảo vệ nguồn nước Hiện nay, nhiều cơng trình cung cấp nước xây dựng khu thị nên tình trạng thiếu nước khơng vấn đề đáng lo ngại, chất lượng nước vấn đề đáng quan tâm 49 Khi ngày nay, vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngầm đáng lo ngại nguồn để cung cấp nước hạn chế, chưa kể đến dịch bệnh lây nhiễm nhanh ảnh hưởng đến dân cư thị như: dịch cúm gà, dịch tả Bởi nhà nước phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, thường xuyên xét nghiệm thành phần có nguồn nước sinh hoạt xem chúng có đảm bảo an tồn hay khơng kiểm tra xử lý kịp thời, mạnh tay với tổ chức cấp nước vi phạm tiêu chuẩn quy định nguồn nước sinh hoạt Với tổ chức, công ty đảm nhận cung cấp nguồn nước phải đảm bảo việc xử lý nguồn nước trước cung cấp cho dân cư phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định, ln tìm cách tiếp cận sử dụng công nghệ xử lý nước có hiệu Chiến lược lâu dài cung cấp nguồn nước sinh hoạt an toàn qua xử lý cải thiện hệ thống vệ sinh Chiến lược ngắn hạn sử dụng phương pháp xử lý nước đơn giản hộ gia đình lọc nước, đun sôi nước nhiệt lượng Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thơng nâng cao nhận thức, cộng đồng có ý thức bảo vệ nguồn nước, đặc biệt cần áp dụng quy định nghiệm ngặt vấn đề kiểm sốt nhiễm, buộc tất doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu nguồn nước thải sản xuất kinh doanh, tránh ô nhiễm môi trường Xét cho cùng, nước khơng khí lành điều thiết yếu để có sống khỏe mạnh 4.5.4 Biện pháp quản lý giáo dục cộng đồng - Cần có hợp tác toàn diện Ban quản lý dự án với ban ngành có liên quan địa phương bàn vấn đề tổ chức thực hiện, tiến độ thi công, biện pháp thi công giám sát thi cơng cơng trình - Giám sát việc thực thi hạng mục cơng trình theo nội dung thiết kế, có vấn đề nhiễm môi trường xảy cần đề xuất biện pháp cụ thể mang tính khả thi để khắc phục mà chờ đợi kéo dài thời 50 gian tăng thêm mức độ nghiêm trọng - Tuyên truyền vận động quần chúng hưởng ứng chương trình chống nhiễm môi trường nước: Không thải chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi chất thải rắn bừa bãi - Xây dựng khu tái định cư cần phải bố trí hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải, xây dựng hệ thống nước cấp sinh hoạt - Cần xây dựng kế hoạch thu thập, phân tích định kỳ chất lượng nước vùng - Nâng cao nhận thức người dân việc không sử dụng lãng phí nguồn nước, vào mùa khô - Truyền thông cộng đồng: Huy động tham gia cộng đồng hay nói cách khác xã hội hóa bảo vệ mơi trường nước - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho tất tầng lớp nhân dân phương tiện để họ nhận thức việc bảo vệ xử lý nguồn nước thải với nhà nước việc làm cần thiết đồng thời phải khẳng định rõ việc quản lý môi trường nước trách nhiệm quyền lợi người dân 51 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu, đề tài rút số kết luận sau: Nhu cầu sử dụng nước xã Quyết Thắng lớn Tính thấy trung bình ngày địa bàn phường tiêu thụ hết khoảng 1.016,2m3 nước năm vào khoảng 365.832m3 nước Nguồn cung cấp, nước máy chiếm tỷ lệ 58% tổng số hộ điều tra, nước giếng (giếng khoan + giếng đào) chiếm tỷ lệ 42% tổng số hộ điều tra Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt, ta thấy số liệu phân tích nước giếng khoan nước máy xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt  COD: + Chỉ số giếng khoan thấp quy chuẩn 0,54 lần + Chỉ số nước máy thấp quy chuẩn 0,94 lần  Fe: + Chỉ số giếng khoan nước máy thấp quy chuẩn 0.84 lần  pH: + Chỉ số giếng khoan 6,81 nước máy 6,86 nằm QCVN (6,5 – 8,5) (QCVN 02:2009/BYT) Nước giếng đào mà người dân sử dụng ô nhiễm: + Độ đục: 25,3 NTU vượt quy chuẩn lần + Fe: 19mg/l vượt quy chuẩn 38 lần + pH: 25,32 vượt quy chuẩn lần (QCVN 02:2009/BYT) Nguồn nước ngầm xã mà người dân sử dụng khai thác từ giếng khoan có chất lượng đảm bảo hợp vệ sinh, tiêu chuẩn vệ sinh nằm 52 tiêu chuẩn Bộ Y tế yêu cầu nước sinh hoạt người dân Phương pháp xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình địa bàn xã sử dụng máy lọc nước chiếm tỷ lệ cao 40% bình lọc nước (lọc cát) chiếm tỷ lệ 28% Ngồi nhiều hộ không sử dụng thiết bị lọc cho việc xử lý nước trước sử dụng chiếm tỷ lệ cao 32% 5.2 Kiến nghị Đối với hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan sinh hoạt nước sạch, hợp vệ sinh khuyến khích hộ tiếp tục sử dụng Những hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt mà gia đình cho khơng đảm bảo vệ sinh khuyến khích hộ gia đình sử dụng nước máy cho đảm bảo an toàn tiện dụng Và gia đình có điều kiện nước muốn đảm bảo chất lượng nước nên dùng máy lọc nước, hộ gia đình chưa có điều kiện sử dụng máy lọc nước nên sử dụng biện pháp lọc bể lọc cát, giàn phun mưa,… để làm nguồn nước trước đem sử dụng Cần cho người dân biết việc họ sử dụng thiết bị lọc nước thị trường biện pháp tạm thời không đảm bảo bền vững lâu dài Đặc biệt thiết bị mà người dân mua có đảm bảo chất lượng thật quảng cáo sản phẩm hay không Và theo ý kiến phần lớn người dân xã Quyết Thắng họ mong muốn sử dụng nước từ hệ thống xử lý cung cấp nước đại đảm bảo chất lượng Thông qua phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nước vệ sinh môi trường nhằm sử dụng tốt nguồn nước Các quan quản lý cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng vấn đề ô nhiễm môi trường đến người dân Áp dụng phổ biến công khai việc áp dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân tham gia 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Hồng Hà cộng (2006), “Tài liệu hướng dẫn bảo vệ môi trường cho truyền thơng đồn viên niên”, Hà Nội Nguyễn Thị Quỳnh Hoa công (2005), “Nghiên cứu hàm lượng chì, Asen mơi trường máu phụ nữ sống tiếp giáp với khu vực chế biến kim loại màu Thái Nguyên”, Hội nghị tài liệu môi trường, Thái Nguyên, Trang 89 - 90 Nguyễn Thị Hồng (2006), “Tiềm trạng sử dụng tài nguyên nước tỉnh Thái Nguyên”, Thái Nguyên Võ Dương Mộng Huyền cộng (2013), “Báo cáo: Tài nguyên nước trạng sử dụng nước”, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh , Chương 4, http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Tai%20nguyen%20nuoc%2 0va% 20hien%20trang%20su%20dung%20nuoc.pdf, ngày 24/4/2017 Lê Văn Khoa, Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Xuân Cự cộng (2001), “Khoa học môi trường”, Nxb Giáo dục Hà Nội Luật Bảo vệ mơi trường năm 2014 Trí Nguyên (2012), “17% dân số giới thiếu nước sạch”, http://nuoc.com.vn Nguyễn Lan Phương, “Bài Giảng cấp nước sinh hoạt công nghệp”, http://congnghemoitruong.com.vn/bai-giang-cap-nuoc-sinh-hoat-vacong- nghiep-nguyen-lan-phuong/, ngày 24/4/2017 Sở khoa học Công nghệ môi trường tỉnh Thái Nguyên (2001), “Báo cáo đánh giá trạng xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường Thái Nguyên năm 2001 – 2010”, Hà Nội 10 Lô Thị Tiềm (2005), “Báo cáo tổng quan trạng môi trường Thái Nguyên”, Thái Nguyên 54 11 Trung tâm Quan trắc Công nghệ môi trường Thái Nguyên (2007), “Báo cáo tổng hợp kết quan trắc môi trường nước mặt lưu vực sông Cầu năm 2006”, Thái Nguyên ... Nguyên - Hiện trạng sử dụng cung cấp nước sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, . .. Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi nghiên cứu: xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành Địa điểm: xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên