khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất các biện pháp quản lí tại xã bản qua, huyện bát xát, tỉnh lào cai

61 28 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - SÌN THỊ Ý Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI XÃ BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2013 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - SÌN THỊ Ý Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI XÃ BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46 – KHMT – N01 Khoa : Môi trường Khóa học : 2013 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS TRẦN VĂN ĐIỀN Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường, thầy cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt khóa học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Trần Văn Điền giúp đỡ dẫn dắt em suốt thời gian thực tập hướng dẫn em hồn thành khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện tốt để giúp đỡ em trình thực tập quan Trong thời gian thực tập em cố gắng để hồn thành tốt yêu cầu đợt thực tập kinh nghiệm kiến thức có hạn nên luận văn em khơng thể tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Em mong thầy cô giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng …… năm …… Sinh Viên SÌN THỊ Ý ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các mẫu nước vị trí lấy mẫu 21 Bảng 3.2: Các tiêu phương pháp phân tích 22 Bảng 4.1 Phân bố dân cư xã Bản qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào cai 31 Bảng 4.2 Cơ cấu lao động xã Bản qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào cai 32 Bảng 4.3 Tình hình sử dụng nước cho sinh hoạt hộ gia đình địa bàn xã Bản qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào cai .34 Bảng 4.4: Thống kê tình hình sử dụng nước người dân xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai .35 Bảng 4.5: Tình hình sử dụng hệ thống nước lọc xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 36 Bảng 4.6 Nhận thức người dân chất lượng nước sinh hoạt xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai .37 Bảng 4.7 Nhận thức người dân việc kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 38 Bảng 4.8: Kết phân tích chất lượng nước xã Bản Qua, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai 39 iii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Bản đồ địa giới hành xã Bản qua huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai .23 Hình 4.2: Cơ cấu lao động xã Bản qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào cai 32 Hình 4.3: Kết phân tích tiêu pH nước xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai .40 Hình 4.4: Kết phân tích tiêu Độ đục nước xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai .40 iv MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các nguồn cung cấp nước sinh hoạt 2.2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Luật 2.2.2 Nghị định 2.2.3 Thông tư 2.2.4 Quy chuẩn Việt Nam 2.2.5 Các văn liên quan 2.3 Cơ sở thực tiễn 2.3.1.Vai trò nước với sống 2.3.2 Các thông số đánh giá chất lượng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt 10 2.4 Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 13 2.4.1 Ô nhiễm hoạt dộng sinh hoạt 13 2.4.2.Ô nhiễm hoạt động nông nghiệp 14 2.4.3 Ơ nhiễm hoạt động cơng nghiệp 14 2.5 Tình hình sử dụng nước giới Việt Nam 15 2.5.1.Tình hình sử dụng nước giới 15 2.5.2 Tình hình sử dụng nước Việt Nam 17 2.5.3.Tình hình sử dụng nước xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai 19 v Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu nhập kế thừa tài liệu thứ cấp 20 3.4.2 Phương pháp vấn 21 3.4.3 Phương pháp khảo sát thực tế 21 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm 21 3.4.5 Phương pháp thống kê – xử lý số liệu phương pháp so sánh 22 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 26 4.1.3 Thực trạng- điều kiện phát triển kinh tế 28 4.1.4 Điều kiện xã hội 30 4.2 Đánh giá tình hình sử dụng nhận thức người dân nước sinh hoạt địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 33 4.2.1 Đánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 33 4.2.2.Nhận thức người dân nước sinh hoạt địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 36 4.3 Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt xã Bản qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 38 4.3.1 Thực trạng chất lượng nước xã Bản Qua, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai 38 4.4 Những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 41 4.4.1 Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt hộ gia đình 41 vi 4.4.2 Ô nhiễm nước thải sinh hoạt 42 4.4.3 Ô nhiễm chất thải từ hoạt động nông nghiệp 42 4.4.4 Ô nhiễm hoạt động công nghiệp 42 4.5 Đề xuất số biện pháp nâng cao cơng tác quản lí nước sinh hoạt xã Bản Qua 43 4.5.1 Biện pháp tuyên truyền 43 4.5.2 Biện pháp pháp luật, sách 43 4.5.3 Giải pháp công tác quản lý 44 4.5.4 Biện pháp kỹ thuật 45 4.5.5 Giải pháp giáo dục 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 5.2.1 Đối với cấp lãnh đạo 49 5.2.2 Đối với hộ gia đình 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BKHĐT Bộ Kế hoạch đầu tư BNN Bộ Nơng Nghiệp BTC Bộ Tài BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BVTV Bảo vệ thực vật BYT Bộ Y Tế MT Môi trường NĐ-CP Nghị Định – Chính Phủ PTNT Phát triển nơng thôn QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định QĐ-TTg Quyết định-Thủ tướng QH Quốc hội TCTL Tổng cục Thủy lợi TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông thư TTLT Thông tư liên tịch Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước nguồn tài nguyên vô quan trọng người sinh vật Con người coi tài nguyên nước vơ hạn, sử dụng nước cách lãng phí, thiếu hiệu Khơng với hoạt động sống người ngày cao, nguồn nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm nặng nề dẫn đến hậu nghiêm trọng Đó là: bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh thiếu nước Loài người đứng trước nguy thiếu nước nghiêm trọng Vì vậy, để bảo vệ nguồn tài nguyên nước khỏi bị suy thoái, cạn kiệt giúp cho việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, phục vụ cho thị trấn, trước hết thành phố, địa phương, ngành không ngừng đẩy mạnh công tác tun truyền, thơng qua đó, tổ chức người dân nâng cao nhận thức tầm quan trọng nước sống, đồng thời có ý thức hành động, việc làm để khơng gây thêm suy thối, cạn kiệt nguồn nước quý xã hội sử dụng ngày Bản Qua xã thuộc huyện Bát Xát với kinh tế phát triển, chủ yếu trồng trọt chăn ni, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Tuy thời gian qua với phát triển kinh tế, xã hội vấn đề mơi trường xã bộc lộ nhiều bất cập chí báo động Mơi trường đất, mơi trường nước, mơi trường khơng khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, kéo theo ô nhiễm nước sinh hoạt Điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe người dân Nguồn nước dùng cho sinh hoạt xã Bản Qua chủ yếu nước giếng, nước khe nước máy Trên địa bàn có dòng suối suối Bản vai suối Bản Náng chảy qua, có nhiều khe rạch, ao hồ, thủy vực quan trọng việc cấp nước 38 số hộ đình cho chất lượng nước khơng tốt chiếm 10,67% Qua ý kiến ta thấy nước sinh hoạt xã có nguy ô nhiễm, người dân chưa sử dụng nhiều thiết bị lọc nước để đảm bảo an toàn sức khỏe Bảng 4.7 Nhận thức người dân việc kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai STT Ý kiến Được kiểm tra thường xuyên Không kiểm tra Thỉnh thoảng kiểm tra Tổng Số phiếu Tỉ lệ % 0,00 144 96,00 4,00 150 100 (Nguồn bảng: Theo điều tra phiếu tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn 18 thôn khu vực xã Bản qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào cai.) Nhận xét: Qua kết bảng 4.7 cho ta thấy đa số ý kiến người dân nguồn nước chưa kiểm tra chiếm 96,00% , phần nguồn nước kiểm tra chiếm 4,00% Như vậy, cho thấy nguồn nước địa bàn xã chưa quan tâm vấn đề kiểm tra chất lượng nguồn nước 4.3 Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt xã Bản qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 4.3.1 Thực trạng chất lượng nước xã Bản Qua, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai Bản Qua xã nông nghiệp lâu đời, có nhà máy, hay xí nghiệp nên mức độ ô nhiễm nguồn nước chưa thật bị nghiêm trọng Tiến hành lấy mẫu địa bàn xã Bản qua Sau đem phân tích mẫu số tiêu như: màu sắc, mùi vị, vv Tại phòng thí nghiệm khoa mơi trường, trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Để biết trạng môi trường nước sinh hoạt xã Bản Qua Kết phân tích thể bảng 4.9 biểu đồ 39 Bảng 4.8: Kết phân tích chất lượng nước xã Bản Qua, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai Kết Chỉ tiêu STT Đơn vị QCVN 02: 2009/BYT Đánh giá kết so với quy chuẩn 6,660 Giếng khoan 6,560 Không màu Không màu Không màu Không màu 15 Đạt - Không mùi Không mùi Khơng mùi Khơng mùi Khơng có mùi ,khơng vị lạ Đạt Độ đục NTU 0,100 0,110 2,2800 0,340 Đạt Hàm lượng Sắt (Fe) mg/l 0,007 0,009 0,0061 0,006 0.5 Đạt DO mg/l 4,260 3,670 3,9200 3,930 - - COD mg/l 0,400 0,800 4,0000 3,200 - - TSS mg/l 0,010 0,020 0,0400 0,160 - - Độ cứng mg/l 2,020 1,280 1,0000 1,200 - - Giếng đào pH Màu sắc Mùi vị - Nước máy Nước khe 6,5000 6.750 6,0-8,5 Đạt (Nguồn: Kết phân tích mẫu phòng thí nghiệm khoa Môi Trường trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, 2017) Chú thích: - QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt - (-) Không quy định 40 Nhận xét: Qua bảng kết phân tích 4.4 cho thấy tất tiêu như: pH, màu sắc, mùi vị, độ đục, hàm lượng Fe đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo nhu cầu sinh hoạt người dân địa phương Kết thể hình 4.3 đây: pH 8,500 6,660 6,560 6,5000 6,750 Giếng đào Giếng khoan nước máy Nước khe QCVN Hình 4.3: Kết phân tích tiêu pH nước xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai Độ đục 5 2,280 0,100 0.110 Giếng đào Giếng khoan 0,340 nước máy Nước khe QCVN Hình 4.4: Kết phân tích tiêu Độ đục nước xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai 41 4.4 Những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Bản Qua xã nông nghiệp đà đổi nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa, ngành kinh tế xã hội hình thành phát triển mạnh nên mức độ ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đai xã chưa nghiêm trọng Theo ý kiến người dân sử dụng nước để lâu có cặn lắng đáy phích hay siêu nước trời mưa nước giếng đào bơm lên đục nước giếng khoan có mùi lạ Như nước có chịu ảnh hưởng nguồn nước mặt ngấm xuống mà nước ao, hồ, kênh, mương Lại bị ô nhiễm nặng rác thải, nước thải sinh hoạt người dân đổ xác động vật chết Như chia nguồn có nguy nhiễm sau: 4.4.1 Ơ nhiễm từ chất thải sinh hoạt hộ gia đình Những năm gần đời sống nhân ngày cải thiện nâng cao Vấn đề môi trường từ rác thải sinh hoạt nhân dân địa phương đáng lưu tâm Như khối lượng lớn rác thải sinh hoạt người dân thải mà chưa có biện pháp thu gom xử lý, chủ yếu quét dọn lại chỗ để khô đốt cho phân hủy tự nhiên, số hộ thu gom rác thải gia đình đổ trực tiếp xuống ao, hồ, suối, kênh khu vực nên ảnh hưởng nặng nề cho môi trường xung quanh công tác bảo vệ môi trường chung địa phương Chất thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu xã Bản Qua loại rơm, rạ, túi nilon, xác động thực vật, chất thải chăn ni, … Các chất thải có tính chất dễ bị phân hủy, thối rữa nhanh thành hợp chất vô hữu khác gây mùi thối, khó chịu, khơng xử lí kịp thời ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân môi trường khu vực 42 4.4.2 Ô nhiễm nước thải sinh hoạt Nguồn nước thải sinh hoạt chủ yếu địa bàn xã từ hộ gia đình, trạm Y tế, trường học Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu chất dễ phân hủy sinh học, chứa nhiều thành phần dinh dưỡng chủ yếu Nitơ photpho, chứa nhiều tạp chất Phần lớn nước thải sinh hoạt chứa vi khuẩn gây bệnh như: tả lị, thương hàn Nước thải sinh hoạt người dân khơng qua quy trình xử lí mà thải kênh mương, ao hồ, thải trực tiếp đất Sau ngấm xuống đất xuống nước ngầm nước giếng gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân 4.4.3 Ô nhiễm chất thải từ hoạt động nông nghiệp Dân cư địa bàn xã chủ yếu canh tác nơng nghiệp Thuốc bảo vệ thực vật góp phần hạn chế phát sinh, phát triển sâu bệnh, ngăn chặn dập tắt đợt dịch bệnh, đảm bảo suất trồng, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân Tuy nhiên năm gần việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nơng nghiệp có xu hướng gia tăng số lượng lẫn chủng loại Thực tế xã tình trạng lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật chưa thể kiểm soát gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường đất, nước, khơng khí, sức khỏe người dân cư địa bàn xã Các nguồn nguyên nhân nhìn chung xuất phát từ ý thức trách nhiệm người dân Người dân trọng đến mục đích cho diệt trừ sâu bệnh nhanh, tăng suất trồng mà không quan tâm đến vấn đề môi trường sức khoẻ cộng đồng thân Các chai lọ, bao bì hóa chất nơng nghiệp sau sử dụng người dân thường có thói quen vứt bờ ruộng, thải trực tiếp mơi trường 4.4.4 Ơ nhiễm hoạt động cơng nghiệp Nước thải lò gạch tư nhân nhà máy chế biến gỗ ép địa bàn xã thải trực tiếp cống, rãnh, ao mà chưa có biện pháp xử lí 43 thích hợp Tình trạng tiếp tục tiếp diễn ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt nhân dân đại bàn xã Trong nguyên nhân trên, nguyên nhân gây việc nhiễm mơi trường nước là: Nguồn chất thải từ hộ gia đình + Nguồn chất thải chủ yếu từ hộ gia đình + Thải trực tiếp môi trường nhiều + ý thức thành viên hộ gia đình quan trọng + cách xử lí rác thải hộ gia đình: chủ yếu chơn lấp, đốt, vv 4.5 Đề xuất số biện pháp nâng cao công tác quản lí nước sinh hoạt xã Bản Qua 4.5.1 Biện pháp tuyên truyền Các biện pháp tuyên truyền giáo dục áp dụng như: - Sử dụng rộng rãi tất phương tiện truyền thông để giáo dục cộng đồng như: Tuyên truyền thông qua loa đài phát truyền hình xã thơn, áp phích, tờ rơi, … - Tổ chức hoạt động cụ thể như: Ngày môi trường giới, ngày nước giới, tuần lễ xanh, … - Tuyên truyền cho người dân hiểu mối liên hệ chặt chẽ tài nguyên nước nguồn nước sinh hoạt ngày môi trường với sức khỏe người - Tuyên truyền để người dân biết tầm quan trọng nguồn nước tác hại ô nhiễm nguồn nước đời sống sức khỏe để từ nâng cao ý thức người dân việc BVMT nói chung bảo vệ mơi trường nước nói riêng - Tuyên truyền cho người dân biết cách bảo vệ nguồn nước sinh hoạt ngày gia đình để bảo vệ sức khỏe thân họ 4.5.2 Biện pháp pháp luật, sách Để bảo vệ tốt nguồn nước quan quản lí mơi trường cần có sách phù hợp, hỗ trợ, khuyến khích người dân như: 44 - Nhà nước cần quan tâm thoả đáng đến việc đào tạo đội ngũ cán cung cấp nước sinh hoạt nông thôn cho cấp như: cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, mở lớp tập huấn xã nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán người dân nước sinh hoạt - Hỗ trợ kinh phí cho người dân để xây dựng bể Biogas, nhà vệ sinh hợp vệ sinh hệ thống thoát nước thải - Có thể hỗ trợ 100% cho đối tượng sách thuộc hộ nghèo việc xây dựng cơng trình cung cấp nước sinh hoạt vệ sinh mơi trường - Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình: Chính quyền cấp cần kết hợp với đoàn thể quần chúng tuyên truyền cho người dân hiểu biết lợi ích việc thực kế hoạch hóa gia đình để họ tự giác thực Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình thích hợp làm cho ổn định khu dân cư, ổn định sống, ổn định nhu cầu cung cấp nước tồn địa bàn xã góp phần nâng cao tỉ lệ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã - Đưa quy định cụ thể BVMT nói chung bảo vệ nguồn nước sinh hoạt nói riêng để người dân chấp hành như: + Không đổ đất, đá, cát, sỏi, chất thải rắn, nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường loại chất thải khác vào nguồn nước mặt suối, ao, hồ, kênh, mương, rạch, + Nguồn nước mặt suối, hồ, ao, kênh, mương, rạch, xã phải cải tạo, quy hoạch bảo vệ + Việc khai thác vàng sông hồng phải theo quy hoạch kế hoạch cấp có thẩm quyền 4.5.3 Giải pháp công tác quản lý 45 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước, khống sản mơi trường, đặc biệt đẩy mạnh cơng tác tra kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực đúng, đầy đủ quy hoạch sử dụng đất, nước mặt, nước ngầm - Tăng cường thu hút cán giỏi cho lĩnh vực hoạt động, đầu tư cho công tác đào tạo, đào tạo lại cán - Xây dựng kế hoạch đạo, tổ chức triển khai thực tốt ngày lễ kỷ niệm có liên quan đến môi trường hàng năm như: + Ngày môi trường Thế Giới 5/6 + Chiến dịch làm cho giới + Tuần lễ quốc gia nước vệ sinh môi trường - Tăng cường công tác quản lý giám sát biến động môi trường đến hộ gia đình - Thu gom rác thải, không đổ vào sông, suối, ao, hồ - Thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường vệ sinh nguồn nước sinh hoạt người dân - Tăng cường tập kỹ thuật cho người dân cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phân bón - Tăng cường thu hút đầu tư vào cơng trình có ý nghĩa với môi trường địa phương 4.5.4 Biện pháp kỹ thuật - Quy hoạch hệ thống thoát nước thải: Hiện địa bàn xã chưa có hệ thống nước thải hợp vệ sinh Vì cần xây dựng hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, Hệ thống thoát nước thải cần phải xây dựng kỹ thuật có nắp đậy kín, khơng bị rò rỉ ngoài, - Quy hoạch xử lý nước thải: Phải xử lý nước thải trước xả vào sông suối, ao, hồ, kênh mương Không đổ nước thải chưa qua xử lý vào hố để 46 tự thấm vào đất để chảy tràn lan bề mặt đất Nước thải sinh hoạt cần thu gom, xử lý khu xử lý tập trung trước thải môi trường - Quy hoạch bãi rác tập trung: Đầu tư xây dựng bãi rác thải tập trung Tiến hành thu gom rác thải địa bàn xã theo hợp đồng dịch vụ - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt nhờ loài thực vật thủy sinh bèo, rau muống, rau ngổ, hoa súng, hoa sen - Khơng lấn chiếm lòng sơng, kênh rạch để xây nhà, chăn nuôi thủy sản hay quây vùng đoạn suối để nuôi ngan nuôi vịt làm ô nhiễm môi trường nước Việc nuôi trồng thủy sản dòng nước mặt phải theo quy hoạch - Trong sản xuất nơng nghiệp phải có chế độ tưới nước, bón phân phù hợp Tránh sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất bảo vệ thực vật dư thừa, khơng rõ nguồn gốc Nên áp dụng phương pháp sinh học để tiêu diệt sâu bọ, côn trùng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Khai thác nguồn nước ngầm kỹ thuật 4.5.5 Giải pháp giáo dục - Tăng cường vai trò cộng đồng việc giám sát thực chủ trương, sách pháp luật bảo vệ môi trường địa phương, sở Cộng đồng trực tiếp tham gia giải xung đột môi trường - Tăng cường giáo dục môi trường trường học, lồng ghép kiến thức môi trường cách khoa học với khối lượng hợp lý chương trình giáo dục cấp học, khuyến khích sở giáo dục đào tạo tổ chức hoạt động nhằm nâng cao tình yêu thiên nhiên, đất nước, ý thức tự giác bảo vệ môi trường học sinh trường học, đặc biệt trường mẫu giáo, tiểu học trung học phổ thông - Tuyên truyền công tác bảo BVMT đến người dân góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, theo phương pháp mà Luật BVMT Việt Nam đưa “Bảo vệ mơi trường nghiệp tồn xã hội, quyền trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân” 47 - Tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật bảo vệ mơi trường khai thác khống sản 48 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đánh giá chất lượng nước môi trường nước xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai rút số kết luận sau: - Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Bản Qua: vị trí địa lí xã thuận lợi có nhiều nguồn tài nguyên đặc biệt tài nguyên nước Gồm nhiều hệ thống song, suối, khe lạch cung cấp nguồn nước dồi cho hộ gia đình địa bàn - Trên địa bàn xã chưa có nước máy đáp ứng nhu càu nước cho người dân sử dụng, có 27,36% số hộ sử dụng nước giếng đào, cho mục đích sinh hoạt, số hộ sử dụng nước giếng đào chiếm 7,78%, số hộ sử dụng nước khe rạch 41,86%, nước máy chiếm 8,26% ngồi số hộ gia đình sử dụng nước từ nguồn khác cho mục đích sinh hoạt, chiếm 14,74% - Kết điều tra vấn 150 hộ có 60 hộ sử dụng thiết bị lọc chiếm 40%, hộ khơng sử dụng thết bị lọc cao 90 hộ chiếm 60% Nguồn nước khơng có màu/mùi lạ có 126 hộ chiếm lên tới 84,00%, người dân thấy nguồn nước có màu lạ, mùi lạ có 24 hộ chiếm 16 nguồn nước sinh hoạt người dân thấy đa phần nước khơng có biểu có 77 hộ chiếm 51,33%, có biểu lạ 23 hộ chiếm 48,67% Người dân thấy chất lượng nước giếng tốt, tốt chiếm 89,33%, chất lượng nước không tốt chiếm 10,67% - Chất lượng nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt khu vực địa bàn xã tiêu: pH, màu sắc, mùi vị, độ đục,hàm lượng Fe, độ cứng đạt tiêu chuẩn cho phép Bộ y tế - Nguồn nước sinh hoạt địa bàn xã có chất lượng tốt phải đối mặt với nhiều nguồn gây ô nhiễm như: nguồn chất thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, chất thải hoạt động nông nghiệp hoạt động công nghiệp vv… 49 - Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt - Đề xuất số biện pháp nâng cao cơng tác quản lí nước sinh hoạt xã Bản Qua 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với cấp lãnh đạo - Nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt có chất lượng tốt, cấp quyền phải chịu trách nhiệm quản lý cần thực biện pháp bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm có như: + Tăng cường truyền thông nước + Từng bước kiểm sốt, ngăn ngừa nhiễm nguồn nước + Cần có hệ thống phân tích chất lượng nguồn nước - Quản lý nghiêm ngặt cơng trình khai thác nước đất quy mơ hộ gia đình.Đẩy mạnh khuyến khích tham gia tổ chức kinh tế – xã hội vào công tác cung cấp nước Mơ hình phù hợp với người dân nơng thơn - Vấn đề cơng trình cấp nước sinh hoạt tập chung quan chịu trách nhiệm quản lý có đề xuất với cấp trên: + Đề nghị cấp hỗ trợ nhiều sách giúp đỡ hỗ trợ đường nước sinh hoạt tự chảy cho người dân nghèo khó + Hỗ trợ sửa chữa đường ống dẫn nước xuống cấp, bị rò rỉ làm thất thoát nước tới hộ dân 5.2.2 Đối với hộ gia đình Khuyến khích xây dựng giếng đảm bảo kỹ thuật, sử dụng biện pháp lọc nước bể lọc cát, máy lọc, để làm nguồn nước trước đem sử dụng di chuyển nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi xa nguồn nước 50 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân mơi trường nói chung môi trường nước sinh hoạt cho người dân nói riêng - Các hộ gia đình, cá nhân cần có ý thức việc giữ gìn vệ sinh mơi trường, chủ động tìm hiểu thơng tin mơi trường, tham gia đóng góp ý kiến với quyền việc nâng cao quản lý bảo vệ môi trường - Xây dựng hố chứa rác, nước thải tập trung trạm xử lý nước thải - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng mơi trường nước sinh hoạt để có biện pháp xử lý kịp thời Đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước, có biện pháp xử lý 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Hoài An (2012), trích "Thể giới khát nước tới mức nào", tạp chí tài ngun mơi trường, thành phố Hồ Chí Minh Luật tài nguyên nước, 1998 Luật tài nguyên nước, 2014 QCVN 02-2009/BYT, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt’’ Nguyễn Mai (2014), “ thực trạng sử dụng nước giới Việt Nam giải pháp tiết kiệm nước cho hệ tương lai”, 123.doc.org Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/08/2000 phê duyệt Chiến lược Quốc gia cấp nước vệ sinh nông thôn đến năm 2020 Đào Duy Tân (2013), “Luận văn thông số chất lượng môi trường”, Thư viện pháp luật Dư Ngọc Thành, “Bài giảng quản lý tài nguyên nước khoáng sản ” Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Lê Quốc Tuấn sinh viên khác (2013) , “tài nguyên nước trạng sử dụng nước”, trường đại học nông lâm tp.Hồ Chí Minh 10 Nguyệt Việt Phổ, Vũ Văn Tuấn, Trần Thanh Xuân (2014), “Tài Nguyên nước Việt Nam ” NXB nông nghiệp, Hà Nội 11 UBND xã Bản Qua, (2016) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016 xã Bản qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào cai 12 UBND xã Bản Qua, (2020) Báo cáo sử dụng đất, kế hoạch xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 52 II Tiếng Anh III Tiếng khác IV Các tài liệu tham khảo từ Internet 13 Https: //vi.wikipedia.org/wiki/Ô_nhiễm_nước 14 Squeezy (2013), “Vai trò nước thể”, http://squeezy.com.vn/ index.php/chia-se/2-vai-tro-cua-nuoc-doi-voi-co- the.html 15 Karofi (2014),“Vai trò nước đời sống người”, http://karofistore.com/news/Tin-tuc/Vai-tro-cua-nuoc-doi-voi-doi-song-connguoi-178.html 16.Https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc ... Bát Xát ,tỉnh Lao Cai - Đánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. .. Xát ,tỉnh Lao Cai - Đánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Tìm... Đánh giá trạng nước sinh hoạt đề xuất biện pháp quản lí xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Bản Qua, huyện Bát Xát,tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất các biện pháp quản lí tại xã bản qua, huyện bát xát, tỉnh lào cai , khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất các biện pháp quản lí tại xã bản qua, huyện bát xát, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn