khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước khu vực mỏ than núi hồng xã yên lãng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

73 40 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN THỊ HUẾ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG XÃ YÊN LÃNG - HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái nguyên – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN THỊ HUẾ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG XÃ YÊN LÃNG - HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học môi trường : KHMT-K46-N01 : Môi trường : 2014 - 2018 : PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái nguyên – 2018 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Môi trường giảng viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước khu vực mỏ than Núi Hồng xã Yên Lãng – Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình bảo, truyền đạt kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nơng, người tận tình giúp đỡ bảo em suốt thời gian thực tập Và em xin cảm ơn bác, anh chị phòng An tồn Mơi trường – Cơng ty Than Núi Hồng – VVMI tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đợt thực tập vừa qua Trong trình thực đề tài, có cố gắng thời gian lực có hạn nên đề tài em nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, Ngày 23 tháng năm 2018 Sinh viên Trần Thị Huế ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tải lượng tác nhân ô nhiễm người đưa vào môi trường nước Bảng 2.2: Sản xuất than theo quốc gia ( triệu tấn) 11 Bảng 2.3: Trữ lượng than atraxit Quảng Ninh 14 Bảng 3.1: vị trí lấy mẫu quan trắc 22 Bảng 4.1: Trữ lượng than địa chất theo vỉa mỏ than Núi Hồng 29 Bảng 4.2: Trữ lượng than mỏ than Núi Hồng tính đến 1995 30 Bảng 4.3: Sản lượng khai thác than năm gần 31 Bảng 4.4: Thực trạng công nghệ xử lý nước thải công ty than Núi Hồng 33 Bảng 4.5: Kết phân tích mơi trường nước mặt 34 Bảng 4.6: So sánh kết phân tích môi trường nước mặt đợt năm 2017 với năm 2016 2015 37 Bảng 4.7: Kết phân tích mẫu nước ngầm 41 Bảng 4.8: So sánh kết phân tích nước ngầm đợt năm 2017 43 Bảng 4.9: Kết phân tích nước thải 44 Bảng 4.10: So sánh kết phân tích nước thải đợt năm 2017 với năm 2016 2015 47 Bảng 4.11: Tổng hợp kết vấn người dân ảnh hưởng hoạt động khai thác than địa bàn xã 50 Bảng 4.12: Thống kê bệnh người dân xung quanh 52 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Biểu đồ sản lượng giá trị kim ngạch xuất Than năm 2016 – 2017( tính từ đầu năm đến 15/4) 17 Hình 4.1: Sơ đồ cơng nghệ khai thác than lộ thiên kèm dòng thải 32 Hình 4.2: Biểu đồ hàm lượng chất ô nhiễm nước mặt suối Đồng Bèn suối Na Mao 36 Hình 4.3: Chỉ Tiêu TSS, COD, BOD5 nước mặt suối Đồng Bèn qua năm 39 Hình 4.4: Chỉ tiêu TSS, COD, BOD5 nước mặt suối Na Mao qua năm 40 Hình 4.5: Hàm Lượng kim loại nặng nước ngầm 42 Hình 4.6: Hàm lượng chất rắn lơ lửng, nhu cầu oxy hóa nhu cầu oxy hóa sinh học nước thải 46 Hình 4.7: Hàm lượng KLN nước thải sau hệ thống xử lý 46 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh TSS, COD, BOD5 mẫu nước thải sau xử lý moong khu VI (NT1) qua năm 48 Hình 4.9: Biểu đồ so sánh hàm lượng TSS COD đợt NT2 năm 2016 2017 .49 Hình 4.10: Ý kiến người dân ảnh hưởng hoạt động khai thác than đến môi trường nước .51 Hình 4.11: Mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân 52 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KÍ HIỆU TÊN ĐẦY ĐỦ BOD5: Nhu cầu oxy hóa sinh học BTNMT: Bộ tài ngun mơi trường CNH – HĐH: Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa COD: Nhu cầu oxy hóa hóa học HST: Hệ sinh thái KLN: Kim loại nặng QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TCCP: Tiêu chuẩn cho phép TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TDS: Chất rắn hòa tan TSS: Tổng chất rắn lơ lửng VSV: Vi sinh vật v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC .v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở pháp lý 2.1.2 Cơ sở lý luận 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 10 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 10 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Các phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp kế thừa sử dụng tài liệu thứ cấp 21 3.4.2 Phương pháp điều tra vấn 24 vi 3.4.3 Phương Pháp lấy mẫu phân tích 21 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu nước 23 3.4.5 Phương pháp phân tích 21 3.4.6 Phương pháp xử lý số liệu 24 3.4.7 Phương pháp tổng hợp so sánh 24 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, trữ lượng công nghệ khai thác than Mỏ than Núi Hồng 25 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 4.1.3 Trữ lượng công nghệ khai thác than mỏ than Núi Hồng 29 4.2 Ảnh hưởng từ hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tới môi trường nước 33 4.2.1 Các hoạt động khai thác than ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước 33 4.2.2 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới chất lượng môi trường nước 34 4.3 Ý kiến đánh giá người dân ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường nước 49 4.3.1 Thông tin chung đối tượng vấn 49 4.3.2 Ý kiến người dân qua phiếu điều tra 50 4.4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu khắc phục tác động tiêu cực hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tới môi trường nước 53 4.4.1 Giải pháp công nghệ - kỹ thuật 53 4.4.2 Giải pháp tổ chức quản lý đào tạo 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước ta nước đà phát triển, hội nhập quốc tế đạt thành tựu định lĩnh vực kinh tế - xã hội Trong q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước đưa đất nước ngày phát triển, song song với thành tựu phải đối mặt với thách thức vấn đề môi trường.Tất lĩnh vực phải sử dụng nguồn lượng khác để hoạt động Khoa học công nghệ phát triển nhà khoa học khơng ngừng tìm kiếm nguồn lượng mới, song chưa thể thay cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống than đá, dầu mỏ Hiện môi trường trạng thái đáng báo động, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường từ tất hoạt động khác Một nguyên nhân gây ô nhiễm tàn phá mơi trường hoạt động khai khống.Việt Nam nước có trữ lượng than đá vào loại lớn đa dạng giới, nhiên tài nguyên than đá phân bố rải rác nhiều nơi, tập trung miền bắc Việt Nam Hoạt động khai thác than có ý nghĩa vơ quan trọng nghiệp CNH – HĐH đất nước Nếu q trình đốt cháy than tạo khí nhà kính q trình khai thác chế biến than lại gây nhiễm, suy thối, có cố môi trường diễn ngày phức tạp đặt người trước trả thù ghê gớm thiên nhiên Chi nhánh Mỏ than Núi Hồng công ty Than Núi Hồng – VVWI chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP Mỏ than Núi Hồng nằm địa phận xã Yên Lãng thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Khu mỏ nằm bên phải đường quốc lộ từ Thái Nguyên Tuyên Quang, cách thành phố Thái Nguyên khoảng 35km phía Tây – Tây Bắc Mỏ than Núi Hồng thành lập vào hoạt động từ 1/8/1980 Mỏ cung cấp lượng lớn than đáp ứng nhu cầu sử dụng than cho khu vực phía bắc Nhìn chung q trình khai thác, công ty trọng tới công tác bảo vệ mơi trường khơng khí, nước thải Các hoạt động bảo vệ môi trường công ty trì diễn ngày Cơng ty ln nỗ lực tìm giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng hoạt động khai thác tới môi trường xong nhiều bất cập xảy khu vực mỏ dẫn đến tình trạng có hậu khơng tốt xảy với môi trường lân cận xung quanh khu vực mỏ Từ thực tế đó, cho phép trường khoa, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, thực tập tốt nghiệp nghiên cứu đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG XÃ YÊN LÃNG - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1.Mục tiêu chung Giảm thiểu đến mức tối đa ảnh hưởng việc khai thác than mỏ than Núi Hồng tới môi trường nước 1.2.2.Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu mỏ than Núi Hồng xã Yên Lãng , huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường nước - Đánh giá trạng môi trường nước qua ý kiến người dân - Đề xuất giải pháp quản lý, ngăn ngừa, giảm thiểu cho đơn vị tổ chức khai thác việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nhằm giảm thiểu hạn chế tối đa ảnh hưởng từ hoạt động khai thác than đến môi trường người 51 Nhận xét: Theo kết điều tra vấn cho thấy đối tượng chịu ảnh hưởng hoạt động khai thác mức độ khác nhìn chung ý kiến người dân phần đông cho hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng có tác động lớn tới môi trường nước 0% 30% 47% Mức độ lớn Mức độ trung bình Mức độ nhỏ 23% Khơng ảnh hưởng Hình 4.10: Ý kiến người dân ảnh hưởng hoạt động khai thác than đến môi trường nước - Đối với môi trường nước: 46,67% ý kiến cho mức độ ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ tới môi trường nước lớn, 23,33% ý kiến cho mức độ ảnh hưởng trung bình, 30% ý kiến cho mức độ ảnh hưởng nhỏ Nhìn chung việc khai thác ảnh hưởng lớn tới môi trường nước khu vực xung quanh Những ảnh hưởng chủ yếu nước mặt bị nhiễm, suy thối Ngồi hoạt động khai thác than sâu xuống lòng đất gây ảnh hưởng đáng kể tới nguồn nước hộ dân Một vài hộ gia đình có vấn đề nguồn nước mùi, màu sắc họ tìm cách khắc phục máy lọc nước 52 7% 33% 23% Mức độ lớn Mức độ trung bình Mức độ nhỏ Khơng ảnh hưởng 37% Hình 4.11: Mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân - Đối với sức khỏe người dân: Gần tất ý kiến điều cho hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng có ảnh hưởng tới sức khỏe người dân Trong có 33,3% ý kiến cho hoạt động khai thác than ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân, 36,67% ý kiến cho ảnh hưởng mức độ trung bình, 23,3% ý kiến cho ảnh hưởng mức độ nhỏ, 6,7 ý kiến cho không bị ảnh hưởng Đa số nước thải mỏ qua hệ thống bể lắng thải trực tiếp môi trường ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt Đặc biệt nguồn nước mỏ than thường nhiễm nitrit, vào thể kết hợp với axit amin ln có cá, thịt tạo nên hợp chất nitrosamin có khả gây ung thư cho người Bảng 4.12: Thống kê bệnh người dân xung quanh STT Loại bệnh Tổng số ý kiến Tỉ lệ (%) người dân Bệnh ung thư 3/30 10 Bệnh da 4/30 13,34 Bệnh tiêu hóa 5/30 16,67 Bệnh muỗi truyền 3/30 10 Không mắc bệnh 15/30 50 (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra) 53 Qua 30 hộ tiến hành điều tra ta thấy có 50% người dân khơng mắc bệnh, lại đa số điều mắc bệnh tiêu hóa (16,67%) ngồi bệnh ung thư chiếm 10% 4.4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu khắc phục tác động tiêu cực hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tới môi trường nước 4.4.1 Giải pháp công nghệ - kỹ thuật Mục tiêu vừa phát triển hoạt động khai thác vừa hạn chế tác động đến mơi trường đòi hỏi phải đổi công nghệ khai thác Những định hướng yêu cầu đổi cơng nghệ là: Hồn chỉnh cơng nghệ theo hướng tạo không gian tối thiểu cho sản lượng tối đa thời gian ngắn để tối thiểu hóa hệ số bóc diện tích khai thác, đổ phá * Về công nghệ - Đầu tư công nghệ, thiết bị tăng sản lượng, tiết kiệm khai thác chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm - Tăng độ ẩm nguyên liệu, sản phẩm kết hợp tưới nước tuyến đường vận chuyển với mật độ cao nhằm giảm ô nhiễm phát tán bụi - Quy hoạch, xây dựng, cải tạo lại đất hợp lý * Về kỹ thuật, thiết bị Đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho công tác BVMT xe tưới nước chuyên dụng, thiết bị lọc nước sinh hoạt Các trang thiết bị cần đảm bảo chuẩn theo quy định môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường * Giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường nước: - Nước mưa chảy tràn: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn, thường xuyên nạo vét để tăng khả lắng lọc trước để chảy tràn ngồi mơi trường - Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt mỏ chủ yếu từ nước thải sinh hoạt ăn uống từ khu vực nhà ăn ca, tắm rửa, xí tiểu Mỏ xây dựng bể 54 tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt vận hành tốt Định kỳ năm lần mỏ bơm hút bể phốt để tăng hiệu xử lý - Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất chủ yếu lượng nước bơm từ moong khai thác Lượng nước cần xử lý trước đưa nguồn tiếp nhận ngồi mơi trường, cơng ty cần ngày hồn thiện công tác xử lý nước thải đảm bảo nước thải đạt chuẩn trước đưa môi trường + Đối với nước tháo khô mỏ: sau bớm tập trung vào hồ lắng để lắng sơ bộ, phần nước bơm chở lại để phục vụ cho mục đích sản xuất mỏ ( tuyển than, tưới ướt đường, ) phần lại bơm lên bể xử lý phương pháp hóa học sinh học làm nguồn nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt mỏ + Đối với nước thải sau tuyển than: Nước từ xưởng tuyển sau thu gom lại, sau lắng lọc học, hóa học trường hợp cần thiết bớm tuần hoàn lại phục vụ cho tuyển than 4.4.2 Giải pháp tổ chức quản lý đào tạo * Công tác quản tổ chức, quản lý Việc BVMT khu vực khai thác than xã Yên Lãng cần có kết hợp nhiều quan , bao gồm quan quan lý hành chính, quan quản lý nhà nước chuyên ngành, quan nghiên cứu khoa học, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh - Tăng cường công tác tra kiểm tra việc thực quy định luật khoáng sản tổ chức cá nhân khai thác chế biên khoáng sản Nhất việc thực nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM quan có thẩm quyền phê duyệt - Quy hoạch xếp lại tuyến vận tải bãi bến than - Tăng cường đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác tra kiểm tra 55 - Cử cán chuyên trách thực đạo công tác BVMT địa bàn khai thác - Hàng năm cần tổng kết, đánh giá công tác BVMT việc khai thác khoáng sản địa phương, để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng tổ chức cá nhân có thành tích tốt cơng tác bảo vệ môi trường * Công tác giáo dục, đào tạo - Nên có chương trình đào tạo ngắn hạn sở cho cán công nhân quản lý bảo vệ môi trường - Cử người tham gia khóa chun ngành mơi trường quy hệ đại học, quản lý, giám sát, tham mưu thực biện pháp BVMT cho công ty - Thực chương trình tuyên truyền sâu rộng đội ngũ cán công nhân viên bảo vệ môi trường 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Mỏ than Núi Hồng thuộc công ty than Núi Hồng – VVWI mỏ than giàu truyền thống, hoạt động từ lâu đời với trữ lượng than lớn, sản lượng khai thác tăng dần qua năm đóng góp đáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước Tuy nhiên trình hoạt động, mỏ làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, chủ yếu hoạt động phá đá, sàng tuyển, xả thải vận chuyển than * Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi Đời sống văn hóa người dân vùng tương đối tốt, sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm bê tơng hóa Tồn xã có trạm biến áp, 5km đường dây cao thế, 8km đường dây hạ thế, 100% dân cung cấp điện Giáo dục trọng, toàn xã có trường học * Qua điều tra, phân tích, đánh giá ta thấy thực trạng môi trường nước sau: - Nước mặt: Hằng năm mỏ xả thải lượng lớn nước hoạt động khai thác ước tính 3600 m3/ ngày đêm ngồi mơi trường Lượng nước thải qua bể lắng tam cấp xả thải trực tiếp ngồi mơi trường chưa đươc xử lý triệt để Tồn tiêu phân tích nước mặt pH, TSS, COD, BOD5, Fe, thấp TCCP theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT + Nồng độ pH: Từ 7,09 – 7,24 QCCP: 5,5 – + Nồng độ TSS: Từ 13 -19(mg/l) QCCP: 50(mg/l) + Nồng độ COD: 15,6 -15,8(mg/l) QCCP 30(mg/l) + Nồng độ BOD5: 8,4 -8,9(mg/l) QCCP: 15(mg/l) 57 - Nước ngầm: Các trình nổ mìn, phá làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới chất lượng trữ lượng nước ngầm khu vực Nồng độ pH nước giếng 6,43 nằm khoảng 6,0 – 8,5 nước sử dụng cho sinh hoạt Các tiêu phân tích khác TDS, TSS, độ đục, hàm hượng KLN, nằm giới hạn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Nước thải: Qua phân tích nước thải sau xử lý cửa xả moong khu VI VII giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột B + Nồng độ pH: 6,67 -7,09 QCCP: 5,5 - 9,0 + Nồng độ TSS trung bình: 12(mg/l) QCCP: 100(mg/l) + Nồng độ COD: Từ 6,32 – 9,56(mg/l) QCCP: 150(mg/l) + Coliform: Từ 500 – 600(MPN/100ml) QCCP: 5000(MPN/100ml) + Nồng độ KLN nhỏ so với QCVN 40:2011/BTNMT cột B * Ý kiến người dân tác động hoạt động khai thác than tới môi trường nước - Đa số người dân sống vùng nhận hoạt động khai thác mỏ than khiến cho môi trường nước xung quanh vùng khai thác bị ô nhiễm suy giảm chất lượng, trữ lượng nước 46,67% ý kiến cho mức có ảnh hưởng lớn, 23,33% cho mức độ ảnh hưởng trung bình, 30% ý kiến cho mức độ ảnh hưởng nhỏ - Đối với sức khỏe người dân: Thống kê bệnh người dân xung quanh khu vực Mỏ: Không mắc bệnh 50% Mắc bệnh tiêu hóa 16,67% Bệnh ung thư 10% Bệnh da 13,34% Bệnh muỗi truyền 10% - Người dân sống xung quanh khu vực khai thác đưa nhiều đề xuất, kiến nghị như: Cần nâng cao công tác quản lý, tra kiểm 58 tra chất lượng môi trường nước Phát triển triển khai dự án nước Có nhiều biện pháp khắc phục nhiễm mơi trường nước Cần xử lý nước thải trước xả thải vào môi trường 5.2 Kiến nghị Để thực giải pháp giúp mỏ than Núi Hồng khắc phục ô nhiễm môi trường có số giải pháp đề nghị sau: - Đề nghị mỏ than Núi Hồng trọng vào công tác đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác, xây dựng, đầu tư vào cơng trình nước, xử lý nước thải để đạt hiệu cao công việc giảm ô nhiễm trường nước - Vận động, tích cực tun truyền cơng nhân người dân tham gia bảo vệ môi trường Trồng gây rừng để giảm thiểu sạt lở đất, giữ nguồn nước ngầm - Đề nghị phòng tài nguyên môi trường huyện Đại Từ hướng dẫn giúp đỡ Mỏ công tác bảo vệ môi trường - Kiên xử lý nghiêm trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật Khống sản, luật Bảo vệ mơi trường Những hành vi tác động xấu tới môi trường sống người dân TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh, Phan Thị Thu Hằng, Dương Thị Minh Hòa (2011), Bài giảng Quan Trắc Phân tích mơi trường, Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Công ty than Núi Hồng (2011), Dự án cải tạo phục hồi môi trường Công ty than Núi Hồng (2013), Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ than Núi Hồng Công ty than Núi Hồng (2015), Báo cáo kết quan trắc giám sát định kỳ đợt II năm 2015 Công ty than Núi Hồng (2016), Báo cáo kết quan trắc giám sát định kỳ đợt II năm 2016 Công ty than Núi Hồng (2017), Báo cáo kết quan trắc giám sát định kỳ đợt II năm 2017 Trần Thị Hồng Hạnh (2009), Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường nước thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Luật Bảo vệ mơi trường (2014), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội 13 – Luật bảo vệ môi trường 2014 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 23 tháng năm 2014 thức có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2017 10 Quốc hội 13 – Luật tài nguyên nước, Quyết định số 17/QH13 ngày 01 tháng 01 năm 2013 11 Dư Ngọc Thành (2008), Bài giảng ô nhiễm môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên II Tài liệu Tiếng Anh 12 Environment Canada (2008), Wastewater Pollution, Website: http://www.ec.gc.ca/eu-ww/dafautl.asp?lang=En&n=6296BD0-1 13 Jeff Sweeney (2009), Waterwater Pollution Controls, Chesapeake Bay Program Office, Website: http://www.chesapeakebay.net/status- waterwater.aspx?menuitem=19692 III Tài liệu trích dẫn từ Internet 14 Bộ kế hoạch đầu tư (2006), “Điểm qua tình hình tài ngun than Việt Nam”, Thơng tin mạng Internet, Website: http://www.mpi.gov.vn /ttkt-xh aspx?Lang=4&mabai=1442 15 Bộ Tài nguyên môi trường ( 2006), “Dầu tăng, giá than đá lên ngôi”, thông tin mạng Internet, Website: http://ciren.vn/index.php?nre _ site= New&nth_in=viewst&sid=4559 16 Bộ Tài nguyên môi trường ( 2012), “Nguy ô nhiễm môi trường từ nước thải mỏ than”, thông tin mạng Internet: Website: http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&cateID=24&id 17 Công ty cổ phần chứng khốn Hà Thành (2010), “ Phân tích ngành than”, Thông tin mạng internet, Website: http://www.hasc.com.vn/AttachFile/PhanTichNhanDinh/2010/201008021 51728843.pdf 18 Sở công thương Quảng Ninh (2010), Tiềm khoáng sản, Website: http://sct.qungninh.gov.vn/defautl.aspx?page=new&do=detail&category _id=101&news_id=6484 PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN Về ảnh hưởng hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tới môi trường nước Thông tin chung hộ điều tra Họ tên người vấn: Tuổi: .Giới tính: .Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Nội dung vấn Theo ông/bà hoạt động khai thác than công ty có ảnh hưởng tới mơi trường khơng?  Có ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không rõ Theo ông/bà hoạt động gây ảnh hưởng mức độ môi trường nước?  Mức độ lớn  Mức độ trung bình  Mức độ nhỏ  Không ảnh hưởng Những hoạt động gây ảnh hưởng nhiều nhât?  Vận chuyển  Thải nước, chất thải  Các hoạt động khác Nước thải công ty thưởng tập trung khu vực nào?  Các ruộng mương thoát nước  Ra ruộng  Khơng rõ Cơng ty có xử lý nước thải trước đưa môi trường không?  Không  Có Từ có hoạt dộng khai thác than tới nay, suối bị ảnh hưởng nào?  Giảm số lượng sv  Nước có màu  Biểu khác Hiện nguồn nước gia đình sử dụng là:  Nước máy  Giếng khoan  Giếng đào sâu  Nguồn khác (sông, suối) Nguồn nước dùng cho sinh hoạt có lọc qua thiết bị hệ thống lọc?  Không  Có, theo phương pháp Theo bác, độ sâu giếng nước gia đình bác năm gần nào?  Giảm  Tăng  Không biết 10 Biểu bề mặt nước giếng gia định sao?  Trong  Nước có váng  Nước có cặn  Cả váng cặn 11.Ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới sức khỏe người dân?  Mức độ lớn  Mức độ trung bình  Mức độ nhỏ  Khơng ảnh hưởng 12 Gia đình ơng (bà) có bị mắc bệnh?  Bệnh da  Bệnh muỗi truyền  Bệnh tiêu hóa  Bệnh ung thư 13 Ý kiến, kiến nghị đề xuất Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! PHỤ LỤC II MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHĨA LUẬN Hình 1: Bể lắng tam cấp moong 6, thấu kính II Hình 2: Lấy mẫu nước thải cửa xả moong 6, thấu kính II Hình 3: Lấy mẫu nước mặt suối Đồng Bèn chảy qua sân cơng nghiệp Hình 4: Lấy mẫu nước mặt suối Na Mao chảy qua phân xưởng gạch Na Mao ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN THỊ HUẾ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG XÃ YÊN LÃNG - HUYỆN... Môi trường nước mỏ khu vực xung quanh mỏ than Núi Hồng – Công ty than Núi Hồng – VVWI 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Môi trường nước khu vực Mỏ than Núi Hồng – Công ty than Núi Hồng – VVWI xã Yên Lãng,. .. phép trường khoa, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, thực tập tốt nghiệp nghiên cứu đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG XÃ
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước khu vực mỏ than núi hồng xã yên lãng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước khu vực mỏ than núi hồng xã yên lãng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn