BÁO CÁO THỰC HÀNH Môn học: LẬP TRÌNH MẠNG

62 77 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:13

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN  BÁO CÁO THỰC HÀNH Mơn học: LẬP TRÌNH MẠNG Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực : Lớp : Mã sinh viên : Nhóm : Ths NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGUYỄN ĐỨC VŨ 15T1 102150082 15.11A Đà Nẵng, 01/2019 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Ngun LỜI NĨI ĐẦU Lập trình mạng nhiệm vụ quan trong việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp Một chương trình mạng viết để chương trình máy tính khác truyền tin với cách hiệu an toàn cho dù chúng cài đặt mạng LAN, WAN hay mạng toàn cầu Internet, điều thành công nhiều hệ thông Java ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng thúy với nhiều đặc trưng ưu việt so với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác tính độc lập với nền, tính bảo mật,… Java ngơn ngữ từ đời hướng đến lập trình mạng nên việc viết chương trình lập trình mạng Java dễ dàng nhiều so với ngôn ngữ khác Bên cạnh phần lý thuyết Lập trình mạng, học phần Thực hành Lập trình mạng giúp sinh viên tiếp cận với cách lập trình mơi trường mạng sử dụng ngôn ngữ JAVA Với hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Nguyên, em biết cách viết chương trình mạng bản, em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn em suốt trình học Sinh viên thực Nguyễn Đức Vũ SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Page BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên MỤC LỤC Nhóm : 15.11A LỜI NÓI ĐẦU BÀI THỰC HÀNH SỐ Bài 1.1 Đề 1.2 Thuật toán 1.3 Mã nguồn chương trình 1.4 Kết demo Câu 2.1 Đề 2.2 Thuật toán 2.3 Mã nguồn chương trình 2.4 Kết demo 12 Câu 12 3.1 Đề 12 3.2 Thuật toán 12 3.3 Mã nguồn chương trình 13 3.4 Kết demo 18 BÀI THỰC HÀNH SỐ 20 Câu 20 1.1 Đề 20 1.2 Thuật toán 20 1.3 Mã nguồn chương trình 21 1.4 Kết demo 23 Câu 23 2.1 Đề 23 2.2 Thuật toán 23 2.3 Mã nguồn chương trình 24 2.1 Kết demo 27 Câu 28 3.1 Đề 28 SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên 3.2 Thuật toán 28 3.3 Mã nguồn chương trình 28 3.4 Kết demo 34 BÀI THỰC HÀNH SỐ 35 Đề 35 Mã nguồn chương trình 35 - style.css 35 - header.jsp 39 - bodyleft.jsp 42 - login.jsp 46 - checklogin.jsp 48 - index.jsp 48 - xemnhanvien.jsp 49 - xemphongban.jsp 50 - suathongtinphongban.jsp 51 - suachitiet.jsp 53 - timkiem.jsp 55 - xemchitiet.jsp 56 Kết demo 58 SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 Bài 1.1 Đề Xây dựng chương trình hội thoại Client/Server hoạt động theo giao thức TCP/IP - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Client gửi chuỗi ký tự đến Server Server nhận xử lý gửi trả cho client công việc: + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi in hoa + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi thường + Đếm số từ chuỗi gửi 1.2 Thuật tốn Chương trình server mở socket, chờ nhận kết nối từ client, có kết nối tạo luồng Input để nhận liệu Ouput để trả kết quả: - Nhận chuỗi - Hàm upCase(String): đọc ký tự, tý tự khoảng a-z trừ 32, trả chuỗi in hoa - Hàm downCase(String): đọc ký tự, khoảng A-Z cộng 32, trả chuỗi in thường - Hàm đếm số từ: Sử dụng hàm Trim() để xóa khoảng trắng trước sau từ, sau nêu có khoảng trắng liên tiếp xóa đi, ta thu chuổi str Khai báo biến đếm d khởi tạo 0; Sử dụng split(" ") ta thu mảng b[] có số phần tử số từ chuỗi cho vòng for chạy từ tới b.lengh cho d++; d số từ chuỗi Chường trình client kết nối đến socket server vừa mở, tạo luồng Output để gửi liệu Input để nhận kết trả về: - Nhập chuỗi từ bàn phím - Gửi chuỗi đến server - Nhận chuỗi: HOA, thường số từ chuỗi - In hình SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG 1.3 GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Mã nguồn chương trình - Server public class Server { public Server(){ try{ ServerSocket ss= new ServerSocket(9876); System.out.print("Mo cong 9876 !"); Socket s= ss.accept(); System.out.print("Xuat hien ket noi !"); DataInputStream dis= new DataInputStream(s.getInputStream()); DataOutputStream dos= new DataOutputStream(s.getOutputStream()); String str=""; while(true){ str= dis.readUTF(); if(str.equals("exit")) break; dos.writeUTF(upCase(str)); dos.writeUTF(downCase(str)); dos.writeInt(count(str)); } s.close(); ss.close(); }catch(Exception ex){ ex.printStackTrace(); } } private String upCase(String str){ byte b[]= str.getBytes(); for(int i= 0; i< b.length; i++) if(b[i]>='a'&&b[i]='A'&&b[i]30){ msg="Mật phải nhỏ 30 ký tự"; passWord.focus(); } if(msg!=""){ document.getElementById("loi").innerHTML=msg; return false; } } SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 47 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG - GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên checklogin.jsp - index.jsp SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 48 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên - xemnhanvien.jsp // xem tat ca nhan vien QLPB DANH SÁCH NHÂN VIÊN IDNV HỌ TÊN NHÂN VIÊN ĐỊA CHỈ IDPB - xemphongban.jsp QLPB SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 50 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên DANH SÁCH PHÒNG BAN IDPB MÔ TẢ THỜI GIAN XEM NHÂN SỰ Xem - suathongtinphongban.jsp QLPB SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 51 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên DANH SÁCH PHÒNG BAN Xóa tất cả IDPB MÔ TẢ THỜI GIAN XEM NHÂN SỰ SỬA XÓA SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 52 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Xem Sửa Xóa - suachitiet.jsp Cập nhật thơng tin phòng ban SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 53 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Welcome ! DANH SÁCH NHÂN VIÊN IDPB MÔ TẢ THỜI GIAN Cập nhật - timkiem.jsp Tìm kiếm phòng ban Tìm Kiếm Welcome ! SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 55 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên DANH SÁCH NHÂN VIÊN IDNV HỌ TÊN NHÂN VIÊN ĐỊA CHỈ IDPB - xemchitiet.jsp //xem nhan vien cua phong ban duoc chon QLPB SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 56 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên DANH SÁCH NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG BAN IDNV HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 57 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Kết demo - Màn hình đăng nhập - Màn hình trang chủ - Màn hình xem nhân viên SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 58 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên - Màn hình xem nhân vien chi tiết phòng ban - Màn hình xem phòng ban SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 59 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG - GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Màn hình tìm kiếm SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 60 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG - Màn hình sửa thơng tin phòng ban - Trợ giúp chương trình GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên -Hết - SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A Page 61 ... Page 18 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG SVTH: Nguyễn Đức Vũ-15T1-15Nh11A GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên Page 19 BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên BÀI THỰC HÀNH SỐ Câu...BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Ngun LỜI NĨI ĐẦU Lập trình mạng nhiệm vụ quan trong việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp Một chương trình mạng viết để chương trình. .. Vũ-15T1-15Nh11A Page BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG GVHD: Th.s Nguyễn Văn Nguyên BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 Bài 1.1 Đề Xây dựng chương trình hội thoại Client/Server hoạt động theo giao thức TCP/IP - Chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH Môn học: LẬP TRÌNH MẠNG, BÁO CÁO THỰC HÀNH Môn học: LẬP TRÌNH MẠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn