DỰ ÁN 1 NGHÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH(LẬP TRÌNH MOBILE)

68 70 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:00

The College of FPT Polytechnic in Danang DỰ ÁN NGHÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH(LẬP TRÌNH MOBILE) ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THU CHI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VĂN NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN Phạm Phú Nhật (PD02142), Trưởng nhóm Ngơ Hồng Linh(PD02236) Nguyễn Xn Vin(PD02108) Đà Nẵng, Ngày 01 Tháng 12 Năm 2018 TÀI LIỆU DỰ ÁN MỤC LỤC Phân tích 1.1 Hiện trạng 1.2 Yêu cầu hệ thống Error! Bookmark not defined 1.3 Use case Error! Bookmark not defined Thiết kế Error! Bookmark not defined Mơ hình triển khai Error! Bookmark not defined 2.1 2.1.1 Sơ đồ quan hệ thực thể Error! Bookmark not defined 2.1.2 Thiết kế chi tiết thực thể Error! Bookmark not defined Thiết kế giao diện Error! Bookmark not defined 2.2 2.2.1 Sơ đồ tổ chức giao diện Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thiết kế giao diện cho chức nghiệp vụ Error! Bookmark not defined Thực viết mã Error! Bookmark not defined 3.1 Tạo SQLite truy vấn, thao tác & truy suất liệu Error! Bookmark not defined 3.2 Model clas- lớp mô tả liệu Error! Bookmark not defined 3.2.1 Class users Error! Bookmark not defined 3.3.2 Class Incomes Error! Bookmark not defined 3.3.3 Clas Expenses Error! Bookmark not defined 3.3 Viết mã cho chức Error! Bookmark not defined Welcome Error! Bookmark not defined Login Error! Bookmark not defined 2.1 Login sign in Error! Bookmark not defined 2.2 Login sign up Error! Bookmark not defined 2.3 Login activity Error! Bookmark not defined Main activity Error! Bookmark not defined 3.1 Menu drawer Error! Bookmark not defined 3.2 Menu bottom Error! Bookmark not defined 3.3 Main activity Error! Bookmark not defined 4.1 Spend Error! Bookmark not defined InComes Error! Bookmark not defined 4.1Adapter incomes Error! Bookmark not defined 4.1 Details incomes Error! Bookmark not defined 4.3 Fragment incomes Error! Bookmark not defined DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN 4.2 Expenses Error! Bookmark not defined 4.1Adapter Expenses Error! Bookmark not defined 4.1 Details Expenses Error! Bookmark not defined 4.1 Fragment Expenses Error! Bookmark not defined About us Error! Bookmark not defined Spend Error! Bookmark not defined Statiscal Error! Bookmark not defined PHÂN TÍCH 1.1 HIỆN TRẠNG Việc quản lý tài người gặp nhiều khó khắn, vấn đề khoảng thu vấn đề khoảng chi, họ làm tất công việc thu chi sổ sách tay nên việc gây nhiều khó khăn cho người quản lý thu chi quán việc quản lý thu chi gia đình dể gây sai sót, tốn thời gian khó tìm kiếm Vì chúng tơi phát triển nên ứng dụng quản lý thu chi để giải vấn đề quản lý thu chi người 1.2 Yêu cầu hệ thống: Chúng muốn xây dựng nên phần mềm chạy thiết bị di động cá nhân để dể dàng hổ trợ cho người dùng  Chức nghiệp vụ: o Quản lý khoảng thu o Quản lý khoảng chi o Thống kê theo ngày, tuần, tháng… o Muốn dùng ứng dụng người dùng phải đăng ký đăng nhập…  Yêu cầu hệ thống công nghệ: o Ứng dụng cài đặt điện thoại chạy hệ điều hành android o Hệ quản trị CSDL SQLite DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN 1.3 USE CASE Đăng nhập đăng xuất Khoảng thu Người dùng Khoảng chi Thống kê Máy tính HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU CHI  Chi tiết chức o Chức quản lý người dùng: DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN  Xem: xem tất chi tiết thông tin người dùng  Thêm: thêm vào sở liệu  Xóa: xóa theo mã  Sửa: cập nhập liệu xem o Chức thống kê:  Thống kê theo ngày, tuần, tháng năm o Chức nhập đăng xuất  Đăng ký: để đăng nhập bạn phải đăng ký trước  Đăng nhập: để sử dụng phần mềm, bắt buộc phải đăng nhập  Đăng xuất: thoát khỏi trở hình đăng nhập  Chi tiết bảo mật o Tất phải đăng nhập sử dụng chức phần mềm Và có admin xem thay đổi thong tin tất người dùng họ thực  Thông tin thực thể o Người dùng  Mã người dùng  Password  Họ tên  Ngày tháng năm sinh  Email  Số điện thoại o Khoảng thu:  Tên khoảng thu  Số tiền  Ngày thu  Loại thu  Chú thích o Khoảng chi:  Tên khoảng chi  Số tiền dự kiến  Ngày dự kiến  Số tiền  Ngày chi  Loại chi  Chú thích DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN o Sổ nợ:  Tên nợ  Số tiền nợ  Ngày nợ  Loại nợ  Chú thích THIẾT KẾ 2.1 MƠ HÌNH TRIỂN KHAI Ứng dụng phần mềm xây dựng để phục vụ cho cá nhân sở liệu lưu trữ tập trung thiết bị khách hàng  Sử dụng sở liệu SQLite để lưu trữ 2.1.1 Sơ đồ quan hệ thực thể o o o o Người dùng: người sử dụng phần mềm Khoảng thu: lưu khoảng tiền thu vào người dùng Khoảng chi: số tiền cần chi người dùng Thống kê: lưu thông tin thống kê khoảng thu, khoảng chi ngày, tháng năm 2.1.2 Thiết kế chi tiết thực thể Bảng người dùng Tên cột maND matkhau tenND ngaysinh email sodienthoai Kiểu CHAR(10) CHAR(10) NVARCHAR(50) DATE NVARCHAR(50) INT DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE Ràng buộc PK, NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL Ghi Mã người dùng Mật người dùng Tên người dùng Ngày sinh người dùng Email nguoi dùng Số điện thoại người dùng TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN Bảng khoảng thu Tên cột tenKT sotien ngaythu loaithu chuthich Kiểu NVARCHAR(50) DOUBLE DATE NVARCHAR(50) NVARCHAR(50) Ràng buộc NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL Ghi Tên khoảng thu Số tiền Ngày thu Loại thu Chú thích Bảng khoảng chi Tên cột tenKC sotiendukien ngaydukienchi sotienchi ngaychi loaithu chuthich Kiểu NVARCHAR(50) DOUBLE DATE DOUBLE DATE NVARCHAR(50) NVARCHAR(50) Ràng buộc NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL Ghi Tên khoảng chi Số tiền dự kiến Ngày dự kiến chi Số tiền chi Ngày chi Loại chi Chú thích Bảng sổ nợ Tên cột tenno sotien ngayno loaino chuthich Kiểu NVARCHAR(50) DOUBLE DATE NVARCHAR(50) NVARCHAR(50) DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE Ràng buộc NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL Ghi Tên khoảng nợ Số tiền nợ Ngày nợ Loại nợ Chú thích TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN 2.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 2.2.1 Sơ đồ tổ chức giao diện Màn hình chào Khoảng thu chi Thống kê Đăng nhập đăng ký Giao diện Bottom Navigation Màn hình thống kê Người dùng Navigation drawer Thông tin người dùng Khoảng thu chi DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE Thống kê Bật tắc bottom Khoảng nợ Máy tính TRANG Đăng xuất TÀI LIỆU DỰ ÁN 2.2.2 Thiết kế giao diện cho chức nghiệp vụ View EditText Button RadioButton CheckBox Spinner ListView TextVIew Prefifx Ed Btn Rdo Chk Spn Lv tv Mô tả Trường nhập liệu Nút Hộp chọn Hộp kiểm tra Hộp chọn xổ xuống Danh sách Nhãn THỰC HIỆN VIẾT MÃ 3.1 TẠO SQLITE TRUY VẤN, THAO TÁC VÀ TRUY SUẤT DỮ LIỆU public class my_database extends SQLiteOpenHelper { private static final String DB_NAME = “expenditure”; private static final int VERSION = 1; private static final String TB_USERS = “CREATE TABLE USERS(\n” + “idUser INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, \n” + “nameUser TEXT, \n” + “passUser TEXT, \n” + “emailUser TEXT, \n” + “phoneUser TEXT, \n” + “CONSTRAINT name_unique UNIQUE (nameUser) )”; private static final String TB_INCOMES = “CREATE TABLE INCOMES(\n” + “idIC INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, \n” + “nameIC TEXT, \n” + “amountIC REAL, \n” + “actualDateIC TEXT, \n” + “typeIC TEXT, \n” + “noteIC TEXT, \n” + “idUser INTEGER )”; private static final String TB_EXPENSES = “CREATE TABLE EXPENSES(“ + “idEP INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, \n” + “nameEP TEXT, \n” + DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN “expected_amount REAL, \n” + “expected_date TEXT,” + “amountEP REAL, \n” + “actualDateEP TEXT, \n” + “typeEP TEXT, \n” + “noteEP TEXT, \n” + “idUser INTEGER )”; public my_database(Context context) { super( context, DB_NAME, null, VERSION ); } @Override public void onCreate(SQLiteDatabase db) { db.execSQL( TB_USERS ); db.execSQL( TB_INCOMES ); db.execSQL( TB_EXPENSES ); } //query not return public void query(String sql){ SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); db.execSQL( sql ); } //query return public Cursor queryData(String sql){ SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); return db.rawQuery( sql, null ); } //insert data table user public int insertDataUser(users us){ SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); ContentValues value = new ContentValues(); value.put( “nameUser”, us.getmName() ); value.put( “passUser”, us.getmPass() ); value.put( “emailUser”, us.getmEmail() ); value.put( “phoneUser”, us.getmPhone() ); if(db.insert( “USERS”, null, value ) == -1){ return -1; } return 1; } // insert data table fragment_incomes public int insertDataIncomes(incomes ic){ DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG ... “USERS”, null, value ) == -1) { return -1; } return 1; } // insert data table fragment_incomes public int insertDataIncomes(incomes ic){ DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG TÀI LIỆU DỰ ÁN SQLiteDatabase db... result=db.update(String.valueOf(users),values,”nameUser=?”, new String[]{users.getmName()}); if (result==0){ return -1; } return 1; } } DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG 12 TÀI LIỆU DỰ ÁN 3.2 Model class- lớp mô tả liệu Class users: public class users... finish(); } }, 15 00); } } Login: 2 .1 Login sign-in public class login_sign_in extends Fragment { private View mView; private my_database db; DỰ ÁN – LẬP TRÌNH MOBILE TRANG 18 TÀI LIỆU DỰ ÁN private
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ ÁN 1 NGHÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH(LẬP TRÌNH MOBILE), DỰ ÁN 1 NGHÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH(LẬP TRÌNH MOBILE)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn