THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG LÀM SẠCH NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG RS NĂNG SUẤT 2560 TẤN MÍANGÀY

55 69 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:53

nh trụ: V1 = Vt −V2 = 112,09 – 3,742 = 108,346 (m3)  Chiều cao phần hình trụ: h1 = 4×V1 π×D = 4×108,346 π×4,7932 = 6,007 (m) Vậy chiều cao toàn thiết bị là: H = h1 + h2 = 6,007 + 0,441 = 6,448 (m)  Kích thước thiết bị : D x H = 4793 x 6448 mm SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 50 Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày 4.9 Thiết bị lọc chân không Chọn thiết bị lọc chân không thùng quay + Thể tích nước bùn đem lọc: V = 128,41 (m3/ngày) = 5,35 (m3/h) (bảng 3.1) + Diện tích lọc: F= V , (m2) 60    C [7-219] Trong đó: V : Thể tích nước bùn, (m3/h) C : Tốc độ lọc, chọn C= 0,02 (m3/m2.phút) (Thực nghiệm)  : Hệ số sử dụng diện tích lọc,  = 0,25  0,3 Chọn  = 0,25 F= 5,35 60×0,25×0,02 = 17,833 (m2) Chọn đường kính thùng D = (m)  Chiều dài thùng quay L= F = π×D 17,833 π×2 = 2,840 (m) Chọn thiết bị lọc chân khơng với đặc tính kỹ thuật sau: + Kích thước thùng lọc: D x L = 2000 × 2840 (mm) + Số lượng thiết bị: 4.10 Thiết bị lọc ống PG (lọc kiểm tra) Thể tích mật chè lọc: V = 552,11 (m3/ngày) = 23,005 (m3/h) (bảng 3.1) Diện tích lọc: F= V , (m2) 60    C Trong đó: V : Thể tích mật chè lọc, (m3/h) C : Tốc độ lọc, chọn C = 0,025 (m3/m2.phút) (Thực nghiệm)  : Hệ số sử dụng diện tích lọc,  = 0,3 F= 23,005 60×0,3×0,025 = 51,122 (m2) SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 51 Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày Chọn thiết bị lọc ống PG-40, với đặc tính kĩ thuật sau: + Diện tích lọc: 40 m2 + Đường kính D: 800 mm + Chiều cao tổng: 2565 mm + Chiều cao H1: 1565 mm + Chiều cao H2: 700 mm + H3 : 1000 mm Số lượng máy lọc cần dùng: 51,12 = 1,278 Chọn máy 40 Hình Thiết bị lọc ống PG SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh N= 52 Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh, Bài giảng Công nghệ sản xuất đường- bánh kẹo, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2017 [2] PGS Nguyễn Ngộ, Công nghệ đường mía, Trường ĐHBK Hà Nội, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội (2011) https://www.slideshare.net/HangBui13/nguyn-ng-cng-ngh-ng-ma [3] Lương Nguyên Thành, Công nghệ chế biến đường sản phẩm đường https://www.slideshare.net/luongnguyenthanh/cong-nghe-che-bien-duong-va-san-phamduong [4] TS Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, KS Hồ Lê Viên (hiệu đính), Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất - Tập 1, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2004 [5] TS Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, TS Phạm Xuân Toản, Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất - Tập 2, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2004 [6] Phạm Xuân Toàn, Các q trình, thiết bị cơng nghệ hóa chất thực phẩm – Tập Các trình thiết bị truyền nhiệt, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2008 [7] GS Lê Văn Lai (biên dịch), Làm nước mía phương pháp sunfit hóa, Nhà xuất nông nghiệp https://www.ebookbkmt.com/2016/06/sach-scan-lam-sach-nuoc-mia-bang-phuong.html [8] Trần Mạnh Hùng (chủ biên) – Lương Văn Bình – Bùi Thị Lẻ - Phạm Thanh Sơn, Giáo trình Cơng nghệ sản xuất đường mía, Bộ NN&PTNT, Trường cơng nhân điện II, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội – 2000 https://xemtailieu.com/tai-lieu/giao-trinh-cong-nghe-san-xuat-duong-mia-tran-manhhung-va-nhung-nguoi-khac-1150427.html [9] PGS Nguyễn Ngộ (1984), Cơng nghệ sản xuất đường mía, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [10] PGS Nguyễn Ngộ (1998), Cơ sở thiết kế nhà máy đường mía - chương trình đào tạo mía đường, Hà Nội [11] Huỳnh Thu, Chính sách cho ngành mía đường: Bài tốn khó giải? Kỳ 1: Chính sách nước khu vực Đông Nam Á, 14:35 27/02/2019, Diễn đàn báo Cơng Thương https://congthuong.vn/chinh-sach-cho-nganh-mia-duong-bai-toan-kho-giai-ky-1-chinhsach-tai-cac-nuoc-khu-vuc-dong-nam-a-116298.html SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 53 Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày [12] Hà Nguyên, Cơ hội cho ngành mía đường Việt Nam, 22:47 23/03/2019, Báo Đầu tư chứng khoán https://tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-dong-doanh-nghiep/co-hoi-nao-cho-nganh-miaduong-viet-nam-223368.html [13] http://www.ndatco.com/index.php?m=nganh-mia-duong SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 54 ...Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày 4.9 Thiết bị lọc chân không Chọn thiết bị lọc chân khơng thùng... Thị Minh Hạnh 51 Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày Chọn thiết bị lọc ống PG-40, với đặc tính kĩ thuật sau: + Diện tích lọc: 40 m2 + Đường kính D: 800 mm... GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 53 Đồ án thiết kế phân xưởng làm nhà máy sản xuất đường RS suất 2560 mía/ngày [12] Hà Nguyên, Cơ hội cho ngành mía đường Việt Nam, 22:47 23/03/2019, Báo Đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG LÀM SẠCH NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG RS NĂNG SUẤT 2560 TẤN MÍANGÀY, THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG LÀM SẠCH NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG RS NĂNG SUẤT 2560 TẤN MÍANGÀY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn