Giới thiệu chung về Sở Giao Thông Vận Tải

42 66 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:48

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường LỜI NĨI ĐẦU Cùng với q trình học tập, thí nghiệm trường, thực tập hành trang khơng thể thiếu người kỹ sư tương lai Với ý nghĩa đó, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối nhằm giúp cho sinh viên làm quen với công việc thực tế mà kỹ sư Xây Dựng Cầu Đường phải làm Mặt khác thực tế ln có vấn đề khác biệt so với lý thuyết lĩnh hội nhà trường yêu cầu thử nghiệm, kiểm tra lý thuyết, việc mơ hình hố có xác hay khơng xác đến mức độ qua nâng cao hiểu biết sinh viên Trong xu nay, khoa học cơng nghệ có bước tiến vượt bậc, việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với máy móc thiết bị đại tiên tiến vấn đề quan tâm nhà trường, nhiên điều kiện chưa có nên nhà trường có số thiết bị, việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với máy móc, thiết bị công nghệ đơn vị thiết kế, thi cơng từ nâng cao hiệu học tập thực hành giúp sinh viên có bước làm quen với cơng nghệ mới, kết hợp học đôi với hành Chúng em xin chân thành cảm ơn khoa xây dựng cầu đường, phòng Quản lý chất lượng cơng trình giao thơng, đặc biệt thầy Nguyễn Thanh Cường anh Lê Văn Dũng tận tình giúp đỡ chúng em nhiều trình thực tập thời gian vừa qua Chúng em xin chân thành cảm ơn phòng cung cấp cho chúng em sở vật chất tài liệu học tập để chúng em tham giảo Vì thiếu sót kinh nghiệm chúng em nhiều sai sót q trình thực tập, mong thầy cho chúng em nhiều vài kinh nghiệm để chúng em hoàn thiện thân Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đà Nẵng, Ngày………Tháng………Năm 2018 Người hướng dẫn Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Chương 1: Giới thiệu chung Sở Giao Thông Vận Tải 1.1 Sơ đồ tổ chức: 1.2 Chức năng, nhiệm vụ 1.2.1 Vị trí chức Sở Giao thơng vận tải: Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng quan tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực chức quản lý Nhà nước Giao thông Vận tải Hạ tầng kỹ thuật Đô thị địa bàn thành phố Đà Nẵng Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời chịu đạo, kiểm tra nghiệp vụ Bộ GTVT Bộ Xây dựng 1.2.2 Trách nhiệm Lãnh đạo Sở: - Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chung toàn diện trước cấp trước pháp luật toàn hoạt động Sở, kể phân cơng uỷ quyền cho phó Giám đốc Sở - Phó Giám đốc Sở Giám đốc sở phân công phụ trách số mặt công tác, sử dụng quyền hạn Giám đốc sở thực thi công vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật nhiệm vụ phân cơng 1.2.3 Chức phòng chun mơn Văn phòng: Tham mưu cho lãnh đạo Sở cơng tác quản lý tổ chức máy; quản lý cán bộcông chức, viên chức; Công tác xây dựng, thẩm định, rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật phạm vi chức quyền hạn; Kiểm tra việc ban hành, thực văn quy phạm pháp luật; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác qn sự; Thực cơng tác hành chính, quản trị, công tác văn thư lưu trữ, công tác tiếp nhận trả hồ sơ, phối hợp với phòng, ban liên quan quản lý toàn tài sản quan số công tác khác liên quan hành quản trị Văn phòng Sở Thanh tra sở Xây dựng chương trình, kế hoạch tra hành chính, tranh tra chun ngành giao thơng vận tải tổ chức thực chương trình, kế hoạch Thực nhiệm vụ, quyền hạn tra hành Thực Thanh tra chun ngành giao thơng vận tải theo quy định khoản 4, Điều 12 Nghị định số 136/2004/NĐ-CP; Thực giải khiếu nại, tố cáo; Thực cơng tác phòng ngừa, chống tham nhũng lĩnh vực giao thông vận tải địa phương theo quy định pháp luật chống tham nhũng Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật Giám đốc Sở giao Phòng Kế hoạch đầu tư: Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Tham mưu cho Giám đốc Sở đạo xây dựng thực qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành giao thơng cơng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung địa phương nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Phòng Tài - Kế tốn: Tham mưu cho Giám đốc Sở cơng tác tài kế tốn tồn ngành, hoạt động qui định tài Nhà nước phù hợp với đặc thù địa phương ngành Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực chức quản lý nhà nước sử dụng, khai thác có hiệu kết cấu hạ tầng giao thơng; cơng tác an tồn giao thông thược thẩm quyền quản lý Sở theo quy định pháp luật Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện Người lái: Tham mưu cho Giám đốc Sở thực quản lý ngành thành phần kinh tế hoạt động lĩnh vực vận tải, đăng kiểm; công tác quản lý đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa; cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng theo qui định; công tác công nghiệp giao thông vận tải địa phương; thực chức Ban quản lý Bến xe, chức Ban quản lý sát hạch cấp Sở để: sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe theo quy định Bộ Giao thơng vận tải Phòng Quản lý Chất lượng cơng trình giao thơng: Tham mưu cho Giám đốc Sở thực việc quản lý nhà nước tổ chức thực thi pháp luật quản lý xây dựng chất lượng cơng trình xây dựng giai đoạn thực đầu tư dự án đầu tư xây dựng thuộc ngồn vốn XDCB Sở Giao thông vận tải quản lý; quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phạm vi thành phố Đà Nẵng theo nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông vận tải 1.2.4 Thông tin liên lạc Cơ quan Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 14 - Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường - Điện thoại: (0236) 3822008, Fax: (0236) 3830438; - Email: sgtvt@danang.gov.vn - Bộ phận tiếp nhận trả kết thủ tục hành chính: Tầng - Trung tâm hành thành phố, SĐT: (0236) 3886548 Lãnh đạo Sở: Giám đốc Lê Văn Trung Phó giám đốc Nguyễn Đăng Huy Phó giám đốc Phó giám đốc 02363.822.740 0903580349 02363.887.444 trunglv@danang.gov.vn huynd3@danang.gov.vn Bùi Hồng Trung 02363.822.456 trungbh@danang.gov.vn Bùi Thanh Thuận 02363.886.791 thuanbt@danang.gov.vn Số điện thoại liên hệ email phòng: SĐT Email 02363822430 hunglt@danang.gov.vn Thanh tra sở (493 - Trần Cao Vân) 02363774666 nghiant@danang.gov.vn Phòng Kế hoạch đầu tư 02363826088 khanhtv@danang.gov Phòng Tài kế tốn 02363822479 phuongntm6@danang.gov.vn Phòng ban Văn phòng Sở Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thơng 02363826087 trungtd@danang.gov.vn Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện người lái 02363820389 annc1@danang.gov.vn Phòng Quản lý Chất lượng cơng trình giao thơng 02363822329 dunglv1@danang.gov.vn Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp VP Ban an tồn giao thơng GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường 02363818808 cuongnh@danang.gov.vn Chương 2: Nội dung thực tập tốt nghiệp 2.1 Tiến độ thực công việc - Ngày 06-10/05/2019: Tìm hiểu cứ,cơ sở pháp lý lập thiết kế kỹ thuật; - Ngày 06-10/05/2019: Tìm hiểu quý trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo chế cửa cửa liên thông; - Ngày 06-10/05: Tìm hiểu quy định cơng tác quản lí dự án đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng; - Ngày 13/05-16/05/2019, 20/05-27/05/2019: Tìm hiểu hồ sơ thực tế bao gồm gì? - Ngày 13/05-16/05/2019, 20/05-27/05/2019: Đọc kiểm tra khối lượng hồ sơ thực tế - Ngày 15-18/05/2019: Đi thực tế công trường dự án tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương: Kiểm tra việc lắp đặt hệ thơng biển báo giao thơng tuyến Giám sát q trình thi cơng vạch sơn giảm tốc, tìm hiểu tĩnh không thông xe, gia cố đất yếu đường đầu cầu - Ngày 29/05, 31/05/2019: Đi thực tế công trường Tuyến đường ĐH2 Hiểu biết số loại máy móc thi cơng đường, vấn đề phát sinh q trình thi cơng hướng giải Q trình thi cơng cầu cống ngồi thực tế, cơng tác thí nghiệm phòng thí nghiệm trường… - Ngày 03/06-07/06/2019: Tổng hợp viết báo cáo thực tập 2.2 Q trình thực cơng việc A Tại văn phòng: 2.2.1 Tìm hiểu cứ, sở pháp lý hồ sơ Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Luật -> Nghị định -> Thông tư -> Quyết định -> Văn pháp lí khác - - - - - Luật: Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định: Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều luật đầu tư công ; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 42/2015NĐ-CP ngày 15/5/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư; Thông tư: Thông tư 26/2016/TT-BXD: Thông tư xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Thơng tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; Thông tư số 16/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định: Quyết định số 2357/QĐ-TTg: Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1866/QĐ-TTg: Quyết định Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TT Đà Nẵng đến năm 2020; Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường - Quyết định số 5030/QĐ-UBND: Quyết định UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đếm năm 2030; - Và số định cụ thể theo dự án cụ thể Các văn pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng quy chuẩn, quy trình xây dựng hành 2.2.2 Tìm hiểu quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo chế cửa cửa liên thông Nội dung thực hiện: a Lưu đồ: b Mô tả nội dung bước Bước Trình hồ sơ: - Tổ chức trình hồ sơ TTN&TKQ – Sở GTVT: Hồ sơ trình phải bao gồm văn có liên quan ; Bước Tiếp nhận hồ sơ: TTN&TKQ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ khơng thuộc phạm vi giải hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến quan có thẩm quyền giải quyết; - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung - Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận lập giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết cho tổ chức, cá nhân Cập nhật, gửi thơng tin cơng trình đến Trưởng phòng chun mơn thơng qua trang dịch vụ cơng trực tuyến Bước Phòng QLCL CTGT tiếp nhận, phân công xử lý - Trong vòng 0,5 ngày sau TTN&TKQ chuyển thơng tin hồ sơ qua trang dịch vụ cơng trực tuyến, Trưởng phòng phân công xử lý cho CV xử lý qua trang mạng theo bảng danh sách phân công theo dõi cơng trình ban hành, chưa có tên danh sách cơng trình, u cầu phân cơng cập nhật vào bảng phân công gửi lại cho chuyên viên phòng Bước Xử lý hồ sơ - Chuyên viên tiến hành xử lý hồ sơ theo quy trình lưu đồ Bước Lãnh đạo phòng soát Kết xử lý - Sau nhận hồ sơ, Kết xử lý từ CV, vòng (2-3) ngày Lãnh đạo Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường + Nội dung điều chỉnh thiết kế dự tốn phải quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt - Quy định công tác đầu thầu: thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sở mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết đánh giá hồ sơ quan tâm, kết đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết lựa chọn mời thầu Tham mưu để chọn nhà thầu đủ điều kiện thực cơng trình 2.2.4 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tuyến đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh: Cơng trình giao thông cấp II, thiết kế ba bước Loại đường phố: đường phố thị thứ yếu Tốc độ thiết kế: 60 km/h Tốc độ thiết kế nút: 20 km/h Tải trọng thiết kế: + đường 120 kN + cơng trình tuyến HL93 Mặt đường cấp cao A1 ( BTN) I: Thuyết minh chung Giới thiệu chung Sự cần thiết đầu tư Hiện trạng, chiến lược quy hoạch kinh tế- xã hội phát triển Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi xây dựng quy mơ dự Phân thích điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu Quy mô tiêu chuẩn chủ yếu Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật xây Phương án tổ chức quản lý, dự kiến tiến độ thực đầu tư Đánh giá tác động môi trường giải pháp bảo vệ môi trường 10 Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt tái định cư Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 28 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường 11 Tổng mức đầu tư,cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn 100 12 Phân tích hiệu đầu tư 13 Kết luận kiến nghị Phần II: Hồ sơ thiết kế sở Tập I.1: Thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, đường giao cơng trình phụ tuyến - Chương Giới thiệu cơng trình 1.1 Tổng quan 1.2 Tên dự án, chủ đầu tư địa liên lạc 1.3 Phạm vi phân đoạn 1.4 Tổ chức thực dự án đơn vị tham gia lập thiết kế 1.5 Các cứ, sở pháp lý lập thiết kế sở 1.6 Nguồn tài liệu sử dụng để lập thiết kế - Chương Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực 2.1 Đặc điểm khu vực dự án 2.2 Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng - Chương Tiêu chuẩn thiết kế - Chương Giải pháp thiết kế sở 4.1 Hướng tuyến 4.2 Giải pháp kết thiết kế tuyến 4.3 Giải pháp kết thiết kế cầu 4.4 Xử lý giao cắt với đường dây điện cao 4.5 Giải pháp thiết kế hệ thống điện chiếu sáng Tập I.2: Bản vẽ thiết kế Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Tập I.3: Thiết kế bình đồ trắc dọc, trắc ngang, đường giao cơng trình phụ tuyến : Tính tốn mực nước thiết kế ; Tính tốn lưu lượng thiết kế; Tính tốn độ thiết kế; Một số tính tốn khác; Tập I.4: Thiết kế cầu vượt đường hai đường cầu nút giao quốc lộ 14B - A Thuyết minh thiết kế sở - B Bản vẽ - C Các vẽ cầu vượt - D Các vẽ tường chắn - E Các bảng khối lượng Tập I.4.1: Lý trình km12+338,08 – km 19+177,3 - A Thuyết minh thiết kế sở - B Bản vẽ chung - C Bình đồ trắc dọc tuyến - D Trắc dọc ngang - E Cống thoát nước ngang – Cống kĩ thuật - F Đường giao dân sinh - G Tính hiệu giao thơng - H Các bảng khối lượng TậpI.5: Thiết kế cầu vượt qua sông - A Thuyết minh - B Cầu thuộc km6+983,46 Tập II.1 Các bảng tính tập thuyết minh tính tốn thủy văn Tập II.2 tính tốn thủy văn cầu, tuyến kết cấu cơng trình nút giao khác mức Tập III.3 Tính tốn thủy văn kết câu cơng trình, nút giao QL14B - A thủy văn + I giới thiệu chung: vị trí, điều kiện tự nhiên, khí hậu… + II Phân tích, tính tốn số liệu thủy văn thiết kế: Nguyên tắc cức thiết kế Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Tóm tắt nguồn tài liệu liên quan sử dụng Kết tính đường tần suất yếu tố thủy văn mưa trạm khu vực sử dụng Đánh giá tình hình thủy văn số cơng trình liên quan Phương pháp tính tốn Kết tính tốn + III hệ cao độ sử dụng + IV Kết luận - B Bảng tính Bảng tính lưu lượng cống ngang Bảng tính tốn độ cống ngang Bảng tính tốn độ rãnh biên II, Tính tốn kết cấu áo đường tuyến III tính tốn kết cấu nút giao QL14B - Bảng tính mố - Bảng tính trụ - Bảng tính bẩn mặt cầu - Bảng tính liên tục nhiệt - Bảng tính gối cầu - Bảng tính tường chắn Tập II.4 hạng mục đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp điện chiếu sáng Chương 1: Cơ sở lập đề án Chương 2: Đặc điểm tự nhiên, tình hình nguồn, lưới điện trạng khu vực dự án cần thiết đầu tư xây dựng cơng trình Chương 3: Phương án tháo dỡ di dời hệ thống điện trung, hạ trạng xây dựng hệ thống điện hiếu sáng A Phương án tháo dỡ di dời hệ thống điện trung, hạ trạng B Phương án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Chương 4: Các yêu cầu giải pháp kĩ thuật A Phần tháo dỡ, di dời đường dây trung, hạ B Phần xây dựng hệ thống chiếu sáng B Công trường: Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường I Tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương -Tìm hiểu hồ sơ dự án (bản vẽ thiết kế thi cơng) tuyến đường Hòa Phước- Hòa Khương - Kiểm tra, nghiệm thu việc lắp đặt hệ thống biển báo giao thơng tuyến - Giám sát q trình thi cơng vạch sơn giảm tốc, - Tìm hiểu tĩnh khơng thông xe, gia cố đất yếu đường đầu cầu +Tĩnh không thông xe cầu Theo quy định điều 19 chương Nghị định 186/2004/NĐ-CP quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Điều 19 Giới hạn khoảng cách an toàn đường phần không quy định sau: Đối với đường 4,75 m (bốn mét bảy lăm) tính từ tim mặt đường trở lên theo phương thẳng đứng Đối với cầu phận kết cấu cao cầu, không thấp 4,75 m (bốn mét bảy lăm) tính từ mặt sàn cầu trở lên theo phương thẳng đứng Chiều cao đường dây thông tin phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu từ mặt đường đến đường dây thông tin 5,50 m (năm mét năm mươi) Chiều cao đường dây tải điện phía đường gắn trực tiếp kết cấu cầu phải bảo đảm an tồn cho hoạt động giao thơng vận tải an toàn lưới điện tùy theo điện áp cuả đường dây điện +Quan trắc lún cơng trình xây dựng phương pháp cần thiết quan trọng xử lý cơng trình xây dựng gặp cố lún nền, chuyển dịch giới hạn cho phép, gây ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình mức độ an tồn người thi công hay người sử dụng Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường +Giá trị quan trắc lún Nhà đầu tư kiểm tra, xác định giá trị lún (độ lún lệch, tốc độ lún trung bình cơng trình) so với giới hạn lún tính tốn thiết kế thi cơng xây dựng nhờ tiến hành cơng tác quan trắc lún Ngồi ra, đánh giá khả làm việc móng cơng trình thời điểm mức độ trạng sau đưa vào sử dụng Thêm vào đó, ta xác định giá trị độ lún, độ chuyển dịch trung bình cơng trình có nằm giới hạn cho phép loại cơng trình đất xây dựng khác hay không Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình Bản vẽ tổ chức giao thơng KM6+335.79 – KM6+660.69 Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình Đường ngang KM6+562.50 Hình Cầu Sông Yên Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình Cầu Q Giáng Hình Thi cơng vạch sơn giảm tốc Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình Mốc quan trắc lún cọc tiêu đầu cầu Q Giáng Hình Thi cơng mặt đường bê tông xi măng đường ngang Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường II Tuyến đường ĐH2 - Tìm hiểu hồ sơ thiết kế thi cơng cầu tuyến - Biết số máy móc thi cơng đóng cọc móng mố cầu, thi công đắp đất đường, đào đường - Các vấn đề phát sinh q trình thi cơng hướng giải Hình Máy đóng cọc thi cơng mố cầu Hình Máy đào máy ủi Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Hình Máy lu máy đào Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hồng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Hình 10 Nền đường đắp Trang 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ, KIẾN NGHỊ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 3.1 Những kết đạt Tuy thời gian thực tập không nhiều để lại cho chúng em kiến thức bổ ích kinh nghiệm giúp cho chúng em sau làm việc tốt Chúng em có kiến thức kinh nghiệm giúp đỡ thầy Nguyễn Thanh Cường, anh Lê Văn Dũng anh chị phòng giám định suốt trình thực tập giúp chúng em học hỏi thêm nhiều điều Những kĩ làm việc báo cáo em có chút tiến Chúng em đạt việc sau: A Văn phòng : Biết cứ, sở pháp lý lập thiết kế kỹ thuật Biết quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo chế cửa cửa liên thông Biết quy định cơng tác quản lí dự án đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng Biết hồ sơ thực tế bao gồm Biết đọc kiểm tra khối lượng hồ sơ thực tế B Cơng trường: - Tìm hiểu hồ sơ dự án (bản vẽ thiết kế thi cơng) tuyến đường Hòa Phước- Hòa Khương - Hiểu biết hệ thống biển báo giao thông tuyến - Biết q trình thi cơng vạch sơn giảm tốc, thi công BTXM đường ngang - Hiểu thêm tĩnh không thông xe, gia cố đất yếu đường đầu cầu - Hiểu biết số loại máy móc thi cơng đường, thi cơng đóng cọc móng cầu 3.2 Bài học kinh nghiệm Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 40 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường Theo chúng em nghĩ để làm tốt công việc, điều cần thiết khơng có lý thuyết trường lớp mà cần có kinh nghiệm thực tế trình làm việc Một kinh nghiệm quan khơng kén kĩ mềm Nó chình vốn sống ta làm việc, kỹ giao tiếp, kỹ ứng xử với người thái độ lúc làm việc cấp giao phó Bên cạnh làm việc nhóm giúp làm việc hiệu suất làm việc cao Tuy nhiên, ta làm việc độc lập giúp ích cho ta nhiều làm cơng việc đòi hỏi người làm Và ta nên học hỏi người xung quanh để rút kinh nghiệm cho thân Đọc hiểu tài liệu quan trọng cho làm việc 3.3 Những điều chưa đạt Trong trình thực tập, thời gian thực tập ngắn, bên cạnh với khối lượng hồ sơ lớn, nên q trình thực tập số kiến thức chưa tiếp thu được, thêm vào đặc thù cơng việc sở phê duyệt, kiểm định hồ sơ nên qúa trình thức tập , trình khảo sát số cơng trình chi tiết hạn hẹp Mặc khác kiến thức cần thiết nằm ngồi lĩnh vực chun mơn học nên chưa đạt 100% yêu cầu đơn vị 3.5 Kết luận Trong trình thực tập, chúng em có hội làm quen với mơi trường làm việc mới, phần tích luỹ kinh nghiệm quý báu nghề xây dựng cầu đường Chúng em rèn luyện kĩ giải công việc theo giai đoạn, cố gắng hồn thành cơng việc thời gian cho phép, mạnh dạn trao đổi chia sẻ kiến thức Đồng thời bồi dưỡng thêm kiến thức kiến thức lý thuyết trường lớp 3.4 Kiến nghị -Trong trình thực tập chúng em nhận thấy dự án thực tế(nhất tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương) có nhiều thay đổi khác biết so với mà Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 41 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVTH: Th.S Nguyễn Thanh Cường chúng em học giảng đường Vì vậy, chúng em có kiến nghị tới anh Lê Văn Dũng này: Cũng phần mục tiêu đợt thực tập phục vụ cho trính làm đồ án tốt nghiệp sau tích lũy thêm kinh nghiệm công việc Chúng em xin phép anh Lê Văn Dũng cho chúng em số liệu cần thiết dự án tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương để thực ĐATN Lê Sỹ Hiếu- Phan Phước Hoạch- Đào Duy Đăng Hoàng Minh Sửu- Đinh Quang Sáng Trang 42 ... Nguyễn Thanh Cường Chương 1: Giới thiệu chung Sở Giao Thông Vận Tải 1.1 Sơ đồ tổ chức: 1.2 Chức năng, nhiệm vụ 1.2.1 Vị trí chức Sở Giao thơng vận tải: Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng quan tham mưu,... XDCB Sở Giao thông vận tải quản lý; quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phạm vi thành phố Đà Nẵng theo nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông vận tải 1.2.4 Thông. .. định số 59/2015/NĐ-CP) c) Phí thẩm định : Đối với cơng trình Sở Giao thơng vận tải trực tiếp thẩm định tồn cơng việc Sở Giao thơng vận tải thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm định phí thẩm định xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu chung về Sở Giao Thông Vận Tải, Giới thiệu chung về Sở Giao Thông Vận Tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn