Đề KT HKI môn địa lí 6 có ma trận và đáp án dễ hiểu

5 98 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:45

I. MỤC TIÊU. Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sau khi học xong nội dung về Trái Đất. 1. Kiến thức: Trình bày được các kiến thức về Trái Đất, về bản đồ. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức có liên quan. Rèn luyện kỹ năng làm bài khoa học, kĩ năng liên hệ thực tế khi làm bài. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra. Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra: Tự luận, trắc nghiệmIII. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.Chủ đề (nội dung)CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTTổng điểmNhận biếtThông hiểuVận dụng TNKQTLTNKQTLTNKQTL Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtBiết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.CâuĐiểmTỉ lệ %1 câu 0,5 điểm 5%1 câu0,5 điểm5%Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.Vận dụng xác định phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm.CâuĐiểmTỉ lệ %1 câu3 điểm30%1 câu3 điểm30%Kí hiệu trên bản đồ.Biết được có mấy dạng kí hiệu trên bản đồCâuĐiểmTỉ lệ %1 câu0,5 điểm5%1 câu0,5 điểm5%Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trờiTrình bày được sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiHiểu được hệ quả của chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời Câu Điểm Tỉ lệ %1 câu2 điểm20%1 câu0,5 điểm5%2 câu2,5 điểm25%Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtHiểu được cấu tạo bên trong của Trái Đất có mấy lớpSo sánh được tên lục địa có diện tích lớn nhất trên thế giới Câu ĐiểmTỉ lệ %1 câu0,5 điểm5%1 câu0,5 điểm5%2 câu1 điểm10%Địa hình bề mặt Trái ĐấtSo sánh sự khác nhau giữa núi già và núi trẻBiết được tên địa điểm có địa hình cacxtơ ở Việt Nam Câu Điểm Tỉ lệ %1 câu2 điểm20%1 câu0,5 điểm5%2 câu2,5 điểm25%TSCTSĐ TL%2 câu1 điểm10%1 câu2 điểm20%2 câu1 điểm10%1 câu2 điểm20%2 câu1 điểm10%1 câu3 điểm30%9 câu10 điểm100%IV. ĐỀ BÀIA. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhấtCâu 1. Có mấy dạng kí hiệu trên bản đồ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 2. Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời thì nửa cầu bắc sẽ có mùa:A. Xuân B. Hạ C. Thu D. ĐôngCâu 3. Cấu tạo bên trong của Trái Đất có: A. 3 lớp B. 4 lớp C. 5 lớp D. 6 lớpCâu 4. Lục địa có diện tích lớn nhất là: A. Nam cực B. Bắc Mĩ C. Nam Mĩ D. Á – ÂuCâu 5. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 6. Động Tam Thanh nằm ở tỉnh : A. Bắc Kạn B. Thái Nguyên C. Cao Bằng D. Lạng SơnB. Phần tự luận (7,0 điểm)Câu 1. Nêu đặc điểm chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời ? (2 điểm)Câu 2. Hãy phân biệt núi già và núi trẻ? (2 điểm)Câu 3. Viết tọa độ địa lý điểm A, B ? (3 điểm) Xác định hướng từ điểm A đến điểm B ? 300 200 100 00 100 200A10000100200300DCB PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian làm : 45 phút (Khơng tính thời gian giao đề) I MỤC TIÊU - Đánh giá kết học tập học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học giúp đỡ học sinh cách kịp thời - Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sau học xong nội dung Trái Đất Kiến thức: Trình bày kiến thức Trái Đất, đồ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ trả lời câu hỏi, kỹ làm bài, trình bày kiến thức có liên quan - Rèn luyện kỹ làm khoa học, kĩ liên hệ thực tế làm Thái độ: - Nghiêm túc kiểm tra - Cẩn thận phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra: Tự luận, trắc nghiệm III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Tổng điểm (nội Nhận biết Thông hiểu Vận dụng dung) TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Vị trí, Biết hình vị trí dạng Trái Đất kích hệ thước Mặt Trời Trái Đất Câu câu câu Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Tỉ lệ % 5% 5% Phương Vận dụng hướng xác định phương đồ Kinh hướng, độ, vĩ độ tọa độ địa tọa lí độ địa lí điểm Câu câu câu Điểm điểm điểm Tỉ lệ % Kí hiệu đồ Câu Điểm Tỉ lệ % Sự chuyển động Trái Đất quanh mặt trời Câu Điểm Tỉ lệ % Cấu tạo bên Trái Đất 30% Biết có dạng kí hiệu đồ câu 0,5 điểm 5% câu 0,5 điểm 5% Trình bày chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời câu điểm 20% Câu Điểm Tỉ lệ % Địa hình bề mặt Trái Đất Câu Điểm Tỉ lệ % TSC TSĐ TL% Hiểu hệ chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời câu 0,5 điểm 5% Hiểu cấu tạo bên Trái Đất có lớp câu 0,5 điểm 5% câu điểm 10% IV ĐỀ BÀI 30% câu điểm 20% câu điểm 10% câu 2,5 điểm 25% So sánh tên lục địa có diện tích lớn giới câu 0,5 điểm 5% So sánh Biết khác tên địa điểm có địa núi già hình cacxtơ núi trẻ Việt Nam câu câu điểm 0,5 điểm 20% 5% câu câu điểm điểm 20% 10% câu điểm 10% câu điểm 30% câu 2,5 điểm 25% câu 10 điểm 100% A Phần trắc nghiệm (3,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho Câu Có dạng kí hiệu đồ? A B C D Câu Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều phía mặt trời nửa cầu bắc có mùa: A Xuân B Hạ C Thu D Đông Câu Cấu tạo bên Trái Đất có: A lớp B lớp C lớp D lớp Câu Lục địa có diện tích lớn là: A Nam cực B Bắc Mĩ C Nam Mĩ D Á – Âu Câu Trái Đất nằm vị trí thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời: A B C D Câu Động Tam Thanh nằm tỉnh : A Bắc Kạn B Thái Nguyên C Cao Bằng D Lạng Sơn B Phần tự luận (7,0 điểm) Câu Nêu đặc điểm chuyển động Trái đất quanh Mặt Trời ? (2 điểm) Câu Hãy phân biệt núi già núi trẻ? (2 điểm) Câu Viết tọa độ địa lý điểm A, B ? (3 điểm) Xác định hướng từ điểm A đến điểm B ? 300 200 100 00 100 200 A D C 100 00 100 200 B PHỊNG GD&ĐT BÌNH GIA 300 KỲ THI HỌC KÌ I MƠN ĐỊA LÍ TRƯỜNG PTDTBT THCS QUÝ HÒA NĂM HỌC 2018 - 2019 HDC CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm có 01 trang) A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án B B A D C D B TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Câu (2 điểm) Câu (2 điểm) Câu (3 điểm) Nội dung Đặc điểm chuyển động Trái đất quanh Mặt Trời: - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình E líp gần tròn - Chiều chuyển động từ Tây sang Đông - Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời vòng 365 ngày - Trong chuyển động quanh Mặt Trời Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng hướng nghiêng trục khơng thay đổi - Núi già hình thành cách hàng trăm triệu năm, có đỉnh tròn - sườn thoải - thung lũng rộng - Núi trẻ hình thành cách vài chục triệu năm, có đỉnh nhọn - sườn dốc - thung lũng hẹp sâu - Tọa độ địa lí điểm A, B: 0Đ A 10100B 200T 300N - Hướng từ điểm A đến điểm B hướng Đông Bắc đến Tây Nam B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 ... điểm 5% Hiểu cấu tạo bên Trái Đất có lớp câu 0,5 điểm 5% câu điểm 10% IV ĐỀ BÀI 30% câu điểm 20% câu điểm 10% câu 2,5 điểm 25% So sánh tên lục địa có diện tích lớn giới câu 0,5 điểm 5% So sánh Biết... hàng trăm triệu năm, có đỉnh tròn - sườn thoải - thung lũng rộng - Núi trẻ hình thành cách vài chục triệu năm, có đỉnh nhọn - sườn dốc - thung lũng hẹp sâu - Tọa độ địa lí điểm A, B: 0Đ A 10100B... Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho Câu Có dạng kí hiệu đồ? A B C D Câu Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều phía mặt trời nửa cầu bắc có mùa: A Xn B Hạ C Thu D Đông Câu Cấu tạo bên Trái Đất có: A lớp B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT HKI môn địa lí 6 có ma trận và đáp án dễ hiểu, Đề KT HKI môn địa lí 6 có ma trận và đáp án dễ hiểu

Từ khóa liên quan