Sử dụng analogy trong giáo dục sức khỏee

1 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:02

Analogy Analogies are comparisons that give people a framework they can use to understand new information Sự tương tự so sánh cung cấp cho người khung mà họ sử dụng để hiểu thơng tin Helen Osborne, 2003 Terry S Ruhl, MD, is associate director of the Altoona Family Physicians Program in Pennsylvania He says that in addition to being useful, analogies can also be fun — for both patients and providers Sự so sánh tương tự tạo thích thú cho bệnh nhân người CSSK “Analogies allow patients to hang difficult concepts onto information they already know rather than having to learn from scratch,” Ruhl says “Many times,” he adds, “when patients come back several weeks later they may not remember the disease, illness, or process, but they will remember the analogy.” Tương tự cho phép bệnh nhân treo khái niệm khó khăn lên thơng tin mà họ biết thay phải học từ đầu, theo Ru Ruhl Nhiều lần, anh nói thêm, bệnh nhân quay lại vài tuần sau họ khơng nhớ bệnh, bệnh hay trình, họ nhớ tương tự The analog explains or gives a visual image of the target The target and analog are often connected by the words “like” or “as.” In the analogy “the heart is like a pump,” the word “heart” is the target, “pump” the analog, and “like” the connector Sự tương tự giải thích đưa hình ảnh trực quan mục tiêu Mục tiêu chất tương tự thường kết nối từ giống cách khác thứ giống bơm, trái tim giống bơm, kết nối Tài liệu tham khảo  The Altoona List of Medical Analogies Tải từ www.altoonafp.org/sites/default/files/Analogies.pdf  Helen Osborne It’s Like What You Already Know: Using Analogies to Help Patients Understand Boston Globe’s On Call Magazine, January 2003 https://healthliteracy.com/2003/01/01/analogies/  https://books.google.com.vn/books? id=1EUrDwAAQBAJ&pg=PA226&lpg=PA226&dq=The+Altoona+List+of+Medical+A nalogies&source=bl&ots=ebghodV2pD&sig=ACfU3U0sEdyiuWcnLr1g5Wl4CZQZcD GkyQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwi6rIqWg4TjAhWF7WEKHWXCAyQQ6AEwBHo ECAYQAQ#v=onepage&q&f=false
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng analogy trong giáo dục sức khỏee, Sử dụng analogy trong giáo dục sức khỏee

Từ khóa liên quan