Bài giảng thiên văn học: 14 oriental astronomy

20 42 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 09:38

D àĐ NGàVŨàTU Nà“ N VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION https://thienvanvietnam.org QUAN NI M C C Đ V V TR Tây, Trung Q quan tiên là xây N có ngày cho Oa, P Hi tiên cho : Bàn C N QUAN NI M C Các T phái V V TR hình tròn úp lên vng (sau tròn có bao quanh) T gà, lòng T bao quanh lòng dài vơ song Các thiên So sánh : song trơi ngày nay, có Trái Đ Tuy nhiên - khơng có khoa sóng phái hai liên THUY T ÂM D T âm quan Ý sát trái NG cho tồn Đ trình quan kháng luân phiên nhiên xã ) THÁI C C VÀ VƠ C C Thái hòa song song (âm âm suy) (trong âm có có âm) âm suy, Vơ Vơ có khơng có âm Thái vô mang liên Chaos hóa Hy L Big Bang ngày thái phân T K có NG âm cách lên nhau, T Khi T hình thái khác có T thiên hành tinh vào thiên thiên :M T hình thái M T quan sát tinh (sao), BÁT QUÁI L thêm âm tám Bát quái cho tám lên ba hào hào) âm hình tám Bát qi khơng có liên Phong T thiên ngày mà BÁT QUÁI Ngày nay, bát quái thiên bát quái (L ý: Các Đ so qui dùng Phong T , Tây, B Nam ngày H NG D vào nhiên quan sát hàng ngày, Đ khái quát hóa chúng thành hành Các hành hoàn toàn ngày nay) Liên quan sinh logic (khơng lý Tây: khơng khí HÀNH NG Tên hành có màu (khơng khơng ánh HÀNH cho hành tinh theo lý, tên hành tinh) C U DI U C khái (không riêng P chiêm tinh Đ Đ vi thiên : Thái M T Thái âm M T hanh tinh có La H tinh/Rahu K Đ tinh/Ketu (hai thiên cho lúc Ngày nay, giá khơng có ý khoa hóa, CAN CHI Can chi khơng kì Các tháng M T qui xác theo chu L 12 chu kì T chu kì làm 12 chi L chu kì hành tinh trí làm chu kì tính nên có 60 chung chu kì hành tinh) M hành nên à à àL à âm 10 can à à à à àC à CAN CHI VÀ L CH Can chi L ý: Ban nên tên ánh tính áp hàng ngày âm chi không liên quan không CÁC CHỊM SAO PH NG ƠNG Tam viên : T Vi, Thái Vi, Thiên T ba khu phía B xoay quanh thiên B Ba khu cung Trung Q mơ Hồng CÁC CHỊM SAO PH NG ƠNG N bát tú 28 chòm M T B góc Hồng góc xích nên có Thái Vi Thiên T CÁC CHỊM SAO PH N Long, B bát tú chia thành mùa H Chu T H V NG ƠNG nhóm : Thanh CÁC CHỊM SAO PH NG ƠNG Các chòm không tam viên bát tú chung Thiên Đ sát CÁC CHỊM SAO PH L ý NG ƠNG cách phân chia chòm sao:  Các chòm phân chia theo qui có nên ngơi cách phân chia Tây khác, N Trung Q không quan sát Nam nên cách chia nêu không kê danh sách ngày Bán thiên  Ngày cách phân chia 88 chòm hành tồn Cách phân chia hóa Tây nêu ý  Ngày bói tốn, vi qui Tuy ban qui cách phân chia hoàn tồn có quan sát thiên khơng nhà chiêm tinh hay bói tốn PHONG TH Y Phong nguyên lý âm hành bát quái Ngày Phong áp nhà Đ phán tính cách Tuy nhiên mang tính hóa kinh khơng có khoa D : Đ NG VŨ TU N S N Tài tham : C Thiên P Đ Bùi D H , 2005, Thienvanvietnam.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiên văn học: 14 oriental astronomy, Bài giảng thiên văn học: 14 oriental astronomy

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn