Bài giảng thiên văn học: 10 star evolution

25 63 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 09:38

HÌNH THÀNH VÀ TI N HĨA C A SAO D àĐ NG VŨ TU N S N VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION http://thienvanvietnam.org CÁC N I DUNG CHÍNH  Sao gì?  M t ngơi t o thành nh th nào?  Q trình ti n hóa  Cái ch t c a  L đen, l tr ng l sâu SAO LÀ GÌ? Sao -Có -Có -M T : 7% M T (70 Sao M phát ánh sáng nhân ngơi SAO LÀ GÌ? T hành tinh H M sáng thiên hà Milky Way T ngơi S ì T O THÀNH SAO à à à (protostar nebula) à S D à T O THÀNH SAO à àà à àV à à à à à à S H V à à T O THÀNH SAO à à à à à à à à à à S N T O THÀNH SAO có phóng tinh vân, co phát sóng ánh sáng nhìn Ngơi hình thành! có PHÂN LO I SAO Sao phân chia vào mô Russell Sao chia làm hai - Sao lùn (dwarf) - Sao (giant) : kích Hertzsprung- PHÂN LO I SAO CÁI CH T C A SAO -T gian vào -Khi cháy hydro, không tâm nên co -P nhân làm lên thành phóng CÁI CH T C A SAO M phình to nát hành tinh nhóm (trong có Trái Đ Giai T Trong lõi co CÁI CH T C A SAO • • Các M T thành tinh vân hành tinh Các có lõi co nhân, gây supernova nhanh phá CÁI CH T C A SAO Các lùn M T sau lõi co tâm, thành (white dwarf) CÁI CH T C A SAO Q à à àM àT CÁI CH T C A SAO Sao có co có M T thành neutron 1,5 gây quay CÁI CH T C A SAO M T neutron, cong khôngthành (black hole) Sao có qua gian xung quanh L Tâm ban (singularity), ranh không gian chân horizon) kì vùng (event Do cong khơnggian bên ánh sáng) qua chân khơng EN L Có lý coi phát , Hawking M dù , khơng bên Nó phóng hai / sinh giáng phía ngồi chân EN L M EN quan sát gián hành vào gia phát không phát bên phát Quá trình N , L EN SIÊU N NG Theo mơ hình ngày nay, M T Milky Way trung tâm thiên hà có (hàng hay hàng có L L Dù TR NG lý cho khơng vào khơng nhìn vùng chúng ta, vùng có khác tính L L sâu (wormhole) gian khác Đ SÂU hai sâu hai vùng khônglà L L sâu SÂU tài tác qua không gian gian D B à àĐ NG VŨ TU N S N à àTOÀN NG C ÁNH Đ NG VŨ TU N S N VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION http://thienvanvietnam.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiên văn học: 10 star evolution, Bài giảng thiên văn học: 10 star evolution

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn