Bài giảng thiên văn học: 07 planets

20 24 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 09:37

D àĐ NG VŨ TU N S N VIETNAM ASTRONOMY AND COSMOLOGY ASSOCIATION  C àH àM àT  “ à à  K à à nhóm ngồi  Đ à à à L ý: thông update xác 2016 à H M T trung tâm, hành tinh (và tinh), hành tinh lùn, hành tinh, thiên , Các hành tinh hình thành giai H M T N giai hành tinh 1200-2200 C V chìm vào thành lõi, ngồi thành hành tinh Các hành tinh xa nhanh khí nên chúng hành tinh khí Hành tinh thiên có quanh M T thân H M T có hành tinh theo qui nêu Hành tinh nhóm : Sao T Đ Sao H Chúng cách vành hành tinh hành tinh hành tinh Sao Kim, Trái nhóm ngồi Nhóm ngồi : Sao M Sao T Sao Thiên V Sao H V Đ hành tinh có thành khí Riêng Sao Thiên V Sao H V hành tinh phân nhánh hành tinh khí • Kho ng cách t M t Tr i: 0,39 AU (57,9 tri u km) • Chu kì : 87,96 ngày • Chu kì t quay: 58,7 ngày • Kh i l ng: 3,3 x 1023 kg • ng kính: 4.878km • Nhi t đ b m t: đêm ~100K, ngày ~700K • S v tinh: khơng * Sao T có có hay khơng? • Kho ng cách t M t Tr i: 0,723 AU (108,2 tri u km) • Chu kì qu đ o: 224,68 ngày • Chu kì t quay: 243 ngày • Kh i l ng: 4,87x1024 kg • ng kính: 12.104 km • Nhi t đ b m t: 726K • S v tinh: khơng * Vì Sao Kim nóng Sao T * Sao Kim: Sao Hơm Sao Mai? • Kho ng cách t M t Tr i: AU (149,6 tri u km) • Chu kì qu đ o: 365,26 ngày • Chu kì t quay: 24 gi • Kh i l ng : 5,98x1024 kg • ng kính: 12.756km • Nhi t đ b m t: 260 – 310K • S v tinh: • Kho ng cách t M t Tr i : 1,524 AU (227,9 tri u km) • Chu kì qu đ o: 686,98 ngày • Chu kì t quay: 24,6 gi • Kh i l ng : 6,42x1023 kg • ng kính: 6.787km • Nhi t đ b m t: 150 – 310K • S v tinh: * Vì Sao H tìm quan tâm hàng • Kho ng cách t M t Tr i : 5,203 AU (778,3 tri u km) • Chu kì qu đ o: 11,86 n m • Chu kì t quay: 9,84 gi • Kh i l ng : 1,9x1027 kg • ng kính: 142.796km • Nhi t đ b m t: 120K • S v tinh: 69 v tinh đ c đ t tên, nhi u v t th nh khác *V *Đ Sao M gì? tinh Galileo • Kho ng cách t M t Tr i: 9,536 AU (1.427 tri u km) • Chu kì q đ o: 29,45 n m • Chu kì t quay: 10,2 gi • Kh i l ng: 5,69x1026 kg • ng kính: 120.660km • Nhi t đ b m t: 88K • S v tinh: 62 tên thiên khác vành * Tìm Titan? • Kho ng cách t M t Tr i : 19,18 AU (2.871 tri u km) • Chu kì qu đ o: 84,07 n m • Chu kì t quay: 17,9 gi • Kh i l ng : 8,68x1025 kg • ng kính: 51.118km • Nhi t đ b m t: 59K • S v tinh: 27 *Đ gây hành tinh này? nghiêng quay • Kho ng cách t M t Tr i : 30,06 AU (4.497,1 tri u km) • Chu kì qu đ o: 164,81 n m • Chu kì t quay: 19,1 gi • Kh i l ng : 1,02x1026 kg • ng kính: 48.600km • Nhi t đ b m t: 48K • S v tinh: 14 Pluto khơng hành tinh H M T tháng 2006 Ngày nay, hành tinh lùn Eris, Ceres, Haumea Makemake Pluto hành tinh lùn khác có quanh M T không yêu ba: C thân D B à à àĐ NG VŨ TU N S N àTOÀN NG C ÁNH Đ NG VŨ TU N S N VIETNAM ASTRONOMY AND COSMOLOGY ASSOCIATION
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiên văn học: 07 planets, Bài giảng thiên văn học: 07 planets

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn