Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 6: Phép trừ và phép chia

7 95 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:55

TaiLieu.VN Tiết Bài PHÉP TRỪ Phép trừ hai số tự nhiên: a - b (số bị trừ) - (số trừ) = c = (hiệu) Cho hai số tự nhiên a b, có số tự nhiên x cho b + x = a ta có phép trừ a – b = x VÀ PHÉP CHIA a/ Ví dụ Tìm số tự nhiên x cho : 2+x=5 x=5-2 x=3 ?1 Điền vào chỗ trống: b/ Ví dụ Tìm số tự nhiên x cho : 6+x=5 x=5-6 a) a – a = (Khơng có SNT x) b) a – = a c) Điều kiện để có hiệu a – b a ≥ .b TaiLieu.VN Bài PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA Phép trừ hai số tự nhiên: Phép chia hết phép chia có dư: Choquát: hai số tự hai nhiên a b, b Tổng Cho số tự nhiên a bđó Phép chia 12 phép chiacho có b.x dư, 12 số cho tự nhiên x =q va a r b 0, ≠nếu 0, tacó ln ≠ tìm hai số tự nhiên chia cho dư thìnhất ta nói chia: hết cho b ta có phép saoacho chia hết a : b = x 0=≤ r < cb Ta có:a =a b.q + r : b 12r = = ta có phép chia hết + Nếu bị chia) : (số chia) =+(số dư) (số(Số bị chia) = (số chia) (thương) (Thương) Nếu r > ta có phép chia có dư ?2 Điền vào chỗ trống: ?3 Điền vào trống trường hợp xảy ra: a) : a = (a ≠0) số bị chia 600 1312 15 b)số a :chia a = (a17 ≠ 0) 32 13 c)Thương a : = a 35 số dư TaiLieu.VN 41 15 a/ Ví dụ Tìm số tự nhiên x cho : 3.x = 12 x = 12 : x=4 a = 12; b = 3; q = ; r = 12 = 3.4 + b/ Ví dụ Tìm số tự nhiên x cho : 5.x = 12 x = 12 : (Khơng có SNT x) a = 15; b = 5; q = ; r = 15 = 5.2 + GHI NHỚ Điều kiện để thực phép trừ số bị trừ lớn số trừ Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác có số tự nhiên q cho a = b q Trong phép chia có dư: Số bị chia = số chia thương + số dư a = b q + r ( < r < b) Số dư nhỏ số chia Số chia khác TaiLieu.VN BÀI TẬP Bài 41: 658 km Hà Nội Bài 44:(câu a, d) Tìm số tự nhiên x biết Huế NT TPHCM 1278 km a) x : 13 = 41 x = 41.13 x = 533 1710 km Bài làm Quãng đường từ Huế - Nha Trang là: 1278 – 685 = 620 (km) Quãng đường từ Nha Trang – TP HCM là: 1710 – 1278 = 432 (km) TaiLieu.VN d) 7x – = 713 7x = 713 + 7x = 721 x = 721 : x = 103 HDVN -Học kĩ theo ghi -Làm tập: 44 (b, c, e, g) tập: 45 (sgk-23;24) -Tiết sau:Luyện tập TaiLieu.VN CHÀO TẠM BIỆT TaiLieu.VN ...Tiết Bài PHÉP TRỪ Phép trừ hai số tự nhiên: a - b (số bị trừ) - (số trừ) = c = (hiệu) Cho hai số tự nhiên a b, có số tự nhiên x cho b + x = a ta có phép trừ a – b = x VÀ PHÉP CHIA a/ Ví dụ Tìm số. .. q Trong phép chia có dư: Số bị chia = số chia thương + số dư a = b q + r ( < r < b) Số dư nhỏ số chia Số chia khác TaiLieu.VN BÀI TẬP Bài 41: 65 8 km Hà Nội Bài 44:(câu a, d) Tìm số tự nhiên... (số( Số bị chia) = (số chia) (thương) (Thương) Nếu r > ta có phép chia có dư ?2 Điền vào chỗ trống: ?3 Điền vào ô trống trường hợp xảy ra: a) : a = (a ≠0) số bị chia 60 0 13 12 15 b )số a :chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 6: Phép trừ và phép chia, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 6: Phép trừ và phép chia