Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

19 104 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:52

BÀI GIẢNG TOÁN Bài tập: Thực phép tính: a/ + – = – = b/ 12 : = 2 = c/ = 4 = 16 BÀI a/ + – = – = b/ 12 : = 2 = c/ 42 = 4 = 16 Các số nối với dấu phép Các số nối với dấu phép tính (cộng, trừ, nhân , chia , nâng lên lũy tính gì? thừa) Các số nối với dấu phép tính (cộng, trừ, nhân , chia , nâng lên lũy thừa) làm thành biểu thức Chú ý: Mỗi số có coi a/ Mỗimột số coi biểu thức không ? biểu thức b/ Trong biểu thức có dấu ngoặc để thứ tự thực phép tính Bài tập: a/ 48 – 32 + = 16 + = 24 b/ 60 : = 30 = 150 Các Các biểu biểu thức thức có phép có dấu tínhcác cộng, phéptrừtính gì? Vànhân, thứ tự chia thực ta thực chúng từntn? trái sang phải c/ -5.6=4.9–5.6 = 36 – 30 = Biểu thức có tính dấunâng phép Ta thực phép lên lũytính thừanào?Em trước ,rồi đến ,cuối phép đến cộng trừ chonhân biết thứchia tự thực tính? Ví dụ: 100 : 52-(35 – 8) 100 : 52-(35 – 8) = 100 : 52 - 27 = 100 : 25 = 100 : 50 = Vậy thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc nào? Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc Vậy thứ tự thực phép :( ), , tính biểu thức có dấu ngoặc nào? 1- Thứ tự thực phép tính biểu thức khơng có dấu ngoặc: Lũy thừa � Nhân chia � Cộng trừ 2- Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc: ( ) � � ?1 Tính a, 62 :4 + 52 = 36: + 25 = 27 + 50 = 77 b, (5 42 – 18) = (5 16 – 18) = (80 – 18) = 62 = 124 Hoạt động nhóm ?2: Tìm số tự nhiên x , biết : a/ (6x – 39 ) : = 201 b/ 23 + 3x = 56 : 53 Giải: a/ (6x – 39 ) : = 201 (6x – 39 ) = 201 6x = 603 + 39 x = 642 : x = 107 b, 23 + 3x = 56 : 53 23 + 3x = 56- 3x = 125 - 23 x = 102 : x = 34 Bài 73/ SGK- 32: Thực phép tính a, 42 – 18 : 32 b, 80 – [130 – (12 – 4)2] Bài 74/ SGK- 32: Tìm số tự nhiên x,biết a, 541 + ( 218 – x) = 735 Bài 73/ SGK- 32: Thực phép tính a, 42 – 18 : 32 = 16 – 18: = 80 - = 78 b, 80 – [130 – (12 – 4)2] = 80 – [130 –82] = 80 – [130 –64] = 80 – 66 = 14 Bài 74/ SGK- 32: Tìm số tự nhiên x,biết a, 541 + ( 218 – x) = 735 218 – x = 735 - 541 218 – x = 194 x = 218 - 194 x = 24 Học nắm vững định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên Học nắm vững qui tắc nhân chia hai lũy thừa số Nắm thứ tự thực phép tính biểu thức - Làm tập 73,74,75,76 /32sgk ... ngoặc để thứ tự thực phép tính Bài tập: a/ 48 – 32 + = 16 + = 24 b/ 60 : = 30 = 15 0 Các Các biểu biểu thức thức có phép có dấu tínhcác cộng, phéptr tính gì? Vànhân, thứ tự chia thực ta thực chúng... – 8) = 10 0 : 52 - 27 = 10 0 : 25 = 10 0 : 50 = Vậy thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc nào? Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc Vậy thứ tự thực phép :( ), , tính biểu thức có... 5 41 + ( 218 – x) = 735 Bài 73/ SGK- 32: Thực phép tính a, 42 – 18 : 32 = 16 – 18 : = 80 - = 78 b, 80 – [13 0 – (12 – 4)2] = 80 – [13 0 –82] = 80 – [13 0 64 ] = 80 – 66 = 14 Bài 74/ SGK- 32: Tìm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn