Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

17 116 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:48

Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Trong số: 2001, 2002, 20022003, 2004, 2004 2005,2005 2006, 2007, 2008, 2009, 20082010 2010 2006 -Số chia hết cho 2? : -Số chia hết cho 5? -Số chia hết cho 5? , , , : : , , Xét số a = 2124; b = 5124 thực phép chia kiểm tra số chia hết cho 9, số không chia hết cho 9? a M9 b M9 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: a Ví dụ: Xét số 378, ta thấy 378 = 3.100 +7.10 + Viết 100 thành 99+1, viết 10 thành 9+1 (các số 99 chia hết cho 9) Ta có: 378 = 3.(99+1) + 7.(9+1) + = 3.99 + 33 + 7.9 + + = (3+7+8) + (3.11.9 +7.9) = (tổng chữ số) + (số chia hết cho 9) Như vậy, số 378 viết dạng tổng chữ số (3+7+8) cộng với số chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: a Ví dụ: 378 = (3+7+8) + (số chia hết cho 9) = (tổng chữ số) + (số chia hết cho 9) 253 = 2.100 + 5.10 +3 = 2.(99+1) + 5.(9+1) + = 2.99 + 22+5.9 + +5 3 = (2+5+3) + ( 2.11.9 +5.9) = (tổng chữ số) +(số chia hết cho 9) b Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: a Ví dụ: SGK b Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 378 có chia hết cho khơng? Số 253 có chia hết cho khơng? Theo nhận xét mở đầu: 378 = (3+7+8) + (số chia hết cho 9) = 18 + (số chia hết cho 9) Số 378 chia hết cho hai số hạng chia hết cho Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: a Ví dụ: SGK b Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 378 có chia hết cho khơng? Số 253 có chia hết cho khơng? Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho 253 = ( 2+5+3) + (số chia hết cho 9) = 10 + (số chia hết cho 9) Số 253 không chia hết cho số hạng khơng chia hết cho 9, số hạng lại chia hết cho Kết luận 2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: a Ví dụ: SGK b Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: SGK Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho b Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Kết luận 2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho số sau, số chia hết cho 9, số không chia hết Trong ?1 cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 Giải: -Số chia hết cho 9: 621; 6354 -Số không chia hết cho 9: 1205; 1327 Số chia hết cho có chia hết cho khơng? Vì chia hết số chia hết cho chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: SGK b Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: a Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 2031 có chia hết cho khơng? Số 3415 có chia hết cho khơng? Ta có: 2031 = (2 + + + 1) + (số chia hết cho 9) = + (số chia hết cho 3) Số 2031 chia hết cho hai số hạng chia hết cho Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: SGK b Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: a Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 2031 có chia hết cho khơng? Số 3415 có chia hết cho khơng? Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Ta có: 3415 = (3 + + + 5) + (số chia hết cho 9) = 13 + (số chia hết cho 3) Số 3415 chia hết cho số hạng khơng chia hết cho 3, số hạng lại chia hết cho Kết luận 2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: SGK b Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: a Ví dụ: SGK Kết luậnhiệu 1: Sốchia có tổng 3: chữCác số chia chocác hết cho b Dấu hết cho số cóhết tổng chữchia số chia hết3.cho chia hết cho số chia hết cho Kết luận 2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết chữ số vào dấu * để đựơc số 157* chi hết cho ?2choĐiền Giải: 157 *M3 ⇒ + + + *M3 ⇒ 13 + *M3 ⇒ * ∈ {2;5;8} Số chia hết cho có chia hết cho khơng? Số chia hết cho chưa hẳn chia hết cho 9, ví dụ: 12M3;12 M9; 27 M3; 27 M9 CỦNG CỐ BT 101/41-SGK: Trong số sau, số chia hết cho 3, số chia hết cho 9? 187; 1347; 2515; 6534; 93 258 Giải: -Số chia hết cho 3: 1347; 6534; 93 258 -Số chia hết cho 9: 6534; 93 258 CỦNG CỐ BT 121/41-SGK: Cho số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248 a) Viết tập hợp A số chia hết cho số b) Viết tập hợp B số chia hết cho số c) Dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ hai tập hợp A B Giải: a) b) c) A = {3564; 6531; 6570; 1248} B = {3564; 6570} B⊂A Dấu hiệu chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Dấu hiệu chia hết cho 2, cho dựa vào chữ số tận dấu hiệu chia hết cho 3, cho dựa vào tổng chữ số HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Học kĩ học nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho  BTVN: 103  105 trang 41, 42 SGK ... số sau, số chia hết cho 9, số không chia hết Trong ?1 cho 9? 62 1; 12 05; 13 27; 63 54 Giải: -Số chia hết cho 9: 62 1; 63 54 -Số không chia hết cho 9: 12 05; 13 27 Số chia hết cho có chia hết cho khơng?... thực phép chia kiểm tra số chia hết cho 9, số không chia hết cho 9? a M9 b M9 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Bài 12 : DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận... Vì chia hết số chia hết cho chia hết cho Bài 12 : DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Dấu hiệu chia hết cho 9: a Ví dụ: SGK b Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn