Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội

15 68 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:44

BÀI GIẢNG SỐ HỌC BÀI 13 Nhiệt liệt chào mừng thầy, giáo đến dự tốn CHÀO CÁC EM KIỂM TRA BÀI CŨ: Khi ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ( b ≠ 0) ? Hãy cho ví dụ: Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b ≠ 0) có số tự nhên k cho a = b.k Ví dụ: 15 chia hết cho 15 “bội” “ước” 15 BÀI 13: a Ước bội a bội b b ước a b Tổng quát: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b b gọi ước a ?1 Đúng Sai 18 bội Đ 18 bội S ước 12 Đ ước 15 S Áp dụng Bài 1: Biết a.b = 56; 6.m = n với (a, b, m, n N*) Hãy chọn từ :ước, bội;hoặc số điền vào chỗ trống (…) để phát biểu đúng: A a ước 56 ………… ………… B b ước 56 ………… ………… C m ước n ………… D n ………… bội m  BÀI 13: Cách tìm ước bội a) Cách tìm bội VD1: Tìm bội nhỏ 42 9? Bội nhỏ 42 là: B(9) = { ; ; 18 ; 27 ; 36 ; … 45… } x0 x1 x2 x3 x4 } Quy tắc: Ta tìm bội số khác cách nhân số với 0; 1; 2; … a) Cách tìm bội Áp dụng Bài 3:Tìm số tự nhiên x mà x  B(8) x < 40? Giải B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48…} Mà x < 40 nên x { 0; 8; 16; 24; 32} Nhận xét: Một số a khác có vơ số bội số bội a có dạng k.a ( k N)  Cách tìm ước bội b) Cách tìm ước VD2: Tìm tập hợp Ư(12)? Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Quy tắc: Ta tìm ước a (a>1) cách chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem a chia hết cho số nào, số ước a Áp dụng: Bài 4: Viết phần tử tập hợp Ư(16) Giải Ư(16) = {1; 2;4;8;16} Củng cố Bài 5: Chú ý a) Hãy tìm tất ước ? Số có ước b) Hãy tìm tất bội ? Mọi số tự nhiờn bội c) Hãy tìm tất ước số ? Mọi số tự nhiờn khác ước số tìm tất bội ? d) Hãy Khơng có số tự nhiên bội Củng cố: Các câu sau hay sai? A) Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b b ước a B) Muốn tìm bội số khác ta chia số với 1; 2; 3; 4… sai C) Muốn tìm ước a (với a>1) ta chia a cho số tự nhiên từ đến a Khi thương số ước a sai 12 24 36 96  Tìm x N biết x B(12) 10 < x < 100  48 Số bội 84 72 60 Số ước   36 biết x Ư(36) Tìm x N 18 12 BTVN: Học thuộc tổng quát ước bội, quy tắc tìm ước, tìm bội Xem làm trò chơi “Đua ngựa đích” BTVN:111 ; 112; 113; 114 (SGK tr 44) ... bội ước 15 BÀI 13 : a Ước bội a bội b b ước a b Tổng quát: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b b gọi ước a ?1 Đúng Sai 18 bội Đ 18 bội S ước 12 Đ ước 15 S Áp dụng Bài. .. dụng: Bài 4: Viết phần tử tập hợp Ư( 16 ) Giải Ư( 16 ) = {1; 2;4;8; 16 } Củng cố Bài 5: Chú ý a) Hãy tìm tất ước ? Số có ước b) Hãy tìm tất bội ? Mọi số tự nhiờn bội c) Hãy tìm tất ước số ? Mọi số tự... với 1; 2; 3; 4… sai C) Muốn tìm ước a (với a >1) ta chia a cho số tự nhiên từ đến a Khi thương số ước a sai 12 24 36 96  Tìm x N biết x B (12 ) 10 < x < 10 0  48 Số bội 84 72 60 Số ước   36 biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội, Củng cố: Các câu sau đúng hay sai?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn