Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội

25 29 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:44

? Khi số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b  b �0  Cho ví dụ? Trả lời: Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b  b �0  có số tự nhiên q cho a = b.q Ví dụ: SỐ HỌC Ước bội *Ví dụ: 27 M3 Ta nói 27 bội 3 ước 27 Khái niệm: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a ?1 Số 18 có bội khơng? Có bội khơng? Số có ước 12 khơng? Có ước 15 không? a bội b a Mb b ước a SỐ HỌC Ước bội Số 18 có bội khơng ? Có bội khơng ? Khái niệm: Nếu có số tự Số có ước 12 không ? nhiên a chia hết cho số tự nhiên Có ước 15 khơng ? b ta nói a bội b, b Giải: gọi ước a 18 bội 3, 18 chia hết ?1 cho 18 bội 3, 18 chia hết cho 18 khơng bội 4, 18 khơng chia hết cho 18 khơng bội 4, 18 ước 12 , 12 chia hết không chia hết cho cho 4 ước 12 , 12 chia hết khơng ước 15, 15 cho khơng chia hết cho 4 khơng ước 15, 15 không chia hết cho ?1 SỐ HỌC Ước bội Khái niệm: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a PHIẾU HỌC TẬP Điền dấu ‘x’ vào thích hợp câu sau: Câu ?1 32 bội 18 bội 3, 18 chia hết cho 18 khơng bội 4, 18 khơng chia hết cho 4 ước 12 , 12 chia hết cho 4 khơng ước 15, 15 không chia hết cho 16 ước Đúng x 100 bội 21 ước 100 ước 99 Sai x x x x SỐ HỌC Ước bội Khái niệm: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a ?1 Cách tìm ước bội * Kí hiệu: Tập hợp ước a: Ư(a) Tập hợp bội b: B(b) a Cách tìm bội  Ta tìm bội số khác cách nhân số với 0;1;2;3;4… Ví dụ 1: Tìm bội nhỏ 30 Giải Các bội nhỏ 30 là: 0; 7; 14; 21; 28 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Vậy để tìm bội số khỏc ta làm nào? SỐ HỌC Ước bội Khái niệm: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a ?1 Cách tìm ước bội ?2 Tìm số tự nhiên x mà xB(8) x 1)bằng kỳ số tự nhiên cách chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem a chia hết cho số nào, số ước a SỐ HỌC Ước bội Khái niệm: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a ?1 Cách tìm ước bội a Cách tìm bội  Ta tìm bội số khác cách nhân số vói 0;1;2;3;4… ?2 b Cách tìm ước  Ta tìm ước a (a >1) cách chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem a chia hết cho số nào, số ước a ?3 ?4 * Chú ý: SỐ HỌC Củng cố: Các câu sau hay sai? A) Nếu có số tự nhiên a chia cho số tự nhiên b ta nói a bội b b ước a sai B) Muốn tìm bội số khác ta chia số với 1; 2; 3; 4… sai C) Muốn tìm ước a ta chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem chia hết cho số nào,khi số ước a Đúng SỐ HỌC BÀI 114 (SGK-Tr45) Có 36 HS vui chơi Các bạn muốn chia 36 người vào nhóm Trong cách chia sau cách thực ? Cách chia Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư số người …… 12 Số người nhóm …… …… …… SỐ HỌC a b � a  B(b); b  Ư(a) M Cách tìm bội số b (b ≠ 0) Cách tìm ước số a (a>1) *Lấy số b nhân với số ; ; 2;3;4;… *Kết nhân bội b *Lấy số a chia cho số tự nhiên từ đến a *Nếu a chia hết cho số số ước a SỐ HỌC SỐ HỌC Bài 111 (tr44 – SGK) a/ Tìm bội số : ; 14 ; 20 ; 25 b/ Viết tập hợp bội nhỏ 30 c/ Viết dạng tổng quát số bội Giải : a/ Các bội số cho : ; 20 b/ Tập hợp bội nhỏ 30 : B(4) ={0; 4; 8; 12;16; 20; 24;28 } c/ Dạng tổng quát số bội 4.k ( với k ��) SỐ HỌC Trò chơi: Dán Hoa Thành phần: Hai đội chơi, đội gồm bạn Cách chơi: Với yêu cầu đề đội phải tìm giá trị thích hợp viết vào cánh hoa sau nhanh chóng dán lên bảng, tạo thành bơng hoa.Biết số lượng cánh hoa hai đội phải dán 12 24 36 96  Tìm x N biết x B(12) 10 < x < 100  48 60  Đội Đội 84  72  36 biết x Ư(36) Tìm x N 18 12 PHẦN THƯỞNG Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! PHẦN THƯỞNG Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! Tràng vỗ tay PHẦN THƯỞNG Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! tẩy PHẦN THƯỞNG Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! tẩy SỐ HỌC Bài tập nhà Học thuộc: Khỏi niệm bội ước Cỏch tỡm bội ước số BTVN: 112; 114 (tr 44, 45 - SGK) 142, 144, 145, 146, 147 (SBT– 20) SỐ HỌC Bài 113 (tr44 – SGK) Tìm số tự nhiên x cho B  12  a / x Σ� 20 x 50 Giải: B(12)={0;12; 24; 36; 48; 60;…} Mà 20 �x �50 � x �{24;36; 48} c/ x �U (20) xM 15 � x �B  15  B(15)={0; 15; 30; 45;…} Mà 0 � x � 10; 20 15  x �40 b / xM Giải: 16Mx Giải: 16Mx � x �U (16) Ư (16)={1; 2; 4; 8;16} � x � 1; 2; 4;8;16 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... tẩy SỐ HỌC Bài tập nhà Học thuộc: Khỏi niệm bội ước Cỏch tỡm bội ước số BTVN: 11 2; 11 4 (tr 44, 45 - SGK) 14 2, 14 4, 14 5, 1 46, 14 7 (SBT– 20) SỐ HỌC Bài 11 3 (tr44 – SGK) Tìm số tự nhiên x cho B  12 ... 32 bội 18 bội 3, 18 chia hết cho 18 khơng bội 4, 18 khơng chia hết cho 4 ước 12 , 12 chia hết cho 4 khơng ước 15 , 15 khơng chia hết cho 16 ước Đúng x 10 0 bội 21 ước 10 0 ước 99 Sai x x x x SỐ HỌC... hết cho số số ước a SỐ HỌC SỐ HỌC Bài 11 1 (tr44 – SGK) a/ Tìm bội số : ; 14 ; 20 ; 25 b/ Viết tập hợp bội nhỏ 30 c/ Viết dạng tổng quát số bội Giải : a/ Các bội số cho : ; 20 b/ Tập hợp bội nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn