Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

18 33 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:42

SỐ HỌC – BÀI GIẢNG KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm ước a bảng sau: Sè a ¦(a) 1;2;3;4;5; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 3; BÀI 14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố(SNT) số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Sè a 2 3 4 65 ¦ (a) Sè ¦ 1;2;3;4;5; Vơ số 1 1; 2 1; Hợp số 1; 2; 1; 1; 2; 3; Số nguyên tố §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 1./ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố(SNT) số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Dấu hiệu nhận biết a SNT thoả mãn hai điều kiện sau: +) a số tự nhiên lớn +) a có hai ước b hợp số thoả mãn hai điều kiện sau: +) b số tự nhiên lớn +) b có nhiều hai ước §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 1./ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố(SNT) số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước So sánh SNT Giống Là số tự nhiên lớn Khác Chỉ có ước Hợp số Là số tự nhiên lớn Có nhiều ước §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước So SNT Hợp số sánh Giống Khác Là số tự nhiên lớn Chỉ có ước Là số tự nhiên lớn Có nhiều ước Vận dụng 1) Căn vào định nghĩa, hóy kiểm tra xem số số cú phải số nguyờn tố khụng? Cú phải hợp số khụng? Vì sao? -Số số khơng phải SNT, khơng phải hợp số khơng lớn 1(0 < 1; = 1) nên ta gọi hai số hai số đặc biệt §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố(SNT) số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước So sánh Chú ý: SNT Hợp số a) Số số làLà SNT Là1sốkhông tự số tự Giống không hợp số.nhiên lớn nhiênlàlớn hơn b) Các SNT nhỏ 10 Có là:nhiều Chỉ có Khác ước ước 2; 3; 5; Vận dụng 2) Trong số 7, 8, 9, số số nguyên tố, số hợp số? Vì sao? -Số số nguyên tố vỡ nú lớn cú hai ước số -Số hợp số vỡ nú lớn cú ớt ba ước số 1; -Số hợp số lớn có ba ước số 1; §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Chú ý: a) Số số không SNT không hợp số b) Các SNT nhỏ 10 là: 2; 3; 5; Vận dụng 3) Kiểm tra xem số sau: đâu số đặc biệt, đâu hợp số, đõu số nguyên tố? Số đặc biệt Hợp số Số nguyên tố §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố(SNT) số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Lập bảng số ngun tố khơng vượt q 100 Tìm SNT không vượt 100? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 TÌM CÁC SNT KHƠNG VƯỢT Q 100? Cách làm: - Giữ lại số 2, gạch số bội mà lớn - Giữ lại số 3, gạch số bội mà lớn - Giữ lại số 5, gạch số bội mà lớn - Giữ lại số 7, gạch số bội mà lớn Nhóm I;III 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2710 28 29 30 11 12 13 31 14 32 15 33 16 34 17 35 18 36 19 37 20 38 39 40 21 22 23 41 24 42 25 43 26 44 27 45 28 46 29 47 30 48 49 50 31 32 33 5134 5235 5336 5437 5538 56 39 57 40 58 59 60 Nhóm II ;IV 41 42 43 6144 6245 6346 6447 6548 6649 6750 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Lập bảng số nguyên tố không vượt 100 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 Nguyên lý thực hiện: - Không đưa vào bảng số đặc biệt 0, - Loại số hợp số §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước số Lập bảng số nguyên tố không vượt qúa 100 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 Trong bảng số nguyên tố khơng vượt q 100: Tìm SNT bé 10? 2, 3, 5, Tìm SNT số chẵn? (duy nhất) Bài 116/47 SGK Gọi P tập hợp SNT Điền kí hiệu ; ;  vào ô vuông 83  P 91  P 15  P P N TRỊ CHƠI Ơ CHỮ Cho ô chữ sau a _ b2 _ c d a e Luật Cácchơi gợi :ýThời ô chữ: gian chơi 3phút Lớp a làchia số nguyên thành 4tốnhóm, lẻ nhỏmỗi nhóm cử đại diện tham gia trò chơi tìm b ô chữ số nguyên theo tố gợi chẵn ý Lớp chọn bạn làm thư ký để ghi điểm cho c nhóm số có ước d hợp số lẻ nhỏ Sau có hiệu lệnh bắt đầu, nhóm giơ tay trước giành e SNT, hợp số e khác quyền trả lời Mỗi ô chữ điểm Dãy ô số vừa tìm cho em biết kiện lịch sử dân tộc ta ? Nhóm trả lời ý nghĩa dãy số tìm thưởng Dãy ô số ngày thành lập 4điểm Đảng cộng Nam: – - 1930 Kết thúc nhóm nhiều điểmsản nhấtViệt thắng §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố nhỏ * Định nghĩa: - Số nguyên tố số tự 1000 (SGK/ Tr 128) nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước số Lập bảng số nguyên tố không vượt qúa 100 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 §14: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định nghĩa: - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Lập bảng số nguyên tố không vượt 100 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 Bài tập nhà: - Học định nghĩa SNT hợp số Xem lại bảng SNT không vượt 100 - Làm tập 117 đến 120 SGK/47 Hướng dẫn 118 SGK/47 Tổng(hiệu) sau SNT hay hợp số? a) 3.4.5 + 6.7 Ta thấy:3.4.5 + 6.7 M mà 3.4.5 + 6.7 > > nên 3.4.5 + 6.7 hợp số ...KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm ước a bảng sau: Sè a ¦(a) 1; 2;3;4;5; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 3; BÀI 14 : SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 14 : SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số * Định... số bội mà lớn Nhóm I;III 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 710 28 29 30 11 12 13 31 14 32 15 33 16 34 17 35 18 36 19 37 20 38 39 40 21 22 23 41 24 42 25 43 26 44 27 45 28 46. .. 96 97 98 99 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn