Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

17 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:41

BÀI GIẢNG TỐN BÀI 14 SỚ NGUN TỚ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Kiểm tra cũ - Thế ước, bội số ? Nêu cách tìm ước số ? Bài tập : Tìm ước a bảng sau Số a Các ước a Trả lời - Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a - Ta tìm ước a (a > 1) cách chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem a chia hết cho số nào, số ước a Bài tập : Tìm ước a bảng sau Số a Các ước a 1;2 1;3 1;2;4 ; 1; 2; 3; § 14 SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước nó.Số a - Hợp số số tự nhiên lớn 1,Các có ước nhiều hai ước a Để kiểm tra số số nguyên tố Bài hợp tập :số, ta làm ? hay Trong số 7, 8, số số ; 2; 1hợp 1nguyên ; tố, ; số1;2;4 ; số ? 3;6 Vì ? Trả lời : Trong số 7, 8, số số nguyên tố có hai ước Còn hai số hợp số có nhiều ước - Số nguyên tố nhỏ 10 số ? - Số không số nguyên tố không hợp số ? Số nguyên tố 10 Hai số đặc biệt Hợp số § 14 SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước * Chú ý: a) Số số không số nguyên tố không hợp số b) Các số nguyên tố nhỏ 10 2, 3, 5, Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 10 11 12 20 21 22 30 31 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 19 28 29 38 39 40 50 60 70 80 90 43 53 63 73 83 93 44 54 64 74 84 94 45 55 65 75 85 95 46 56 66 76 86 96 47 57 67 77 87 97 48 58 68 78 88 98 41 51 61 71 81 91 42 52 62 72 82 92 49 59 69 79 89 99 11 13 23 61 71 17 19 29 37 31 41 43 53 47 59 67 79 73 83 97 Ta 25 số ngun tố nhỏ 100 § 14 SỚ NGUN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước * Chú ý: a) Số số không số nguyên tố không hợp số b) Các số nguyên tố nhỏ 10 2, 3, 5, Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 Các số nguyên tố không vượt 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 Bài tập 115 trang 47 SGK Các số sau số nguyên tố hay hợp số ? 312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 ; 67 Trả lời : - Số nguyên tố 67 - Hợp số 312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 Bảng số nguyên tố ( nhỏ 1000 ) 79 191 311 439 577 709 857 83 193 313 443 587 719 859 89 197 317 449 593 727 863 97 199 331 457 599 733 877 11 101 211 337 461 601 739 881 13 103 223 347 463 607 743 883 17 107 227 349 467 613 751 887 19 109 229 353 479 617 757 907 23 113 233 359 487 619 761 911 29 127 239 367 491 631 769 919 31 131 241 373 499 641 773 929 37 137 251 379 503 643 787 937 41 139 257 383 509 647 797 941 43 149 263 389 521 653 809 947 47 151 269 397 523 659 811 953 53 157 271 401 541 661 821 967 59 163 277 409 547 673 823 971 61 167 281 419 557 677 827 977 67 173 283 421 563 683 829 983 71 179 293 431 569 691 839 991 73 181 307 433 571 701 853 997 § 14 SỚ NGUN TỚ HỢP SỚ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước * Chú ý: a) Số số không số nguyên tố không hợp số b) Các số nguyên tố nhỏ 10 2, 3, 5, Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 Các số nguyên tố không vượt 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 Bài tập 116 trang 47 SGK Gọi P tập hợp số nguyên tố Điền kí hiệu ∈, ∉ ⊂ vào ô vuông cho 83  P ; 91  P 15  N ; P N 83  ∈P ; 91  ∉P 15  ∈N ; P ⊂ N Trả lời : Bài tập Bài tập 118 trang 47 SGK Tổng (hiệu) sau số nguyên tố hay hợp số ? a) + c) + 11 13 17 b) 11 13 – d) 16354 + 67541 Trả lời : 3.4.5 M3 (3.4.5+ 6.7) M3 ⇒ 6.7 M3  (3.4.5+ 6.7) > nên + hợp số Bài tập trắc nghiệm Bài 122 trang 47 SGK TRÒ CHƠI Ô CHỮ Hãy điền chữ tương ứng với số tìm vào chữ Ơ R A T Ô X T E N 11 10 T : Số nguyên tố nhỏ R : Hợp số lớn có chữ số Ô : Số nguyên tố lẻ ước 10 Ơ : Số nguyên tố nhỏ có hai chữ số E : Số nguyên tố lẻ bé X : Số không số nguyên tố không hợp số A : Hợp số nhỏ có hai chữ số N : Số nguyên tố lớn có chữ số ÉRATOSTHÈNE (Ơ-ra-tơ-xten) Nhà tốn học cổ Hi lạp 276 – 194 TCN SÀNG ƠRATÔXTEN : phương pháp cổ để lập bảng số nguyên tố từ bảng số tự nhiên; nhà bác học cổ Hi Lạp Êratôxten (Ératosthène)  kỉ TCN đề Để tìm số nguyên tố nhỏ hay n, ta viết dãy số tự nhiên từ đến n Trước tiên gạch số Số bé số lại (số 2) số nguyên tố Gạch tất số sau số mà chia hết cho Số bé số lại lớn (số 3) số nguyên tố Gạch tất số sau số mà chia hết cho Số bé số lại lớn (số 5) số nguyên tố Cứ làm vậy, số lại (khơng bị gạch) số ngun tố § 14 SỚ NGUN TỚ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố Hợp số - Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước - Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước * Chú ý: a) Số số không số nguyên tố không hợp số b) Các số nguyên tố nhỏ 10 2, 3, 5, Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 Các số nguyên tố không vượt 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 Hướng dẫn nhà Làm 117 ; 118 c,d ; 119 trang 47 SGK ... 877 11 10 1 211 337 4 61 60 1 739 8 81 13 10 3 223 347 463 60 7 743 883 17 10 7 227 349 467 61 3 7 51 887 19 10 9 229 353 479 61 7 757 907 23 11 3 233 359 487 61 9 7 61 911 29 12 7 239 367 4 91 63 1 769 919 31 1 31. .. ý: a) Số số không số nguyên tố không hợp số b) Các số nguyên tố nhỏ 10 2, 3, 5, Lập bảng số nguyên tố nhỏ 10 0 10 11 12 20 21 22 30 31 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 19 28... 31 1 31 2 41 373 499 64 1 773 929 37 13 7 2 51 379 503 64 3 787 937 41 139 257 383 509 64 7 797 9 41 43 14 9 263 389 5 21 65 3 809 947 47 15 1 269 397 523 65 9 811 953 53 15 7 2 71 4 01 5 41 66 1 8 21 967 59 16 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố