Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

18 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:40

§15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án: HS1: a)Thế số nguyên tố ? Thế hợp số b)Nêu tất cách viết số 34 dạng tổng hai số nguyên tố HS1:a)Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước Hợp số số tự nhiên lớn HS2: a)Viết số nguyên tố nhỏ 1, có nhiều hai ước 20 b) 34 = + 31 = + 29 b) Viết số 90 dạng tích thừa số lớn 1, thừa số lại = 11 + 23 = 17 + 17 viết thành tích thừa số số nguyên tố HS2:a)2;3;5;7;11;13;17;19 b)Chẳng hạn: C1: 90 = 2.45 = 9.5 = 2.3.3.5 C2: 90 = 3.30 = 3.10 = 3.3.2.5 C3:90 = 5.18 = 9.2 = 5.3.3.2 C4:90 = 6.15 = 2.3.3.5 C5: 90 = 9.10 = 3.3.2.5 Có thể viết số 34 thành tích số ngun tố khơng? Tiết 27 §15.PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố • Ví dụ: Viết số 300 dạng tích thừa số lớn 1, thừa số lại viết thành tích thừa số số nguyên tố Ví dụ: Viết số 300 dạng tích thừa số lớn 1, thừa số lại viết thành tích thừa số số nguyên tố Chặng hạn: 300 300 300 10 25 5 100 100 50 10 300 = 6.50 = 3.2.25 = 2.3.2.5.5 300 = 3.100 = 10.10 = 3.2.5.2.5 300 = 3.100 = 3.4.25 = 3.2.2.5.5 25 5 TIẾT 27 §15.PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố • Ví dụ: Viết số 300 dạng tích thừa số lớn 1, thừa số lại viết thành tích thừa số số nguyên tố Giải: C1: 300 = 6.50 = 3.2.25 = 2.3.2.5.5 C2: 300 = 3.100 = 10.10 = 3.2.5.2.5 C3: 300 = 3.100 = 3.4.25 = 3.2.2.5.5 Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Thế phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố? Trả lời: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Bài tập 1.Điền số tự nhiên lớn vào ô vuông sơ đồ : 105 42 111 21 7 3 37 Bài tập Phân tích số 11; 19 thừa số nguyên tố? Giải: 11 = 11; 19 = 19 Chú ý: (SGK) TIẾT 27 §15.PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố -Ví dụ: * Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Chú ý: SGK/49 Cách phân tích số thừa số nguyên tố Ví dụ: Phân tích số 300 thừa số nguyên tố ” Theo cột dọc”: Xét tính chia hết 300 cho SNT từ nhỏ đến lớn: 2;3;5;7;11; 300 150 75 25 2 5 Do đó: 300 = 2 5 Viết gọn: 300 = 2 TIẾT 27 §15.PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố ? Phân tích số 420 -Ví dụ: thừa số nguyên tố * Định nghĩa:SGK/49 Chú ý: SGK/49 Cách phân tích số thừa số nguyên tố Ví dụ: Phân tích số 300 thừa số nguyên tố” Theo cột dọc”: 300 150 Do đó: 300 = 2 5 2 75 25 Viết gọn: 300 = 3.5 5 Nhận xét: sgk/50 420 210 105 35 2 Vậy: 420 = 2 5.7  3.5.7 Bài tập 3.Phân tích số sau thừa số nguyên tố a) 60; 60 30 15 b) 84; Bài giải 2 • 60 = 22.3.5 84 42 21 7 • 84 = 22.3.7 c) 285 285 95 19 19 • 285 =3.5.19 Bài tập 4.Bạn An phân tích số 120; 306; 567 thừa số nguyên tố bảng đây: An làm có khơng ? Nếu sai sửa lại cho Cách phân tích An Sai 1)120 = 3.23.5 2)306 = 2.3.51 3)567 = 92.7 Đúng Sửa lại cho Ðúng Sai Sai 306  2.3 17 567  LUYỆN TẬP Bài 1.Cách viết sau gọi phân tích số 120 thừa số nguyên tố : A.120 = 2.3.4.5 B 120 = 1.8.15 C 120 = 23.3.5 D.120 = 2.60 Bài 2: Hãy ghép số cột A với tích cột B để kết phân tích số sau thừa số nguyên tố? Cột A Cột B a) 30 = 1) 2.3.5 b) 300 = 2) 3.4.25 c) 60 = d) 108 = e) 280 = 3) 22.3.52 4) 4.25 5) 23.5.7 6) 22.33 7) 3.2.18 8) 22.3.5 Có thể viết số 34 thành tích số ngun tố khơng? Trả lời: Có 34=2.17 TIẾT 27 §15.PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Chú ý: a)Dạng phân tích thừa số nguyên tố số nguyên tố b)Mọi hợp số phân tích thừa số nguyên tố Cách phân tích số thừa số nguyên tố Nhận xét : Dù phân tích số thừa số nguyên tố cách cuối ta đước kết HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Học lí thuyết theo SGK kết hợp ghi • Làm tập lại phần tập SGK 161 đến 164 SBT trang 22 • Đọc em chưa biết trang 51 SGK • Tiết sau luyện tập Bài 127/50 sgk Phân tích số sau thừa số nguyên tố cho biết số chia hết cho số nguyên tố nào? a) 225 b) 1800 c) 1050 Giải a) 225 = 32.52 Vậy số 225 chia hết cho số nguyên tố b) 1800 = 23 32.52 Vậy số 1800 chia hết cho số nguyên tố 2; c) 1050 = 2.3.52.7 Vậy số 1050 chia hết cho số nguyên tố 2; 3; ... Phân tích số 11 ; 19 thừa số nguyên tố? Giải: 11 = 11 ; 19 = 19 Chú ý: (SGK) TIẾT 27 15 .PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố -Ví dụ: * Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên... 34=2 .17 TIẾT 27 15 .PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Chú ý: a)Dạng phân. .. 15 .PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố • Ví dụ: Viết số 300 dạng tích thừa số lớn 1, thừa số lại viết thành tích thừa số số nguyên tố Ví dụ: Viết số 300 dạng tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, Bài tập 1.Điền các số tự nhiên lớn hơn 1 vào ô vuông ở sơ đồ :, Bài tập 4.Bạn An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như trong bảng dưới đây: An làm như vậy có đúng không ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng .