Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 17: Ước chung lớn nhất

31 56 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:38

KIỂM TRA BÀI CŨ Phân tích số sau thừa số nguyên tố: 36; 84; 168 Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ước chung lớn nhất: Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ư (12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30 } ƯC (12, 30) = {1; 2; 3; } Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ư (12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư (30) = { 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30 } ƯC (12, 30) = { 1; 2; 3; }6 Kí hiệu: ƯCLN (12, 30) = Khái niệm: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: Tất ước chung 12 30 (là 1, 2, 3, 6) ước ƯCLN (12, 30) Ví dụ: Tìm ƯCLN (5, 1) ƯCLN (12, 30, 1) ƯCLN (5, 1) = 1; ƯCLN (12, 30, 1) = Chú ý: Số có ước Do với số tự nhiên a b, ta có: ƯCLN (a, 1) = 1; ƯCLN (a, b, 1) = Tìm ứớc chung lớn cách phân tích số thừa số ngun tố: Ví dụ 2: Tìm ƯCLN (36; 84; 168) 36 = 22 32 84 = 22 168 = 23 Tìm ứớc chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên tố: Ví dụ 2: Tìm ƯCLN (36; 84; 168) 36 = 22 32 84 = 22 168 = 223 Tìm ứớc chung lớn cách phân tích số thừa số ngun tố: Ví dụ 2: Tìm ƯCLN (36; 84; 168) 36 = 22 32 84 = 22 168 = 23 3 ƯCLN (36; 84; 168) = = = 12 Chú ý: a/ Nếu số cho khơng có thừa số ngun tố chung ƯCLN chúng Hai hay nhiều số có ƯCLN gọi số nguyên tố b/ Trong số cho, số nhỏ ước số lại ƯCLN số cho số nhỏ Câu 1: Chọn đáp án a) ƯCLN (56, 140, 1) là: A B 14 SAI C 56 SAI D 140 SAI ĐÚNG Câu 1: Chọn đáp án b) ƯCLN (30, 60, 180) là: A 15 SAI B 30 ĐÚNG C 60 SAI D 180 SAI Câu 2: Chọn đáp án a b có ƯCLN 1, SAI A a b phải hai số nguyên tố SAI B a số nguyên tố, b hợp số SAI C a hợp số, b số nguyên tố ĐÚNG D a b hai số nguyên tố Tìm ƯCLN hai số máy tính bỏ túi Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 520 3960 Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 520 3960 13 99 Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 520 ÷ 13 13 99 Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 520 ÷ 13 40 Đáp án: ƯCLN (520, 3960) = Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 520 3960 13 99 Đáp án: ƯCLN (520, 3960) = 40 Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 3960 ÷ 99 13 99 Đáp án: ƯCLN (520, 3960) = 40 Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) 3960 ÷ 99 40 Đáp án: ƯCLN (520, 3960) = 40 ƯCLN (283935, 209865) = 12345 Tìm ƯCLN hai số máy tính bỏ túi Ví dụ: Tìm ƯCLN (520, 3960) ƯCLN (283935, 209865) Tổng quát: Tìm ƯCLN (A, B); giả sử A < B, ta làm sau: * Viết A/B dạng phân số tối giản a/b Cách bấm phím: A * ƯCLN (A, B) = A ÷ a ab/c B = a b ƯCLN (A, B) = B ÷ b Bài 139/56 sgk: Tìm ƯCLN của: a/ 56 140 b/ 24, 84, 180 c/ 15 19 Giải: a/ b/ c/ 56 = 23 140 = 22 ƯCLN (56, 140) = 22 = = 28 24 = 23 84 = 22 184 = 22 32 ƯCLN (24, 84, 184) = 22 = = 12 15 = 19 = 19 ƯCLN (15, 19) = - Học bài, làm tập 140, 141/56 sgk - Xem trước phần luyện tập 1, tiết sau luyện tập ...KIỂM TRA BÀI CŨ Phân tích số sau thừa số nguyên tố: 36; 84; 16 8 Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ước chung lớn nhất: Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ư (12 ) = {1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư (30) = {1; 2;... 2; 3; 5; 6; 10 ; 15 ; 30 } ƯC (12 , 30) = {1; 2; 3; } Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ư (12 ) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư (30) = { 1; 2; 3; 5; 6; 10 ; 15 ; 30 } ƯC (12 , 30) = { 1; 2; 3; }6 Kí hiệu:... ƯCLN (12 , 30) = Khái niệm: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: Tất ước chung 12 30 (là 1, 2, 3, 6) ước ƯCLN (12 , 30) Ví dụ: Tìm ƯCLN (5, 1) ƯCLN (12 , 30, 1) ƯCLN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 17: Ước chung lớn nhất, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 17: Ước chung lớn nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn