Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

14 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:36

BÀI GIẢNG SỐ HỌC • Kiểm tra cũ: ? Tìm tập hợp bội 4, bội bội chung 1 Bội chung nhỏ nhất: a.Ví dụ: Tìm tập hợp BC Ta tìm được: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36…} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36 …} BC(4; 6) = {0; 12; 24; 36;…} Ta nói 12 bội chung nhỏ Kí hiệu: BCNN (4; 6) = 12 Bội chung nhỏ nhất: b Định nghĩa: Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số c Nhận xét: Tất bội chung bội BCNN(4,6) Chú ý: Mọi số tự nhiên bội Do đó: Với số tự nhiên a b (khác 0) BCNN(a,1) = a BCNN(a,b,1) = BCNN(a,b) Ví dụ: 1) BCNN(7,1) = 2) BCNN(10,13,1) = BCNN(10,13) 2.Tìm bội chung nhỏ cách phân tích số thừa số ngun tố Ví dụ 2: Tìm BCNN ( 24; 40; 28) 24 = 23.3 40 = 23.5 28 = 22.7 BCNN ( 24,40,28) = 23.3.5.7 = 840 2.Tìm bội chung nhỏ cách phân tích số thừa số nguyên tố Muốn tìm BCNN hai hay nhiều số lớn 1, ta tiến hành theo ba bước sau: Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung riêng Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ lớn Tích BCNN phải tìm ?.Tìm BCNN(8,12); Tìm BCNN(5,7,8); Tìm BCNN(12,16,48) Đáp án: * BCNN (8,12) = 23.3 =24 * BCNN (5,7,8) = 23 = 5.7.8 = 280 * BCNN(12,16,48) = 24 = 48 Chú ý: Nếu số cho đơi ngun tố BCNN chúng tích số BCNN(5,7,8) = 5.7.8 = 280 Trong số cho, số lớn bội số lại BCNN số cho số lớn BCNN(12,16,48) = 24.3 = 48 Bài tập củng cố: *Bài tập 149sgk: Tìm BCNN của: b) 84 108 c) 13 15 Đáp án: b) 84 = 22.3.7 108 = 22.33 BCNN(84,108) = 22.33.7 = 756 c) BCNN(13,15) = 13.15 = 195 (Áp dụng ý a) * So sánh cách tìm BCNN ƯCLN hai hay nhiều số lớn ƯCLN BCNN Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố: chung chung riêng Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ: nhỏ lớn * Hướng dẫn nhà: - Học thuộc khái niệm BCNN hai hay nhiều số - Các bước tìm BCNN - So sánh cách tìm ƯCLN cách tìm BCNN - BTVN 149,150,151 SGK - Chuẩn bị tốt tiết sau luyện tập ... Ta nói 12 bội chung nhỏ Kí hiệu: BCNN (4; 6) = 12 Bội chung nhỏ nhất: b Định nghĩa: Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số c Nhận xét: Tất bội chung bội BCNN(4 ,6) Chú... hợp bội 4, bội bội chung 1 Bội chung nhỏ nhất: a.Ví dụ: Tìm tập hợp BC Ta tìm được: B(4) = {0; 4; 8; 12 ; 16 ; 20; 24; 28; 32; 36 } B (6) = {0; 6; 12 ; 18 ; 24; 30; 36 …} BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; …}... Mọi số tự nhiên bội Do đó: Với số tự nhiên a b (khác 0) BCNN(a ,1) = a BCNN(a,b ,1) = BCNN(a,b) Ví dụ: 1) BCNN(7 ,1) = 2) BCNN (10 ,13 ,1) = BCNN (10 ,13 ) 2.Tìm bội chung nhỏ cách phân tích số thừa số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất