Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

27 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:36

SỐ HỌC – BÀI GIẢNG BÀI 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT KIỂM TRA BÀI CŨ Thế bội chung hai hay nhiều số? Tìm B(4); B(6); BC(4, 6) 12 bội chung nhỏ Giải: Bội chung hai hay nhiều số bội tất số B(4) = {0; 4; 8; 12 12; 16; 20; 24; 24 28; 32; 36 36;…} B(6) = {0; 6; 12; 12 18; 24; 24 30; 36;…} 36 BC(4, 6) = {0; 12 12; 24; 36; …} Số 12 số nhỏ khác tập hợp bội chung BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ 1: Tìm BC(4, 6) B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…} BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; …} Kí hiệu: BCNN(4, 6) = 12 b)Bội Định nghĩa: chung nhỏSGK/57 hai hay nhiều số số nhỏ c) Nhận SGK/57 khác 0bội tậpcủa hợp4 số 6) Tất cácxét: chung 6bội đềuchung bội của BCNN(4, Em hiểu bội chung Có nhận xét mối hệ BC(4, 6) số? BCNN(4, 6)? nhỏ quan hai hay nhiều Áp dụng: Tìm BCNN(8, 1) BCNN(4, 6, 1) * Tìm BCNN(8, 1) B(8) = {0; 8; 16; …} B(1) = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 …} BC(8, 1) = {0; 8; 16; …} Nhận xét BCNN(8,1) với 8; BCNN(8, 1) = 8; BCNN(8, 1) = BCNN(4, 6, 1) 6)?6) BCNN(4, 6, với 1) =BCNN(4, BCNN(4, * Tìm BCNN(4, 6, 1) B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…} B(1) = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; …} BC(4, 6, 1) = {0; 12; 24;…} BCNN(4, 6, 1) = 12 Mọi số tự nhiên bội Do đó, với số tự nhiên a b (khác 0), ta có: BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ: Tìm BC(4, 6) Có cách tìm BCNN BC(4; 6) = {0; 12; 24; 36; …} hai hay nhiều số mà không cần liệt kê BCNN(4, 6) = 12 bội chung số b) Định nghĩa: SGK/57 hay không? c) Nhận xét: SGK/57 d) Chú ý: SGK/ 58 Mọi số tự nhiên bội 1.Do đó, với số tự nhiên a b (khác 0), ta có: BCNN(a, 1) = a; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 2/ Tìm BCNN cách phân tích số thừa số nguyên tố a)Ví dụ 2: Tìm BCNN (8, 18, 30) Phân tích số thừa số nguyên tố 33 8=2 22 18 = 2.3 30 = 2.3.5 3.5 Chọn thừa số nguyên tố chung riêng = 360 BCNN (8, 18, 30) = b)Muốn Quy tắc: tìm SGK/58 BCNN hai hay nhiều số lớn 1, ta thực ba bước sau: Tính tích thừa số Bước 1: Phân tích số chọn, thừamỗi sốthừa nguyên tố.mũ số lấy số lớn Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung riêng Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy số mũ lớn Tích BCNN phải tìm Bài tập: Điền vào chỗ trống ( … ) nội dung thích hợp để sánh hai quy tắc: Muốn tìm BCNN hai hay nhiều số… … …… lớn ta làm sau: + Phân tích số ……………………… thừa số nguyên tố + Chọn thừa số ……………………………… nguyên tố chung riêng + Lập…………………………… thừatích sốcác lấythừa với số sốđã mũchọn ………… lớn nhất lớn Muốn tìm ƯCLN hai hay nhiều số…………… lớn ta làm sau: + Phân tích số ……………………………… thừa số nguyên tố + Chọn thừa số ………………………………… nguyên tố chung + Lập…………………… …… thừatích sốcác lấythừa với số sốđã mũchọn ………… nhỏ nhỏ nhất Khác nhauởbước chỗ ? Lại khác So sánh hai quy tắc tìm BCNN tìm ƯCLN ? Giống bước bước chỗ nào? Hoạt động nhóm Số a, b a = 24 b = 30 Kết phân tích TSNT BCNN(a,b) ƯCLN(a,b) 23.3 = 120 =6 23 3 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT c) Chú ý: a/ Nếu số cho đơi ngun tố BCNN chúng tích số Ví dụ: Ba số 5; 7; khơng có thừa số ngun tố chung nên BCNN(5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Tìm BCNN (8, 12); BCNN(5, 7, 8); BCNN(12, 16, 48) a) = 23 12 = 22 BCNN(8, 12) = 23 = 24 b) = 7=7 = 23 BCNN(5, 7, 8) = 23 = = 280 c) 12 = 22 16 = 24 48 = 24 BCNN(12, 16, 48) = 24 = 48 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Tìm BCNN (8, 12); BCNN(5, 7, 8); BCNN(12, 16, 48) a) = 23 12 = 22 BCNN(8, 12) = 23 = 24 b) = 7=7 = 23 BCNN(5, 7, 8) = 23 = = 280 c) 12 = 22 16 = 24 48 = 24 BCNN(12, 16, 48) = 24 = 48 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT c) Chú ý: a/ Nếu số cho đơi ngun tố BCNN chúng tích số Ví dụ: Ba số 5; 7; khơng có thừa số ngun tố chung nên BCNN(5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 b/ Trong số cho, số lớn bội số lại BCNN số cho số lớn Ví dụ: Ta có số 48 chia hết cho 12 16 nên BCNN(12, 16, 48) = 48 Bài 149 (SGK/59) Tìm BCNN của: a) 60 280; b) 84 108; c) 13 15 Giải a) 60 = 22.3.5 280 = 23.5.7 BCNN(60, 280) = 23.3.5.7 = 840 b) 84 = 22.3.7 108 = 22.33 BCNN(84, 108) = 22.33.7 = 756 c) BCNN(13, 15) = 13.15 = 195 Bội chung nhỏ số nào? Cách tìm BCNN: Để tìm BCNN hai hay nhiều số ta cần lưu *ý: Trước hết xét xem số cần tìm BCNN có rơi vào ba trường hợp đặc biệt sau hay khơng: 1) Nếu số cho có số BCNN số cho BCNN số lại 2) Nếu số lớn số cho bội số lại BCNN số cho số lớn 3) Nếu số cho đôi nguyên tố BCNN số cho tích số * Nếu khơng rơi vào ba trường hợp ta làm theo hai cách sau: Cách 1: Dựa vào định nghĩa BCNN Cách 2: Dựa vào quy tắc tìm BCNN Luật chơi: Có hộp quà khác nhau, hộp quà chứa câu hỏi phần quà hấp dẫn Nếu trả lời câu hỏi q Nếu trả lời sai q không Thời gian suy nghĩ cho câu 15 giây 14 13 12 15 10 11 4956712380 Hộp quà màu vàng Khẳng định sau hay sai: Nếu BCNN(a,b) = b ta nói b a  Đúng  Sai  Hộp quà màu xanh 14 13 12 15 10 11 4956712380 Gọi m số tự nhiên khác nhỏ chia hết cho a b Khi m ƯCLN a b Đúng Sai Hộp quà màu Tím 14 13 12 15 10 11 4956712380 Nếu a b hai số nguyên tố BCNN(a,b) = a.b Đúng Sai Phần thưởng là: điểm 10 Phần thưởng là: Một tràng pháo tay! Phần thưởng số hình ảnh “ Đặc biệt” để giảI trí HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Hiểu nắm vững quy tắc tìm BCNN hai hay nhiều số - So sánh hai quy tắc tìm BCNN tìm ƯCLN - Làm tập 150; 151 (SGK/59) Chào tạm biệt ... {0; 6; 12 ; 12 18 ; 24; 24 30; 36; …} 36 BC(4, 6) = {0; 12 12 ; 24; 36; …} Số 12 số nhỏ khác tập hợp bội chung BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ 1: Tìm BC(4, 6) B(4) = {0; 4; 8; 12 ; 16 ; ... BCNN(4, 6, 1) B(4) = {0; 4; 8; 12 ; 16 ; 20; 24; 28; 32; 36; …} B (6) = {0; 6; 12 ; 18 ; 24; 30; 36; …} B (1) = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 ; 11 ; 12 ; …} BC(4, 6, 1) = {0; 12 ; 24;…} BCNN(4, 6, 1) = 12 ... TRA BÀI CŨ Thế bội chung hai hay nhiều số? Tìm B(4); B (6) ; BC(4, 6) 12 bội chung nhỏ Giải: Bội chung hai hay nhiều số bội tất số B(4) = {0; 4; 8; 12 12 ; 16 ; 20; 24; 24 28; 32; 36 36; …} B (6) =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất