Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

13 34 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:36

GD CHÀO CÁC EM Hi vọng em có tiết học thú vị KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm B(4); B(6); BC(4; 6) 12 bội chung nhỏ Giải: B(4) = {0; 4; 8; 12 12; 16; 20; 24; 24 28; 32; 36 36;……… } B(6) = {0; 6; 12; 12 18; 24; 24 30; 36 36;……………….} BC(4; 6) = {0; 12 12; 24; 36; ……….} Số 12 số nhỏ khác tập hợp bội chung Bài 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bài 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT I/ Bội chung nhỏ gì? Bội chung nhỏ hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số * Bội chung nhỏ số a b kí hiệu BCNN(a; b) Ví dụ: BCNN (4; 6) = 12 * Nhận xét: Tất bội chung bội bội chung nhỏ * Chú ý: Với số tự nhiên a; b ta có: BCNN (a; 1) = a; BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) Ví dụ: BCNN (5; 1) = 5; BCNN (4; 6; 1) = BCNN (4; 6) = 12 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bài 18: II/ Tìm BCNN cách phân tích số thừa số ngun tố: Ví dụ: Tìm BCNN (8; 18; 30) Phân tích số thừa số nguyên tố 33 2 2 18  2.3 3 30  2.3.5 3.5 Chọn thừa số nguyên tố chung riêng = 360 BCNN (8; 18; 30) = Muốn tìm BCNN hay nhiều số lớn 1; ta thực bước sau: Tính tích thừa số Bước 1: Phân tích số chọn, thừamỗi sốthừa nguyên tố.mũ số lấy số lớn Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung riêng, Bước 3: Tính tích thừa số chọn; thừa số lấy số mũ lớn Tích BCNN cần tìm Bài 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT CÁCH TÌM ƯCLN CÁCH TÌM BCLN B.1: Phân tích số thừa số B.1:Phân tích số thừa số nguyên tố nguyên tố B.2: Chọn thừa số nguyên B.2: Chọn thừa số nguyên tố chung tố chung riêng riêng B.3: Lập tích thừa số chọn, B.3: Lập tích thừa số chọn, So sánh tìm thừa số lấy số mũ nhỏ số mũ lớn thừacách số lấy ƯCLN nó.và BCNN? Khác bước chỗ nhỉ? Lại khác bước Giống bước chỗ nào? Bài 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Tìm BCNN (8; 12); BCNN(5; 7; 8); BCNN(12; 16; 48) * Chú ý: 24 280 48 1/ Nếu số cho đôi nguyên tố BCNN chúng tích số Ví dụ: số 5; 7; khơng có thừa số ngun tố chung nên BCNN(5; 7; 8) = 5.7.8 = 280 2/ Trong số cho, số lớn bội số lại BCNN chúng số lớn Ví dụ: Xét số 12; 16; 48, ta có 48 chia hết cho 12 16 nên BCNN(12; 16; 48) = 48 Bài 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT III/ Cách tìm bội chung thơng qua tìm BCNN: Để tìm bội chung số, ta tìm BCNN chúng, tìm bội BCNN Ví dụ: Cho A ={ xN x } Viết tập hợp A cách liệt kê phần tử Giải: Theo đề ta có x �BC(8; 18; 30) x < 1000  23 18  2.32 360.0 360.1 360.2 360.3 30 = 2.3.5 2 BCNN(8; 18; 30) =  360 BC(8; 18; 30) = B(360) = {0; 360; 720; 1080;………} Vậy A = {0; 360; 720} Ai làm 36 = 22 32 84 = 22 168 = 23  Bạn Lan :  BCNN(36, 84, 168) = 23 32 = 72  Bạn Nhung : BCNN(36, 84, 168) = 22 31 = 84    Bạn Hoa : BCNN(36, 84, 168) = 23 32 = 504 Bài tập       Bài : Tìm BCNN số sau: a) 45 52 b) 42, 70 180 c) 12, 60 360 Bài : Tìm x biết x M126 , x M 198 x nhỏ nhất(x  0) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1- Học kĩ lí thuyết bội chung nhỏ nhất, cách tìm BCNN, tìm BC qua tìm BCNN 2- Làm tập 150; 151; 152.(SGK/59) 3- Chuẩn bị cho tiết sau luyện tập: Mỗi cá nhân chuẩn bị: + Ôn tập để nắm lý thuyết + Đọc làm tập 153; 154 /59 Chào tạm biệt ... BC(4; 6) = {0; 12 12 ; 24; 36; ……….} Số 12 số nhỏ khác tập hợp bội chung Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT I/ Bội chung nhỏ gì? Bội chung nhỏ hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội. .. Xét số 12 ; 16 ; 48, ta có 48 chia hết cho 12 16 nên BCNN (12 ; 16 ; 48) = 48 Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT III/ Cách tìm bội chung thơng qua tìm BCNN: Để tìm bội chung số, ta tìm BCNN chúng, tìm bội. .. có tiết học thú vị KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm B(4); B (6) ; BC(4; 6) 12 bội chung nhỏ Giải: B(4) = {0; 4; 8; 12 12 ; 16 ; 20; 24; 24 28; 32; 36 36; ……… } B (6) = {0; 6; 12 ; 12 18 ; 24; 24 30; 36 36; ……………….}
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn