Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Khóa luận tốt nghiệp)

69 113 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 07:17

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THÚY LỆ Tên đề tài: “ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG VĂN THỤ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khố học : 2014-2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THÚY LỆ Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG VĂN THỤ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : K46 - KHMT - N01 Khoa : Mơi trường Khố học : 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Đặng Thị Hồng Phương Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết có ý nghĩa quan trọng sinh viên cuối khóa, nhằm nâng cao lực tri thức, tổng hợp kiến thức học có hội mở rộng kỹ thực tiễn việc nghiên cứu khoa học Được trí Ban chủ nhiệm khoa Môi trường em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ” hướng dẫn TS Đặng Thị Hồng Phương Để hoàn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đặng Thị Hồng Phương, người hướng dẫn bảo tận tình để em hồn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình em nghiên cứu, thu thập thơng tin cơng ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ Với kiến thức thời gian có hạn đề tài nhiều sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Lệ ii DANH MỤC CÁC BẢNG trang Bảng 2.1 Phân bố nguồn nước mặt Việt Nam 14 Bảng 2.2 Công suất nước ngầm số vùng 15 Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu 20 Bảng 3.2 Các phương pháp lấy mẫu 21 Bảng 4.1 Kết đo, phân tích nước thải sản xuất 42 Bảng 4.2 Kết đo, phân tích nước thải sinh hoạt 44 Bảng 4.3 Kết đo phân tích chất lượng nước mặt 46 iii DANH MỤC CÁC HÌNH trang Hình 4.1 Sơ đồ vị trí Cơng ty cổ phần giấy Hồng Văn Thụ 23 Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ dây chuyền xeo giấy Duplex (Xeo VI) 28 Hình 4.3: Sơ đồ cơng nghệ dây chuyền tận thu bột thải hệ thống 29 xử lý nước thải 29 Hình 4.4 Máy cuộn 30 Hình 4.5 Máy xeo 31 Hình 4.6 Băng tải 31 Hình 4.7: Cấu trúc bể tự hoại 33 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ, cụm từ Nguyên nghĩa viết tắt BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường CP Chính Phủ ĐTM Đánh giá tác động môi trường TN & MT Tài nguyên Môi trường TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN Quy chuẩn Việt Nam NĐ Nghị định QĐ Quyết định TT Thông tư SMEWW Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước nước thải v MỤC LỤC trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Các thông số chất lượng nước 10 2.1.3 Một số văn liên quan đến quản lý tài nguyên nước 12 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu Thế giới 13 2.2.2 Thực trạng tài nguyên nước tỉnh Thái Nguyên 17 Phần ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Khái qt Cơng ty cổ phần giấy Hồng Văn Thụ 19 3.3.2 Quy trình hệ thống xử lý nước thải công ty 19 vi 3.3.3 Đánh giá chất lượng nước công ty 19 3.3.4 Nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông CầuError! Bookmark not defined 3.3.5 Một số định hướng giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải công ty gây 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp kế thừa 19 3.4.2 Phương pháp điều tra thu thập thông tin thứ cấp 19 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu nước thải 20 3.4.4 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 21 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu, tổng hợp phân tích thống kê 21 3.4.7 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 22 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Khái qt Cơng ty cổ phần giấy Hồng Văn Thụ 23 4.1.1 Hệ thống cấp, thoát nước thải, thoát nước mưa 24 4.1.3 Hiện trạng công nghệ sản xuất 25 4.2 Quy trình xử lý nước thải Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ 32 4.2.2 Nơi tiếp nhận nguồn nước thải Cơng ty cổ phần giấy Hồng Văn Thụ 41 4.3 Đánh giá chất lượng nước Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 42 4.3.1 Đánh giá chất lượng nước thải sản xuất 42 4.3.2 Đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt 44 4.3.3 Đánh giá chất lượng nước mặt Sông Cầu trước sau điểm tiếp nhận nước thải 45 4.4 Một số định hướng, giải pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước nước thải công ty gây 47 4.4.1 Định hướng công tác quản lý 47 4.4.2 Định hướng sản xuất 47 vii 4.4.3 Định hướng xử lý nước thải 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cũng khơng khí ánh sáng, nước đóng vai trò khơng thể thiếu q trình hình thành sống Trái đất, trình sống người sinh vật Nước tham gia vào vai trò tái sinh giới hữu (tham gia trình quang hợp), trình trao đổi chất, nước đóng vai trò trung tâm Những phản ứng lý hóa học diễn với tham gia bắt buộc nước, dung môi nhiều chất đóng vai trò dẫn đường cho muối vào thể Trong khu dân cư, nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt Trong sản xuất cơng nghiệp, nước đóng vai trò quan trọng tham gia vào q trình sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu người Đối với trồng nước nhu cầu thiết yếu, đồng thời có vai trò điều tiết chế độ nhiệt, ánh sáng, chất dinh dưỡng, vi sinh vật, độ thống khí đất….Vì vậy, nước coi cội nguồn tồn tại, sống diễn thiếu nước Đất nước ta năm gần không ngừng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Khơng thể phủ nhận lợi ích mà cơng nghiệp hóa, đại hóa mang lại tình hình tăng trưởng kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, Tuy nhiên tốc độ cơng nghiệp hố, thị hố nhanh gia tăng dân số ngày phức tạp gây sức ép không nhỏ tài nguyên nước vùng lãnh thổ Môi trường nước nhiều đô thị, khu công nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn Ở thành phố lớn, hàng trăm sở sản xuất công nghiệp hoạt động hàng ngày gây ô nhiễm môi trường nước khơng có có cơng trình thiết bị xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn xả thải Ơ nhiễm nước thải sản xuất cơng nghiệp vấn đề trở nên nhức nhối 46 Bảng 4.5 Kết đo phân tích chất lượng nước mặt ST Tên Đơn T tiêu vị pH - Kết QCVN 08-MT:2015/BTNMT NM- NM- 3.23.1-1 3.23.1-2 6,7 6,7 A1 6,08,5 A2 6,0–8,5 B1 5,5-9,0 B2 5,5-9,0 Độ màu mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan