Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên

193 42 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 05:55

i LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu tác giả Nội dung đề tài chưa công bố tài liệu Tài liệu tham khảo đề tài trích dẫn nêu nguồn đầy đủ mục tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Quý Thầy giáo, Cơ giáo khoa, phòng, ban liên quan, đặc biệt Bộ môn Logistic Khoa Sau đại học thuộc trường Đại học Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư nơi công tác, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND, Sở, ban ngành tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất cà phê địa bàn vùng Tây Nguyên tạo điều kiện cho tiếp cận nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Thầy TS Thân Danh Phúc dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Xin gửi lời cám ơn đến người thân, bạn bè động viên giúp đỡ nhiều mặt để góp sức cho nghiên cứu thành công Cuối cùng, xin cám ơn quan, ban, ngành, đối tác tổ chức cá nhân khác giúp đỡ việc cung cấp tài liệu, dành thời gian tham gia vấn, tham gia hội thảo, trả lời bảng câu hỏi để có sở thực nghiên cứu Hà Nội, ngày … tháng năm 2019 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH VẼ x CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨ U 1.2 TỔNG QUAN VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 1.2.1 Nhóm cơng trình liên quan XK cà phê 1.2.2 Nhóm cơng trình liên quan đến sách xuất cà phê vùng Tây Nguyên, Việt Nam 1.2.3 “Khoảng trống” lý luận thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu luận án 1.3 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN .10 1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 12 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 13 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ14 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 14 2.1.1 Khái niệm, quan điểm nội dung thúc đẩy xuất nơng sản .14 2.1.2 Vai trò u cầu thúc đẩy xuất nông sản 18 2.1.3 Chỉ tiêu đánh giá mức độ thúc đẩy xuất nơng sản 23 2.2 CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẦY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN27 2.2.1 Khái niệm, mục tiêu đặc điểm CSNN nhằm thúc đẩy xuất nông sản 27 2.2.2 Các sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất nơng sản .35 2.3 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VÀ CÀ PHÊ .40 iv 2.3.1 Yếu tố ảnh hưởng tới sách thúc đẩy xuất nông sản 40 2.3.2 Yếu tố ảnh hưởng đến sách thúc đẩy xuất cà phê .42 2.4 KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 47 2.4.1 Các khảo cứu sách thúc đẩy XK cà phê số quốc gia 47 2.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 60 3.1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2018 60 3.1.1 Vị trí vai trò ngành cà phê xuất Việt Nam, Tây Nguyên 60 3.1.2 Kết xuất cà phê Việt Nam vùng Tây Nguyên 61 3.1.3 Đánh giá mức độ tăng trưởng xuất cà phê vùng Tây Nguyên qua số tiêu 72 3.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG THÚC ĐẨY CỦA CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN KẾT QUẢ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2018 78 3.2.1 Phân tích sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên 78 3.2.2 Điều tra mức độ ảnh hưởng sách thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên 102 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 105 3.3.1 Những ưu điểm kết chủ yếu 105 3.3.2 Một số hạn chế, bất cập sách 110 3.3.3 Nguyên nhân thành công hạn chế .112 KẾT LUẬN CHƯƠNG 116 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 117 v 4.1 XU HƯỚNG, DỰ BÁO VÀ BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM 117 4.1.1 Xu hướng sản xuất tiêu dùng cà phê giới 117 4.1.2 Dự báo phát triển ngành hành cà phê Việt Nam 118 4.1.3 Bối cảnh quốc tế, nước ảnh hưởng đến sách thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên .118 4.2 QUAN ĐIỂM VÀ NGUN TẮC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 120 4.2.1 Quan điểm 120 4.2.2 Nguyên tắc 120 4.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 121 4.3.1 Giải pháp sách 121 4.3.2 Hoàn thiện điều kiện thực CSNN nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên 130 4.3.3 Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực thụ hưởng sách 134 KẾT LUẬN CHƯƠNG 138 KẾT LUẬN 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC TỪ TIẾNG ANH Từ viết tắt ASEAN BFTA CEPT EU GATT GSP ICO IT IMF FAO FTA FTAs TPP TBT WB WTO vii DANH MỤC TỪ TIẾNG VIỆT CIEM CSNN CNH, HĐH DN GAP GIS GTGT HHNH HNQT KHCN KHĐT KNXK KTXH KTQT NK NLCT NLTS NNPTNT NS NSXK NSNN PTNT QLNN QTKD SPS TGHĐ THQG TM TMQT TNMT USD VCCI VNĐ viii VSATTP XHCN XNK XK XKNS XTTM ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các mặt hàng cà phê Việt Nam, Vùng Tây Nguyên 62 Bảng 3.2 Tổng hợp diện tích khối lượng cà phê giai đoạn 2010-2017 .63 Bảng 3.3 XK cà phê nhân phân theo thị trường giai đoạn 2010 – 2017 .66 Bảng 3.4: Tổng hợp tồn – hạn chế khâu sản xuất cà phê vùng Tây Nguyên 69 Bảng 3.5 : Các vấn đề sản xuất cà phê quy trình kỹ thuật vùng Tây Nguyên .70 Bảng 3.6: Tổng hợp tồn tại- hạn chế thu mua- chế biến- tiêu thụ cà phê 71 Bảng 3.7: Kim ngạch XK cà phê Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017 73 Bảng 3.8: Một số tiêu mặt hàng cà phê 2011- 2016 75 Bảng 3.9: Kim ngạch XK cà phê 2011 – 2017 75 Bảng 3.10 Chỉ số chun mơn hố xuất Việt Nam với 10 thị trường nhập cà phê lớn giới 76 Bảng 3.11 Các sách liên quan đến thị trường XK cà phê 79 Bảng 3.12 Một số sách phát triển chuyển dịch cấu mặt hàng cà phê 81 Bảng 3.13: Các quy định pháp luật sách XTTM XK 82 Bảng 3.14: Các văn địa phương vùng Tây Nguyên liên quan đến XTTM cà phê 83 Bảng 3.15: Các quy định pháp luật liên quan đến khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng XK 85 Bảng 3.16: Các quy định pháp luật gắn sản xuất với xuất cà phê 87 Bảng 3.17: Các quy định pháp luật liên quan đến sách gắn sản xuất với xuất vùng Tây Nguyên 88 Bảng 3.18: Các văn QPPL KHCN liên quan đến cà phê 91 Bảng 3.19: Các VBQPPL đầu tư, chế biến, bảo quản sau thu hoạch cà phê .94 Bảng 3.20: Các văn QPPL tín dụng liên quan đến cà phê 97 Bảng 3.21: Các quy định pháp luật tỷ giá liên quan đến cà phê 98 Bảng 3.22: Các đợt điều chỉnh tỷ giá 99 Bảng 3.23 Kết phân tích thống kê mơ tả 103 Bảng 4.1 Dự báo tăng trưởng xuất cà phê toàn cầu 117 Bảng 4.2 Dự báo giá trị xuất sản phẩm cà phê Việt Nam 2020, 2030 (theo giá năm 2017) 118 151 [155] Dubois (2006), Improving market conditions for coffee producers, Paper for the World Trade Organization committee on trade and development in Geneva [156] Arias, Diego Brearley, Emily Damais, Gilles, Inter American Development bank, Economic and sector study series, 4/2006 [157] Bernard Kilian, Connie Jones, Lawrence Pratt and Andris Villabobos, (2007) The value chain for organic and fair-trade products and its implication on Producers in Latin America [158] Tucker Waud (2009), Global commodity Chains and industrial upgrading strategies: a case study in the specialty coffee market, Colorado College [159] Wintgens, J.N., (2009) Coffee: growing, processing, sustainable production A guidebook for growers, processors, traders and researchers WileyVCH, Weinheim [160] Michael Howlett and M Ramesh: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, 1995, p.6 [161] Michael Howlett and M Ramesh: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, 1995, p.5 [162] Medwell journals (2010), A Review on the Competitiveness of Global Supply Chain in a Coffee Industry in Indonesia, Issue, 2010: 3, Page No: 105-115 [163] Carlos Augusto M Santana Senior Agricultural Economist, EMBRAPA & Jose Rente Nascimento Senior International Consultant (2012), Public Policies and Agricultural Investment in Brazil [164] National coffee policy (2013), Republic of Uganda Các trang web tham khảo [165] http://agro.gov.vn./ [166] http://baoviet.com.vn/ [167] http://gso.gov.vn/ [168] http://librery.thinkquest.org./ [169] http://mof.gov.vn [170] http://mot.gov.vn/ [171] http://thongtinthuongmaivietnam.com.vn./ [172] http://viet.vietnamembassy.us/ [173] http://vietnamnet.vn/ [174] http://viettrade.gov.vn/ [175] http://vnecon.vn/ 152 http://vneconomy.vn/ [177] http://vnexpress.net/ [178] http://www.fao.org/vietnam/news [179] http://www.gic.com.vn/ [180] http://www.ico.org/ [181] http://www.mpi.gov.vn/ [182] http://www.rfa.org/ [183] http://www.vicofa.org.vn./ [184] https://www.fas.usda.gov [185] http://voer.edu.vn [186] https://www.thesaigontimes.vn/266956/Kich-ban-xuat-khau-ca-phenam-2018.html [187] www.coffeehunter.com/ Indonesia [176] PHỤ LỤC Bảng tần suất đánh giá Chính sách đổi công cụ thể chế quản lý XK Valid Missing Total Chính sách khuyến khí Valid Missing Total Chính Valid Missing Total Chính sách phát triển chuyển dịch cấu mặt hàng XK Valid Missing Total Chính sách KHCN hỗ trợ sản xuất sau thu hoạch Valid Missing Total Chính sách mặt hàng quản lý chất lượng cà phê Valid Missing Total PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN (Mẫu 1: dành cho cán quản lý ) PHẦN I: THÔNG TIN Họ tên : Số điện thoại: Địa chị email: Đơn vị công tác nay: Chức vụ tại: Lĩnh vực quản lý: PHẦN II: Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá mức độ tác động sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên thời gian vừa qua cách đánh dấu X vào ô thích hợp bên tương ứng với mức độ (từ đến theo mức độ tăng dần mức hỗ trợ ) PHẦN II: Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá mức độ tác động sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên thời gian vừa qua cách đánh dấu X vào ô thích hợp bên tương ứng với mức độ (từ đến theo mức độ tăng dần mức hỗ trợ ) Mức độ hiệu (1: thấp; 5: cao) Các hoạt động Chính sách thị trường Chính sách xúc tiến xuất Chính sách phát triển chuyển dịch cấu mặt hàng XK Chính sách đổi cơng cụ thể chế quản lý XK Chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng XK Chính sách gắn sản xuất với XK Chính sách KHCN hỗ trợ sản xuất sau thu hoạch Chính sách đổi cơng cụ thể chế quản lý XK PHẦN III Đánh giá chung Quý vị hiệu sách thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên? Mức độ hiệu (1: thấp; 5: cao) Các hoạt động Tính thực tế sách Tính hiệu sách Tính hữu dụng sách Tính cơng sách PHẦN III: Ý KIẾN KHÁC Ngồi nội dung nói anh/chị có ý kiến khác sách nhà nước hỗ trợ xuất cà phê vùng Tây Nguyên vui lòng ghi rõ Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến anh/chị PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN (Mẫu 2: dành cho doanh nghiệp xuất ) PHẦN I: THÔNG TIN Họ tên: Số điện thoại: Địa chị email: Chức vụ tại: Tên doanh nghiệp: Tên giao dịch ( có ): Năm bắt đầu sản xuất kinh doanh: Địa doanh nghiệp: Số điện thoại: Số fax: Email: Trong năm 2018 doanh nghiệp có hoạt động xuất khơng? PHẦN II: Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá mức độ tác động sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên thời gian vừa qua cách đánh dấu X vào thích hợp bên tương ứng với mức độ (từ đến theo mức độ tăng dần mức hỗ trợ ) Mức độ hiệu (1: thấp; 5: cao) Các hoạt động Chính sách thị trường Chính sách xúc tiến xuất Chính sách phát triển chuyển dịch cấu mặt hàng XK Chính sách đổi cơng cụ thể chế quản lý XK Chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng XK Chính sách gắn sản xuất với XK Chính sách KHCN hỗ trợ sản xuất sau thu hoạch Chính sách đổi cơng cụ thể chế quản lý XK PHẦN III Đánh giá chung Quý vị hiệu sách thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên? Mức độ hiệu (1: thấp; 5: cao) Các hoạt động Tính thực tế sách Tính hiệu sách Tính hữu dụng sách Tính cơng sách PHẦN IV: Ý KIẾN KHÁC Ngồi nội dung nói anh/chị có ý kiến khác sách nhà nước hỗ trợ xuất cà phê vùng Tây Nguyên vui lòng ghi rõ Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC Phiếu vấn TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA SAU ĐẠI HỌC PHIẾU PHỎNG VẤN Phiếu số:…… Nhằm mục đích thu thập thông tin phục vụ cho việc làm luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên”, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý kinh tế - trường Đại học Thương Mại kính mong Ơng/Bà vui lòng cho biết thơng tin sau: (Chúng tơi xin cam đoan thông tin phiếu điều tra giữ bí mật dung cho mục đích nghiên cứu) A THÔNG TIN CHUNG Tên Ông/Bà (nếu có thể):…………………………………………………………… … Chức vụ Ông/Bà:…………………………………………………………………… … Tên doanh nghiệp (cơ quan) Ông/Bà:……………………………………………… … Địa doanh nghiệp (cơ quan):………………………………………………………… … B THƠNG TIN CỤ THỂ Xin vui lòng cho biết: Ông/Bà đánh hiệu áp dụng thực tế sách quy hoạch ngành cà phê Việt Nam, vùng Tây Nguyên nay? (đề nghị đánh dấu  vào ô tương ứng) Rất tốt  Tốt Trung bình Kém Rất Tây     Theo Ông/Bà, nội dung tiêu chuẩn ngành cà phê Việt Nam, vùng Nguyên thực phù hợp với điều kiện thực tế hay chưa? (đề nghị đánh dấu ô tương ứng)    Phù hợp Chưa phù hợp Nếu chọn phương án chưa phù hợp theo Ông/Bà nguyên nhân do:    Chưa phù hợp với tiêu chuẩn cà phê quốc tế Khả thực hóa tiêu chuẩn thấp Còn gây khó khăn cho hộ nông dân doanh nghiệp trồng, sản xuất xuất cà phê việc thực Khác (ghi rõ):…………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … vào  Theo Ông/Bà thương hiệu cà phê Việt, vùng Tây Nguyên chưa biết nhiều giới do: (đề nghị đánh dấu  vào ô tương ứng) Chất lượng cà phê  Công tác xây dựng bảo hộ thương hiệu yếu Các sách xúc tiến thương mại chưa thực hiệu Ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến thương mại hạn chế Hệ thống kên phân phối lỏng lẻo không hiệu Khác (ghi rõ):………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……      Xin vui lòng cho biết, nguồn thơng tin chủ yếu mà doanh nghiệp cà phê sử dụng sản xuất, xuất cà phê do: (đề nghị đánh dấu tương ứng)  vào Doanh nghiệp từ tìm hiểu thị trường Từ người mua đặt hang Thông tin từ tổ chức dịch vụ Từ quyền địa phương quan Nhà nước Khác (ghi rõ):……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……      Xin vui lòng cho biết: Ông/Bà đánh hiệu sách hỗ trợ vốn doanh nghiệp hộ nông dân trồng cà phê nay? (đề nghị đánh dấu  vào ô tương ứng) Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Nếu chọn phương án theo Ông/Bà nguyên nhân do: Ngân sách dành cho sách hỗ trợ vốn hạn chế Khả tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ khó Đội ngũ truyền đạt thực sách nhà nước yếu Khác (ghi rõ):……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …          dấu  Theo Ơng/Bà, sách tỷ giá có tác dụng đến hoạt (đề nghị đánh vào ô tương ứng) Rất tốt   Tốt Trung bình Kém Rất    Ông/Bà đánh hiệu sách hỗ trợ cơng nghệ hoạt (đề nghị đánh dấu  vào ô tương ứng) Rất tốt   Tốt Trung bình Kém Rất    Xin vui lòng cho biết Ông/Bà đánh hệ thống kênh phân phối cà phê xuất Việt Nam, vùng Tây Nguyên ? (đề nghị đánh dấu Chặt chẽ, hiệu Đã cải thiện chưa hiệu Lỏng lẻo, không hiệu Phụ thuộc nhà nhập nước ngồi  vào tương ứng)     Xin vui lòng cho biết, Ơng/Bà đánh chất lượng sở hạ tầng thương mại Việt Nam việc thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên ? đề nghị đánh dấu  vào ô tương ứng) Rất tốt Tốt Kém Rất      Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý Ông/Bà! ... sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê Chương 3: Phân tích thực trạng sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên Chương 4: Giải pháp hồn thiện sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà. .. xuất giải pháp (tầm vĩ mô vi mơ) hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy XK cà phê vùng Tây Nguyên có hiệu Vì thế, đề tài luận án tác giả “Hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy XK cà phê vùng Tây. .. thực trạng sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên; (3) Đề xuất giải pháp có tính khả thi cao hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà phê vùng Tây Nguyên Dựa sở lý luận thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên, Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn