ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

15 84 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:48

Câu 1: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức a Khái niệm: - Vật chất: phạm trù triết học dùng để thực khách quan, đem lại cho người cảm giác,được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc vào cảm giác - Ý thức: phản ánh thực khách quan vào đầu óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan, đặc tính vật chất sống có tổ chức cao não người b Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức: -Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song, ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người • Vai trò vật chất ý thức: - Vật chất định nội dung ý thức: nội dung ý thức phản ánh vật chất - Vật chất định biến đổi phát triển ý thức: biến đổi ý thức phản ánh biến đổi vật chất - Vật chất định khả phản ánh sáng tạo ý thức - Vật chất nhân tố định phát huy tính động sáng tạo ý thức hoạt động thực tiễn • Vai trò ý thức vật chất: - Trong mối quan hệ với vật chất ý thức có tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Ý thức trang bị cho người tri thức thực khách quan sở người đề mục tiêu giải pháp lựa chọn công cụ phù hợp để thực mục tiêu từ người cải tạo giới vật chất cho phù hợp với nhu cầu - Ý thức tác động vật chất diễn theo hướng: • Tích cực: Nếu Ý thức người phản ánh chất, quy luật vận động giới khách quan người xác định mục tiêu sử dụng giải pháp, công cụ, phương tiện từ cải tạo giới tự nhiên theo nhu cầu • Tiêu cực: Nếu Ý thức người phản ánh sai lệch với thực khách quan người cải tạo giới thực c ý nghĩa phương pháp luận - hoạt động nhận thức thực tiễn đòi hỏi xuất phát từ thực tế khách quan để đề mục tiêu đường lối xây dựng kế hoạch lựa chọn giải pháp thực không xuất phát từ ý muốn chủ quan - phát huy tính động chủ quan đòi hỏi người phải tơn trọng tri thức hóa học tích cực tìm tòi nghiên cứu để làm chủ trí thức khoa học - phải tự giác tu dưỡng rèn luyện để hình thành củng cố nhân sinh quan cách mạng để có thống tính khoa học tính nhân văn định hướng hành động - thực nguyên tắc đòi hỏi phải khắc phục bệnh chủ quan ý chí CN Kinh viện hoạt động nhận thức thực tiễn Câu 2: Ba quan điểm rút từ nguyên lý : nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển o Nguyên lý mối liên hệ phổ biến dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật tượng giới đồng thời dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật tượng giới - Ý nghĩa phương pháp luận - Quan điểm tồn diện đòi hỏi phải nhận thức vật mối liên hệ qua lại phận yếu tố mặt vật tác động qua lại vật với vật khác xem xét tồn diện khơng có nghĩa xem xét tràn lan cào mà phải thấy vị trí mối liên hệ mặt yếu tố tổng thể mối liên hệ quan điểm tồn diện bao hàm quan điểm lịch sử cụ thể nhận thức vật tác động vật phải ý đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể môi trường cụ thể mà vật sinh tồn phát triển o Nguyên lý phát triển dùng để trình vận động vật theo khuynh hướng lên từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp từ hoàn thiện đến hoàn thiện - Phát triển trình phát sinh giải mâu thuẫn khách quan vốn có vật trình phủ nhận nhân tố tiêu cực để kế thừa nhân tố tích cực Ý nghĩa phương pháp luận - Quan điểm phát triển nhận thức giải vấn đề thực tiễn mặt cần phải đặt vật tượng theo khuynh hướng lên mặt khác đường phát triển trình biện chứng đầy mâu thuẫn cần nhận thức tính quanh co phức tạp vật tượng cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể nhận thức giải vấn đề thực tiễn phù hợp với tính chất phong phú đa dạng phức tạp  Như thực quan điểm toàn diện phát triển cần phải luôn gắn với quan điểm lịch sử cụ thể thực nhận thức xác vật giải đắn có hiệu với vấn đề thực tiễn  Câu 3: Quy luật lượng – chất Vai trò quy luật phương thức cách thức vận động phát triển vật tượng Khái niệm chất Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật tượng thống hữu thuộc tính yếu tố cho vật tượng khơng phải khác Phạm trù lượng Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật tượng mặt số lượng quy mô nhịp điệu vật thuộc tính vật Mối quan hệ biện chứng chất lượng vật tượng thể thống hai mặt chất lượng hai mặt khơng tách rời mà tác động lẫn cách biện chứng vật tính quy định chất khơng tồn khơng có tính quy định lượng ngược lại vật tồn chất lượng Thống Nhất độ định độ phạm trù triết học dùng để khoảng giới hạn thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật tượng Sự thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất so với chất lượng ổn định thay đổi trước trình diễn dần theo hướng tăng giảm dần thay đổi lượng khoảng giới hạn độ chưa làm thay đổi chất vật mà ảnh hưởng đến trạng thái vật thay đổi đến giới hạn định làm cho chất vật thay đổi bước nhảy kết thúc chu kỳ phát triển vật đồng thời điểm mở đầu chu kỳ Những thay đổi chất dẫn đến thay đổi lượng chất vật đời tác động trở lại lượng vật làm thay đổi kết cấu quy mơ trình độ nhịp điệu vật tạo lượng phù hợp với Ý nghĩa phương pháp luận Tơn trọng quy luật biết bước tích lũy lượng để thay đổi chất tư tưởng chủ quan nóng vội ý chí tả Khuynh tích lũy đủ lượng phải có tâm thực bước nhảy chống tư tưởng bảo thủ trì trệ Hữu Khuynh Cần có thái độ khách quan khoa học tâm thực bước nhảy biết vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy - - o - Câu 4: Thực tiễn vai trò thực tiến nhận thức  Khái niệm: thực tiễn tồn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử xã hội người nhằm cải tạo biến đổi tự nhiên xã hội - Thực tiễn có đặc trưng bản: - Tính mục đích tồn hoạt động vật chất có mục đích người - Tính lịch sử xã hội hoạt động thực tiễn bất biến mà ln có thay đổi q trình lịch sử - Các hình thức thực tiễn: o Hoạt động sản xuất vật chất o Hoạt động trị xã hội o Thực nghiệm khoa học  Khái niệm: nhận thức trình phản ánh tích cực tự giác sáng tạo giới khách quan óc người nhằm sáng tạo tri thức giới vật chất  Vai trò thực tiễn nhận thức : • Thực tiễn đóng vai trò sở, động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn chân lý, kiểm tra tính chân lý trình nhận thức thực tiễn điểm xuất phát trực tiếp nhận thức thực tiễn đề nhu cầu nhiệm vụ cách thức khuynh hướng vận động phát triển nhận thức - Con người có nhu cầu giải thích giới cải tạo giới nên tất yếu phải tác động vào vật tượng hoạt động thực tiễn làm cho vật tượng bộc lộ thuộc tính mối liên hệ quan hệ khác chúng đem lại tài liệu cho nhận thức sở mà hình thành nên lý thuyết khoa học mục đích nhận thức để nhận thức mà nhận thức cải tạo giới - Nhờ hoạt động thực tiễn mà giác quan người ngày hoàn thiện lực tư logic không ngừng củng cố phát triển phương tiện nhận thức ngày tinh vi đại có tác dụng làm tăng thêm khả nhận thức giác quan người • Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý kiểm tra tính chân lý q trình nhận thức - Thực tiễn thước đo xác để kiểm tra tính đắn tri thức tích lũy nhận thức xác nhận tri thức có phải chân lý hay khơng - Chỉ có thực tiễn tiêu chuẩn thực chân lý nhận thức thông qua người hệ người cụ thể giai đoạn lịch sử cụ thể  ý nghĩa phương pháp luận: - Từ vai trò thực tiễn nhận thức đòi hỏi phải quán triệt quan điểm thực tiễn việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn - Nghiên cứu lý luận phải đôi với thực tiễn học phải đôi với hành - Nhưng không tuyệt đối hóa vai trò thực tiễn dễ bị rơi vào chủ nghĩa thực dụng - Rèn luyện khả nắm bắt thực tiễn nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn Câu 5: Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX  Khái niệm - LLSX lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu người xã hội thể mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất vật chất thể trình độ chinh phục giới tự nhiên người • Kết cấu LLSX gồm hai yếu tố Người lao động - Tư liệu sản xuất: công cụ lao động đối tượng lao động  Các yếu tố LLSX có mối quan hệ chặt chẽ với người lao động đóng vai trò định - Ngày Khoa học trở thành LLSX trực tiếp  Khái niệm - QHSX biểu mối quan hệ người với người trình sản xuất • Kết cấu QHSX - Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất - Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất - quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất  quan hệ tồn mối quan hệ thống chi phối tác động lẫn quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quan hệ định mặt khác QHSX  Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX LLSX QHSX hai mặt phương thức sản xuất chúng tồn không tách rời mà tác động biện chứng lẫn tạo thành quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX quy luật vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan QHSX vào phát triển LLSX QHSX tác động trở lại LLSX - Sự phát triển LLSX đánh dấu trình độ LLSX + trình độ kinh nghiệm kỹ người lao động + trình độ cơng cụ lao động + trình độ phân cơng lao động xã hội + Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất trình độ LLSX gắn liền tính chất LLSX LLSX hai tính chất tính cá nhân tính xã hội hóa  LLSX định QHSX - phương thức sản xuất đời QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX phù hợp trạng thái mà QHSX hình thức phát triển LLSX tất mặt QHSX tạo điều kiện cho LLSX phát triển - LLSX yếu tố động phương thức sản xuất Vì trình lao động người không ngừng cải tiến công cụ lao động kinh nghiệm ln tích lũy nhu cầu sản xuất khơng ngừng tăng lên QHSX có khuynh hướng bảo thủ ổn định - LLSX phát triển đến trình độ định mâu thuẫn với QHSX cũ kìm hãm nó u cầu khách quan phát triển LLSX tất yếu dẫn đến thay QHSX cũ QHSX phương thức sản xuất cũ kết thúc phương thức sản xuất đời  QHSX LLSX - QHSX có tính độc lập tương đối Nó tác động trở lại LLSX tác động diễn theo hai chiều thúc đẩy kìm hãm phát triển LLSX + QHSX tác động phù hợp với LLSX thúc đẩy LLSX phát triển + QHSX lỗi thời không phù hợp với trình độ phát triển LLSX kìm hãm phát triển LLSX  Ý nghĩa phương pháp luận - - Đây quy luật chung phổ biến phát triển xã hội loài người nguyên nhân tạo nên thay phát triển lịch sử nhân loại từ phương thức sản xuất thấp tới phương thức sản xuất cao Nhận thức quy luật sở lý luận để chống lại quan điểm tâm tôn giáo phát triển lịch sử Quy luật sở lý luận cho việc hoạch định đường lối phê phán chủ trương việc làm sai lầm việc xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 6: Mối quan hệ biện chứng CSHT KTTT a Khái niệm CSHT toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội giai đoạn lịch sử định bao gồm: - QHSX thống trị phương thức sản xuất thống trị - QHSX tàn dư phương thức sản xuất cũ - QHSX mầm mống phương thức sản xuất tương lai - QHSX tác động lẫn thông qua thành phần kinh tế quy định lên thành cấu kinh tế xã hội định cấu kinh tế thành phần kinh tế QHSX thống trị tạo thành thành phần kinh tế có vai trò chủ đạo định đến nội dung khuynh hướng vận động kinh tế định thành phần kinh tế khác có thành phần kinh tế không QHSX thống trị tạo thành có tác động thúc đẩy kìm hãm kinh tế  Khái niệm KTTT toàn quan niệm tinh thần xã hội với thiết chế xã hội tương ứng • kết cấu KTTT gồm Hệ thống hình thái ý thức xã hội Các thiết chế trị xã hội tương ứng với chúng - hệ thống KTTT trị gắn liền với nhà nước thiết chế có vai trò quan trọng - thiết chế Chính trị thiết chế nhà nước phận quan trọng định toàn KTTT xã hội b Mối quan hệ biện chứng CSHT KTTT  vai trò định CSHT KTTT - CSHT hình thành nên KTTT - tính chất mâu thuẫn KTTT phản ánh mâu thuẫn CSHT giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tư liệu sản xuất xã hội đồng thời giai cấp nắm quyền lực trị mặt khác KTTT - CSHT thay đổi KTTT thay đổi theo thay đổi diễn từ hình thái kinh tế xã hội hội sang hình thái kinh tế xã hội khác diễn phạm vi hình thái kinh tế xã hội - CSHT thay đổi tất yếu tố KTTT thay đổi theo có yếu tố thay đổi tức thời trị pháp quyền có yếu tố thay đổi chậm đạo đức Tôn giáo nghệ thuật - lực lượng sản xuất có vai trò làm thay đổi KTTT tác động gián tiếp thông qua việc làm thay đổi CSHT  KTTT tác động lại CSHT  KTTT CSHT sinh đến lượt nó có tác động mạnh mẽ đến CSHT  KTTT có vai trò bảo vệ trì CSHT sinh tác động KTTT đến CSHT diễn theo hai hướng + Nếu KTTT phù hợp với CSHT phản ánh xu vận động khách quan kinh tế động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế +nếu KTTT không phù hợp phản ánh sai lệch quy luật xu vận động khách quan kinh tế kìm hãm phát triển kinh tế  Ý nghĩa phương pháp luận: - Kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng sinh Vì vậy, phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế, sách, đầu tư chiến lược phù hợp với sở hạ tầng, tức phù hợp với quan hệ sản xuất tồn cấu thành phần kinh tế nhằm kích thích sản xuất, nâng cao suất lao động - Cơ sở hạ tầng đóng vai trò định kiến trúc thượng tầng Vì vậy, để củng cố kiến trúc thượng tầng vững mạnh cần phải mở rộng phát huy vai trò quan hệ sản xuất đời sống xã hội + Nhà nước tổ chức xã hội cần có chế, sách loại bỏ dần quan hệ sản xuất tàn dư, lạc hậu củng cố vững quan hệ sản xuất thống trị tồn + Từng bước ưu tiên phát triển quan hệ sản xuất tiến bộ, khoa học nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao suất lao động Qua đó, góp phần củng cố kiến trúc thượng tầng vững mạnh Câu 7: Khái niệm hàng hóa hai thuộc tính hàng hóa - Khái niệm  hàng hóa sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người thông qua trao đổi mua bán  hai thuộc tính hàng hóa  Giá trị sử dụng hàng hóa cơng dụng hay tính hữu ích vật nhằm thỏa mãn nhu cầu người • Đặc điểm - giá trị sử dụng hàng hóa khác thuộc tính tự nhiên hàng hóa quy định nên - giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn - hàng hóa có nhiều giá trị sử dụng giá trị sử dụng hàng hóa phát phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất o Lưu ý: - kinh tế hàng hóa giá trị sử dụng khơng phải người sản xuất mà người khác tức giá trị phải mang giá trị sử dụng xã hội - vật mang giá trị sử dụng đồng thời vật mang giá trị trao đổi  Giá trị hàng hóa - giá trị trao đổi hàng hóa quan hệ số lượng tỉ lệ giá trị sử dụng loại với giá trị sử dụng loại khác • Đặc điểm - giá trị nội dung bên hàng hóa giá trị trao đổi hình thức biểu bên ngồi hàng hóa - giá trị hàng hóa làm cho hàng hóa trở nên giống Do mang trao đổi với - giá trị hàng hóa phạm trù lịch sử phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất - Mối quan hệ hai thuộc tính • Thống hai thuộc tính phải đồng thời tồn hàng hóa tức vật phải có hai thuộc tính hàng hóa • Mâu thuẫn - thứ hàng hóa vừa không đồng giá trị sử dụng vừa đồng chất giá trị - thứ hai giá trị sử dụng giá trị tồn hàng hóa chúng lại tách rời q trình thực thời gian không gian Câu 8: Quy luật giá trị Quy luật sản xuất trao đổi phải vào hao phí lao động xã hội cần thiết yêu cầu  sản xuất người sản xuất phải cho chi phí cá biệt nhỏ chi phí xã hội  lưu thông phải thực theo nguyên tắc ngang giá - quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất hàng hóa biểu thơng qua biến động giá hàng hóa thị trường - biểu thị trường quy luật  hàng hóa giá lên xuống phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa -  tổng hàng hóa phạm vi toàn xã hội tổng giá hàng hóa sau bán tổng giá trị hàng hóa sản xuất  tác động quy luật giá trị  điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa - điều tiết yếu tố sản xuất từ ngành sang ngành khác theo tác động giá - điều tiết hàng hóa từ nơi giá thấp đến nơi giá cao  kích thích cải tiến kỹ thuật tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm - người sản xuất muốn có lãi phải hạ giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị xã hội phải cải tiến kỹ thuật tăng suất lao động  phân hóa giàu nghèo - người có điều kiện sản xuất thuận lợi thường xuyên Thắng cạnh tranh trở thành giàu có ngược lại khơng có điều kiện sản xuất thuận lợi lại gặp rủi ro thua lỗ phá sản nghèo khổ Câu 9: hàng hóa sức lao động sức lao động  Khái niệm sức lao động toàn thể lực trí tuệ tâm lực đưa sử dụng q trình lao động Tạo vật có ích  Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa - người có sức lao động phải tự thân thể có khả chi phối sức lao động có quyền bán sức lao động hàng hóa - người có sức lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất khơng tài sản khác buộc phải bán sức lao động để sống  Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động • giá trị hàng hóa sức lao động lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tài sản xuất sức lao động  cấu giá trị chị hàng hóa sức lao động gồm - giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động - chi phí đào tạo người lao động - giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho gia đình người lao động  phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên điều kiện phát triển kinh tế xã hội quốc gia thời kỳ lịch sử định  giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động thỏa mãn nhu cầu nhà tư tạo giá trị thặng dư - Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động thể q trình tiêu dùng - Trong q trình sử dụng sức lao động tạo hàng hóa đồng thời lại tạo giá trị lớn giá trị thân giá trị thặng dư hàng - Hóa sức lao động hàng hóa đặc biệt nguồn gốc sinh giá trị - Sự xuất hàng hóa sức lao động điều kiện để tiền chuyển hóa thành tư chìa khóa giải mâu thuẫn công thức chung tư Câu 10: Sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư  Nội dung quy luật sản xuất giá trị thặng dư tối đa cách tăng cường bóc lột lao động làm thuê tái sản xuất mở rộng tích lũy tư - Quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư điều muốn nói quy luật quy định xuất phát triển diệt vong phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đồng thời phản ánh chất - Tác động quy luật  động lực thúc đẩy chủ nghĩa tư phát triển  làm sâu sắc mâu thuẫn chủ nghĩa tư đưa chủ nghĩa tư đến chỗ diệt vong thay xã hội cao  Biểu  phản ánh mối quan hệ kinh tế chất chủ nghĩa tư quan hệ bóc lột nhà tư lao động làm thuê  phản ánh mục đích sản xuất tư chủ nghĩa giá trị sử dụng mà giá trị thặng dư theo đuổi giá trị thặng dư tối đa vừa mục đích vừa động thúc đẩy hoạt động nhà tư toàn xã hội tư  quy luật vạch rõ thủ đoạn để đạt mục đích tăng cường bóc lột cơng nhân làm th sở phương tiện kỹ thuật quản lý  điều kiện chủ nghĩa Tư Bản ngày sản xuất giá trị thặng dư có đặc điểm - khoa học kỹ thuật đại áp dụng rộng rãi vào sản xuất nên khối lượng giá trị thặng dư tạo chủ yếu nhờ vào tăng suất lao động - cấu lao động xã hội có nhiều biến đổi lao động trí tuệ tăng thay lao động giản đơn - nước tư phát triển sản xuất giá trị thặng dư mở rộng phạm vi quốc tế nhiều hình thức xuất tư Trao đổi không ngang giá PHẦN Câu 11: GCCN sứ mệnh lịch sử GCCN A Khái niệm  đặc trưng giai cấp công nhân  chủ nghĩa tư phương thức lao động giai cấp cơng nhân tập đồn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chun nghiệp ngày đại ngày có trình độ xã hội hóa quốc tế hóa cao  vị trí hệ thống quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa giai cấp cơng nhân người lao động khơng có tư liệu sản xuất văn sức lao động nhà tư để kiếm sống bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư nước xã hội chủ nghĩa nhân dân lao động trở thành người làm chủ tư liệu sản xuất  Giai cấp công nhân thời đại  Sự đa dạng hóa hình thức cơng nhân  Vị trí cơng nhân quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa có nhiều thay đổi  Địa vị nơi cấp công nhân quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa  Khái niệm giai cấp cơng nhân  Là tập đồn xã hội ổn định hình thành phát triển người trình phát triển nông nghiệp đại với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày cao  lực lượng sản xuất trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình sản xuất sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội  Là lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ CNTB lên CNXH B Sứ mệnh lịch sử GCCN  sứ mệnh lịch sử giai cấp  thời kỳ chuyển biến cách mạng xã hội ln có giai cấp đứng trung tâm đóng vai trò lực lượng chủ yếu lãnh đạo trình chuyển biến  giai cấp có nhiệm vụ lịch sử thủ tiêu chế độ xây dựng chế độ phù hợp với yêu cầu khách quan tiến trình lịch sử  Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh  Xóa bỏ chế độ Tư hữu tư liệu sản xuất tư chủ nghĩa  xóa bỏ chế độ áp bóc lột  xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Cộng sản chủ nghĩa  Tiến trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân  bước giai cấp vơ sản Chiếm Lấy quyền Nhà nước biến tư liệu sản xuất trước hết thành sở hữu nhà nước  bước giai cấp vô sản tự thủ tiêu với tư cách giai cấp vô sản Chính mà xóa bỏ phân biệt giai cấp đối kháng giai cấp  Đặc điểm sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân  Xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất chủ yếu  xóa bỏ hình thức người bóc lột người  Xóa bỏ phân chia xã hội thành giai cấp Câu 12 : CM XHCN  Khái niệm - CM XHCN có nhiều quan điểm khác CM XHCN  theo nghĩa chung CM XHCN cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa lỗi thời chế độ xã hội chủ nghĩa  theo nghĩa hẹp CM XHCN cách mạng trị kết thúc việc giai cấp công nhân với nhân dân lao động giành quyền thiết lập nên nhà nước chun vơ sản theo  theo nghĩa rộng CM XHCN gồm hai thời kỳ cách mạng trị với nội dung thiết lập nhà nước chun vơ sản Và thời kỳ giai cấp cơng nhân sử dụng nhà nước để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội nhằm thực thắng lợi chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản  Nguyên nhân CM XHCN  theo nghĩa sâu xa mâu thuẫn lực lượng sản xuất tiên tiến với quan hệ sản xuất lỗi thời xiềng xích kìm hãm trói buộc phát triển sản xuất  theo nghĩa trực tiếp giai cấp công nhân ý thức sứ mệnh lịch sử giác ngộ lý luận chủ nghĩa mác-lênin  Mục tiêu CM XHCN  Mục tiêu chung giải phóng người khỏi áp bóc lột giải phóng xã hội khỏi trì trệ làm cho xã hội tiếp tục phát triển  Cụ thể - giai đoạn giành quyền tay giai cấp công nhân nhân dân lao động -giai đoạn xây dựng quyền chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa Cộng sản chủ nghĩa  Động lực CM XHCN đồng tình ủng hộ liên minh cơng nơng trí thức chủ yếu giai cấp công nhân  Nội dung CM XHCN • lĩnh vực trị đập tan nhà nước giai cấp bóc lột giành quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động - phát triển sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa - để nhân dân lao động hoạt động quản lý xã hội quản lý Nhà nước - Đảng cộng sản Nhà nước xã hội chủ nghĩa thường xuyên chăm lo nâng cao kiến thức mặt cho nhân dân đồng thời quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật hồn thiện chế • lĩnh vực kinh tế  nhiệm vụ trọng tâm cách mạng phát triển kinh tế nâng cao suất lao động dân cách phải thay vị trí vai trò người lao động thương hiệu suất để chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa biểu tượng thích hợp gắn với tư liệu sản xuất tìm cách phát triển lực lượng sản xuất không ngừng nâng cao dân lao động thể đời sống nhân dân - thực nguyên tắc phân phối theo lao động lấy suất lao động hiệu cơng tác thước đo đánh giá • lĩnh vực tư tưởng văn hóa - điều kiện xã hội xã hội xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân nhân dân lao động chủ thể sáng tạo giá trị tinh thần xã hội - CM XHCN thực giải phóng người lao động mặt tinh thần thông qua việc bước xây dựng giới quan nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho người lao động - hình thành người xã hội chủ nghĩa có tri thức khoa học giàu lòng u nước thương dân có lĩnh trị nhân văn nhân đạo có hiểu biết có khả giải đắn mối quan hệ Câu 13: Vấn đề dân tộc  Khái niệm dân tộc dân tộc khái niệm đa nghĩa có nghĩa sử dụng phổ biến  nghĩa rộng dân tộc Chỉ cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân Một lớp có lãnh thổ quốc gia đến kinh tế Thống Nhất có quốc nội dung có ý thức thống quốc gia gắn bó với lợi ích kinh tế trị truyền thống văn hóa truyền thống đấu tranh suốt trình dựng nước giữ nước nước  nghĩa hẹp dân tộc Chỉ cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ bền vững có sinh hoạt kinh tế chung có ngơn ngữ riêng nét văn hóa đặc thù  Hai xu hướng phát triển dân tộc  Xu hướng thứ cộng đồng dân tộc ta để thành lập quốc gia dân tộc độc lập  xu hướng thứ hai dân tộc Quốc gia kể dân tộc nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với  đến ngày hai xu hướng diễn  Những nguyên tắc chủ nghĩa mác-lênin việc giải vấn đề dân tộc  Thực chất việc đề nguyên tắc Chủ nghĩa mác-lênin việc giải vấn đề dân tộc việc xác lập quan hệ cơng bình đẳng dân tộc quốc gia quốc gia dân tộc lĩnh vực kinh tế trị văn hóa xã hội ngơn ngữ  Cơ sở đề nguyên tắc chủ nghĩa mác-lênin - Dựa quan niệm Mác Ăngghen vấn đề dân tộc - Mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp - Dựa phân tích sâu sắc hai xu hướng phong trào Dân tộc - Dựa vào tổng kết kinh nghiệm phong trào cách mạng giới việc giải vấn đề dân tộc  Lênin đưa cương lĩnh dân tộc với nội dung • dân tộc hồn tồn bình đẳng - dân tộc có quyền bình đẳng Dù lớn hay nhỏ dù trình độ phát triển cao hay thấp có nghĩa vụ quyền lợi ngang trước pháp luật quốc tế pháp luật nước khơng có dân tộc giữ đặc quyền đặc lợi có quyền áp bóc lột dân tộc khác Việc thực quyền bình đẳng dân tộc sở để thực quyền dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác dân tộc • dân tộc quyền tự - quyền làm chủ quốc gia dân tộc quyền tự định đường phát triển kinh tế định đường phát triển kinh tế trị xã hội dân tộc - quyền độc lập tự bao gồm o quyền tự phân hợp thành cộng đồng quốc gia dân tộc o quyền Liên Hiệp với dân tộc khác giải vấn đề tự dân tộc phải đứng vững Lập trường giai cấp công nhân • Liên hiệp công nhân tất dân tộc tư tưởng cương lĩnh dân tộc đảng cộng sản tư tưởng thể chất quốc tế phong trào cơng nhân phản ánh tính thống nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp đồn kết giai cấp cơng nhân dân tộc có ý nghĩa lớn lao nghiệp giải phóng dân tộc có vai trò định đến việc xem xét thực quyền bình đẳng dân tộc quyền dân tộc tự đồng thời yếu tố tạo nên sức mạnh đảm bảo cho thắng lợi giai cấp công nhân dân tộc bị áp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc  >>.liên hệ với vấn đề dân tộc Việt Nam Việt Nam quốc gia Đa dân tộc 54 anh em dân tộc dân tộc Kinh chiếm 87% 54 anh em dân tộc sống hòa bình với xen kẽ lẫn có mối quan hệ chặt chẽ Việt Nam có tinh thần đồn kết keo sơn sống chết với lịch sử đấu tranh hàng nghìn năm dân tộc có nét văn hóa riêng với trình độ phát triển riêng khơng đồng góp phần vào xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc với tri thức dân gian dân tộc đưa sách khuyến khích dân tộc người phát triển… - Câu 14:Tôn giáo số nguyên tắc giải vấn đề tôn giáo  Khái niệm tơn giáo tơn giáo hình thái ý thức xã hội phản ánh cách hoang đường hư ảo thực khách quan đầu óc người qua phản ánh tôn giáo sức mạnh tự phát tự nhiên trở thành siêu nhiên  tôn giáo hệ thống xã hội - bao gồm ý thức tôn giáo - hành vi tôn giáo - hệ thống tổ chức tôn giáo hệ thống lý luận tư tưởng hệ thống tín đồ hệ thống giáo lý giáo điều lễ giáo luận  chất tôn giáo - tượng xã hội tiêu cực phản ánh bế tắc bất lực người trước tự nhiên xã hội Tuy nhiên tôn giáo chưa số giá trị phù hợp với đạo đức đạo lý người tơn giáo có nguồn gốc kinh tế- xã hội- trị- nhận thức- tâm lý  giải vấn đề Tơn giáo - q trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội xã hội xã hội chủ nghĩa tơn giáo tồn có nhiều ngun nhân cho tồn tơn giáo có số nguyên nhân nhận thức tâm lý kinh tế trị văn hóa tơn giáo tín ngưỡng vấn đề tế nhị nhạy cảm phức tạp việc xử lý vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải thận trọng tỉ mỉ chuẩn xác vừa đòi hỏi giữ vững nguyên tắc đồng thời phải mềm dẻo linh hoạt theo tinh thần chủ nghĩa Mác Lênin không tuyên chiến ầm ĩ với tôn giáo  nguyên tắc giải vấn đề tôn giáo thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội  thứ khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo phải gắn liền với cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội yêu cầu khách quan nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội  hai tơn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng nhân dân nghĩa cơng dân có tơn giáo tín ngưỡng hay khơng tơn giáo tín ngưỡng bình đẳng trước pháp luật cần phát huy giá trị tích cực tơn giáo nghiêm cấm hành vi vi phạm quyền tự tín ngưỡng hay khơng tín ngưỡng cơng dân  ba thực đồn kết người theo tơn giáo người khơng theo tơn giáo đồn kết tôn giáo để xây dựng bảo vệ tổ quốc nghiêm cấm hành vi chia sẻ cộng đồng lý tín ngưỡng tơn giáo  bốn phân biệt rõ mối quan hệ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tơn giáo mặt trị lợi dụng tôn giáo phần tử phản động chống lại nghiệp cách mạng nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội khắc phục mặt nhiệm vụ thường xuyên đòi hỏi nâng cao cảnh giác chống lại âm mưu hoạt động lực thù địch nhằm bảo vệ thành chủ nghĩa xã hội hội mặt tư tưởng thể tín ngưỡng tơn giáo khắc phục mặt nhiệm vụ thường xuyên lâu dài gắn với nâng cao chất lượng sống cho nhân dân  năm phải có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tôn giáo Tức thời điểm lịch sử cụ thể vai trò tác động tôn giáo không giống phải có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tôn giáo  >>.liên hệ với Việt Nam Việt Nam nước nhiều tơn giáo tơn giáo chung sống Hoa hậu Hòa Bình với tơn giáo phát triển hồn thiện phù hợp với trình lịch sử phát triển đất nước tôn giáo Việt Nam từ kỷ thứ trước Công Nguyên từ Tiểu thừa Đại thừa tôn giáo đông đảo Thiên Chúa Giáo tôn giáo đồng hành dân tộc bảo vệ đất nước nguy tôn giáo tôn giáo tơn giáo khơng phù hợp… ... kinh tế trị văn hóa xã hội ngơn ngữ  Cơ sở đề nguyên tắc chủ nghĩa mác-lênin - Dựa quan niệm Mác Ăngghen vấn đề dân tộc - Mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp - Dựa phân tích sâu sắc hai xu... diễn  Những nguyên tắc chủ nghĩa mác-lênin việc giải vấn đề dân tộc  Thực chất việc đề nguyên tắc Chủ nghĩa mác-lênin việc giải vấn đề dân tộc việc xác lập quan hệ cơng bình đẳng dân tộc quốc... trào Dân tộc - Dựa vào tổng kết kinh nghiệm phong trào cách mạng giới việc giải vấn đề dân tộc  Lênin đưa cương lĩnh dân tộc với nội dung • dân tộc hồn tồn bình đẳng - dân tộc có quyền bình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn