chủ đề: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

13 74 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:12

1. Kiến thức Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính. Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit.2. Kỹ năng Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. 3. Thái độ Tạo cho học sinh thêm yêu thích, say mê, nâng cao kiến thức về sử dụng ngôn ngữ lập trình, tạo hứng thú cho học sinh tư duy, tích cực nghiên cứu môn học. Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc. PHẦN I GIỚI THIỆU Họ tên: …………… Giáo viên: ………………… Tên chủ đề: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU - Tin học 10 Đối tượng: Học sinh lớp 10 Dự kiến số tiết dạy: tiết PHẦN II KẾ HOẠCH DẠY HỌC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 1) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hố thơng tin cho máy tính - Hiểu đơn vị đo thông tin bit đơn vị bội bit Kỹ - Biết dạng biểu diễn thơng tin máy tính Thái độ - Tạo cho học sinh thêm yêu thích, say mê, nâng cao kiến thức sử dụng ngôn ngữ lập trình, tạo hứng thú cho học sinh tư duy, tích cực nghiên cứu mơn học - Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc II Chuẩn bị Giáo viên - Phiếu học tập A0 - Bút màu, nam châm - Đưa yêu cầu cho học sinh, chia nhóm để học sinh chuẩn bị trước tuần Học sinh - Chuẩn bị sách, - Chuẩn bị theo phân cơng giáo viên trước tuần + Nhóm 1: Khái niệm thông tin liệu + Nhóm 2: Đơn vị đo lượng thơng tin + Nhóm 3: Các dạng thơng tin + Nhóm 4: Mã hố thơng tin máy tính III Tiến trình dạy học Hoạt động Khởi động/ xuất phát Hình thành kiến thức Nội dung - đưa câu hỏi thơng tin liệu gì? Khái niệm thông tin liệu Đơn vị đo lượng thông tin Các dạng thông tin Mã hố thơng tin máy tính Mã hố thơng tin máy tính Tìm kiếm thơng tin mạng Luyện tập Mở rộng Hướng dẫn cụ thể tiến trình lên lớp Tình xuất phát (1) Mục tiêu: Tạo động cho học sinh có nhu cầu quan tâm đến khái niệm thông tin liệu (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: cá nhân (3) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (4) Sản phẩm: Học sinh có nhu cầu tìm hiểu cấu trúc rẽ nhánh Nội dung hoạt động Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu câu hỏi “khái niệm thơng tin liệu gì?” Hình thành kiến thức HĐ giáo viên học sinh Nội dung Khái niệm thông tin liệu * Hoạt động 1: Thông tin liệu - Trong sống xh, hiểu biết thực thể nhiều suy đốn thực thể xác - Lấy số vd để hs hiểu thông tin - Vậy thông tin gì? - Phân tích nhận xét - Hãy lấy số ví dụ khác thơng tin? - Phân tích nhận xét - Những thơng tin người có đâu, máy tính muốn có thơng - Thơng tin: Những hiểu biết có thực thể gọi tin nhờ đâu? thơng tin thực thể - Nhận xét đưa khái niệm liệu - Dữ liệu: Là thông tin đưa vào máy tính * Hoạt động 2: Đơn vị đo lượng thông Đơn vị đo lượng thông tin tin - Mỗi vật, tượng hàm chưa lượng thơng tin Có thơng tin trạng thái hoặc sai Hai trạng thái biểu diễn MT Do người ta nghĩ đơn vị bit để biểu diễn thông tin máy tính - Lấy vd minh hoạ: Trạng thái bóng đèn sáng (1) tối (0) Nếu có bóng đèn có bong 1, 3, 4, sáng lại tối biểu diễn sau: 10111000 - Bit đơn vị nhỏ để đo lượng thông tin (bit chứa trạng thái 1) - Ngồi người ta dùng đơn vị khác để đo lượng thông tin - Nếu bóng đèn có bóng 2, 3, sáng Byte = Bit lại tối em biểu diễn ntn? - Ngồi người ta dùng đơn vị KB = 1024 B khác để đo lượng thông tin 1MB = 1024 KB - Treo bảng phụ đơn vị bội byte 1GB = 1024 MB (sgk trang 8) 1 TB = 1024 GB * Hoạt động 3: Các dạng thông tin 1PB = 1024 TB - Các em xem trước nhà Hãy cho Các dạng thông tin biết có máy loại thơng tin, kể tên cho ví dụ? - Phân tích nhận xét - Với phát triển khoa học-kĩ thuật, tương lai người có khả Có loại thơng tin: thu thập, lưu trữ xử lí dạng thông tin - Loại số: Số nguyên, số thực, khác - Loại phi số: có dạng + Dạng văn + Dạng hình ảnh + Dạng âm * Hoạt động 4: Mã hoá thơng tin Mã hố thơng tin máy tính máy tính - Thơng tin khái niệm trừu tượng mà máy tính khơng thể xử lý trực tiếp, phải chuyển đổi thành kí hiệu mà máy hiểu xử lý Và việc chuyển đổi - Khái niệm: Thơng tin muốn máy tính xử lý cần phải đổi thành dãy gọi mã hố thơng tin bit Cách biến đổi gọi mã hoá - Vậy mã hố thơng tin? thơng tin - Lấy vd bóng đèn Nếu có trạng Vd: thái sau “Tối, sáng, sáng, tối, sáng, tối, tối,  sáng” viết dạng nào? 01101001  - Mỗi văn thường gì? - Nhận xét phân tích - Các kí tự bao gồm gì? thơng tin gốc thơng tin mã hố - Để mã hoá vb dung mã ASCII gồm 256 (28) kí tự đánh số từ 0-225, số hiệu gọi mã ASCII thập phân kí tự - Vậy để mã hố thơng tin dạng văn bản, ta - Nếu dùng dãy bit để biểu diễn gọi cần mã hố kí tự - Lấy vd minh hoạ mã ASCII nhị phân kí tự Vd: Kí tự A - Ngày người ta xây dựng mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá Mã hoá 65536 (= 216) kí tự khác Mã thập phân: 65 Mã thập phân: 01000001 - Yêu cầu hs lấy số vd khác? - Phân tích nhận xét - Hiện nước ta thức sử dụng mã Unicode (65536) mã chung để thể vb hành Luyện tập - vận dụng Vd: bit bit 21 kí tự 22 kí tự : n bit : 2n kí tự - Để mã hố bảng chữ gồm 26 kí tự ta cần tối thiểu bit? - Phân tích nhận xét? Hoạt động tìm tòi, mở rộng Dùng dãy bit để biểu diễn mã ASCII nhị phân kí tự Hướng dẫn học nhà: -Xem lại đọc trước THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 2) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết cách biểu diễn thông tin máy tính: Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin 2 Kỹ - Đổi số hệ số 10 sang hệ số 16 Thái độ - Tạo cho học sinh thêm yêu thích, say mê, tạo hứng thú cho học sinh tư duy, tích cực nghiên cứu mơn học - Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc II Chuẩn bị GV HS Giáo viên - Phiếu học tập A0 - Bút màu, nam châm Học sinh - Chuẩn bị sách, - Chuẩn bị theo phân công giáo viên trước tuần - Nhóm - 4: Tìm hiểu cách đổi số III Tiến trình lên lớp Khởi động/xuất phát - Nghe kể lcihj sử lại dùng hệ số Hình thành kiến thức Biểu diễn thơng tin máy tính Luyện tập Mở rộng - Đổi số 10 sang 16 Đổi số từ 16 sang hệ số 10 IV Hướng dẫn cụ thể tiến trình dạy học Tình xuất phát (1) Mục tiêu: Tạo động cho học sinh có nhu cầu biết hệ số (2) Phương pháp/kỹ thuật: cá nhân, thảo luận nhóm (3) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (4) Sản phẩm: Học sinh hiểu phải dùng hệ số máy tính Nội dụng hoạt động u cầu nhóm lên trình bày lịch sử hệ số lại dùng hệ số máy tính Hình thành kiến thức Nội dung hoạt động HĐ giáo viên học sinh Nội dung Biểu diễn thơng tin máy tính Dữ liệu máy tính thơng tin mã hố dãy bit a Thông tin loại số: + Hệ đếm: Là tập hợp kí tự qui * Hoạt động 1: Biểu diễn thông tin tắc sử dụng tập kí hiệu để biểu diễn máy tính xác định giá trị số - Biểu diễn thông tin máy tính qui - Hệ thập phân (cơ số 10): Hệ dung loại chính: số phi số số 0, ,9 để biểu diễn - Hãy trình bày niệm hệ đếm? - Nếu số N hệ số đếm số b có biểu diễn là: N=dndn-1dn-2…d1d0,d-1d-2…d-m Thì giá trị là: N=dnbn+dn-1bn-1+…+d0b0 + d-1b-1+…+d-mb-m - Có hệ đếm phụ thuộc vị trí hệ đếm khơng phụ thuộc vị trí vd: 43,3=4.101+3.100+3.10-1 * Các hệ đếm thường dùng tin - Nghiên cứu sgk Hãy cho biết hệ đếm học: phụ thuộc vị trí hệ đếm khơng phụ - Hệ nhị phân (cơ số 2): Chỉ dung kí thuộc vị trí Cho vd? hiệu chữ số - Phân tích nhận xét - Có nhiều hệ đếm khác nên muốn - Hệ Hexa (cơ số 16): Hệ dùng số 0, phân biệt số biểu diễn hệ đếm …,9, A, B, C, D, E, F để biểu diễn người ta viết số làm số số A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, Vd: Biểu diễn số 7, ta viết: 111 (hệ số 2), F=15 710 (hệ số 10), 716 (hệ số 16) * Biểu diễn số nguyên: - Phần nhỏ nhớ (còn gọi * Hoạt động 2: Các hệ đếm thường dung nhớ), chứa trạng thái (1 tin học 0) gọi bit, tượng trưng ô vuông - Trong tin học thường có hệ đếm là: Hệ nhị phân (cơ số 2), hệ hexa (cơ - Xét việc biểu diễn số nguyên số 16) byte - Hướng dẫn hs làm ví dụ: - Hệ nhị phân: Đổi từ nhị phân sang thập phân Vd: 1012=1*22+0*21+1*20=510 B B B B B B B B it it it it it it it it Các bit cao Các bit thấp - Hệ số 16: Đổi từ hệ hexa sang hệ thập - Bit dùng để xác định số nguyên dấu âm (1) hay dấu dương (0) phân Vd: 1A3=1*162+10*161+3*160=41910 - bit lại biểu diễn giá trị tuyệt đối số viết dạng nhị phân - byte biểu diễn số nguyên phạm - Tuỳ vào độ lớn số nguyên mà người ta vi từ -127127 lấy byte, byte, …để biểu diễn Trong phạm vi ta xét số * Biểu diễn số thực nguyên với byte - Trong tin học dấu ngăn cách phần - Ta xét việc biểu diễn số nguyên byte nguyên phần phân thay dấu (.) - Hãy nhắc lại byte gồm bit? - Dạng dấu phẩy động: Mọi số thực - Các bit byte đánh số biểu diễn dạng nào? Trong đó: - Ta gọi bit số hiệu nhỏ bit thấp, bốn bit số hiệu lớn bit cao M: gọi phần định trị - byte biểu diễn số nguyên phạm vi nào? - Phân tích nhận xét - Trong tốn học ta thường viết số lẽ nào? K: Phần bậc (số nguyên không âm) - Nhưng tin học ta viết sau: b Thông tin loại phi số: vd: 13 456,25=13456.25 * Văn bản: - Em thấy có khác cách viết - Để biểu diễn xâu kí tự, máy tính này? dung dãy byte, byte biểu diễn kí tự theo thứ tự từ trái sang phải - Mọi số thực biểu diễn dạng dấu phẩy động - Vd: Số 13 456,25 biểu diễn dạng 0.1345625*255 - Hãy lấy số ví dụ khác? * Các dạng khác: hình ảnh, âm thanh, - Máy tính lưu trữ thơng tin gồm dấu số, phần định trị, dấu phần bậc phần bậc - Máy tính dùng dãy bit để biểu diễn kí tự, chẳng hạn mã ASCII kí tự - Vậy để biểu diễn dãy kí tự, máy tính dùng để biểu diễn? - Phân tích nhận xét - Vd: Dãy byte 01010100 01001001 01001110 biểu diễn xâu kí tự “Tin” - Hãy biểu diễn xâu kí tự “Lop”? - Ngồi thơng tin loại phi số dạng văn bản, việc tìm cách biểu diễn hiệu dạng thông tin loại phi số như: hình ảnh, âm thanh, quan tâm Luyện tập - vận dụng Nội dung hoạt động Đổi số sau sang số 16 a 2018 b 45678 c 100028 d 347820 Hoạt động tìm tòi mở rộng Nội dung hoạt động Lấy số 3295 (trong hệ thập phân) làm ví dụ: 3295 chia = 1647.5 -> Dư 1647 chia = 823.5 -> Dư 823 chia = 411.5 -> Dư 411 chia = 205.5 -> Dư 205 chia = 102.5 -> Dư 102 chia = 51 -> Dư 51 chia = 25.5 -> Dư 25 chia = 12.5 -> Dư 12 chia = -> Dư chia = -> Dư chia = 1.5 -> Dư 1 chia = 0.5 -> Dư Sắp xếp số dư từ lên ta được: 3295 (demical) = 110011011111 (binary) - Chuyển từ thập phân sang hex (DEC -> HEX ) Tiếp tục dùng số 3295 làm ví dụ, ta có 3295 (demical) = 110011011111 (binary) Chia 110011011111 làm chuỗi gồm số, kết hợp với bảng ta được: 110011011111b -> 1100 1101 1111 -> C D F Suy 3295 (decimal) = 110011011111 (binary) = 0CDF (hex) - Chuyển thập lục phân sang hệ nhị phân ( HEX -> BIN ) Lấy chuỗi DEAD làm ví dụ Sử dụng bảng ta có: D = 1101 E = 1110 A = 1010 D = 1101 Suy DEAD (hex) = 1101 1110 1010 1101 (binary) - Chuyển từ nhị phân sang hex (BINARY -> HEX) Lấy số 1010110111101111 làm ví dụ, chia thành chuỗi gồm số: 1010110111101111 -> 1010 1101 1110 1111 Sử dụng bảng ta có được: 1010 = A 1101 = D 1110 = E 1111 = F Suy 1010110111101111 (binary) = 0ADEF (hex) - Chuyển từ nhị phân sang thập phân (BINARY -> DECIMAL) Lấy số 1101 làm ví dụ: 1*(2^3) + 1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 13 Số thứ * (2^3) Số thứ hai * (2^2) Số thứ ba * (2^1) Số thứ tư 1*(2^0) Ta có 1101 (binary) = 13 (decimal) => Số thứ nhân với số với số mũ cao cộng cho số thứ hai nhân với số với số mũ giảm dần thế… 6.- Chuyển hệ hex sang thập phân ( HEX -> DECIMAL ) Để chuyển đổi từ hex sang decimal ta chuyển hex sang binary, sau lại từ binary ta chuyển decimal Hix mệt Lấy số FEED làm ví dụ: Từ hex sang binary: FEED (hex) = 1111 1110 1110 1101 (binary) Từ binary sang decimal: 1*(2^15) + 1*(2^14) + 1*(2^13) + 1*(2^12) + 1*(2^11) + 1*(2^10) +1*(2^9) + 0*(2^8) + 1*(2^7) +1*(2^6) +1*(2^5) + 0*(2^4) +1*(2^3) +1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 65261 Như vậy: FEED (hex) = 1111111011101101 (binary) = 65261 (decimal) Tốm tắt DEC -> BIN (hệ thập phân sang hệ nhị phân) DEC -> HEX (hệ thập phân sang hệ thập lục phân) HEX -> BIN (hệ thập lục phân sang hệ nhị phân) BIN -> HEX (hệ nhị phân sang hệ thập lục phân) BIN -> DEC (hệ nhị phân sang hệ thập phân) HEX -> DEC (hệ thập lục phân sang hệ thập phân) Hướng dẫn học nhà: Về học làm tập 15 sgk trang 17 Và BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH ... thực thể gọi tin nhờ đâu? thơng tin thực thể - Nhận xét đưa khái niệm liệu - Dữ liệu: Là thơng tin đưa vào máy tính * Hoạt động 2: Đơn vị đo lượng thông Đơn vị đo lượng thông tin tin - Mỗi vật,... hỏi thơng tin liệu gì? Khái niệm thông tin liệu Đơn vị đo lượng thông tin Các dạng thông tin Mã hố thơng tin máy tính Mã hố thơng tin máy tính Tìm kiếm thơng tin mạng Luyện tập Mở rộng Hướng... học nhà: -Xem lại đọc trước THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 2) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết cách biểu diễn thông tin máy tính: Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin 2 Kỹ - Đổi số hệ số 10 sang
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU, chủ đề: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn