Chủ đề: SỰ ĐIỆN LI môn hóa học

33 139 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:00

Sự điện li là một chuyên đề rất quan trọng trong chương trình hóa học 11. Giúp học sinh hiểu rõ bản chất của các phản ứng xẩy ra trong dung dịch chất điện li. Nội dung 1: Khái niệm sự điện li, chất điện li, phân loại chất điện li. Nội dung 2: Khái niệm axit, bazơ, muối Nội dung 3: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li. Nội dung 4: PH – Chất chỉ thị axit – bazơ SỞ GD& ĐT ………… TRƯỜNG THPT ……………… CHỦ ĐỀ : SỰ ĐIỆN LI GIÁO VIÊN : ………………… NĂM HỌC 2018-2019 Chủ đề: SỰ ĐIỆN LI I Thông tin tác giả - Tên chủ đề Tác giả: ……………… - Chức vụ : ………………… - Đơn vị : ………………………… Tên chủ đề : Sự điện li - Lớp 11( Chương trình bản) - Thời lượng tiết: Bao gồm nội dung lý thuyết kiểm tra II Nội dung chủ đề: - Sự điện li chun đề quan trọng chương trình hóa học 11 Giúp học sinh hiểu rõ chất phản ứng xẩy dung dịch chất điện li - Nội dung 1: Khái niệm điện li, chất điện li, phân loại chất điện li - Nội dung 2: Khái niệm axit, bazơ, muối - Nội dung 3: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li - Nội dung 4: PH – Chất thị axit – bazơ III Tổ chức dạy học chủ: 1) Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hành a Kiến thức Học sinh nêu được: - Khái niệm điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân điện li - Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính muối theo thuyết A-rê-ni-ut - Axit nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit - Bản chất phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion - Để xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li phải có điều kiện: + Tạo thành chất kết tủa + Tạo thành chất điện li yếu + Tạo thành chất khí - Khái niệm PH cơng thức tính Các chất thị màu thường dùng b Kĩ - Quan sát thí nghiệm, rút kết luận - Phân biệt chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu - Viết phương trình điện li chất điện li - Phân tích số thí dụ axit, bazơ, muối cụ thể, rút định nghĩa - Nhận biết chất cụ thể axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hồ, muối axit theo định nghĩa - Tính nồng độ mol ion dung dịch chất điện li mạnh - Dự đoán kết phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li - Viết phương trình ion đầy đủ rút gọn - Tính PH số dung dịch axit, bazơ mạnh - Tính khối lượng kết tủa thể tích khí sau phản ứng; tính % khối lượng chất hỗn hợp; tính nồng độ mol ion thu sau phản ứng c Thái độ: - Giáo dục đức tính cẩn thận, xác sử dụng hóa chất, tiến hành thí nghiệm - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường Năng lực cần hướng tới 2.1 Năng lực chung : a Năng lực tự học: + Năng lực định hướng: Vì ta phải tìm hiểu điện li chất điện li? Vai trò tác dụng điện li sống, công nghiệp xã hội nào? + Năng lực lập kế hoạch: - Trên sở lý thuyết điện li, học sinh dự đoán tồn chất điện li dung dịch chất phản ứng chất điện li dung dịch - Tiến hành thí nghiệm để kiểm định lại dự đoán - Rút kết luận điều kiện xảy phản ứng dung dịch chất điện li + Kiểm soát tiến độ tiến hành kế hoạch - Biết phân phối thời gian hợp lý cho thí nghiệm, giai đoạn thực kế hoạch học + Tự đánh giá sản phẩm: Tự đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch; kết học, kiến thức so với sách giáo khoa b Năng lực hợp tác + Biết phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm + Biết lắng nghe ý kiến + Biết thuyết phục thỏa hiệp + Biết định hợp lý cho tranh luận c Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Biết sử dụng ngôn ngữ để trình bày thơng qua dạng ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết + Ngơn ngữ nói: Trình bày trước tập thể vấn đề cần nghiên cứu + Ngôn ngữ viết: biết cách ghi chép lại thảo luận nhóm Tóm tắt vấn đề sơ đồ tư duy… d Năng lực sáng tạo: tìm hiểu cách nhận biết ion số dung dịch sử dụng hàng ngày nước uống, thực phẩm… e Năng lực sử dụng CNTT: khả tìm hiểu tư liệu mạng sử dụng vào học cách hợp lý 2.2 Năng lực chuyên biệt : - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học: tên hợp chất hóa học ion - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống: cách bảo quản, sử dụng hợp lý số axit, bazo, muối liên hệ thực tế việc sử dụng thực phẩm, nước uống, xử lý môi trường - Năng lực thực hành hóa học: Thí nghiệm chứng minh tồn ion dung dịch nghiên cứu phản ứng hóa học xảy dung dịch chất điện li - Năng lực tính tốn hóa học: Tính khối lượng kết tủa thể tích khí phản ứng trao đổi Tính nồng độ chất ion dung dịch chất điện li - Năng lực giải vấn đề thông qua môn hóa học: Phân tích phát tình có vấn đề, tìm hiểu thơng tin liên quan đề xuất kế hoạch, thí nghiệm giải vấn đề đặt Xây dựng bảng mô tả yêu cầu biên soạn câu hỏi/ tập kiểm tra, đánh giá trình dạy học chuyên đề 3.1 Bảng mô tả yêu cầu NỘI DUNG Loại câu hỏi/ tập MỨC ĐỘ Nhận biết Câu hỏi/ Nêu tập khái niệm định tính chất điện li, điện li, phân loại chất điện li Sự điện li Bài tập định lượng Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao So sánh khả dẫn điện chất điện li - Tính CM ion dung dịch chất điện li Bài tập yêu cầu HS phải sử dụng kiến thức kỹ tổng - Sử dụng hợp để giải định luật bảo NỘI DUNG Loại câu hỏi/ tập MỨC ĐỘ Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng tồn tích Axit bazơ muối Vận dụng cao điện Bài tập thực hành/ thí nghiệm Giải thích tượng thí nghiệm Phát số tượng thực tiễn sử dụng kiến thức hóa học để giải thích Câu hỏi/ Nêu tập định nghĩa định tính axit, bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut, khái niệm hidroxit lưỡng tính phân loại muối Phân biệt axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối Phát số tượng thực tiễn sử dụng kiến thức hóa học để giải thích – tập – Bài định lượng Tính thể tích khối lượng dung dịch chất tham gia tạo thành sau phản ứng Bài tập Mô tả thực hành/ nhận biết thí nghiệm tượng TN Câu hỏi/ Nêu - Viết - Vận dụng Phát tập khái niệm PTPT PT kiến số định tính điều kiện ion thu gọn thức phản tượng NỘI DUNG Loại câu hỏi/ tập Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li MỨC ĐỘ Nhận biết Thông hiểu xảy phản - Xác định ứng trao đổi tồn ion dung dịch dung dịch chất điện li Vận dụng Vận dụng cao ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li để xác định có mặt ion dung dịch thực tiễn sử dụng kiến thức hóa học để giải thích Bài tập định lượng Bài tập yêu cầu HS phải sử dụng kiến thức kỹ tổng hợp để giải Bài tập thực hành/ thí nghiệm PH môi trường dung dịch Bài tập Xác định định tính, mơi trường định dựa vào lượng nồng độ ion H+ OH- Đề xuất số giải pháp nhằm xử lý số vấn đề thực tiễn Dự đốn tượng thí nghiệm rút kết luận Tính PH dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh biết nồng độ axit mạnh, bazơ mạnh 3.2 Câu hỏi/ tập kiểm tra, đánh giá Nội dung 1: Sự điện li Mức độ nhận biết Câu Trường hợp không dẫn điện? Tính PH dung dịch sau pha trộn axit mạnh bazơ mạnh A dung dịch NaOH B NaOH nóng chảy C NaOH rắn, khan D dung dịch HF nước Câu Dung dịch muối, axit, bazơ dẫn điện A phân tử chúng dẫn điện B muối, axit, bazơ có khả phân li ion dung dịch C có di chuyển electron tạo thành dòng electron D ion hợp phần có khả dẫn điện Câu Dãy gồm chất chất điện li? A C6H6, HCl, Mg(NO3)2, KOH B NaOH, HClO4, CH3COONa, (NH4)3PO4 C HNO3, C2H5OH, NaCl, Ba(OH)2 D H3PO4, Na2CO3, CO2, LiOH Câu Dãy gồm chất chất điện li mạnh: A H2CO3, Na2CO3, NaNO2 B CH3COOH, Ba(OH)2, BaSO4 C CuCl2, H3PO4, Mg(NO3)2 D NaOH, NaCl, AgCl Câu Chất không dẫn điện A Dung dịch NaCl B NaCl nóng chảy C NaCl rắn, khan D Dung dịch H2SO4 nước Câu Dãy gồm chất điện li A C6H6, HCl, Mg(NO3)2, KOH B NaOH, HClO4, CH3COONa, (NH4)3PO4 C HNO3, C2H5OH, NaCl, Ba(OH)2 D H3PO4, Na2CO3, CO2, LiOH Câu Dãy gồm chất chất điện li mạnh A H2CO3, Na2CO3, NaNO2 B CH3COOH, Ba(OH)2, BaSO4 C HgCl2, H3PO4, Mg(NO3)2 D NaOH, NaCl, HCl Câu Dãy chất sau đây, nước chất điện li mạnh? A H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S B HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH C HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH D H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2 Câu Hãy cho biết tập hợp chất sau chất điện li mạnh? A Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl B C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4 C NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3 D CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2 Câu 10 Dãy chất sau đây, nước chất điện li yếu? A H2S, H2SO3, H2SO4 B H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2 C H2S, CH3COOH, HClO D H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3 Câu 11 Cho chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH Các chất điện li yếu là: A H2O, CH3COOH, CuSO4 B CH3COOH, CuSO4 C H2O, CH3COOH D H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4 Mức độ thơng hiểu Câu 15 Một học sinh thực thí nghiệm hình vẽ sau: Hãy giải thích kết thí nghiệm Câu 12 Dung dịch chất sau (có nồng độ) dẫn điện tốt nhất? A K2SO4 B KOH C NaCl D KNO3 Câu 13 Có bốn dung dịch: NaCl 0,1M, C2H5OH 0,1M, CH3COOH 0,1M K2SO4 0,1M Dung dịch dẫn điện tốt là: A dung dịch NaCl B dung dịch C2H5OH C dung dịch CH3COOH D dung dịch K2SO4 Câu 14 Chọn phát biểu A Trong dung dịch có nồng độ 0,1M: HCl, HF, HI, HBr; dung dịch dẫn điện HI B Dung dịch tạo thành hòa tan số mol NaOH HF nước không dẫn điện C Khả dẫn điện nước vơi để khơng khí giảm dần theo thời gian D Giá trị tích số ion nước phụ thuộc vào có mặt axit (hoặc bazơ) hòa tan Câu 16 Nồng độ mol ion Cl- dung dịch BaCl2 0,01M A 0,03 M B 0,04 M C 0,02 M D 0,01 M Câu 17 Có dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat có nồng độ 0,1 mol/l Khả dẫn điện dung dịch tăng dần theo thứ tự thứ tự sau: A NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 B C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4 C C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl D CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 Mức độ vận dụng Câu 18 Tổng nồng độ mol ion dung dịch FeCl3 0,01M A 0,03 M B 0,04 M C 0,02 M D 0,01 M Câu 19 Một dung dịch có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42, d mol HCO3 Biểu thức biểu thị mối liên hệ a, b, c, d là: A a + 2b = c + d B a + b = c + d C a + b = 2c + d D a + 2b = 2c + d Câu 20 Dung dịch X có chứa x mol K+; 0,2mol SO42-; 0,3mol Cl- 0,2 mol Al3+ Giá trị x A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Câu 21 Một dung dịch X gồm 0,03 mol Mg2+, 0,06 mol Al3+, 0,06 mol NO3, 0,09 mol SO42 Muốn thu dung dịch X cần phải hòa tan muối sau đây: A Mg(NO3)2 Al2(SO4)3 B MgSO4 Al(NO3)3 C Mg(NO3)2 Al(NO3)3 D MgSO4 Al2(SO4)3 Mức độ vận dụng cao Câu 22 Bố trí dụng cụ thí nghiệm hình vẽ đổ vào bình 100 ml dung dịch khác nhau: Bình (I) dung dịch Ba(OH)2, bình (II) CH3COOH, bình (III) KOH (Các dung dịch có nồng độ 0,001M) bình (IV) cho 100 ml H2O Hãy so sánh độ sáng đèn Đ bình thí nghiệm sau (sáng, sáng mờ hay khơng sáng) giải thích tượng xảy ra: đóng khố K Câu 23 Bố trí thí nghiệm hình vẽ Cho vào bình dung dịch nước vơi đóng khóa K sau từ từ sục CO2 đến dư vào dung dịch Hãy so sánh độ sáng đèn Đ trước sau đóng khóa, giải thích tượng xảy ra? Nội dung 2: Axit - bazơ - muối Mức độ nhận biết Câu 24 Theo A-rê-ni-ut, chất axit? A Ca(OH)2 B NH4Cl C CH3COOH D KMnO4 Câu 25 Hiđroxit sau hiđroxit lưỡng tính? A Ba(OH)2 B Zn(OH)2 C Al (OH)3 D Pb(OH)2 Câu 26 Muối sau muối axit? A.Na2HPO3 B NaHSO4 C Na2HPO4 D NaH2PO4 Câu 27 Chọn phát biểu nói muối trung hòa: A Dung dịch muối có pH = B Muối tạo axit mạnh bazơ mạnh C Dung dịch muối khơng làm đổi màu q tím phenolphtalein THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ĐỀ : SỰ ĐIỆN LI NỘI DUNG 1: KHÁI NIỆM CHẤT ĐIỆN LI, SỰ ĐIỆN LI - PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI ( tiết ) A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Trình bày : Khái niệm điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân điện li 2.Kĩ - Quan sát thí nghiệm, rút kết luận tính dẫn điện dung dịch chất điện li - Phân biệt chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu - Viết phương trình điện li chất điện li mạnh, chất điện li yếu Thái độ - Tạo hứng thú học tập, lòng say mê khoa học , phát huy khả tư học sinh Định hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực thực hành hóa học - Năng lực tính hóa hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Dạy học nhóm; kĩ thuật khăn trải bàn 2.Thiết bị: *Giáo viên: chuẩn bị dụng cụ hoá chất để biểu diễn TN điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu *Học sinh: Xem lại tượng dẫn điện học chương trình vật lí lớp C TIẾN TRÌNH Hoạt động 1: Khởi động - Chia lớp học thành nhóm Yêu cầu nhóm nêu hiểu biết dòng điện? Điều kiện để vật dẫn điện? Nêu số ví dụ vật dẫn điện? - Nước có dẫn điện không? Hãy chứng minh tượng thực tiễn? Phương pháp: Hoạt động nhóm, kỹ thuật khăn trải bàn - Từng cá nhân học sinh viết điều biết lên góc A 0, sau tổng hợp thành nội dung nhóm vào giấy A0 - Đại diện nhóm lên báo cáo kết hoạt động nhóm Hoạt động 2: Tìm hiểu điện li, chất điện li - GV Đặt vấn đề: Ngồi kim loại, thực tế có chất có khả dẫn điện? Phương pháp: Hoạt động nhóm, sử dụng thí nghiệm nghiên cứu Chuẩn bị - Giấy A0 - Bộ dụng cụ thí nghiệm thử tính dẫn điện dung dịch - Hóa chất: NaCl khan, nước cất, dung dịch NaCl, HCl, NaOH, CH 3COOH, saccarozo - Phiếu học tập Tổ chức hoạt động - Yêu cầu làm việc theo nhóm, thực thí nghiệm thử tính dẫn điện nước cất, NaCl khan, dung dịch NaCl 0,1M, dung dịch HCl 0,1M, dung dịch NaOH 0,1M, dung dịch saccarozo 0,1M, dung dịch CH3COOH 0,1M Điền thơng tin vào bảng kết thí nghiệm Từ bảng kết đó, yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: Nhận xét khả dẫn điện chất dung dịch trên? Kết chứng tỏ điều gì? Khi hòa tan phân tử tinh thể vào nước, xảy trình gì? Rút khái niệm điện ly, chất điện li? So sánh khả dẫn điện dung dịch CH 3COOH HCl có nồng độ Có nhận xét khả phân li hai chất? Có loại chất điện li? Viết phương trình điện li chất trên? - GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức Hoạt động 3: LUYỆN TẬP - Củng cố khắc sâu kiến thức học chủ đề khái niệm điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu - Tiếp tục lực định hướng: tự học, lực hợp tác, lực sử dụng ngơn ngữ hóa học, phát triển giải vấn đề thông qua môn học Phương thức tổ chức hoạt động - Ở HĐ cho HS hoạt động cá nhân chủ yếu, bên cạnh cho HS hoạt động cặp đơi trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết giải câu hỏi phiếu học tập - HĐ chung lớp: GV mời số HS lên trình bày kết quả/lời giải, HS khác góp ý, bổ sung GV giúp HS nhận sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức/phương pháp tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hoàn thành tập sau: Câu : Chất không dẫn điện A Dung dịch NaOH B NaOH nóng chảy C NaOH rắn, khan D Dung dịch HF nước Câu : Dãy gồm chất điện li A C6H6, HCl, Mg(NO3)2, KOH (NH4)3PO4 C HNO3, C2H5OH, NaCl, Ba(OH)2 B NaOH, HClO4, CH3COONa, D H3PO4, Na2CO3, CO2, LiOH Câu : Dãy gồm chất chất điện li mạnh A H2CO3, Na2CO3, NaNO2 C HgCl2, H3PO4, Mg(NO3)2 B CH3COOH, Ba(OH)2, BaSO4 D NaOH, NaCl, HCl Câu : Có bốn dung dịch: NaCl 0,1M; C 2H5OH 0,1M; CH3COOH 0,1M K2SO4 0,1M Dung dịch dẫn điện tốt A dung dịch NaCl B dung dịch C2H5OH C dung dịch CH3COOH D dung dịch K2SO4 Câu : Nồng độ mol ion Cl- dung dịch BaCl2 0,01M A 0,03 M B 0,04 M C 0,02 M D 0,01 M Sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Sản phẩm: Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập số - Kiểm tra, đánh giá HĐ + Thông qua quan sát: Khi HS HĐ cá nhân, GV ý quan sát, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lý + Thơng qua sản phẩm học tập: Bài trình bày/lời giải HS câu hỏi/bài tập phiếu học tập, GV tổ chức cho HS chia sẻ, thảo luận tìm chỗ sai cần điểu chỉnh chuẩn hóa kiến thức Hoạt động 4: Mở rộng- Tìm tòi kiến thức - Giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ học để giải câu hỏi, tập gắn vởi thực tiễn mở rộng kiến thức HS, không bắt buộc tất HS phải làm, nhiên GV nên động viên khuyến khích HS tham gia, HS say mê học tập, nghiên cứu, HS khá, giỏi chia vởi lớp - Hãy quan sát hình ảnh sau cho biết người ta sử dụng tượng để bắt cá? Giải thích? Hành vi ảnh hưởng đến môi trường? Nêu ý kiến em hành vi này? Phương thức tổ chức HĐ GV hướng dẫn HS nhà tìm nguồn tư liệu tham khảo hoàn thành yêu cầu GV đưa Sản phẩm hoạt động: Viết báo cáo Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động: GV cho HS báo cáo kết HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng vào đầu buổi học để kịp thời động viên, khích lệ HS NỘI DUNG 2: KHÁI NIỆM AXIT- BAZƠ- MUỐI ( tiết ) A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết :  Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính muối theo thuyết A-rê-ni-ut  Axit nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit Kĩ  Phân tích số thí dụ axit, bazơ, muối cụ thể, rút định nghĩa  Nhận biết chất cụ thể axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hồ, muối axit theo định nghĩa  Viết phương trình điện li axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể  Tính nồng độ mol ion dung dịch chất điện li mạnh Thái độ - Tạo hứng thú học tập, lòng say mê khoa học - Rèn ý thức trách nhiệm người công dân Định hướng lực hình thành - Năng lực phát giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ- PHƯƠNG PHÁP 1.Phương pháp: Hoạt động nhóm , dùng kỹ thuật KWL 2.Thiết bị: Giáo Viên: chuẩn bị giấy A0, kiến thức liên quan Học Sinh: Ôn tập kiến thức C TIẾN TRÌNH Hoạt động 1: Khởi động Dùng trò chơi chữ có liên quan đến chất axit, bazo, muối để vào Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm axit, bazơ, muối * Tìm hiểu khái niệm axit, bazơ Phương pháp: Hoạt động nhóm , dùng kỹ thuật KWL Chuẩn bị: Giấy A0.- GV: đưa mẫu sơ đồ KWL, -GV: Chia nhóm yêu cầu học sinh thảo luận, nêu điều biết axit – bazơ mà em học theo gợi ý sau: Khái niệm axit – bazơ? Phân loại axit – bazơ? Tính chất hóa học chung axit – bazơ ? Viết phương trình điện li số axit, bazơ - GV tiếp tục gợi ý để em đặt câu hỏi, điều cần tìm hiểu thêm axit – bazơ ? vào cột thứ 2: (W) theo gợi ý: Dung dịch axit – bazơ mạnh , yếu chứa phần tử ( ion, phân tử ) ? Những axit, bazơ gọi có nhiều nấc? Tại dung dịch axit ( dung dịch bazơ) có cơng thức phân tử khác lại có tính chất hóa học chung giống ? Những chất gọi hidroxit lưỡng tính? Chúng có tính chất ? - GV : Cho nhóm báo cáo , so sánh kết quả, thống ghi vào cột L * Tìm hiểu khái niệm muối Phương pháp tổ chức hoạt động: GV chuyển giao nhiệm vụ cho nhóm HS nghiên cứu SGK thực phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP Câu : Kể tên số muối mà em biết?viết phương trình điện li chúng? Câu : Viết phương trình điện li muối sau? Tính nồng độ mol/l ion sinh biết nồng độ mol/l muối 0,2M? NH4Cl ; (NH4)2SO4;BaCl2 ;AlCl3 ;Fe2(SO4)3;NaHSO3 ;KH2PO4; K2HPO4 ;K3PO4 Câu : Nêu định nghĩa muối ?thế muối axit ,muối trung hòa? Đánh giá kết hoạt động HS làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 2.Trong trình làm em trao đổi theo bàn theo nhóm để hồn thành u cầu GV Hoạt động 3: Luyện tập GV chuyển giao hoạt động cho HS: hoàn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu : Dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M điện li thu ion có nồng độ tương ứng là: A Fe3+ 0,2M; SO42- 0,4M B Fe3+ 0,4M; SO42- 0,2M C Fe3+ 0,4M; SO42- 0,6M D Fe2+ 0,2M; SO42- 0,6M Câu : Một dung dịch chứa 0,1mol Fe2+ ; 0,2mol Al3+ ; xmol Cl- ;ymol SO42- Khi cạn dung dịch thu 46,9g hỗn hợp muối khan.Gía trị x,y là: A 0,2;0,3 B 0,15;0,3 C 0,2;0,35 D 0,15;0,2 Câu : Những dung dịch có môi trường bazơ là: A Na2CO3 ; C6H5ONa ; CH3COONa B Na2CO3 ; NH4Cl ; KCl C NH4Cl ; CH3COONa ;NaHSO4 D KCl ; C6H5ONa C6H5COONa Câu : Cho dung dịch có nồng độ : Na 2CO3 (1); H2SO4(2) ; HCl(3) ;KNO3(4).Sắp xếp theo chiều nồng độ H+ tăng dần từ trái qua phải là: A (1);(2);(3);(4) B (4);(3);(2);(1) C (2);(3);(1);(4) D.(2);(3);(4); (1) Câu : Cho chất : Ca(HCO 3)2 ; NH4Cl; (NH4)2CO3 ;ZnSO4;Al(OH)3;Zn(OH)2 Số chất dãy có tính lưỡng tính là: A B.3 C.4 D.5 Hoạt động 4: Vận dụng tìm tòi mở rộng Câu hỏi: Trong thể người thiếu hụt lượng muối Iơt gây bệnh gì?chúng ta cần bổ xung lượng muối phù hợp nào? NỘI DUNG 3: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI ( tiết ) A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS giải thích được: - Bản chất phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion - Để xảy phản ứng trao đổi ion dd chất điện li phải có điều kiện: + Tạo thành chất kết tủa + Tạo thành chất điện li yếu + Tạo thành chất khí - Giữa dung dịch sđất nước xảy phản ứng trao đổi ion tạo thành chất rắn, chất khí chất điện li yếu làm thay đổi thành phần môi trường -Bản chất phản ứng xảy làm thay đổi thành phần môi trường 2.Kĩ năng: - Quan sát tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy - Dự đoán kết phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li - Viết phương trình ion đầy đủ rút gọn - Tính khối lượng thể tích khí sau phản ứng; tính % khối lượng chất hỗn hợp; tính nồng độ mol ion thu sau phản ứng -HS biết tìm hóa chất để thay đổi tính chất mơi trường 3.Thái độ : Có ý thức cải tạo mơi trường nhờ phản ứng hóa học Định hướng lực hình thành - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Dạy học theo góc; hoạt động nhóm 2.Thiết bị: - Giáo viên: + Giấy A0, bút dạ, dụng cụ thí nghiệm + Hóa chất: dung dịch HCl, NaOH, phenolphtalein, CuSO4, Na2CO3 - Học sinh: Học cũ, làm tập C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Hoạt động 1: Khởi động - GV đặt vấn đề :Theo chương trình THCS em biết : “ Phản ứng trao đổi phản ứng hóa học chất phản ứng trao đổi thành phần cấu tạo” Theo kiến thức điện li ta biết dung dịch chất điện li, tồn dạng ion phân tử Như chất phản ứng có phải thay đổi thành phần cấu tạo chất phản ứng hay không ? Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức phản ứng trao đổi ion Phương pháp : Dạy học giải vấn đề, hoạt động nhóm ( sử dụng kĩ thuật dạy học theo góc ), thực hành thí nghiệm Chuẩn bị - Dụng cụ- Hóa chất: + Giấy A0, bút dạ, dụng cụ thí nghiệm + Hóa chất: dung dịch HCl, NaOH, phenolphtalein, CuSO4, Na2CO3 - Chia lớp học thành nhóm - Giới thiệu góc nhiệm vụ cụ thể góc (3 góc) + Góc 1: phân tích + Góc 2: góc trải nghiệm + Góc 3: góc vận dụng - Hướng dẫn học sinh lựa chọn góc Thực nhiệm vụ theo góc - Yêu cầu tổ thực nhiệm vụ theo góc, góc thời gian 10’ luân chuyển sang góc khác - Hướng dẫn tổ thực trưng bày sản phẩm - Các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả, nhóm lại bổ sung góp ý - GV nhận xét nhóm, tổng kết lại nội dung Các nhiệm vụ góc cụ thể - Góc phân tích * Mục tiêu: Nghiên cứu SGK tài liệu chuẩn bị sẵn, Học sinh rút kết luận kiến thức * Nhiệm vụ: Thảo luận trả lời số câu hỏi gợi ý sau: Phản ứng trao đổi gì? Phản ứng chất phản ứng trao đổi? Lấy ví dụ cho trường hợp phản ứng có xảy ra, khơng xảy ra, viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ion ion thu gọn Kết luận chất phản ứng trao đổi dung dịch, điều kiện xảy phản ứng? - Góc thực nghiệm: * Mục tiêu: Tiến hành thí nghiệm để kết luận điều kiện xảy phản ứng trao đổi * Nhiệm vụ: Thực thí nghiệm sau, quan sát tượng, ghi kết vào bảng dung dịch NaOH + phenolphtalein + HCl Dung dịch HCl + Na2CO3 dung dịch : NaOH + CuSO4 dung dịch: CuSO4 + HCl Bảng kết quả: T T Tên thí nghiệm Hiện tượng Phương trình hóa học dạng Kết luận phân tử ion thu gọn - Góc áp dụng: Dùng câu hỏi phần dưới, mức độ nhận biết thông hiểu: Câu : Phản ứng phản ứng trao đổi ion dung dịch? A Pb(OH)2 + H2SO4 → PbSO4 + 2H2O B AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl C CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2 D Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Câu : Phản ứng phản ứng trao đổi ion dung dịch: A Br2 + SO2 + 2H2O  2HBr + H2SO4 B Zn + 2Fe(NO3)2  Zn(NO3)2 + 2Fe C Fe(NO3)3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaNO3 D Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 Câu : Cho phương trình hóa học phản ứng dạng ion thu gọn sau: CO32 + 2H+  H2O + CO2 Phương trình ion thu gọn phương trình dạng phân tử sau đây: A Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 B CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 C MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + CO2 D BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + H2O + CO2 Câu : Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O biễu diễn chất phản ứng hóa học đây? A H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O B NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O C H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4↓ D 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O Câu : Một số nước giếng khoan có chứa hợp chất sắt thường gặp dạng cation Fe2+ anion sau A.CO32- B NO3- C.NO2- D HCO3- Câu : Những ion tồn dung dịch: A Na+, Mg2+, OH-, NO3- B HSO4-, Na+, Ca2+, CO32- C Ag+, H+, Cl-, SO42- D OH-,Na+,Ba2+,Cl- Câu : Dãy chất sau vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH: A Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3 B Mg(OH)2, ZnO, Fe2O3 C Na2HPO4, Zn(OH)2, (NH4)2CO3 D Na2SO4, HNO3, Al2O3 Câu : Muối Y tác dụng với dung dịch HCl cho khí ra, tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa Muối Y A Na2CO3 B NaHCO3 C MgSO4 D Ca(HCO3)2 Câu : Khi đồ dùng đồng bị gỉ xanh (là hỗn hợp rắn Cu(OH) CuCO3), dùng khăn tẩm dung dịch sau để lau chùi vật sáng đẹp mới? A Axit axetic CH3COOH B Xôđa Na2CO3 C Nước vôi Ca(OH)2 D Muối ăn NaCl Câu 10 : Các tập hợp ion sau tồn đồng thời dung dịch A Na+; Ca2+; Fe2+; NO3-; ClC Na+; Al3+; CO32-; HCO3-; OHZn2+; NO3Hoạt động 3: Mở rộng – Tìm tòi -GV: Giao theo nhóm B Na+, Cu2+; Cl-; OH-; NO3D Fe2+; Mg2+; OH-; + u cầu nhóm hồn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu : Trong thực tế bị côn trùng ong, kiến đốt kinh nghiệm dân gian người ta thường rửa bôi vôi vôi vào vết cắn Bằng kiến thức hóa học em giải thích kinh nghiệm Câu : Trong dày người có chứa axit clohidric có pH khoảng từ đến nhằm tiêu hóa thức ăn Tuy nhiên, có nhiều nhân tố gây sản sinh axit mức dày stress, rượu, bia, thuốc lá, nhiễm vi khuẩn dày Helicobacter pylori, số chất gây kích thích mức gia vị cay, chua cafein Khi nồng độ axit cao mức gây bệnh chứng ợ nóng, viêm loét dày, trào ngược axit lên thực quản Đau dày loại bệnh phổ biến đời sống Chính vậy, người ta thường uống trước bữa ăn loại thuốc có chứa muối natribicacbonat Hãy giải thích muối NaHCO3 dùng để chế thuốc đau dày? Câu : Tại nhà máy sản xuất lượng khí thải chứa H 2S, NO2, SO2, CO2 để hạn chế ô nhiễm môi trường người ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch X chứa loại chất tan phổ biến rẻ tiên Em cho biết X dung dịch gì? Câu : Rau khơ bảo quản khí SO2 thường chứa lượng nhỏ hợp chất chứa gốc sunfit (SO32-) Để xác định có mặt gốc sunfit hoa học sinh ngâm đậu nước Sau thời gian lọc lấy dung dịch cho tác dụng với hidro peoxit (H2O2) (chất oxi hóa) sau tác dụng tiếp với dung dịch bari clorua Viết phương trình ion thu gọn thể trình xảy Câu : Những hóa chất sau thường dùng cơng việc nội trợ: Muối ăn, bột nở (NH4HCO3), bột axit chanh, bột mì Hãy dùng phản ứng hóa học để phân biệt chúng Viết phương trình hóa học xảy NỘI DUNG 4: PH- CHẤT CHỈ THỊ AXIT, BAZƠ ( tiết 1) A MỤC TIÊU: Kiến thức: HS trình bày được: - Tích số ion nước, ý nghĩa tích số ion nước - Khái niệm pH, định nghĩa môi trường axit, mơi trường trung tính mơi trường kiềm - Chất thị axit - bazơ : quỳ tím, phenolphtalein giấy thị vạn HS giải thích được: Độ pH dung dịch cho biết môi trường dung dịch axit,bazo hay trung tính Kĩ năng: - Đánh giá độ axit độ kiềm dd theo nồng độ ion H+ - Tính pH dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh - Xác định môi trường dung dịch cách sử dụng giấy thị vạn năng, giấy quỳ tím dung dịch phenolphtalein - Biết công cụ để xác định tính chất mơi trường Sử dụng giấy pH máy đo pH xác định tính chất mơi trường nước Thái độ: Áp dụng kiến thức pH để xác định tính chất mơi trường Định hướng lực cần hình thành - Năng lực phát giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính hóa hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Hoạt động nhóm 2.Thiết bị: - Giáo viên: Các dung dịch để xác định độ pH dựa vào bảng màu chuẩn - Học sinh: Học cũ, chuẩn bị C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Hoạt động 1: Khởi động GV: - Yêu cầu học sinh đọc số thông tin ghi nhãn số loại nước thơng thường - Trong có số quan trọng PH Vậy PH cách tính PH ? Hoạt động 2: Tìm hiểu điện li nước Phương pháp: Tổ chức cho HS hoạt động nhóm GV: u cầu nhóm hồn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu : Viết phương trinh điện ly nước nhận xét điện li nước Câu : Cho biết [H+], [OH-] môi trường nước 25oC, Viết biểu thức tính Câu : Cho biết ý nghĩa tích số ion nước K H 2O Câu : Tính [H+], [OH-] dung dịch sau rút kết luận [H +], [OH-] mơi trường trung tính, axit, bazơ: a dung dịch HCl 10-3M b Dung dịch NaOH 10-5M Câu : Trong dung dịch H2S 0,01M [H+] có giá trị là: A [H+] =0,01M B [H+] < 0,01M C 0,01M < [H+] < 0,02M D [H+]= 0,02M - Kết thúc hoạt động GV + u cầu nhóm lên trình bày, nhóm khác nhận xét đóng góp ý kiến + Thống lại kiến thức Hoạt động 3: Luyện tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ − Câu Dung dịch X có [OH ] = 10−2M, tính nồng độ ion H+ cho biết môi truogf dung dịch Câu Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 với 400 ml dung dịch HCl 0,0125M thu dung dịch X Tính nồng độ ion dung dịch X? Câu Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 2- , x mol OH - Dung dịch Y có chứa ClO4- NO3- y mol H+, tổng số mol ClO4- NO3- 0,04 mol Trộn X Y 100 ml dd Z Tính nồng độ mol/lit ion dung dịch Z ? NỘI DUNG 4: PH- CHẤT CHỈ THỊ AXIT, BAZƠ ( tiết 2) Hoạt động 1: Kết nối - Cách tính nồng độ ion H+ OH- dung dịch loãng axit, bazơ - Cách xác định môi trường dung dịch dựa vào nồng độ ion H+ Hoạt động 2: Tìm hiểu Khái niệm pH Chất chi thị axit – bazơ - Phương thức tổ chức hoạt động - Tìm hiểu Khái niệm pH - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân tìm hiểu SGK - GV: Đưa CT tốn học để tính PH - u cầu HS hoạt động nhóm để hồn thành tập phiếu học tập số - Tìm hiểu chất thị axit – Bazơ HĐ cá nhân: Hs nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Chất thị axit bazơ gì? Có loại chất thị axit bazơ nào? GV tổ chức hoạt động nhóm: chia nhóm để HS sử dụng quỳ tím , phenolphtalein tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng xác định môi trường số dung dịch; nước vôi trong, nước muối, nước chanh, nước đường, số mẫu nước giải khát Các nhóm báo cáo kết thí nghiệm so sánh kết thí nghiệm nhóm để chuẩn hóa kiến thức Hoạt động 3: Luyện tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu PH dung dịch KOH có nồng độ 0,001M A B C 11 D Câu Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Câu Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu dung dịch Y có pH = 11,0 Giá trị a là: A 0,12 B 1,60 C 1,78 D 0,80 Câu Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 2- , x mol OH - Dung dịch Y có chứa ClO4- NO3- y mol H+, tổng số mol ClO4- NO3- 0,04 mol Trộn X Y 100 ml dd Z Dung dịch Z có pH A B 12 C 13 D Hoạt động 4: Vận dụng - tìm tòi mở rộng: - Tạo hứng thú học tập cho HS nghiên cứu điện li, pH môi trường dung dịch -Phương thức tổ chức hoạt động: GV đưa đề tài cho HS lựa chọn 1.Ý nghĩa PH sản xuất nơng nghiệp Đề xuất số cách cải tạo đất đơn giản Mưa axi phát lần năm 1948 Thụy Điển nơi có nhiều mỏ than Đến năm 1960 nhà khoa học bắt đầu quan sát nghiên cứu tượng Và thuật ngữ “mưa axit” đặt Robert Angus Smith Vào năm 1972 Em tìm hiểu qua tài liệu , internet cho biết trình tạo thành mưa axit tự nhiên, tác hại mưa axit đề xuất giải pháp ngăn ngừa mưa axit - HS thảo luận theo nhóm chọn đề tài nghiên cứu, làm nộp vào tiết sau -Sản phẩm, đánh giá kết hoạt động: * Sản phẩm: HS hoàn thành tập nghiên cứu - HẾT - ... niệm điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân điện li 2.Kĩ - Quan sát thí nghiệm, rút kết luận tính dẫn điện dung dịch chất điện li - Phân biệt chất điện li, chất không điện. .. dung chủ đề: - Sự điện li chun đề quan trọng chương trình hóa học 11 Giúp học sinh hiểu rõ chất phản ứng xẩy dung dịch chất điện li - Nội dung 1: Khái niệm điện li, chất điện li, phân loại chất điện. .. tính chất điện li, điện li, phân loại chất điện li Sự điện li Bài tập định lượng Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao So sánh khả dẫn điện chất điện li - Tính CM ion dung dịch chất điện li Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề: SỰ ĐIỆN LI môn hóa học, Chủ đề: SỰ ĐIỆN LI môn hóa học, Kiến thức: Biết được :

Từ khóa liên quan