Hoạt động giám sát của đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội theo pháp luật hiện hành qua thực tiễn tỉnh bắc giang

102 53 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  PHẠM NGỌC MAI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUA THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Định hƣớng ứng dụng HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  PHẠM NGỌC MAI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUA THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Luật Hiến pháp luật Hành Mã số: 8380102 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Định hƣớng ứng dụng Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thái Dƣơng HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Ngọc Mai LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tìm hiểu cơng tác thực tiễn, hướng dẫn, giảng dạy Quý thầy cô, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quan với đóng góp bạn bè, tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ Luật học Qua xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu quý thầy cô Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Cảm ơn Khoa Sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội thực quản lý đào tạo, cung cấp thông tin cần thiết quy chế đào tạo chương trình đào tạo cách kịp thời, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn tiến độ Cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thái Dương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Ngọc Mai DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBQH: Đại biểu Quốc hội HĐND: Hội đồng nhân dân QH: Quốc hội UBTVQH : Uỷ ban thường vụ Quốc hội UBMTTQ: Ủy ban mặt trận tổ quốc UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Mục đích, nhiệm vụ luận văn Các phƣơng pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục luận văn Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 1.1.1 Khái niệm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 1.1.2 Đặc điểm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 10 1.1.3 Vai trò hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 13 1.2 Nội dung, hình thức giám sát, chƣơng trình hoạt động giám sát, thẩm quyền xem xét kết giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 15 1.2.1 Nội dung, hình thức hoạt động giám sát, thẩm quyền xem xét kết giám sát đại biểu Quốc hội 15 1.2.2 Nội dung, hình thức giám sát, chƣơng trình hoạt động giám sát, thẩm quyền xem xét kết giám sát đoàn đại biểu Quốc hội 19 1.3 Các yếu tố bảo đảm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 20 1.3.1 Cơ cấu, số lƣợng chất lƣợng đại biểu Quốc hội 20 1.3.2 Các điều kiện hỗ trợ hoạt động giám sát 21 1.3.3 Việc thực trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân chịu giám sát 22 1.3.4 Sự phối hợp quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 23 Tiểu kết chƣơng 23 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG 24 2.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang khái quát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang 24 2.1.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang 24 2.1.2 Khái quát đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang 25 2.2 Kết hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nguyên nhân 27 2.2.1 Kết hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nguyên nhân 27 2.2.2 Kết hoạt động giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nguyên nhân 30 2.3 Hạn chế hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nguyên nhân 39 2.3.1 Hạn chế hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nguyên nhân 39 2.3.2 Hạn chế hoạt động giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nguyên nhân 42 Tiểu kết chƣơng 47 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG 48 3.1 Các giải pháp chung bảo đảm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 48 3.1.1 Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 48 3.1.2 Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động giám sát 49 3.1.3 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 52 3.1.4 Nâng cao trình độ, lực giám sát Đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 60 3.2 Các giải pháp cụ thể bảo đảm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang 62 3.2.1 Các giải pháp bảo đảm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội 62 3.2.2 Các giải pháp bảo đảm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội 69 3.2.3 Các giải pháp bảo đảm hoạt động giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội 71 Tiểu kết chƣơng 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chức giám sát tối cao ba chức Quốc hội, theo Quốc hội sử dụng quyền hạn, phương tiện cơng cụ để theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động quan, tổ chức, cá nhân chịu giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; tiến hành xử lý yêu cầu, kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý phát sinh trình thực hoạt động giám sát Như vậy, khẳng định hoạt động giám sát nhà nước Quốc hội có vai trò vơ to lớn, làm cho Quốc hội hoạt động có hiệu lực, hiệu Kể từ Luật hoạt động giám sát Quốc hội có hiệu lực, hoạt động giám sát Quốc hội quan Quốc hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát ngày nâng lên Tuy nhiên, báo cáo tổng kết hoạt động Quốc hội quan Quốc hội nhiệm kỳ gần báo cáo từ nhiệm kỳ khóa XIII tới nay, thể hoạt động giám sát hạn chế, yếu bất cập Bên cạnh vấn đề thẩm quyền, nội dung phương thức giám sát, thực tiễn cho thấy thực trạng hoạt động giám sát ĐBQH đoàn ĐBQH vấn đề bất cập, chứa đựng nội dung chưa thực hợp lý, ảnh hưởng định đến chất lượng hiệu hoạt động giám sát Chính vậy, việc nghiên cứu “Hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội theo pháp luật hành qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang” nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát Quốc hội; Luật Tổ chức Quốc hội Mặt khác, đề tài luận văn mức độ định có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn, góp phần vào việc đổi nâng cao hiệu hoạt động giám sát Quốc hội nói chung, Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, hoạt động Quốc hội nói chung hoạt động giám sát Quốc hội nói riêng thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều quan nghiên cứu khoa học, nhà luật học, trị học, xã hội học Qua tài liệu nghiên cứu hành cơng trình khoa học cơng bố cho thấy hoạt động giám sát Quốc hội nói chung, hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội Đồn đại biểu Quốc hội nói riêng nghiên cứu nhiều góc độ khác Nhiều cơng trình nghiên cứu chức giám sát Quốc hội, quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội đề cập vấn đề lý luận chung giám sát khái niệm, chất, hình thức, nội dung, kỹ giám sát Đại biểu Quốc hội Bên cạnh đó, nhiều cơng trình nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành báo cáo hội nghị, hội thảo đề cập vấn đề hoạt động giám sát Quốc hội quan Quốc hội nói chung Đặc biệt, Kỷ yếu hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa XIII tổng hợp, hệ thống hố hoạt động Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ Các hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nội dung bật tập tài liệu Việc nghiên cứu quyền giám sát hoạt động giám sát Quốc hội Việt Nam quan tâm từ nhiều năm Song chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động giám sát tối cao Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội Do vậy, nói, đến chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố nói chung hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nói riêng Các ý kiến kết 80 + Về chương trình giám sát hàng năm Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố cần chủ động bám sát tham gia nội dung giám sát chuyên đề Quốc hội, UBTVQH, Ủy ban Quốc hội theo Nghị Quyết Quốc hội ban hành từ đầu hàng năm Dù đồn có đến hay khơng đến địa phương tùy điều kiện nên tổ chức giám sát xoay quanh nội dung Đã tham gia giám sát tổ chức đồn giám sát riêng địa phương Đồn ĐBQH địa phương phải có báo cáo kiến với kiến nghị riêng quan hữu quan + Văn phòng Đồn ĐBQH tỉnh, thành phố thiết phải có chuyên viên có lực chuyên để tham mưu phục vụ Đồn cơng tác giám sát Đồng thời đề nghị Văn phòng Quốc hội có văn hướng dẫn rõ việc huy động chuyên gia viện, trường, quan chun mơn Đảng, quyền địa phương Kiểm tra Đảng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán, Viện kiểm sát nhân dân… tham gia đoàn giám sát Việc tham gia giai đoạn nào, phạm vi đến đâu phải định hướng giúp cho ĐBQH giảm tải công việc kiến nghị, kết luận giám sát sát thực tiễn + Cần mở rộng nguồn chất lượng tài liệu, thông tin phục vụ giám sát Với nội dung chuyên đề xác định từ đầu năm, nên có chế cho VP Đồn ĐBQH tỉnh, thành phố chủ động quan hệ thu thập tài liệu, thơng tin trước cho chun đề Nguồn thu thập cần mở rộng, từ VBQPPL, tài liệu quan chuyên môn, báo cáo nghiên cứu chuyên đề, báo cáo tiếp xúc cử tri, thông tin qua báo chí, sử dụng thơng tin qua mạng điện tử… Tài liệu, thơng tin cần có tổng hợp, đánh giá ban đầu để cung cấp cho thành viên Đoàn giám sát + Về tổng hợp theo dõi việc xử lý kiến nghị giám sát Thực ra, từ trước đến Đoàn ĐBQH ĐBQH chưa trọng nhiều đến việc thực kiến nghị sau giám sát Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát Đoàn ĐBQH, thực tốt quy định có Luật hoạt động giám 81 sát Quốc hội, cần tổ chức “giám sát việc thực kiến nghị sau giám sát” Về phía Văn phòng phục vụ cố gắng nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo; đề xuất lãnh đạo chắt lọc thành kiến nghị tầm để chuyển đến quan hữu quan Đối với kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố gửi đến UBTVQH, đề nghị Văn phòng Quốc hội: ngồi việc giúp UBTVQH xử lý thơng tin lại cho Đồn ĐBQH, nên tổng hợp kiến nghị tỉnh, thành phố nước (giống báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri UBTW MTTQVN) để chuyển đến quan Trung ương phát hành phục vụ cho hoạt động chất vấn ĐBQH kỳ họp Tiểu kết chƣơng Khi đề cập đến giải pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giám sát tất yếu cần trọng yếu tố người yếu tố khách quan Đảm bảo ĐBQH nhân tố quan trọng tất khâu q trình giám sát đảm bảo hiệu bền vững hoạt động Bên cạnh đó, yếu tố khác đổi hoạt động giám sát nhiều phương diện, cải cách xây dựng thể chế pháp luật, xác định rõ mục đích, phạm vi đối tượng, nội dung, cơng cụ, phương pháp giám sát điều kiện không thiếu hoạt động 82 KẾT LUẬN Đổi hoạt động giám sát ĐBQH, Đoàn ĐBQH thực phát huy tác dụng thực cách đồng với việc đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, quan Quốc hội đại biểu Quốc hội, rộng đổi tổ chức, hoạt động máy quan nhà nước hệ thống trị Qua nghiên cứu bước đầu thực trạng hoạt động giám sát ĐBQH, Đồn ĐBQH thơng qua thực tế đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, mạnh dạn đề xuất số kiến nghị Có kiến nghị đơn việc cải tiến cách thức tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ, áp dụng ngay, có kiến nghị đòi hỏi phải chờ đợi thay đổi thể chế, pháp luật hành Hy vọng, kết nghiên cứu có đóng góp tích cực vào việc tiếp tục nghiên cứu hoạt động giám sát ĐBQH, Đoàn ĐBQH qua thực tiễn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay việc hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát ĐBQH, Đoàn ĐBQH Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân năm 2015 Nghị số 334/2017/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc ban hành quy chế tổ chức thực số hoạt động giám sát Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Đại biểu Quốc hội Quy chế hoạt động Đại biểu Quốc hội đoàn Đại biểu Quốc hội (Ban hành kèm theo Nghị số 08/2002/QH11 Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai) Quy chế tổ chức thực số hoạt động giám sát Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Đại biểu Quốc hội (Ban hành kèm theo Nghị số 334/2017/UBTVQH14) Quyết định số 02/QĐ-ĐĐBQH ngày 09 tháng năm 2011 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang việc ban hành quy chế hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XIII Quy chế hoạt động Đồn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa XIII (Kèm theo Quyết định số 02 ngày 09/8/2011 Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang) II Sách, tạp chí, nghiên cứu, báo cáo 1.Sách “Quốc hội Việt Nam – 70 năm hình thành phát triển (1946 – 2016)”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, tháng 12 năm 2015, nxb Chính trị quốc gia – Sự thật Sách “Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Kế thừa, đổi phát triển”, Viện nghiên cứu lập pháp, năm 2016, nxb Chính trị quốc gia – Sự thật Sách “Hoạt động giám sát Quốc hội”, Viện nghiên cứu lập pháp, năm 2013, nxb Lao động Sách “Ghi nhận hoạt động Quốc hội”, TS Bùi Ngọc Thanh – Viện nghiên cứu lập pháp, năm 2011, nxb Chính trị quốc gia – Sự thật Báo cáo số 832/BC-UBTVQH13 ngày 28/02/2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết hoạt động giám sát Quốc hội qua 10 năm thực Luật hoạt động giám sát Quốc hội hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Báo cáo số 522/BC-UBTVQH13 ngày 10/10/2013 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết hoạt động giám sát Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua 10 năm thực Luật hoạt động giám sát Quốc hội (từ tháng 8/2003 đến tháng 7/2013) Báo cáo nghiên cứu quy trình giám sát Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Vụ Tổng hợp – Văn phòng Quốc hội Dự án nâng cao lực quan đại diện Việt Nam Báo cáo cơng tác nhiệm kỳ khóa XIII Quốc hội (và phụ lục), Ủy ban thường vụ Quốc hội, năm 2016 10 Hoàng Huy Việt (2014), luận văn “Địa vị pháp lý hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội – Qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang” ... thi hành pháp luật hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hộiqua thực tiễn hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Cụ thể, sở lí luận pháp luật, ... cứu Hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội theo pháp luật hành qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội, . .. hội, đoàn đại biểu Quốc hội Chương 2: Thực trạng hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Chương 3: Giải pháp bảo đảm hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội, Đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động giám sát của đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội theo pháp luật hiện hành qua thực tiễn tỉnh bắc giang , Hoạt động giám sát của đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội theo pháp luật hiện hành qua thực tiễn tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn