chuyên đề: CẠNH TRANH, CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.

16 77 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:53

Trong chương trình giáo dục công dân lớp 11 THPT, bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; bài 5 Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.Nội dung của hai bài này đều giải quyết vấn đề là giá cả của hàng hóa trên thị trường không những chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh mà còn chịu sự tác động của quy luật cung cầu. Do vậy, nếu cấu trúc lại nội dung của hai bài trong một chuyên đề về “ Cạnh tranh, cung –cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa” thì sẽ có nhiều cơ hội phát huy tình tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng các kiến về kinh tế vào các tình huống thực tiễn trong thực tiễn đời sống, xã hội. Trường THPT …………… -Tác giả: ………………………… -Tên chuyên đề: CẠNH TRANH, CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA - Đối tượng học sinh lớp 11, dự kiến số tiết dạy 02 tiết I Căn để xây dựng chun đề Trong chương trình giáo dục cơng dân lớp 11 THPT, Cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa; Cung – cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa.Nội dung hai giải vấn đề giá hàng hóa thị trường khơng chịu tác động quy luật cạnh tranh mà chịu tác động quy luật cung - cầu Do vậy, cấu trúc lại nội dung hai chuyên đề “ Cạnh tranh, cung –cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa” có nhiều hội phát huy tình tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh việc vận dụng kiến kinh tế vào tình thực tiễn thực tiễn đời sống, xã hội II Xác định vấn đề cần giải (Vấn đề cần giải tên chủ đề) Vấn đề cần giải chuyên đề thuộc vấn đề giáo dục kinh tế cho công dân, cụ thể cạnh tranh, cung –cầu sản xuất lưu thông hàng hóa Nhà nước, chủ thể kinh tế cá nhân vận dụng quy luật cạnh tranh, cung –cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Như vậy, với chuyên đề “Cạnh tranh, cung –cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa”, GV xác định vấn đề cần giải chuyên đề sau: - Cạnh tranh, cung-cầu gì? - Nguyên nhân,mục đích cạnh tranh, tính hai mặt cạnh tranh, nội dung vận dụng quan hệ cung-cầu? -Nêu ví dụ cụ thể việc thực cạnh tranh quy luật cung-cầu công dân đời sống xã hội III Xác định mục tiêu học Về kiến thức - Nêu khái niệm cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa ngun nhân dẫn đến cạnh tranh - Hiểu mục đích cạnh tranh, loại cạnh tranh, tính hai mặt cạnh tranh - Nêu khái niệm cung cầu - Hiểu mối quan hệ cung – cầu, vai trò quan hệ cung – cầu sản xuất, lưu thơng hàng hóa - Nêu vận dụng quan hệ cung cầu Về kỹ - Phân biệt mặt tích cực cạnh tranh mặt hạn chế cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa - Nhận xét vài nét tình hình cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa địa phương - Biết giải thích ảnh hưởng giá thị trường đến cung – cầu loại sản phẩm địa phương Về thái độ - Thái độ: Ủng hộ biểu tích cực, phê phán biểu tiêu cực cạnh tranh sản xuất, lưu thơng hàng hóa - Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Hình thành phát triển lực 4.1 Năng lực chung: Năng lực nhận thức, lực hợp tác, lực tự học, tự giải vấn đề, tư logic 4.2 Năng lực chuyên biệt: Điều chỉnh hành vi tự giác điều thực trách nhiệm với cộng đồng: Tự chịu trách nhiệm thực trách nhiệm phát triển kinh tế phù hợp với thân, với gia đình, xã hội;Tự nhận thức kinh tế… IV Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra, đánh giá Nội dung Khái niệm nguyên nhân, mục đích tính mặt cạnh tranh Nhận Thông biết hiểu Nêu khái niệm cạnh tranh nguyên nhân, mục đích tính mặt cạnh tranh - Hiểu trách nhiệm công dân việc gia sản xuất, lưu thông hàng hóa để có khả Vận dụng thấp Vận dụng cao - Biết tham gia hàng hóa theo hướng cạnh tranh Lựa chọn cách ứng xử tham gia sản xuất, lưu thơng hàng hóa - Biết đánh giá việc thực gia sản xuất, lưu thơng hàng hóa cạnh theo hướng cạnh tranh tranh cao Khái niệm cung,cầu Mối quan hệ cung – cầu, vận dụng quan hệ cungcầu Nêu khái niệm cung,cầu Mối quan hệ cung –cầu, vận dụng quan hệ cung- cầu - Hiểu trách nhiệm công dân việc cung hàng hóa cầu hàng hóa - Biết tham gia tuyên truyền sản xuất lưu thông phù hợp với khả Lựa chọn cách ứng xử thực quan hệ cung, cầu - Biết đánh giá lượng cung cầu hàng hóa - Bước đầu biết sản xuất lưu thơng hàng hóa tương lai V Biên soạn câu hỏi/bài tập cụ thể theo mức độ, yêu cầu * Đánh giá nhận xét: Tính tích cực, chủ động tính sáng tạo học sinh * Đánh giá kết học tập học sinh: Biên soạn câu hỏi/bài tập nhiệm vụ cụ thể theo mức độ yêu cầu mơ tả để sử dụng q trình tổ chức hoạt động dạy học kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo học xây dựng * Chuyên đề có thời lượng tiết báo cáo tác giả thiết kế cụ thể tiết dạy việc biên soạn câu hỏi nội dung tiết dạy cụ thể phần VI VI Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề Việc thiết kế tiến trình dạy học chủ đề thành hoạt động học tổ chức cho học sinh thực lớp nhà, tiết học lớp thực số hoạt động tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng Trong chuỗi hoạt động học, đặc biệt quan tâm xây dựng tình xuất phát CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THƠNG HÀNG HĨA A.MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Nêu khái niệm cung cầu - Hiểu mối quan hệ cung – cầu, vai trò quan hệ cung – cầu sản xuất, lưu thơng hàng hóa - Nêu vận dụng quan hệ cung cầu Về kỹ - Biết giải thích ảnh hưởng giá thị trường đến cung – cầu loại sản phẩm địa phương Về thái độ Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Các lực hình thành phát triển cho học sinh Việc tổ chức dạy học học hướng tới hình thành phát triển cho học sinh lực sau: Năng lực tìm kiếm xử lí thơng tin;năng lực trình bày suy nghĩ, ý tưởng ; lực giải vấn đề tình liên quan đến cung-cầu sản xuất lưu thông hàng hóa; lực tư sáng tạo vận dụng quan hệ cung –cầu; lực phản hồi, lắng nghe tích cực; lực tự nhận thức kinh tế B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Kế hoạch học - Máy tính + máy chiếu + hình 2.Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu trước nội dung - Tìm hiểu cung-cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Khởi động Mục đích HS chia sẻ nhận thức qua trò chơi, từ định hướng nội dung học là; tìm hiểu cung-cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Nội dung -Trong sản xuất hàng hóa, lưu thơng hàng hóa giá hàng hóa thị trường chịu tác động quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh mà chịu tác động quy luật cung - cầu Kĩ thuật tổ chức hoạt động - Giáo viên định hướng cho học sinh tìm hiểu lượng cung cầu hộp bút : Để tiện cho hoạt động học bài, gv chia lớp thành nhóm, biên chế nhóm khơng thay đổi suốt học Vẽ vng dùng ghi điểm cho nhóm vào góc bảng, lần ghi điểm tương ứng bơng hoa đại diện nhóm cầm hoa điểm tốt lên dán vào góc bảng nhóm mình.Các nhóm thi đua cách tích điểm, cuối giờ, nhóm có nhiều điểm nhóm nhận phần thưởng (Ngồi điểm từ hoạt động nhóm, hs ghi điểm cho nhóm cách giơ tay trả lời câu hỏi phát vấn gv.) Hoạt động khởi động tiến hành thơng qua trò chơi “Thử tài mua sắm” Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh đạt GV nêu hoạt động qua đoạn -Học sinh nghe giảng powerpoint : Mỗi nhóm cử phổ biến luật chơi, cử HS đóng vai trò người sản bạn đại diện sẵn sàng xuất hộp bút , điều tra cầu mặt nhận nhiệm vụ hàng hộp bút thị trường Giả định nhóm học thị trường thu nhỏ Giá hộp bút định trước 30.000đ Mỗi HS mua tối đa hộp bút Gv theo dõi nhóm thực -Học sinh đại trò chơi diện nhóm thực trò chơi, hs khác có Nội dung cần thể khích lệ hỗ trợ -Sau hs đóng vai, gv đặt câu hỏi: +Vì em chọn mua hàng hóa đó? +Vì em thích hàng hóa mà lại không mua? -GV nghe câu trả lời hs sau dẫn dắt tới vấn đề cần giải lời: Các em vừa tham gia trò chơi mua bán thường thấy diễn thị trường Vậy cung, cầu gì?Mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa nào?Bài học hôm giúp giải đáp câu hỏi - Hs trả + Em mua em có nhu cầu đủ tiền +Em khơng mua hàng hóa không đủ tiền 4.Sản phẩm mong đợi từ hoạt động: Làm nảy sinh thắc mắc hs, khiến hs muốn giải đáp điều tưởng chừng hiển nhiên quen thuộc mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa? Hoạt động Hình thành kiến thức 1.Mục đích: Học sinh biết cung – cầu ? Nội dung mối quan hệ cung cầu, vận dụng mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Nội dung:Tìm hiểu cung ,tìm hiểu cầu , quan hệ cung cầu,vận dụng quan hệ cung cầu 3.Kĩ thuật tổ chức hoạt động: Phần hình thành kiến thức mới, gv kết hợp nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học khác Cụ thể; 3.1: Tìm hiểu nội dung khái niệm Cung – Cầu? Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh đạt * Mục tiêu: Học sinh hiểu HS nghe nhận khái niệm Cung – Cầu nhiệm vụ * Phương pháp: Sử dụng phương -Xung phong pháp nêu giải vấn đề, thảo nhanh để luận tình tham gia trải nghiệm * Kĩ thuật dạy học: vấn đáp… * Cách tiến hành: học sinh nghiên cứu tình trả lời câu hỏi: + Tình 1:Anh A anh B có nhu cầu mua tơ Nhưng anh A chưa đủ tiền mua, anh B đủ tiền mua Trong người người có nhu cầu mua tơ hay anh A anh B ? +Tình a : Một người nơng dân sản xuất 03 thóc, người khơng đem bán mà để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân ba thóc có phải cung mặt hàng lúa gạo thị trường không? b: Do giá thị trường mặt hàng đường mía giảm, số đơn vị sản xuất kinh doanh tạm thời tích trữ hàng kho, đợi giá ổn định bán thị trường Số đường mía tích trữ kho có xem cung thị trường khơng? Trong tình đâu lượng cung : lúa gạo, đường mía, hay ? - GV hướng dẫn hs nghiên cứu Các hs thảo luận, phát tình biểu cá nhân, chốt phương án trả lời HS lại quan sát, lắng nghe bổ sung Nội dung cần -GV dẫn dắt : Tình có đơn giản hóa yếu tố tác động khác thị trường, với giả định mua bán trả tiền ngay, để xác định cầu hàng hóa có chi phối nhiều yếu tố khác Nhưng yếu tố để xác định cầu khối lượng hàng hóa mà người tiêu dùng cần mua ( sẵn sàng mua ) có khả mua HS: Trình bày ý kiến cá nhân - Hs trả lời tình +là anh A anh B cầu + anh B cầu - Giáo viên nhận xét kết thảo luận định hướng học sinh nêu - GV dẫn dắt : Nếu cầu gắn liền với hai yếu tố mong muốn mua khả mua khái niệm cung cần ý hai yếu tố : khả sản xuất mức giá phù hợp với ý muốn người bán Hs trả lời:Cầu khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kì định tương ứng với giá thu nhập xác định - GV giảng giải : cần phân biệt cung sản xuất Khái niệm sản xuất rộng khái niệm cung Nói đến cung phải nói đến số lượng hàng hóa có thị trường có khả đem thị trường với mức giá xác định, khơng - Hs trả lời câu hỏi tình bao gồm hàng hóa hư hỏng, 2,có thể trả lời : tồn kho giá không +3 thóc người mong muốn người bán… nơng cung lúa gạo thị trường - Giáo viên nhận xét kết thảo luận định hướng học sinh nêu +3 thóc người nơng khơng cung lúa gạo thị trường + Số đường mía tích trữ kho cung thị trường +Số đường mía tích trữ kho khơng cung thị trường -Hs trả lời:Cung khối lượng hàng hóa , dịch vụ có thị trường chuẩn bị đưa thị trường thời kì định, tương ứng với mức giá cả, khả sản xuất chi phí sản xuất xác định -Hs nghe ghi chép gv kết luận Hs tự trả lời câu hỏi; Khái niệm cung, nắm khái niệm cầu cung cầu hàng hóa a Khái niệm cầu dịch vụ :Cầu khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kì định tương ứng với giá thu nhập xác định b Khái niệm cung:Cung khối lượng hàng hóa , dịch vụ có thị trường chuẩn bị đưa thị trường thời kì định, tương ứng với mức giá cả, khả sản xuất chi phí sản xuất xác định 3.2: Tìm hiểu nội dung Mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Hoạt động giáo viên Hoạt động Nội dung cần học sinh đạt * Mục tiêu: Học sinh hiểu nội -HS nhận nhiệm vụ dung Mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa * Phương pháp: Sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề, thảo luận * Kĩ thuật dạy học: thảo luận… - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức hoạt động thảo luận nhóm Chia lớp thành nhóm, - Hs nhận giấy A0 phân cơng vị trí thời gian thảo bút luận phút Hs nhận nhiệm vụ: + Nhóm : Cung - cầu tác động lẫn + Nhóm : Cung - cầu ảnh hưởng đến giá thị trường +Nhóm : giá thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu - GV quan sát học sinh thảo luận HS tiến hành thảo luận - Chú ý nhóm hs yếu nhóm cử đại diện + HS: Trình bày ý kiến cá nhân vào phát biểu ý kiến giấy A0 + HS: Nhận xét bổ sung Giáo viên nhận xét kết thảo -Các nhóm cử đại diện luận định hướng học sinh: trình bày * Cung - cầu tác động lẫn : -Nhận xét, phản biện - Khi cầu tăng -> sản xuất, kinh doanh mở rộng -> cung tăng - Khi cầu giảm -> sản xuất, kinh doanh thu hẹp -> cung giảm nhóm khác muốn -HS lắng nghe, đặt câu hỏi chưa rõ * Cung - cầu ảnh hưởng đến giá thị trường : -Ghi chép ý vào - Cung > cầu -> giá giảm - Cầu < cung -> giá tăng Cung = cầu -> giá = giá trị ( giá không thay đổi ) *Giá ảnh hưởng tới cung - cầu : - Phía cung : Giá tăng -> mở rộng kinh doanh, sản xuất -> cung tăng ngược lại - Phía cầu : Giá giảm -> cầu tăng ngược lại -HS nắm nội dung Hiểu Mối quan hệ cung mối quan hệ cung cầu nội dung sau: - cầu sản xuất lưu thông hàng * Nội dung hóa quan hệ cung cầu * Biểu a Nội dung quan hệ cung cầu quan hệ cung - cầu sx lưu thơng hàng Quan hệ cung - cầu hóa mối quan hệ tác động lẫn người bán với người mua hay người sản xuất với người tiêu dùng diễn thị trường để xác định giá số lượng hàng hóa, dịch vụ Trên thị trường, quan hệ cung - cầu tác động phức tạp theo chiều hướng mức độ khác : - cung - cầu tác động lẫn - cung - cầu ảnh hưởng đến giá thị trường - giá thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu 3.3 Vận dụng quan hệ cung – cầu Hoạt động giáo viên * Mục tiêu: Học sinh hiểu nội dung Vận dụng quan hệ Cung – Cầu * Phương pháp: Sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề, thảo luận * Kĩ thuật dạy học: vấn đáp… * Cách tiến hành - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức hoạt động thảo luận nhóm Chia lớp thành nhóm, phân cơng vị trí thời gian thảo luận phút Nhóm 1: Quan hệ cung cầu Nhà nước vận dụng nào? ví dụ? Nhóm 2: Quan hệ cung cầu người sản xuất kinh doanh vận dụng nào? ví dụ? Hoạt động học sinh đạt HS nhận nhiệm vụ nhóm Nghe kĩ hướng dẫn giáo viên - Nhận phiếu câu hỏi, giấy A0 bút Nội dung cần Nhóm 3: Quan hệ cung cầu người tiêu dùng vận dụng nào? Ví dụ? - Thực nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận - Báo cáo kết + HS: Đại diện trình bày ý kiến + HS: Nhận xét bổ sung HS đọc sgk - Trao đổi thống cách hiểu -Trả lời câu hỏi -Tìm ví dụ minh họa - Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét kết thảo luận định hướng học sinh nêu: - Điều tiết cung cầu thị trường - Thu hẹp sản xuất cung > cầu, giá < giá trị - Giảm nhu cầu mua hàng cung < cầu -Đại diện nhóm thuyết trình - Sản phẩm làm việc nhóm hs HS hiểu được: -HS lại nhóm bổ sung -HS nhóm khác nhận xét, bổ sung đặt câu hỏi chưa rõ -Các ví dụ tương đối xác mà Vận dụng quan hệ hs tìm Cung – Cầu * Đối với nhà nước * Đối với người sản xuất kinh doanh * Đối với người tiêu dùng Vận dụng quan hệ cung - cầu - Đối với Nhà nước : Vận dụng thông qua việc điều tiết cung - cầu thị trường - Đối với người sản xuất, kinh doanh : Vận dụng quan hệ cung - cầu cách thu hẹp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thị trường cung lớn cầu, giá bán thấp giá trị, bị thua lỗ Để có lãi, họ phải chuyển sang sản xuất, kinh doanh mặt hàng thị trường cung nhỏ cầu, giá hàng hóa bán cao giá trị hàng hóa - Đối với người tiêu dùng: Vận dụng quan hệ cung - cầu cách giảm nhu cầu mua mặt hàng cung nhỏ cầu giá cao để chuyển sang mua mặt hàng cung lớn cầu có giá thấp tương ứng 4.Sản phẩm mong đợi từ hoạt động hình thành kiến thức:Thông qua chuỗi hoạt động, GV giúp hs tự khám phá kiến thức Đó hiểu biết xung quanh vấn đề cung cầu, mối quan hệ cung cầu sống Đồng thời góp phần giúp hs rèn luyện số kĩ như; tự học, làm việc hợp tác, thuyết trình, trải nghiệm Hoạt động 3: luyện tập 1.Mục đích: HS vận dụng kiến thức vừa học để trả lời số câu hỏi, tập GV kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức học sinh.Cụ thể, HS củng cố, hoàn thiện thêm kiến thức khái niệm cung, khái niệm cầu nội dung mối quan hệ cung cầu Đồng thời rèn luyện khả ghi nhớ, vận dụng, tư logic Nội dung : Làm tập 3.Kỹ thuật tổ chức hoạt động: HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm, với câu hỏi hs giơ tay nhanh trả lời, hs thuộc nhóm nào, nhóm ghi thêm điểm * Chuyển giao nhiệm vụ : Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập Câu 1: Cung khối lượng hàng hóa, dịch vụ A Đang lưu thơng thị trường B Hiện có thị trường chuẩn bị đưa thị trường C Đã có mặt thị trường D Do doanh nghiệp sản xuất đưa thị trường Câu 2: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kì định, tương ứng với giá thu nhập gọi A Cung B Cầu C Nhu cầu D Thị trường Câu 3: Biểu cung? A Công ty sơn H hàng tháng sản xuất triệu thùng sơn để đưa thị trường B Quần áo bày bán cửa hàng thời trang C Đồng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 lúa để xuất D Rau hộ gia đình trồng để ăn, khơng bán Câu 4: Khi nhu cầu người tiêu dùng mặt hàng tăng cao người sản xuất làm theo phương án đây? A Thu hẹp sản xuất B Mở rộng sản xuất C Giữ nguyên quy mô sản xuất D Tái cấu sản xuất Câu 5: Giả sử cung ô tô trường 30.000 chiếc, cầu mặt hàng 20.000 chiếc, giả mặt hàng thị trường A Giảm B Tăng C Tăng mạnh D ổn định Câu 6: Vận dụng quan hệ cung – cầu để lí giải có tình trạng “cháy vé” buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ tiếng biểu diễn? A Do cung = cầu B Do cung > cầu C Do cung < cầu D Do cung, cầu rối loạn Câu 7: Nhu cầu mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nguồn cung khơng đáp ứng đủ xảy tình trạng đây? A Giá vật liệu xây dựng tăng B Giá vật liệu xây dựng giảm C Giá ổn định D Thị trường bão hòa Câu 8: Ở trường hợp cung – cầu người tiêu dùng có lợi mua hàng hóa ? A Cung = cầu B Cung > cầu C Cung < cầu D Cung ≤ cầu Câu 9: Khi giá hàng hóa tăng lên cung, cầu diễn biến theo chiều hướng đây? A Cung tăng, cầu giảm B Cung giảm, cầu tăng C Cung tăng, cầu tăng D Cung giảm, cầu giảm Câu 10: Khi giá giảm cung, cầu diễn biến theo chiều hướng đây? A Cung tăng, cầu giảm B Cung giảm, cầu tăng C Cung tăng, cầu tăng D Cung giảm, cầu giảm *Thực nhiệm vụ - Làm việc cá nhân * Báo cáo kết thực nhiệm vụ Học sinh lắng nghe đáp án, nhận xét, phản biện bổ sung ý kiến *Sản phẩm mong đợi Ghi chép kết làm tập, có bổ sung, chỉnh sửa sau làm việc lớp Hoạt động 4:vận dụng, mở rộng 1.Mục đích: HS vận dụng kiến thức học để lí giải số quan điểm đời sống, biết áp dụng học vào việc làm hàng ngày Nội dung: tìm hiểu cung- cầu mặt hàng đỗ tương TT Thổ Tang- Vĩnh Tường Kỹ thuật tổ chức: Phân nhóm hs tìm hiểu tình hình cung-cầu mặt hàng đỗ tương TT Thổ Tang, giải thích lí Ghi chép lại báo cáo vào tiết ngoại khóa gần Sản phẩm mong đợi: Các sản phẩm học sinh theo yêu cầu *Kết thúc hoạt động 4,5 Gv tổng kết điểm tích lũy nhóm, có phần thưởng cho nhóm đạt nhiều điểm nhất, động viên, khích lệ nhóm lại Tạo khơng khí thi đua học ... đích cạnh tranh, loại cạnh tranh, tính hai mặt cạnh tranh - Nêu khái niệm cung cầu - Hiểu mối quan hệ cung – cầu, vai trò quan hệ cung – cầu sản xuất, lưu thơng hàng hóa - Nêu vận dụng quan hệ cung. .. thực gia sản xuất, lưu thơng hàng hóa cạnh theo hướng cạnh tranh tranh cao Khái niệm cung, cầu Mối quan hệ cung – cầu, vận dụng quan hệ cungcầu Nêu khái niệm cung, cầu Mối quan hệ cung cầu, vận... hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa? Hoạt động Hình thành kiến thức 1.Mục đích: Học sinh biết cung – cầu ? Nội dung mối quan hệ cung cầu, vận dụng mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề: CẠNH TRANH, CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA., chuyên đề: CẠNH TRANH, CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn