Tham khảo Kinh tế học keynes

3 64 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:06

Kinh tế học Keynes • Cái quy định lãi suất, ngắn hạn, cung cầu tiền Kinh tế học Keynes hệ thống lý luận kinh tế vĩ mô lấy tác phẩm Lý thuyết tổng quát việc làm, lãi suất tiền tệ (thường gọi tắt Lý thuyết tổng quát) John Maynard Keynes (1883-1948) làm trung tâm lấy nguyên lý cầu hữu hiệu làm tảng Nguyên lý cầu hữu hiệu khẳng định rằng, lượng cung hàng hóa lượng cầu định Do đó, vào thời kỳ suy thoái kinh tế, tăng lượng cầu đầu tư hàng hóa cơng cộng (tăng chi tiêu cơng cộng), sản xuất việc làm tăng theo, nhờ giúp cho kinh tế khỏi thời kỳ suy thối • Lãi suất khơng nên xuống thấp mức • Có thể đạt mức cân có thất nghiệp • ắt chặt chi tiêu thời kỳ khủng hoảng làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng Mơ hình hóa lý luận Keynes Bối cảnh hình thành Cuộc Đại Khủng hoảng (1929-1933) ảnh hưởng sâu sắc tới suy nghĩ Keynes kinh tế học Trước đó, nhà kinh tế cho rằng, có khủng hoảng kinh tế, giá tiền công giảm đi; nhà sản xuất có động lực đẩy mạnh thuê mướn lao động mở rộng sản xuất, nhờ kinh tế phục hồi Nhưng Keynes lại quan sát Đại Khủng hoảng thấy: tiền công không giảm, việc làm không tăng, sản xuất khơng hồi phục Từ đó, Keynes cho thị trường khơng hồn hảo nhà kinh tế học cổ điển nghĩ Những suy nghĩ mẻ ông ghi chép lại Chuyên luận Tiền tệ công bố năm 1931 Lý thuyết tổng quát Lý thuyết tổng quát Lý thuyết tổng quát Keynes giới thiệu loạt lý luận mẻ giới học thuật kinh tế thời ấy, Tổng cầu (Chương 3), Nguyên lý Cầu Hữu hiệu (Chương 3), Kỳ vọng (Chương 5), Số nhân (Chương 10), Bẫy khoản Chính thế, Lý thuyết Chung giới học thuật kinh tế đánh cách mạng Một số luận điểm mà Keynes trình bày Lý thuyết tổng quát gồm: Bìa Lý thuyết tổng qt phát hành năm 1936 • Tiền cơng có tính cứng nhắc • Năm 1937, nghĩa năm sau Lý thuyết Chung Keynes công bố, John Richard Hick (1904-1989) phát triển mô hình, gọi Phân tích IS-LM dùng để khám phá giả thiết • Kỳ vọng giảm tiền cơng giá tạo vòng xốy xuống kinh tế hình thành • Lãi suất giảm khơng thiết dẫn tới đầu tư tăng XEM THÊM liên quan đến đầu tư tiết kiệm, cung cầu tiền Với mơ hình này, cơng việc xác định điểm cân mà Keynes lý luận trở nên dễ dàng ^ John R Hicks (1937), “Mr Keynes and the Classics: A Suggested Simplification,” Econometrica, 5, pp 147–159 • Năm 1939, Hicks mơ hình hóa ý tưởng bẫy khoản mà Keynes đưa ^ John R Hicks (1939) 1946, Value and Capital, Second Edition, Oxford: Clarendon Press • Trong năm 1939-1948, Roy Forbes Harrod (1900-1978), đồng nghiệp thân thiết Keynes, phát triển mơ hình diễn giải tăng trưởng kinh tế dựa lý luận Keynes qui định thu nhập Cùng thời gian đó, Evsey David Domar (1914-1997) độc lập phát triển mơ hình tương tự Vì thế, mơ hình sau gọi mơ hình Harrod-Domar Mơ hình cho phép người ta hiểu dễ luận điểm Keynes khó đạt mức cân toàn dụng nhân lực phát triển luận điểm cân cầu định Keynes vào lý luận tăng trưởng dài hạn dao động chu kỳ nội sinh ^ Xem Roy F Harrod (1939), “An Essay in Dynamic eory,” Economic Journal, 49 (March), pp 14–33 xem Roy F Harrod (1948), Towards a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic eory and eir Application to Policy, London: Macmillan Trường phái Keynes sau Keynes Sau Keynes năm 1948, lý luận Keynes tiếp tục số nhà kinh tế Anh từ trường Cambridge nhóm Câu lạc Keynes gồm Joan Robinson, Richard Kahn, Piero Sraffa, Austin Robinson James Meade bảo vệ Một loạt nhà kinh tế Anh trường Cambridge đóng góp vào phát triển lý luận Keynes gồm Roy F Harrod, Michal Kalecki, Nicholas Kaldor, Abba P Lerner, John R Hicks, Maurice H Dobb, Lorie Tarshis, Richard Stone, George L.S Shackle Lý luận Keynes phát triển Mỹ, song bị cải biên nhiều tổng hợp với lý luận tân cổ điển (Xem trường phái kinh tế học vĩ mô tổng hợp) ^ Xem Evsey D Domar (1946), “Capital Expansion, Rate of Growth and Employment,” Econometrica Liên kết ngồi • Masudul Alam Choudhury, e Second Revolution in Economic ought: e Keynesian School • John Maynard Keynes • e Cambridge Keynesians Xem thêm • Kinh tế học vĩ mơ • Kinh tế học tân cổ điển • Trường phái kinh tế học vĩ mô tổng hợp • Chủ nghĩa tiền tệ • Kinh tế học vĩ mơ cổ điển • Kinh tế học Keynes Chú thích tham khảo ^ John M Keynes (1936), General eory on Employment, Interest and Money ^ uật ngữ kinh tế học cổ điển Keynes đặt để học thuyết kinh tế tồn khoảng trăm năm lúc ông xuất Lý thuyết Chung Sau Keynes, nhà sử học kinh tế có điều chỉnh cách gọi kinh tế học cổ điển thành gồm học thuyết kinh tế từ Adam Smith cho tói trước Walras Còn từ Walras tới trước Keynes kinh tế học tân cổ điển ^ John M Keynes (1931), Treasite on Money ^ Xem Klein R Lawrence (1947), e Keynesian Revolution, New York: Macmillan 3 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 8.1 Văn • Kinh tế học Keynes Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh%20t%E1%BA%BF%20h%E1%BB%8Dc%20Keynes?oldid=17463897 Người đóng góp: DHN, Vương Ngân Hà, Chobot, Apple, DHN-bot, Escarbot, Dinh Dao Anh uy, JAnDbot, ijs!bot, Bình Giang, Sparrow, VolkovBot, SieBot, La communista, Loveless, DragonBot, Nallimbot, Luckas-bot, SilvonenBot, Ptbotgourou, ArthurBot, Xqbot, Ashitagaarusa, TuHan-Bot, EmausBot, TDA, ZéroBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot người vơ danh 8.2 Hình ảnh • Tập_tin:Generaltheory.jpg Nguồn: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/6c/Generaltheory.jpg Giấy phép: ? Người đóng góp: http://www.leeds.ac.uk/library/adopt-a-book/pics/keynes.jpg Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Tomboy_logo.svg Nguồn: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Tomboy_logo.svg Giấy phép: LGPL Người đóng góp: Transferred from en.wikipedia Nghệ sĩ đầu tiên: Original uploader was Rugby471 at en.wikipedia 8.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... e Keynesian School • John Maynard Keynes • e Cambridge Keynesians Xem thêm • Kinh tế học vĩ mơ • Kinh tế học tân cổ điển • Trường phái kinh tế học vĩ mơ tổng hợp • Chủ nghĩa tiền tệ • Kinh tế. .. tế học vĩ mơ cổ điển • Kinh tế học Keynes Chú thích tham khảo ^ John M Keynes (1936), General eory on Employment, Interest and Money ^ uật ngữ kinh tế học cổ điển Keynes đặt để học thuyết kinh. .. để học thuyết kinh tế tồn khoảng trăm năm lúc ông xuất Lý thuyết Chung Sau Keynes, nhà sử học kinh tế có điều chỉnh cách gọi kinh tế học cổ điển thành gồm học thuyết kinh tế từ Adam Smith cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham khảo Kinh tế học keynes, Tham khảo Kinh tế học keynes

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn