Giáo án Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

7 52 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:41

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 Bài 27 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NAM 1919 ĐẾN NĂM 2000 I Mục tiêu học Học xong này, học sinh cần: Kiến thức - Hiểu rõ nét trình phát triển lịch sử Việt Nam từ 1919 đến (2000) trải qua thời kì đặc điểm lớn thời kì: 1919-1930, 1930-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1975-2000 - Hiểu nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam Kĩ - Rèn luyện cho HS kĩ hệ thống hóa, lựa chọn kiến thức lịch sử - Biết phân tích, nhận định, đánh giá đặc điểm lớn, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam thời kì tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000 Tư tưởng, thái độ Trên sở nắm tiến trình lịch sử Việt Nam, giáo dục cho HS niềm tin tưởng vào lãnh đạo Đảng lòng tự hào dân tộc, lên tất thắng cách mạng II Phương tiện dạy học chủ yếu - Máy chiếu, máy tính - Tranh ảnh liên quan đến giai đoạn lịch sử - Giấy khổ A2, III Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ GV sử dụng câu hỏi sau: Vì đến năm 1986 Đảng ta tiến hành đổi mới? Hãy nêu nội dung đường lối đổi kinh tế trị Đảng Tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức Một số gợi ý: - Đây tổng kết với trình phát triển tương đối dài lịch sử dân tộc, GV yêu cầu HS nắm kiến thức giai đoạn lịch sử, không cần sâu, chi tiết - Dạy học này, GV khai thác nhiều hình ảnh liên quan đĩa Encatar, trang Web Vì vậy, có điều kiện GV nên soạn tổ chức cho HS học tập lớp thông qua giảng điện tử Giới thiệu Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến phát triển liên tục với kiện lớn Đó là: đời Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, cách mạng tháng Tám năm 1945 thành cơng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kháng chiến chống Mĩ thắng lợi với Đại thắng mùa xuân 1975 công đổi đất nước từ 1986 đến giành thành tựu to lớn Mỗi kiện mốc đánh dấu thời kì lịch sử dân tộc Hôm nay, ôn lại nội dung lịch sử dân tộc từ 1919 đến Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Các thời kì phát triển lịch Hoạt động sử dân tộc GV chia lớp thành nhóm, giao nhiệm vụ Thời kì 1919-1930 Nhóm 1: Khái quát lịch sử Việt Nam giai - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ đoạn 1919 – 1930 hai thực dân Pháp (1919-1929) Nhóm 2: Khái quát lịch sử Việt Nam giai làm cho kinh tế, trị, xã đoạn 1930 – 1945 hội có nhiều biến đổi, xã hội Việt Nam có sở tiếp thu luồng tư Nhóm 3: Khái quát lịch sử Việt Nam giai tưởng cách mạng vô sản đoạn 1945 -1954 -Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, luận điểm chủ nghĩa Mác-Lênin truyền bá vào Việt Nam làm chuyển biến phong trào yêu nước chống Pháp từ lập trường tư sản sang lập trường vô sản.Nửa cuối 1929, ba tổ chức cộng sản đời Việt Nam 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời Thời kì 1930 -1945 - Do tác động khủng hoảng kinh tế giới 19291933.Thực dân Pháp tăng cường đàn áp bóc lột nhân dân Đông Dương làm bùng nổ phong trào cách mạng quần chúng 1930 -1931 mà đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh Nhóm 4: Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 Nhóm 5: Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1975 – 2000 Thời gian làm nhóm phút, sau nhóm trình bày phần làm giấy khổ A2 Hết thời gian làm bài, GV u cầu nhóm trình bày phần làm Các nhóm lại lắng nghe góp ý GV theo dõi q trình làm tập nhóm góp ý bổ sung Tuy nhiên dạng tổng kết nên có điều kiện thuận lợi sở vật chất máy tính, máy chiếu, giáo viên soạn phần mềm PowerPoint dạng trò chơi Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) - Đầu năm 30, chủ nghĩa phát xít đời giới, nước ta dấy lên phong trào đấu tranh dân chủ công khai 1936-1939 lãnh đạo Đảng Ví dụ 1: Soạn theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm với phương án A, B, C, D chọn đáp án Câu hỏi: Sự kiện diễn vào đầu năm 1930 có bước phát triển nhảy vọt lịch - Năm 1939, Chiến tranh giới sử dân tộc Việt Nam thứ hai bùng nổ, tác động đến toàn A Ba tổ chức cộng sản đời giới Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc nước chủ trì Hội nghị B.Cuộc khởi nghĩa Yên Bái Trung ương Đảng VIII (5-1941) C.Phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công D Đảng cộng sản Việt Nam đời Thời kì 1945 – 1954 Ví dụ 2: Có thể thiết kế theo hình thức điền khuyết Trước tiên GV thiết kế theo dạng - Sau Cách mạng tháng Tám thành cột đề sẵn thời gian yêu cầu học sinh công, nước Việt Nam Dân chủ điền kiện tương ứng ngược lại Cộng hòa đời, nhà nước non trẻ gặp mn vàn khó khăn thử thách, Bảng 1: lãnh đạo Đảng Hồ Chủ tịch giữ vững quyền, chống giặc đói, Thời gian Nội dung kiện giặc dốt, nội phản thực dân Pháp 6/1919 xâm lược (1945-1946) - Từ 1945-1954 nhân dân ta tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ thắng lợi với việc kí Hiệp định Gionevo Thời kì 1954 – 1975 - Sau Hiệp định Giơnevo 7/1920 12/1920 Bảng 2: Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) kí kết, đất nước ta bị chia cắt làm hai miền: miền Bắc lên CNXH, miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nước nhà Cách mạng miền có mối quan hệ khăng khít với nhau, miền Bắc hậu phương lớn, chi viện sức người sức cho miền Nam đánh Mĩ Thời gian Hồ Chí Minh nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 5/1941 Hà Nội giành quyền thắng lợi 2/9/1945 Chiến thắng Điện Biên Phủ + Miền Nam trực tiếp đánh bại chiến lược chiến tranh Mĩ, giải phóng hồn tồn miền nam + Miền Bắc thực nhiệm vụ thời kì độ lên CNXH, kết hợp với chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ Nội dung kiện Hiệp định Giơnevo Đơng Dương thức kí kết 27/1/1973 Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi 12/1986 Thời kì 1975 -2000 - Sau Đại thắng mùa xuân 1975, Lưu ý: Để tạo khơng khí sơi lớp học, cách mạng Việt Nam chuyển sang giáo viên chuẩn bị quà cho điểm thời kì - nước lên CNXH để khuyến khích học sinh tham gia - Trong 10 năm đầu lên CNXH (1976-1986), đạt thành tựu định, gặp khơng khó khăn, yếu kém, sai lầm, khuyết điểm Sau học sinh trình bày thi xong phần giáo viên nên tổng kết phần này: Như vậy, cách mạng Việt Nam từ 19191975 trải qua thời kì, thời kì có kiện quan trọng phản ánh trung - Đường lối đổi Đại thực tiến trình lịch sử dân tộc, thắng lợi hội Đảng VI (12-1986) đề cách mạng Việt Nam giai đoạn đường đổi mới, khắc phục chứng tỏ lãnh đạo đắn, tài tình Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) khó khăn, yếu để lên Đảng ta - Từ 1986-2000 thực thắng lợi kế hoạch năm, thắng lợi khẳng định đường lối đổi Đảng đắn với bước phù hợp II Nguyên nhân thắng lợi, Hoạt động học kinh nghiệm GV hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK Nguyên nhân thắng lợi tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm cách mạng nước ta giai - Nhân dân ta có truyền thống đồn đoạn Giáo viên sử dụng câu hỏi: kết, giàu lòng yêu nước, cần cù lao động sáng tạo, anh dũng kiên - Quần chúng nhân dân có vai trò cường chiến đấu, truyền đấu tranh cách mạng thống phát huy cao độ nước ta? thời kì Đảng lãnh - Nhân dân ta có truyền thống yêu nước - Dưới lãnh đạo sáng suốt, tài lịch sử? tình Đảng Chủ tịch Hồ Chí - Sự lãnh đạo tài tình Đảng, đứng đầu Minh, với đường lối cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh thể đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ nào? Bài học kinh nghiệm - Vai trò cá nhân Hồ Chí Minh - Đảng phải ln giương cao hai thắng lợi cách mạng nước ta, lấy cờ: độc lập dân tộc CNXH kiện cụ thể để chứng minh - Sự nghiệp cách mạng nhân - Những thắng lợi quan trọng cách mạng dân tiến hành  cần tăng cường nước ta giai đoạn để lại khối đoàn kết toàn Đảng, toàn học kinh nghiệm nào? quân, toàn dân, kết hợp sức mạnh HS dựa vào SGK kiến thức học Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) dân tộc, sức mạnh thời trả lời - Sự lãnh đạo đắn Đảng GV nhận xét bổ sung nhân tố hàng đầu bảo đảm HS lắng nghe ghi ý vào thắng lợi cách mạng IV Củng cố, dặn dò Củng cố GV nêu số câu hỏi hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: - Hãy nêu thắng lợi tiêu biểu cách mạng Việt Nam từ 1930 đến năm 2000 - Nêu nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam từ 1930 đến năm 2000 Bài tập nhà - Học theo câu hỏi phần củng cố - Chuẩn bị tốt để kiểm tra học kì ... điện tử Giới thiệu Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến phát triển liên tục với kiện lớn Đó là: đời Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng... Hãy nêu thắng lợi tiêu biểu cách mạng Việt Nam từ 1930 đến năm 2000 - Nêu nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam từ 1930 đến năm 2000 Bài tập nhà - Học theo câu hỏi phần củng... Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 Nhóm 5: Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1975 – 2000 Thời gian làm nhóm phút, sau nhóm trình bày phần làm giấy khổ A2 Hết thời gian làm bài, GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000, Giáo án Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn