Thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi ly hôn

80 70 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUỆ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Mã số : 8380103 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Hường HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Thị Huệ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐXX Hội đồng xét xử HN&GĐ Hôn nhân gia đình TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao UBND Ủy ban nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân THADS Thi hành án dân Nghị định số 70/2001/NĐ-CP Nghị định số 70/2001/NĐ-C ngà 3/10/2001 Ch nh phủ qu định hi tiết thi hành Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-C ngà 12/11/2013 qu định ph t vi ph m hành h nh nh vự an ninh trật tự an toàn hội; ph ng hống o ự gia đình Nghị định số 110/2013/NĐ-CP Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 qu hành định xử ph t vi ph m h nh nh vực bổ trợ tư pháp hành h nh tư pháp nhân gia đình thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mụ đ h nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng ph m vi nghiên cứu 5 Cơ sở phương pháp uận phương pháp nghiên ứu Bố cục luận văn Chương 1: HÁ LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGHĨA VỤ CẤ DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN 1.1 Khái niệm cấp dưỡng ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn 1.1.1 Khái niệm đặ điểm cấp dưỡng 1.1.2 Khái niệm đặ điểm ý ngh a ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn 10 1.2 Nội dung pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn 15 1.2.1 Đối tượng cấp dưỡng 15 1.2.2 Mức cấp dưỡng 18 1.2.3 Phương thức cấp dưỡng 21 1.2.4 Thời hạn cấp dưỡng 25 1.2.5 Bảo đảm thực 27 Kết luận hương 31 Chương 2: TH C TI N Á DỤNG HÁ LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤ DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 32 2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn 32 2.1.1 Đánh giá chung 32 2.1.2 Những vướng mắc 35 2.2 Một số kiến nghị 55 2.2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 55 2.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực 58 Kết uận hương 62 KẾT LUẬN 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cấp dưỡng thuật ngữ pháp lý thể mối quan hệ ràng buộc quyền ngh a vụ người khơng sống chung với ó đ ó quan hệ gia đình việc bảo đảm sống cho người hưa thành niên người đ thành niên khơng ó khả ao động khơng có tài sản ó khơng đủ để bảo đảm sống Cấp dưỡng biện pháp chế tài người có hành vi trốn tránh thực ngh a vụ nuôi dưỡng Dưới gó độ pháp lý, ly sở làm phát sinh quan hệ cấp dưỡng Quan hệ bao gồm: cấp dưỡng vợ chồng cấp dưỡng cho Như mặt pháp luật, ly cha mẹ ó ngh a vụ phải cấp dưỡng cho Tuy nhiên, thực tế việc thực ngh a vụ cấp dưỡng cho nhiều tồn t i hưa thỏa đáng Trong năm gần đâ số vụ án hôn tăng đáng kể kéo theo số vụ việc có yêu cầu giải cấp dưỡng ho on ũng tăng cao Bên c nh vụ việ giải thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho cha mẹ ly hơn, tồn t i nhiều vụ việc cha mẹ không thực ngh a vụ cấp dưỡng cho theo định Tòa án cách tự giác Nhiều người thực phần thực không đầ đủ ngh a vụ này, gây nhiều hệ lụy cho n n nhân xã hội Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trước hết qu định pháp luật hưa rõ ràng hưa hặt chẽ, tiếp ơng tác thự thi hưa đ t hiệu ao Do việc nghiên cứu qu định pháp luật có iên quan đưa kiến nghị nâng cao hiệu giải quan hệ pháp luật yêu cầu thiết thực tiễn Về mặt lý luận, quan hệ cấp dưỡng ho on hôn đ nhà khoa học nghiên cứu từ âu hưa tồn diện thống Hầu hết cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề nà phần hậu pháp lý ly hôn trường hợp quan hệ cấp dưỡng nói chung Mặt khác, có gó độ tiếp cận khác nên nhà khoa học nhiều tranh cãi, quan điểm hưa thống Những vấn đề nà gâ khó khăn khơng hỉ cho nhà nghiên cứu mà làm giảm hiệu công tác giải quan nhà nước Vì việc nghiên cứu làm rõ quan hệ pháp luật góp phần thống nhận thức nhà khoa học cán thực tiễn đ i hỏi cấp thiết mặt lý luận Với lý nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Thực tiễn áp dụng pháp luật nghĩa vụ cấp dưỡng cho ly hôn” làm luận văn Th s ó t nh ấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến vấn đề nà đ ó nhiều cơng trình nghiên cứu góc độ, khía c nh Trong ó thể kể đến là: Các luận văn uận án: Về chế định cấp dưỡng Luật nhân gia đình ó đề tài “Chế định cấp dưỡng luật Hôn nhân gia đình – vấn đề lý luận thực tiễn”, luận án tiến s uật học tác giả Ngô Thị Hường thực t i trường Đ i học Luật Hà Nội năm 2006 Đâ ơng trình khoa họ nghiên cứu cách cơng phu có hệ thống lý luận thực tiễn chế định cấp dưỡng Luật Hôn nhân gia đình Tu nhiên đối tượng mà cơng trình tập trung nghiên cứu chế định cấp dưỡng nói chung Luật Hơn nhân gia đình khơng sâu nghiên cứu riêng ngh a vụ cấp dưỡng cho cha mẹ ly hôn Nghiên cứu đề tài tác giả kế thừa khái niệm cấp dưỡng số luận điểm có liên quan Về hậu pháp lý ó đề tài “Hậu pháp lý ly hôn theo luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000”, luận văn th s uật học tác giả Hoàng Viết Thái thực t i trường Đ i học Luật Hà Nội năm 2013 Đề tài nà đ đưa phân t h hậu pháp ý iên quan đến quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản cha, mẹ ly hôn, số vướng mắc bất cập hướng giải Nghiên cứu đề tài tác giả đ ó thêm sở lý luận cho việc nghiên cứu quan hệ cấp dưỡng cho ly hôn Về vấn đề quyền ngh a vụ cha mẹ on hôn ó đề tài “Một số vấn đề lý luận thực tiễn quyền nghĩa vụ cha mẹ sau ly hôn”, luận văn th s uật học tác giả Nguyễn Thị Thúy An thực t i trường đ i học luật Hà Nội năm 2017 Ở luận văn nà đ àm rõ vấn đề lý luận qu định pháp luật hành quyền ngh a vụ cha mẹ on sau đồng thời phân tích thực tr ng thực quyền ngh a vụ cha mẹ sau ly Có thể thấy cơng trình nghiên cứu đâ đề cập tới ngh a vụ cấp dưỡng cho hệ thống ngh a vụ cha mẹ hệ thống quan hệ cấp dưỡng cá thành viên gia đình Chưa ó ơng trình tập trung nghiên cứu chuyên sâu nội dung ngh a vụ cấp dưỡng cho ly Các giáo trình, sách bình luận chun sâu: Nguyễn Ngọ Điện, Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, tập I, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002; Tưởng Du Lượng, Bình luận số án dân Hôn nhân gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001; Đinh Thị Mai hương Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Ngồi số giáo trình bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình (HN&GĐ) Hầu hết cơng trình dừng l i việc phân tích, bình luận qu định pháp uật vấn đề ảo vệ qu ền ợi mẹ hôn hưa đề cập hoặ h hợp pháp on t đề cập đến thực tiễn thi hành qu định pháp luật vấn đề Các báo, t p chí chun ngành Luật: Các nghiên cứu thuộc nhóm chủ yếu đề cập t p h T p chí TAND, t p chí Kiểm sát, t p chí Dân chủ Pháp luật, t p chí Luật họ Trong phải kể đến: Bài viết tác giả Nguyễn hương Lan “Vấn đề cấp dưỡng Luật Hơn nhân gia đình 2000” đăng t p chí Luật học, Trường đ i học Luật Hà Nội, số 01 năm 2001; viết “Nghĩa vụ cấp dưỡng hệ thống pháp luật Việt Nam trước cách mạng tháng Tám” tác giả Ngô Thị Hường đăng T p chí Luật họ trường Đ i học Luật Hà Nội, số 3, 2004; viết tác giả Hồng H nh “Về mức cấp dưỡng ly hơn” đăng t p chí Dân chủ pháp luật, số 11, 2001; viết “Bàn nghĩa vụ cấp dưỡng cha, mẹ theo Luật Hơn nhân gia đình 2000” tác giả Ph m Xuân Linh đăng t p chí Dân chủ pháp luật số năm 2006; viết“Quan hệ cha, mẹ con, ông bà nội, ông bà ngoại cháu, anh chị em thành viên gia đình, vấn đề cấp dưỡng kiến nghị” Tiến Long đăng t p chí Tòa án nhân dân số 7/2013; ài viết Th Lê Thị Mận T p h T a án nhân dân số 16 (k II tháng 8/2017); “ iải quyền nuôi mức cấp dưỡng nuôi cha mẹ ly hôn cho ”; ài viết Th Ngu ễn Chế Linh T p h Luật sư Việt Nam ố (tháng 1/2018); “Một số vấn đề thời m đ u cấp dưỡng nuôi sau ly hôn”; ài viết tá giả Lê Thanh Lâm T p h Viện Nhà nướ háp uật số 10/2016… hần lớn viết nghiên cứu chế định cấp dưỡng nói chung, hưa sâu phân t h nội dung cấp dưỡng cho ly hôn Một số viết khác ũng hỉ đề cập đượ đến hoặ số kh a nh ngh a vụ cấp dưỡng ho on hôn như: mức cấp dưỡng, thời điểm cấp dưỡng … Như vậ ho đến dù đ có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề cấp dưỡng ho on cơng trình nghiên cứu số khía c nh khác vấn đề hưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện chun sâu ngh a vụ cấp dưỡng cho cha mẹ ly Trong vấn đề cấp dưỡng cho ly hôn vấn đề quan trọng, có tính thực tế ao ần có nghiên cứu sâu sắc, tồn diện Vì việc nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học, khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu trướ đâ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mụ đ h nghiên ứu luận văn àm sáng tỏ thực tr ng qu định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho ly Trên sở uận văn đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện qu định pháp luật đảm bảo áp dụng thống công tác thực thi nội dung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đ t mụ đ h trên, luận văn ó nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Làm rõ số nội dung ngh a vụ cấp dưỡng cho cha mẹ ly hôn giới h n ph m vi nghiên cứu đề tài - Chỉ ưu điểm, h n chế qu định pháp luật hành ngh a vụ cấp dưỡng - Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho cha mẹ hôn đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng thực tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên ứu đánh giá qu định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật cấp dưỡng cho ly hôn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận văn hỉ tập trung nghiên cứu đánh giá qu định Luật HN&GĐ năm 2014 ngh a vụ cấp dưỡng cho cha mẹ ly hôn thực tiễn áp dụng cơng tác giải Tòa án Về không gian: Luận văn khảo sát nghiên cứu ph m vi nước Về thời gian: Luận văn nghiên ứu, khảo sát từ năm 2014 đến năm 2018 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu phư ng pháp luận Luận văn đượ nghiên ứu sở ý uận hủ ngh a Má – Lênin tư tưởng Hồ Ch Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nướ pháp uật 5.2 c phư ng ph p nghiên Thự đề tài thông qua việ sử dụng phương pháp uận du vật iện hứng du vật ị h sử hủ ngh a Má – Lê nin pháp uật quan điểm điều hỉnh quan hệ nhân gia đình Đề tài n đượ thự ằng phương pháp nghiên ứu ụ thể như: Phương pháp tổng hợp phân t h để nghiên ứu qu định pháp uật hành ngh a vụ cấp dưỡng ho on hôn Cá phương pháp so sánh thống kê khảo sát điều tra để vừa đối hiếu qu định pháp uật quan điểm nhằm àm sáng tỏ vấn đề ần nghiên ứu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết uận danh mụ tài iệu tham khảo nội dung uận văn gồm hương: Chương Pháp luật hành ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn số kiến nghị Chương PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN 1.1 Khái niệm cấp dưỡng nghĩa vụ cấp dưỡng cho ly hôn 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cấp dưỡng 1.1.1.1 Khái niệm cấp dưỡng Trong ơng trình khoa họ giả quan tâm uận giải uật khái niệm ấp dưỡng đ đượ nhiều tá Theo tiến sỹ Ngu ễn Ngọ Điện: “Cấp dưỡng có th hi u việc người chuy n giao khơng có đền ù số tài sản cho người khác sống cảnh thiếu thốn, đ người sau có th sử dụng, định đoạt tài sản nhằm đáp ứng nhu c u thiết yếu cho sống mình”1 Với h ý giải nà đ phản ánh t nh hất ấp dưỡng ó hu ển giao tài sản từ người nà sang người nhằm đáp ứng nhu ầu thiết ếu người nhận người nhận tài sản khơng ó ngh a vụ hoàn i Tu nhiên h giải th h nà i hưa nêu đượ t nh hất mối quan hệ người hu ển tài sản với người nhận tài sản ũng hưa định đượ ph m vi hủ thể tham gia quan hệ ấp dưỡng đượ ràng uộ pháp ý quan hệ nà Theo ngh a ấp dưỡng đ mở rộng đến ả ho t động mang t nh hội á nhân tổ người ần đượ hỗ trợ ự mở rộng vậ ó ẽ khơng phù hợp với ph m vi điều hỉnh Luật HN&GĐ Cũng vấn đề ấp dưỡng tiến sỹ Ngô Thị Hường đưa khái niệm ấp dưỡng sau: “Cấp dưỡng thuật ngữ pháp lý th mối quan hệ ràng buộc quyền nghĩa vụ người khơng sống chung với có có quan hệ gia đình việc bảo đảm sống cho người chưa thành niên, người thành niên khơng có khả lao động khơng có tài sản có khơng đủ đ bảo đảm sống Cấp dưỡng biện pháp chế tài người có hành vi trốn tránh thực nghĩa Nguyễn Ngọc Điện (2005), Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam tập 1- Gia đình, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.386 62 Kết luận chương Trong thời gian qua hất ượng giải qu ết vụ việ nhân gia đình nói ong ên ấp dưỡng ho on nh ơng tá nói riêng ngà ét t i số T a án àng đượ nâng ao n tồn t i thiếu sót định Để tháo gỡ vướng mắ ông tá giải qu ết vấn đề ấp dưỡng ho on hôn thời gian tới tá giả đ đưa số kiến nghị sửa đổi qu định pháp uật đồng thời trú trọng ông tá đào t o nâng ao ự hu ên môn Th m phán ũng tu ên tru ền phổ iến ý thứ trá h nhiệm ho người àm àm mẹ ngh a vụ on quan hệ hôn nhân đ hấm dứt Thự tốt đồng ộ giải pháp góp phần nâng ao hiệu giải qu ết ũng ông tá thi hành án ấp dưỡng ho ly hôn Bảo đảm qu ền ợi h h nh đáng ho on ù đắp thiếu thốn ả vật hất ẫn tinh thần trở thành người hứng hịu tổn thương từ hôn nhân tan vỡ mẹ 63 KẾT LUẬN Trong năm gần đâ điều tất ếu qu ền ợi việ giải qu ết thự tr ng hôn diễn ngà h on t nhiều ị ảnh hưởng Do ngồi T a án ũng ần đặ iệt quan tâm tới giải qu ết vấn đề ấp dưỡng để đảm ảo phần qu ền ợi ho quan tư pháp đ hợp pháp on mẹ ét ho thấ àng phổ iến ó nhiều nỗ ự việ hôn Bên on Nhận thứ đượ điều ảo vệ qu ền ợi h nh kết đ t đượ thự tiễn ó nhiều trường hợp Th m phán áp dụng không pháp uật âm ph m đến qu ền ợi on như: không ấn định thời điểm đầu dứt thự ngh a vụ ấp dưỡng định mứ hấm ấp dưỡng mà không em ét tới nhu ầu thiết ếu on qu ết định ông nhận ho đương thự ngh a vụ ấp dưỡng ần với mứ ấp dưỡng ao ất thường mà không em ét điều tra phát đương mụ đ h trốn tránh thi hành ngh a vụ khác….Có nhiều ngu ên nhân dẫn đến vướng mắ k thuật ập pháp n h n hế ự trình độ hu ên mơn Th m phán hưa ao… Trên sở đ nghiên ứu qu định pháp uật hương thự tr ng áp dụng hương thự ngh a vụ ấp dưỡng ho on mẹ hôn uận văn đ đưa kiến nghị để hoàn thiện pháp uật nâng ao hiệu giái qu ết án ấp dưỡng Cụ thể để hoàn thiện qu định ngh a vụ ấp dưỡng ho on mẹ tượng đượ ấp dưỡng mẹ hôn ần: sửa đổi qu định đối hôn ăn ứ định mứ ấp dưỡng Ngoài văn ản hướng dẫn Luật HN&GĐ năm 2014 ần ó hướng dẫn ụ thể á định thời điểm đầu thự ngh a vụ ấp dưỡng điều kiện áp dụng phương thứ ấp dưỡng ần điều kiện ấp dưỡng ổ sung hế tài ý hành vi trốn tránh thự ngh a vụ ấp dưỡng… để ảo đảm áp dụng thống pháp uật thự tiễn ét Bên nh ông tá â dựng hoàn thiện hế định ấp dưỡng ũng ần quan tâm tới hất ượng ự hu ên môn đội 64 ngũ Th m phán Cuối ùng ần đ m nh ông tá tu ên tru ền pháp uật Hơn nhân gia đình nhân dân mà trướ hết h nh qu ền ngh a vụ thành viên gia đình với Bởi gia đình tế Gia đình ó tốt hội hội tốt mà muốn gia đình tốt ốt ếu h nh â dựng mối quan hệ tốt đẹp thành viên gia đình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Chính phủ (2001), Nghị định số 70 2001 NĐ-CP ngày 10 2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành uật Hơn nhân gia đình năm 2000, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 167 2013 NĐ-CP ngày 12 11 2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; ph ng, chống ạo lực gia đình, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 110 2013 NĐ-CP ngày 24 2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 126 2014 NĐ-CP ngày 31 12 2014 quy định số chi tiết số điều iện pháp thi thành uật Hôn nhân gia đình, Hà Nội Liên Hợp Quốc (1989), Cơng ước quyền trẻ em Quốc hội (1986), Luật Hôn nhân gia đình, Hà Nội Quốc hội (2000), Luật Hơn nhân gia đình, Hà Nội Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Hơn nhân gia đình, Hà Nội 10 Quốc hội (2014), uật thi hành án dân sự, Hà Nội 11 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 12 Quốc hội (2016), Luật trẻ em, Hà Nội 13 Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị số 02 2000 NQ-HĐTP ngày 23 12 2000 Hội đồng Thẩm phán T a án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định uật Hôn nhân gia đình năm 2000, Hà Nội Các cơng trình khoa học, báo cáo, án Nguyễn Thị Thúy An (2017), Một số vấn đề lý luận thực tiễn quyền nghĩa vụ cha mẹ sau ly hôn năm 2017 Luận văn th s Luật họ trường Đ i học Luật Hà Nội Nguyễn Văn Cừ (2015), “Cơ sở lý luận thực tiễn m luật Hơn nhân gia đình năm 2014” Đề tài khoa học cấp trường, Đ i học Luật Hà Nội Nguyễn Ngọc Điện (2005), Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam tập 1- Gia đình, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Ngơ Thị Hường (2004), Nghĩa vụ cấp dưỡng hệ thống pháp luật Việt Nam trước cách mạng tháng Tám,T p chí Luật học, (03) Ngơ Thị Hường (2006), Chế định cấp dưỡng luật Hơn nhân gia đình – vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến s uật họ trường Đ i học Luật Hà Nội Nguyễn hương Lan (2001) Vấn đề cấp dưỡng Luật Hơn nhân gia đình 2000, T p chí Luật học, (01) Nguyễn Thanh Lành (2000), Buộc bị cáo nộp tiền cấp dưỡng l n hay nhiều l n, T p chí Dân chủ Pháp luật, (10) Nguyễn Lân (2002), T n T Ngữ Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Ph m Xuân Linh (2006), Bàn chế định nghĩa vụ cha mẹ theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2000, T p chí Dân chủ Pháp luật, (09) 10 Tiến Long (2013),Quan hệ cha, mẹ con, ông bà nội, ông bà ngoại cháu, anh chị em thành viên gia đình, vấn đề cấp dưỡng kiến nghị, T p chí Tòa án nhân dân, (07) 11 Lê Thị Mận (2017) “ iải quyền nuôi mức cấp dưỡng nuôi cha mẹ ly hôn cho đúng”, T p h T a án nhân dân số (16); 12 Lê Thanh Tâm (2016) “Một số vấn đề thời m đ u cấp dưỡng nuôi sau ly hôn” T p h Viện Nhà nướ háp uật (10); 13 Lê Thị Thanh Nga (2016), Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp giải hậu pháp lý ly hôn, Khóa luận tốt nghiệp trường Đ i học Luật Hà Nội; 14 Nguyễn Thị Minh hương (2010), Thực tiễn giải tranh chấp cấp dưỡng thành viên gia đình, Khóa luận tốt nghiệp trường Đ i học Luật Hà Nội; 15 Hoàng Viết Thái (2013), Hậu pháp lý ly hôn theo luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000, Luận văn th s uật họ Đ i học Luật Hà Nội; 16 Quyết định số 154/2017/QĐ T-HNGĐ ngà 26/7/2017 “Yêu ầu tăng mức cấp dưỡng ho on” Tòa án nhân dân Thành phố Thanh Hóa; 17 Bản án số 16/2018/HNGĐ-PT ngày 28/5/2018 “ hia tài sản chung sau ly hôn tha đổi cấp dưỡng nuôi on hung” Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương; 18 Quyết định GĐT số 526/2014/DS-GĐT ngà 18/12/2014 “Vụ án hôn” Tòa án nhân dân tối cao; 19 Bản án số 613/2015/HN-PT ngày 27/5/2015 – “Vụ án nhân dân TP Hồ Chính Minh; hơn” Tòa án 20 Quyết định GĐT số 526/2014/DS-GĐT ngày 18/12/2014 - “Vụ án Tòa án nhân dân tối cao; hôn” 21 Trung tâm từ điển học (1997), T n tiếng Việt N Đà Nẵng 22 Trường Đ i học Huế (2003), Giáo trình luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Huế 23 Viện Khoa học Pháp lý (2006), T n Luật học, Nxb Tư pháp Website https://anninhthudo.vn/doi-song/tranh-cai-tro-cap-nuoi-con-khi-ly-hon-noidau-bao-gio-cung-thuoc-ve-nhung-dua-tre/458780.antd, truy cập ngày 16/8/2018; http://baophunuthudo.vn/sites/epaper/PNTD/Detail.aspx?ArtId=20308, truy cập ngày 16/8/2018; https://baomoi.com/bo-me-phai-cap-duong-nuoi-con-den-nam-bao-nhieutuoi/c/1031283.epi, truy cập ngày 6/7/201; https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta9268t1cvn/chi-tiet-ban-an truy cập ngày 6/7/2018; https://caselaw.vn/ban-an/UzmNPuawzr, truy cập ngày 1/7/2018; https://caselaw.vn/ban-an/pAS7W8c0Ht, truy cập ngày 1/7/2018; http://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta119696t1cvn/chi-tiet-ban-an: truy cập ngày 29/6/2018; https://donghoi.quangbinh.gov.vn/3cms/bat-cap-muc-cap-duong-nuoi-consau-khi-ly-hon.htm, truy cập ngày 16/8/2018; https://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/thu-nhap-50-trieu-nhung-ong-bosai-gon-tu-choi-cap-cho-con-2-trieu-3717117.html truy cập ngày 19/8/2018; 10 https://news.zing.vn/kien-chong-cu-vi-tron-cap-duong-nuoi-conpost809360.html, truy cập ngày 29/6/2018; 11 http://plo.vn/phap-luat/cap-duong-nuoi-con-tien-ti-de-ne-no-753495.html, truy cập ngày 29/6/2018; 12 http://plo.vn/phap-luat/chua-ly-hon-co-phai-cap-duong-cho-con667149.html, truy cập ngày 01/7/2018; 13 http://plo.vn/phap-luat/dang-ly-than-doi-cap-duong-nuoi-con-duoc-khong769889.html, truy cập ngày 08/7/2018; 14 https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/08/28/1586/, truy cập ngày 16/8/2018; 15 https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2013/04/20/dnh-gi-thuc-trang-quydinh-cua-luat-hn-nhn-v-gia-dnh-nam-2000-qua-thuc-tien-giai-quyet-cc-vuviec-ve-hn-nhn-v-gia-dn/, truy cập ngày 16/7/2018; 16 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Ngh%C4%A9a_v%E1%BB%A5, truy cập ngày 17/8/2018; 17 https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bat-thuong-trong-vu-cap-duong-nuoicon-10-ty-dong-o-sai-gon-3678781.html truy cập ngày 2/7/2018; 18 http://kiemsat.vn/vi-dau-ly-hon-ngay-cang-tang-49681.html, truy cập ngày 8/5/2018; 19 http://cadn.com.vn/news/78_164122_a-n-ly-hon-tang-cao-thu-c-tra-ng-dang-ba-o-do-ng.aspx, truy cập ngày 8/5/2018; 20 https://baomoi.com/tand-quan-thanh-xuan-ha-noi-no-luc-han-gan-cac-giadinh-ben-bo-cua-su-chia-ly/c/20859060.epi, truy cập ngày 8/5/2018; 21 Biểu đồ số liệu giải th m lo i vụ án ngành Tòa án qua năm nguồn http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/5901712, truy cập ngày 8/5/2018 ... cho ly hôn Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho ly hôn số kiến nghị 6 Chương PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN 1.1 Khái niệm cấp dưỡng nghĩa vụ. .. thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng thực tế 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên ứu đánh giá qu định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật cấp dưỡng cho ly hôn. .. cha mẹ ly hôn giới h n ph m vi nghiên cứu đề tài - Chỉ ưu điểm, h n chế qu định pháp luật hành ngh a vụ cấp dưỡng - Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật ngh a vụ cấp dưỡng cho cha mẹ hôn đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi ly hôn , Thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi ly hôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn