Thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại các tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn

79 67 1
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỒNG VĂN DUY THơ Lý Vụ áN DÂN Sự Và THựC TIễN áP DụNG TạI CáC TòA áN NHÂN DÂN TỉNH LạNG SƠN LUN VN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỒNG VĂN DUY THơ Lý Vơ ¸N DÂN Sự Và THựC TIễN áP DụNG TạI CáC TòA áN NHÂN DÂN TỉNH LạNG SƠN LUN VN THC S LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật dân Tố tụng dân Mã số : 38 01 03 Người hướng dẫn khoa học: TS Lƣu Tiến Dũng HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Văn Duy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thụ lý vụ án dân 1.2 Quy định pháp luật tố tụng dân thụ lý vụ án dân 19 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 2.1 2.2 40 Thực trạng thụ lý vụ án dân Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn 40 Một số đề xuất, kiến nghị 55 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Số vụ án dân thụ lý giải phạm vi nước (2012 - 2017) 2.2 41 Số liệu số vụ án dân thụ lý giải Tòa án nhân dân phạm vi tỉnh Lạng Sơn (2012-2017) 2.3 42 Số liệu số vụ án dân thụ lý giải Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân huyện địa bàn tỉnh Lạng Sơn (2012-2017) 2.4 43 Số liệu loại vụ án dân thụ lý giải Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn (2012-2017) 44 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang biểu đồ 2.1 Tỷ lệ loại vụ việc dân thụ lý Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2.2 45 Tỷ lệ loại vụ việc dân giải Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn 45 MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Thụ lý vụ án dân giai đoạn trình tự, thủ tục giải vụ án dân Tòa án Thụ lý vụ án xác định Tòa án có trách nhiệm, thẩm quyền giải vụ án dân sự, đồng thời, sở pháp lý để Tòa án tiến hành hoạt động tố tụng, giải vụ án Hoạt động thụ lý vụ án dân tiến hành quy định pháp luật tạo tiền đề để giải vụ án dân nhanh chóng, xác hiệu Pháp luật tố tụng dân quy định vụ án dân phải giải thời hạn định để tính thời hạn thời điểm Tòa án thụ lý vụ án Do đó, việc Tòa án thụ lý vụ án để kiểm tra thời hạn giải vụ việc dân Tòa án, vụ án dân bị kéo dài thời hạn đương khiếu nại Nếu Tòa án thực thủ tục thụ lý vụ án, thời hạn giải vụ án bảo đảm, khơng tình trạng vụ án tồn đọng kéo dài Thụ lý vụ án dân có ý nghĩa thiết thực bảo đảm việc bảo vệ kịp thời quyền lợi ích hợp pháp chủ thể lĩnh vực dân sự, nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị số 49-NQ/TW năm 2005 Bộ Chính trị "Hồn thiện thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng bảo vệ quyền người tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý", Bộ luật Tố tụng dân 2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 có nhiều điểm so với nội dung Bộ luật Tố tụng dân 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011), đó, thụ lý vụ án dân vấn đề trọng sửa đổi bổ sung nhiều nội dung, cụ thể: (i) Đã rút ngắn thời gian phải nộp tiền tạm ứng án phí từ 15 ngày xuống ngày kể từ ngày nhận thông báo nộp tiền tạm ứng án phí Tòa án; (ii) Bổ sung thêm nhiệm vụ Thẩm phán phân công giải vụ án trình thụ lý vụ án: Lập hồ sơ vụ án tiến hành xác minh, thu thập chứng theo quy định khoản khoản Điều 97 Bộ luật Tố tụng dân 2015; (iii) Bổ sung quy định trường hợp ngun đơn có đơn u cầu Tòa án hỗ trợ việc gửi tài liệu, chứng kèm theo thơng báo việc thụ lý vụ án, Tòa án gửi cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tài liệu, chứng nguyên đơn cung cấp Việc quy định nhằm bảo đảm cho bên chuẩn bị tốt cho việc tham gia xét xử sau này, đồng thời bảo đảm tính khách quan, minh bạch hoạt động xét xử vụ án dân Tòa án Đối với Tòa án nhân dân cấp địa bàn tỉnh Lạng Sơn, công tác giải vụ án dân nói chung, hoạt động thụ lý vụ án dân nói riêng cấp Tòa án thực tốt, với tỷ lệ giải vụ án dân cao, cao tỷ lệ trung bình nước, cụ thể: Năm 2013, thụ lý: 347 vụ/việc, giải 318 vụ/việc, đạt tỷ lệ 91,6%; Năm 2014, thụ lý: 287 vụ/việc, giải 245 vụ/việc, đạt tỷ lệ 85,3%; Năm 2015, thụ lý: 323 vụ/việc, giải 322 vụ/việc, đạt tỷ lệ 97,7%; Năm 2016, thụ lý: 314 vụ/việc, giải 231 vụ/việc, đạt tỷ lệ 74%; Năm 2017, thụ lý: 317 vụ/việc, giải 297 vụ/việc, đạt tỷ lệ 93,7% Đồng thời, thực tiễn xét xử Lạng Sơn cho thấy, Tòa án nhân dân cấp nào, huyện coi trọng việc thụ lý vụ án dân kết án ban hành khách quan, công pháp luật ngược lại, giảm rõ rệt tình trạng tồn đọng án Tuy vậy, qua thực tiễn xét xử vụ án dân nói chung, hoạt động thụ lý vụ án dân nói Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy số quy định thụ lý vụ án dân Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 tiếp tục phải nghiên cứu hồn thiện, bên cạnh đó, thực trạng hoạt động thụ lý vụ án dân giống thực trạng thụ lý vụ án phạm vi nước tồn bất cập, khó khăn, vướng mắc định, cần phải tháo gỡ, khắc phục, nâng cao chất lượng hiệu thời gian tới Điều đặt yêu cầu tiếp tục nghiên cứu quy định thụ lý vụ án dân nhằm phát bất cập, vướng mắc kiến nghị hoàn thiện pháp luật, đồng thời cần có đánh giá thực tiễn thụ lý vụ án dân từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác Do đó, tác giả chọn đề tài: "Thụ lý vụ án dân thực tiễn áp dụng Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn" làm luận văn thạc sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận thụ lý vụ án dân thực tiễn thụ lý vụ án công tác giải vụ án dân Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn Từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thụ lý vụ án dân góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch hoạt động xét xử vụ án dân Tòa án, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho đương 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu (i) Làm rõ số vấn đề lý luận thụ lý vụ án dân (khái niệm, đặc điểm, vai trò thụ lý vụ án dân sự, số tác động đến hoạt động thụ lý vụ án dân quy định pháp luật tố tụng dân thụ lý vụ án dân sự); (ii) Thực trạng thụ lý vụ án dân Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn (kết quả, vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc); (iii) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thụ lý vụ án dân nói chung Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng (về tiếp tục hồn thiện pháp luật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực cán bộ, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật…) Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thụ lý vụ án dân sự, quy định pháp luật Việt Nam hành thụ lý vụ án dân thực trạng thụ lý vụ án dân Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ quy định pháp luật tố tụng dân hành thụ lý vụ án dân sự; + Phạm vi thời gian: Luận văn đánh giá thực trạng thụ lý vụ án dân khoảng thời gian 06 năm (04 năm trước có Bộ luật tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực pháp luật (2012, 2013, 2014, 2015), 02 năm sau Bộ luật tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực pháp luật (2016, 2017); + Phạm vi không gian: Luận văn đánh giá thực trạng thụ lý vụ án dân Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn hoàn thành sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm vật biện chứng vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Luận văn sử dụng tổng hợp, kết hợp nhiều phương pháp phổ biến nghiên cứu khoa học nay: Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh v.v… để thực luận văn Những điểm khoa học (i) Góp phần nhận thức thống số vấn đề lý luận thụ lý vụ án dân (khái niệm, đặc điểm, vai trò, số yếu tố tác động); (ii) Phân tích làm rõ nội dung quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2015 thụ lý vụ án dân (iii) Đánh giá đúng, đủ thực trạng thực thụ lý vụ án dân từ góc độ giải vụ án dân nói chung thụ lý vụ án dân nói riêng Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; (iv) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thụ lý vụ án nói chung Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận thụ lý vụ án dân Chương 2: Thực trạng thụ lý vụ án dân Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn đề xuất, kiến nghị 60 Kết luận Chƣơng Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận thụ lý vụ án Chương 1, Chương 2, luận văn thực tiễn giải vụ án dân nói chung, cơng tác thụ lý vụ án Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn với kết tích cực như: (i) số lượng vụ án dân thụ lý giải có xu hướng tăng qua năm, chất lượng thụ lý khơng ngừng nâng cao; (ii) Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn tuân thủ triệt để Hiến pháp năm 2013 hoạt động thụ lý vụ án dân nói riêng ln thực kiện cách minh bạch, khách quan, vô tư (iii) Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn khơng ngừng nâng cao trình độ cán Tòa án nhằm nâng cao chất lượng giải vụ án dân nói chung, cơng tác thụ lý vụ án dân nói riêng, đầu tư sở vật chất phục vụ cho hoạt động giải vụ án dân Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động thụ lý vụ án địa bàn tỉnh Lạng Sơn tồn số hạn chế, bất cập định, cần khắc phục thời gian tới Trên sở phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế, luận văn đưa số đề xuất hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức Tòa án, bảo đảm sở vật chất, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thụ lý vụ án dân sự, qua góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức cá nhân thực quyền khởi kiện nói chung, địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng 61 KẾT LUẬN Thụ lý vụ án hoạt động tố tụng quan trọng, mở đầu cho q trình tố tụng để Tòa án áp dụng quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho quan, tổ chức cá nhân Nếu khơng có hoạt động thụ lý vụ án khơng thể có hoạt động tiếp theo; thực hoạt động thụ lý khơng xác dẫn đến hậu sai lầm giai đoạn tố tụng sau Các quy định thụ lý vụ án dân có lịch sử hình thành sớm lịch sử lập pháp tố tụng dân Việt Nam dần hoàn thiện Hiện nay, Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 có quy định chi tiết điều kiện thụ lý vụ án dân sự, trình tự, thủ tục, thụ lý dân nhằm nâng cao trách nhiệm người khởi kiện, nâng cao trách nhiệm giải vụ án dân Tòa án Điều tạo sở pháp lý quan trọng cho cấp Tòa án nhân dân phạm vi nước nói chung, cấp Tòa án nhân dân phạm vi tỉnh Lạng Sơn nói riêng áp dụng thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho quan, tổ chức cá nhân thực quyền khởi kiện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tuy nhiên qua nhiều nghiên cứu quy định vấn đề pháp luật tố tụng dân Việt Nam, nhận thấy nhiều điểm vướng mắc, dẫn tới áp dụng gây khó khăn, bất cập định cho quan có thẩm quyền thụ lý vụ Tòa án người khởi kiện Bên cạnh đó, thực tiễn giải vụ án dân nói chung, thụ lý vụ án dân nói riêng tình trạng thiếu trách nhiệm hạn chế mặt nghiệp vụ số cán Tòa án, hiểu biết pháp luật thấp người dân dẫn đến khiếu kiện dài lòng tin dân… điều đặt yêu cầu phải nhanh chóng có sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật tố tụng dân nói chung thụ lý vụ án dân nói riêng để đáp ứng nhu cầu giải vụ án dân ngày có xu hướng tăng lên với đa dạng, phức tạp quan hệ pháp luật có tranh chấp, nhằm bảo vệ kịp thời lợi ích cá nhân, lợi ích cơng cộng, lợi ích nước nhà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Công Bảy (2005), "Áp dụng số quy định Bộ luật Tố tụng dân giải vụ án lao động", Tòa án nhân dân, (14) Hồng Thị Hồng Dỗn (1999), "Một số vấn đề tố tụng dân sự", Kiểm sát, (10) Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp từ năm 2020, Hà Nội Lê Thu Hà (2006), Bình luận khoa học số vấn đề pháp luật tố tụng dân thực tiễn áp dụng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thu Hiền (2012), Hoàn thiện chế định khởi kiện thụ lý vụ án dân tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Tưởng Duy Lượng (2001), Bình luận số án dân nhân gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Tưởng Duy Lượng (2017), Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại thực tiễn xét xử, Nxb Tư pháp, Hà Nội 10 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 11 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 12 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 13 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 14 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 15 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2012), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành năm 2012, Lạng Sơn 16 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành năm 2013, Lạng Sơn 17 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2014), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành năm 2014, Lạng Sơn 18 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành năm 2015, Lạng Sơn 19 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành năm 2016, Lạng Sơn 20 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2017), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành năm 2017, Lạng Sơn 21 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 01/2005/NQ-HDDTP ngày 31/3/2005 hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ "Những quy định chung Bộ luật Tố tụng dân sự", Hà Nội 22 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 02/2006/NQ-HDDTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai "Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm", Hà Nội 23 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2012, Hà Nội 24 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2013, Hà Nội 25 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành Tòa án năm 2014, Hà Nội 26 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành Tòa án năm 2015, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành Tòa án năm 2016, Hà Nội 28 Tòa án nhân dân tối cao (2017), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành Tòa án năm 2017, Hà Nội 29 Trần Anh Tuấn (2017), Bình luận Khoa học Bộ luật Tố tụng dân năm 2011, Nxb Tư pháp, Hà Nội 30 Đặng Tất Tùng (2015), Thụ lý vụ án dân pháp luật tố tụng dân Việt Nam qua thực tiễn áp dụng địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 31 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 32 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thụ lý vụ án dân 1.2 Quy định pháp luật tố tụng dân thụ lý vụ án dân 19 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI CÁC TÒA ÁN. .. liệu số vụ án dân thụ lý giải Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân huyện địa bàn tỉnh Lạng Sơn (2012-2017) 2.4 43 Số liệu loại vụ án dân thụ lý giải Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn (2012-2017)... đến hoạt động thụ lý vụ án dân quy định pháp luật tố tụng dân thụ lý vụ án dân sự) ; (ii) Thực trạng thụ lý vụ án dân Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn (kết quả, vấn đề tồn tại, khó khăn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại các tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn , Thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại các tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn