Quy định về giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân thành phố thái bình

77 117 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGÔ THỊ HẠNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT U CẦU CƠNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HƠN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Chuyên ngành : Luật Dân Tố tụng dân Mã số : 8380103 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: Bùi Minh Hồng HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Ngô Thị Hạnh DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Nội dung Số vụ việc ly Tòa án thụ lý, giải sơ Bảng 2.1 thẩm Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2015, 2016, 2017 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Phân tích số vụ việc ly Tòa án giải Số liệu vụ việc ly Tòa án thụ lý năm 2015, 2016, 2017 06 tháng đầu năm 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT U CẦU CƠNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HƠN 1 Khái niệm, đặc điểm giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 1.1.1 Khái niệm giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hôn 1.1.2 Đặc điểm, sở ý nghĩa thủ tục giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 1.2 Nội dung quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 11 1.2.1 Thẩm quyền giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 11 1.2.2 u cầu cơng nhận thuận tình ly 13 1.2.3 Thụ lý đơn yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 15 1.2.4 Hòa giải việc u cầu cơng nhận thuận tình ly 19 1.2.5 Căn ly hôn 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 27 Chƣơng 29 THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CƠNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HƠN TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN 29 2.1 Khái quát tình trạng giải ly địa bàn thành phố Thái Bình 29 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Thái Bình tình trạng ly địa bàn thành phố Thái Bình 29 2.1.2 Tình hình giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình 30 2.2 Những vƣớng mắc bất cập việc giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình 34 2.2.1 Nộp đơn u cầu cơng nhận thuận tình ly hôn 34 2.2.2 Thụ lý đơn u cầu cơng nhận thuận tình ly 35 2.2.3 Hòa giải việc yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 37 2.2.4 Căn ly hôn việc định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly 42 2.2.5 Thời hạn giải u cầu cơng nhận thuận tình ly 50 2.3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hôn 52 2.3.1 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 52 2.3.2 Một số kiến nghị việc áp dụng quy định pháp luật giải u cầu cơng nhận thuận tình ly 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 KẾT LUẬN 60 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, xã hội có góc nhìn cởi mở vấn đề ly Đó giải pháp cần thiết nhân “lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung kéo dài, mục đích nhân khơng đạt được”1 Khi ly thể tiến tích cực định, giải thoát cho vợ, chồng khỏi bế tắc khủng hoảng sống gia đình Pháp luật Việt Nam ghi nhận ly hôn quyền dân vợ, chồng Kế thừa quy định pháp luật ly hôn giải ly hôn, Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 có nhiều điểm mới, có chƣơng riêng quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Quy định góp phần tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc ngành Tòa án thực tiễn để giải việc ly hôn thuận tiện hơn, đáp ứng yêu cầu công cải cách tƣ pháp, bảo đảm cho công dân thực đầy đủ quyền Tuy nhiên quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly mới, chƣa có văn hƣớng dẫn thi hành nên việc áp dụng quy định vào thực tiễn Tòa án nhiều không thống bất cập Việc nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly cần thiết, tác giả chọn đề tài: “Quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly thực tiễn áp dụng Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Trƣớc Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 đời, có khơng cơng trình khoa học nghiên cứu quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Trong đó, Luận văn thạc sĩ Luật học “Thủ tục giải việc thuận tình ly thực tiễn Tòa án tỉnh Thái Bình” năm 2015, Điều 56 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 Đại học Luật Hà Nội tác giả Nguyễn Thùy Linh có tƣơng đồng với đề tài tác giả nghiên cứu Ở cơng trình này, tác giả Nguyễn Thùy Linh đƣa đƣợc số vấn đề lý luận thực tiễn thủ tục giải u cầu cơng nhận thuận tình ly nhƣng nghiên cứu chủ yếu dựa quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 quy định đƣợc thay quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Vì mà luận văn giá trị tham khảo mặt lý luận, nội dung quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly khơng phù hợp nên vƣớng mắc, khó khăn q trình áp dụng pháp luật, khơng với tình hình thực tế Tòa án Kể từ Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 đời có hiệu lực thi hành đến nay, cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề khơng nhiều, chủ yếu viết đăng tạp chí nhƣ: Bài viết tác giả Nguyễn Nam Hƣng đăng tạp chí Kiểm sát số 10/2016 “Sự khác định cơng nhận thuận tình ly hôn định công nhận thỏa thuận bên tranh chấp lĩnh vực hôn nhân gia đình” viết tác giả Trần Văn Trƣờng đăng tạp chí Tòa án nhân dân số 01/2017 “Những điểm thủ tục giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản ly hôn” …Tuy nhiên khơng nhiều viết nghiên cứu cách tồn diện chuyên sâu quy định pháp luật nhƣ thực tiễn áp dụng quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Mục đích, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài từ việc làm rõ nội dung quy định pháp luật giải yêu cầu công nhận thuận tình ly có nghiên cứu tồn diện, chuyên sâu đầy đủ thực tiễn áp dụng quy định hoạt động giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhằm tìm điểm chƣa hợp lý nhƣ vƣớng mắc, không thống việc áp dụng quy định pháp luật Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để có hƣớng hoàn thiện pháp luật giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly nâng cao hiệu hoạt động giải giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Tòa án Đối tƣợng nghiên cứu đề tài quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly việc áp dụng quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình,tỉnh Thái Bình thời gian Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực thi hành Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 giải u cầu cơng nhận thuận tình ly (trong tập trung chủ yếu thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình ly hơn) thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Phương pháp nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài đƣợc thực sở phƣơng pháp luận triết học chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣờng lối chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc nhà nƣớc pháp luật Bên cạnh luận văn sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành nhƣ phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê phƣơng pháp tổng hợp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Đƣa khái niệm, phân tích đặc điểm ý nghĩa việc giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly hơn; làm rõ nội dung quy định pháp luật giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Ý nghĩa thực tiễn: Nêu lên thực trạng áp dụng quy định pháp luật giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, phân tích đƣợc điểm chƣa thống nhất, vƣớng mắc thực tiễn áp dụng quy định pháp luật từ đƣa kiến nghị để hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu giải Tòa án Bố cục luận văn Luận văn bao gồm phần có thứ tự sau đây: Lời cam đoan, Danh mục bảng, biểu, Mục lục, Phần mở đầu, Phần nội dung, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung đƣợc chia làm chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật việc giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT U CẦU CƠNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 1 Khái niệm, đặc điểm giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly 1.1.1 Khái niệm giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Khoản 14 Điều Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 quy định “Ly hôn việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án” Theo trang 372 Từ điển luật học “Thuận tình ly vợ chồng yêu cầu Tòa án nhân dân cho phép họ ly hơn”2 Thuận tình ly theo quy định Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014: “Trong trường hợp vợ chồng yêu cầu ly hôn, xét thấy hai bên thật tự nguyện ly hôn thỏa thuận việc chia tài sản, việc trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục sở bảo đảm quyền lợi đáng vợ Tòa án cơng nhận thuận tình ly hơn; khơng thỏa thuận có thỏa thuận khơng bảo đảm quyền lợi đáng vợ Tòa án giải việc ly hơn” Nhƣ hiểu thuận tình ly vợ chồng tự nguyện thống ly u cầu Tòa án giải cho họ đƣợc ly hôn Điều 29 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định yêu cầu gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án, khoản đề cập đến “u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản ly hôn” Mặt khác Điều 361 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định: Việc dân việc quan, tổ chức, cá nhân khơng có tranh chấp, nhƣng có u cầu Tòa án cơng nhận khơng cơng nhận Viện khoa học pháp lý Bộ Tƣ pháp (2006), Từ điển luật học, NXB Từ điển Bách khoa NXB Tƣ pháp, Hà Nội 58 thủ tục bắt buộc tố tụng dân mà mục đích tốt đẹp hòa giải để vợ chồng đoàn tụ Thứ năm, tăng cƣờng phối kết hợp quan, tổ chức việc giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Với tính chất đơn giản việc u cầu cơng nhận thuận tình ly nên việc giải u cầu cơng nhận thuận tình ly thuận lợi Tuy nhiên, vài việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hơn, Tòa án cần tiến hành bƣớc tố tụng cần thiết để giải nhƣ xác minh tình trạng nhân vợ chồng, tống đạt văn tố tụng Tòa án Trong q trình thực nhiệm vụ, Tòa án cần có phối kết hợp quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt quan, tổ chức có mối liên hệ mật thiết việc giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hôn, cụ thể: - Cần tăng cƣờng phối kết hợp Tòa án với quyền địa phƣơng cấp Ủy ban nhân dân cấp xã, phƣờng nơi đƣơng cƣ trú Ví dụ: Trên địa bàn thành phố Thái Bình có số khu dân cƣ khơng có số nhà, việc tống đạt văn tố tụng Tòa án cho đƣơng vất vả Khi việc tống đạt văn tố tụng cho đƣơng qua dịch vụ bƣu bị hồn lại địa khơng rõ ràng, nhân viên bƣu khơng tìm đến đƣợc Đối với trƣờng hợp này, Tòa án tống đạt trực tiếp cho đƣơng Để việc tống đạt đƣợc thuận lợi, xác tiết kiệm thời gian cần hỗ trợ tổ trƣởng tổ dân phố, đồng chí cơng chức Tƣ pháp xã, phƣờng - Cần tăng cƣờng phối kết hợp Tòa án với Bƣu điện xã, phƣờng, thành phố nƣớc nói chung địa phƣơng nói riêng Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình thụ lý đơn u cầu cơng nhận thuận tình ly mà hai ngƣời u cầu có nơi cƣ trú thuộc huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình có khoảng cách địa lý tƣơng đối xa so với thành phố Thái Bình, việc tống đạt văn tố tụng cho đƣơng nhiều thời gian tốn nên Tòa án thƣờng tống đạt văn tố tụng qua 59 dịch vụ bƣu Khoản Điều 175 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định “Việc cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng qua dịch vụ bưu phải thư bảo đảm có xác nhận người nhận văn tố tụng Văn có xác nhận phải chuyển lại cho Tòa án” Do nhân viên bƣu khơng có trình độ chun mơn nghiệp vụ nên xác nhận ngƣời nhận văn tố tụng thƣờng không hợp lệ, thƣ bảo đảm gửi không ngƣời nhận KẾT LUẬN CHƢƠNG Thực tiễn giải vụ việc ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình cho thấy năm gần việc u cầu cơng nhận thuận tình ly khơng ngừng tăng nhƣng công tác giải yêu cầu công nhận thuận tình ly đạt đƣợc kết định nhờ đổi quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Bên cạnh q trình trình áp dụng quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình có chƣa thống gặp số vƣớng mắc quy định pháp luật chƣa rõ ràng Thông qua thực tiễn áp dụng quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đƣa đề xuất hoàn thiện quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly đồng thời có giải pháp, phƣơng hƣớng để nâng cao hiệu giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Tòa án 60 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly thực tiễn áp dụng quy định Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình rút kết luận sau: Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 khắc phục đƣợc vƣớng mắc, bất cập Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu công cải cách tƣ pháp nhƣ đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn áp dụng Tòa án nhân dân, giảm cho ngƣời dân thủ tục phiền hà, tiết kiệm thời gian công sức cho đƣơng Tòa án Tuy nhiên, quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly chƣa rõ ràng Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực thi hành hai năm nhƣng chƣa có văn hƣớng dẫn thi hành Đây khó khăn Tòa án địa phƣơng nói chung Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình nói riêng áp dụng quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, đòi hỏi Thẩm phán phải áp dụng linh hoạt, đắn quy định Bộ luật Tố tụng dân để giải ly hôn theo thủ tục việc u cầu cơng nhận thuận tình ly Thực tiễn áp dụng quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình cho thấy vƣớng mắc, bất cập Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình hầu hết xuất phát từ quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly không rõ ràng, việc áp dụng tƣơng tự quy định giải việc dân sự, quy định giải vụ án ly hôn để giải u cầu cơng nhận thuận tình ly Từ vƣớng mắc, bất cập Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, đƣa kiến nghị hồn thiện quy định pháp luật: Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần sớm ban hành văn hƣớng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 việc áp dụng quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly đồng thời ban hành kèm theo biểu mẫu 61 việc giải việc dân nói chung u cầu cơng nhận thuận tình ly nói riêng Khơng vậy, để nâng cao hiệu giải u cầu cơng nhận thuận tình ly việc khơng ngừng nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ, bồi dƣỡng đội ngũ Thẩm phán điều cần thiết đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho ngƣời dân Thêm vào phối kết hợp quan có liên quan góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án địa phƣơng công tác giải việc yêu cầu công nhận thuận tình ly DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội Quốc hội (2011), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội Quốc hội (2012), Luật Hơn nhân gia đình, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội Quốc hội (2006), Luật cư trú, Hà Nội Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật cư trú, Hà Nội Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2016), Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tòa án, Hà Nội Tòa án nhân dân tối cao (2017), Văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 Tòa án nhân dân tối cao giải đáp số vấn đề nghiệp vụ, Hà Nội Tòa án nhân dân tối cao (2018), Văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 05 tháng 01 năm 2018 giải đáp số vấn đề nghiệp vụ, Hà Nội 10 Tòa án nhân dân tối cao (2018), Công văn số 88/TANDTC-PC ngày 08 tháng năm 2018 việc góp ý dự thảo Nghị ban hành số biểu mẫu giải việc dân sự, Hà Nội 11 Quyết định cơng nhận thuận tình ly hôn thỏa thuận số 62/2018/QĐST-HNGĐ ngày 26 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình 12 Quyết định cơng nhận thuận tình ly hôn thỏa thuận đương số 71/2018/QĐST-HNGĐ ngày 12 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình 13 Quyết định cơng nhận thuận tình ly thỏa thuận đương số 72/2018/QĐST-HNGĐ ngày 13 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình 14 Quyết định đình giải việc dân số 09/2017/QĐST-HNGĐ ngày 16 tháng năm 2017 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Hồ sơ vụ việc 15 Hồ sơ việc dân thụ lý số 11/2016/TLST-HNGĐ ngày 07 tháng 10 năm 2016 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình 16 Hồ sơ việc dân thụ lý số 32/2018/TLST-HNGĐ ngày 16 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình Sách, viết 17 Nguyễn Thùy Linh (2015), Thủ tục giải việc thuận tình ly thực tiễn Tòa án tỉnh Thái Bình, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 18 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan (2017), Áp dụng ly Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 19 Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp (2006), Từ điển luật học, NXB Từ điển Bách khoa NXB Tư pháp, Hà Nội Website 20 https://baomoi.com/nam-2017-thanh-pho-thai-binh-hoan-thanh-vuot-muccac-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi/c/24532151.epi 21 http://toaantamky.gov.vn/nhan-dien-thu-tuc-giai-quyet-vu-viec-hon-nhanva-gia-dinh-theo-bo-luat-to-tung-dan-su-2015-mot-so-van-de-tu-thuctien-ap-dung-va-kien-nghi.html 22 http://www.thongkethaibinh.gov.vn/Tin-tuc/thanh-pho-thai-binh-phattrien-nganh-thuong-mai-dich-vu-6-thang-dau-nam-2018-251.html ... thuận tình ly Tòa án Đối tƣợng nghiên cứu đề tài quy định giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly việc áp dụng quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái. .. Chƣơng 1: Quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật việc giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. .. thực tiễn áp dụng quy định giải u cầu cơng nhận thuận tình ly cần thiết, tác giả chọn đề tài: Quy định giải yêu cầu công nhận thuận tình ly thực tiễn áp dụng Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân thành phố thái bình , Quy định về giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân thành phố thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn