Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội

91 22 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN THỊ HƯỞNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN THỊ HƯỞNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 8380102 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Thị Đào HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn Tác giả luận văn Đoàn Thị Hưởng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập VBQPPL Văn quy phạm pháp luật DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ STT Tên bảng, sơ đồ Sơ đồ Quy trình tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng 2.2.2 Thương mại Du lịch Hà Nội Bảng 2.3.1 Nội dung Trang 32 Bảng tổng hợp cấu, cán viên chức nhu cầu tuyển dụng Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch 37 Hà Nội năm 2012 Bảng Tình hình tuyển dụng Trường Cao đẳng Thương 2.3.1 mại Du lịch Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2017 37 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm viên chức, tuyển dụng viên chức trường cao đẳng công lập 1.1.1 Khái niệm viên chức .6 1.1.2 Khái niệm tuyển dụng viên chức 1.1.3 Vai trò tuyển dụng viên chức 10 1.2 Điều kiện thủ tục tuyển dụng viên chức .12 1.2.1 Điều kiện tuyển dụng viên chức .12 1.2.2 Thủ tục tuyển dụng viên chức .13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng viên chức trường cao đẳng công lập 14 Kết luận Chương 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI .21 2.1 Thực trạng pháp luật tuyển dụng viên chức áp dụng Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội 21 2.1.1 Các văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động tuyển dụng 21 Những năm gần đây, Nhà nước ban hành hàng loạt văn quy phạm pháp luật quy định tuyển dụng viên chức, có quy định tuyển dụng viên chức 21 2.1.2 Nội dung pháp luật tuyển dụng 24 2.2 Hoạt động tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2017 30 2.2.1 Xác định điều kiện tuyển dụng viên chức .31 2.2.2 Thực thủ tục tuyển dụng 33 2.3 Đánh giá chung hoạt động tuyển dụng viên chức Trường cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2017 36 2.3.1 Kết đạt hoạt động tuyển dụng viên chức 36 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động tuyển dụng viên chức 40 Kết luận Chương 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 44 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội .44 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội .46 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức 46 3.2.2 Giải pháp tổ chức thực hoạt động tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội 52 Kết luận Chương 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự thành công tổ chức nào, từ phạm vi quốc gia doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trước hết phụ thuộc vào nguồn lực mà tổ chức có, nguồn nhân lực nguồn lực đóng vai trò quan trọng Xét cho nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng nhất, quý giá tổ chức người chủ thể hoạt động Chất lượng nguồn nhân lực định tồn tại, phát triển tổ chức Điều kiện tiên để có đội ngũ nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược mà tổ chức đặt cần phải làm tốt công tác tuyển dụng nhân Trong xu đổi triệt để, tồn diện, đơn vị nghiệp cơng lập nói chung, đơn vị nghiệp cơng lập thuộc lĩnh vực giáo dục nói riêng khơng thể ngược lại xu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam, đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta lại khẳng định “…phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định phát triển nhanh, bền vững đất nước…” Hệ thống cung ứng dịch vụ nghiệp cơng, hình thành hầu hết địa bàn, lĩnh vực; mạng lưới sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trải rộng đến tận khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo nước Các đơn vị nghiệp công lập (ĐVSNCL) giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt cung ứng dịch vụ nghiệp công thực sách an sinh xã hội Với đặc thù này, đòi hỏi đơn vị phải sở hữu nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao, đào tạo nghiêm túc Hơn nữa, chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục đào tạo đòi hỏi đội ngũ lao động trí tuệ có trình độ quản lý, chun mơn kỹ thuật cao, có ý thức kỷ luật, lòng u nước, lực, để đảm đương nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (vì nguồn nhân lực giáo dục - đào tạo định chất lượng nguồn nhân lực nói chung đất nước) Song thực tế, nguồn nhân lực giáo dục - đào tạo tăng số lượng, chất lượng thay đổi cấu v.v…nhưng với yêu cầu cao phát triển kinh tế, trình hội nhập trình đổi hoạt động quản lý, hoạt động đào tạo ĐVSNCL giáo dục đặt nguồn nhân lực giáo dục - đào tạo nhiều bất cập, trở thành điểm yếu phải cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ công Luật Viên chức Quốc hội ban hành ngày 15/11/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2012, sau 08 năm thực bộc lộ vướng mắc, hạn chế việc tuyển dụng viên chức Điều làm cho ĐVSNCL khơng có chủ động việc tạo nguồn tuyển dụng viên chức chất lượng cao; khó thu hút người tài Chính vậy, Bộ Nội vụ Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Viên chức 2010 trình Chính phủ dự kiến Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ (tháng 10/2019) Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội ĐVSNCL trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Với truyền thống 53 năm xây dựng phát triển, có nhiều thành tựu, góp phần quan trọng hồn thành nhiệm vụ giáo dục - đào tạo giao Mặc dù vậy, hoạt động bối cảnh môi trường kinh tế - xã hội giống ĐVSNCL giáo dục đào tạo khác, nên việc tuyển dụng đội ngũ Nhà trường không tránh khỏi hạn chế định như: Quy định pháp luật tuyển dụng chưa hoàn thiện, kế hoạch hóa nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển tương lai nhà trường chưa hoạch định rõ ràng, cụ thể; văn quy định nội liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức chưa xây dựng; quy trình tuyển dụng thực chưa sâu, nhiều cơng đoạn mang nặng tính hình thức; chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng chưa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ Xuất phát từ lý này, tác giả chọn vấn đề “Tuyển dụng viên chức Trường iệc minh bạch, thu hút người có tài tới làm việc, tạo điều kiện cho họ phát triển chuyên môn Để làm điều này, vai trò Hiệu trưởng nhà trường quan trọng Là người có trách nhiệm việc tuyển dụng viên chức, có tiếng nói định việc lựa chọn người tài, Hiệu trưởng phải ý thức trách nhiệm trước tồn phát triển nhà trường, có chiến lược thu hút giữ nhân tài Hiệu trưởng phải quan tâm tới việc tạo uy tín, hình ảnh viên chức lực hấp dẫn người dự tuyển Việc tuyển dụng phải tiến hành cách lâu dài, mang tính tiếp nối nên phải tránh tư làm việc theo nhiệm kỳ Kết luận Chương Nội dung chương trình bày số vấn đề sau : - Yêu cầu nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội Chất lượng viên chức yếu tố định tồn phát triển nhà trường Để đổi phương thức hoạt động, tìm kiếm nguồn tài chính, thu hút người học…, mấu chốt vấn đề chất lượng người lao động Một đội ngũ viên chức, đội ngũ 65 người lao động tâm huyết, chuyên môn cao, sáng tạo, chủ động, suất làm việc cao chìa khóa dẫn tới thành cơng trường Nên yêu cầu nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội đòi hỏi thiết thực, thực sớm tốt - Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội, xem xét đánh giá tính khả thi hiệu mang lại biện pháp Có biện pháp cần thực sau q trình tuyển dụng kết thúc; lại có biện pháp cần trì lâu dài suốt thời gian sử dụng lao động Việc kết hợp nhóm giải pháp giúp đơn vị vừa tuyển dụng lao động có chất lượng, vừa trì phát triển đội ngũ Tác giả dành riêng nội dung phân tích sâu vấn đề hồn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức Việc tuyển dụng nhân trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội thực tảng hệ thống văn quy phạm pháp luật tuyển dụng viên chức Nhà nước Do đó, hồn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức tạo tiền đề nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN THỊ HƯỞNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI Chuyên... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 44 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch. .. chức trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội đòi hỏi thiết thực, thực sớm tốt - Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội , Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn trường cao đẳng thương mại và du lịch hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn