Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:53

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 Bài 11 – TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 I Mục tiêu Học xong này, học sinh cần: Kiến thức - Có khả củng cố, hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 - Biết phân kì hiểu nội dung giai đoạn phát triển Lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 Kĩ Rèn luyện kĩ phân tích, khái qt hóa vấn đề, nhận định đánh giá,… kiện, tượng, nhân vật lịch sử lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 Thái độ, tư tưởng - Nhận thức được, học tập lịch sử cần thiết phải phân kì khái qt hóa nội dung giai đoạn phát triển lịch sử Từ đó, hiểu rõ phát triển lịch sử Việt Nam luôn phận lịch sử giới, gắn liền với cách mạng giới, đặc biệt từ sau Chiến tranh giới thứ hai - Hiểu rõ, bao trùm suốt thời kì lịch sử giới đại từ năm 1945 đến đấu tranh mục tiêu: hòa bình, ổn định, độc lập dân tộc, tiến xã hội hợp tác để phát triển II Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ Tùy điều kiện, GV kiểm tra cũ đầu học, kiểm tra trình hướng dẫn HS học tổng kết GV giới thiệu nội dung tổng kết Chiến tranh giới thứ hai kết thúc, nhân loại bước vào giai đoạn Lịch sử giới đại với hi vọng sống hòa bình, ổn định, độc lập dân tộc, tiến xã hội hợp tác để phát triển Tuy nhiên, lịch sử giới, có giai đoạn lại có nhiều thay đổi, biến động căng thẳng giai đoạn nửa sau kỉ XX Chỉ vòng nửa kỉ, tình hình giới châu lục diễn biến phức tạp, đem lại thay đổi lớn lao đảo lộn bất ngờ Hôm nay, học tổng kết để phân kì giai đoạn phát triển khái quát lại nội dung chủ yếu Lịch sử giới đại giai đoạn từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến (năm 2000) Tổ chức cho HS học tổng kết Một số gợi ý: - Đây học nghiên cứu kiến thức mới, mục đích học GV tổ chức cho HS hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức lịch sử giới học theo chủ đề từ năm 1945 đến năm 2000 Vì vậy, vai trò GV dạy học hướng dẫn HS tự làm việc độc lập, không “tổng kết” giúp HS - Để khơng khí học tổng kết khơng bị nhàm chám, buồn tẻ mà trở nên sinh động, gây hứng thú cho HS, GV tổ chức số dạng trò chơi hình thức “học mà chơi, chơi mà học” Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Những nội dung chủ yếu Hoạt động 1: GV trình bày nêu vấn đề: lịch sử giới từ sau năm 1945 Lịch sử giới đại từ năm 1945 đến phân kì làm hai giai đoạn: Giai đoạn từ năm 1945 đến 1991 với mốc tan rã CNXH Liên Xô, Đông Âu sụp đổ Trật tự hai cực Ianta hình thành Mĩ, Liên Xô đứng đầu cực, chi phối quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991 Trật tự hai cực Ianta giai đoạn từ năm 1991 đến Vậy dựa vào SGK kiến thức lịch sử giới học từ năm 1945 đến 1991, em cho biết nội dung chủ yếu lịch sử giới đại giai đoạn gồm vấn đề nào? CNXH vượt khỏi phạm vi HS: Nghiên cứu SGK kết hợp với nước, trở thành hệ thống kiến thức học để trao đổi trả lời giới kéo dài từ châu Âu sang châu Á khu vực Mĩ Latinh GV - HS: Nhận xét, chốt lại nội dung chủ yếu SGK HS lắng nghe ghi Cao trào giải phóng dân tộc dấy lên mạnh mẽ châu Á, châu Phi khu vực Mi Latinh, đưa tới đời 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS lập niên biểu tổng hợp kiện quan trọng lịch sử giới đại giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1991 GV thông báo, HS làm xong trước chấm điểm để khuyến khích tinh thần tự giác học tập em HS: Hoàn thành bảng niên biểu tổng hợp Hệ thống chủ nghĩa đế quốc có nhiều biến chuyển: Mĩ trở thành cường quốc kinh tế số 1, Tây Âu Nhật Bản trung tâm kinh tế lớn giới,… Quan hệ quốc tế mở rộng đa dạng trước Cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn từ năm 40 kỉ XX đạt nhiều thành tựu Thời gian Sự kiện Tác động, ý nghĩa 2/1945 Ngun thủ nước Hình thành khn Liên Xô, Mĩ, Anh khổ trật tự hai họp Hội nghị Ianta cực Ianta 6/1945 Hội nghị quốc tế Góp phần trì thành lập tổ chức hòa bình an Liên hợp quốc ninh giới … … … GV - HS: Sau HS hoàn thành bảng niên biểu, GV gọi số em trình bày làm mình, bạn khác theo dõi, bổ sung Cuối cùng, GV sửa chữa HS đối chiếu, hoàn chỉnh bảng niên biểu II Xu phát triển Hoạt động 1: GV trình bày nêu vấn đề: giới sau Chiến tranh lạnh Sau CNXH Liên Xô Đông Âu tan rã, trật tự giới hai cực Ianta sụp đổ, lịch sử giới chuyển sang giai đoạn mới, thường gọi giai đoạn sau Chiến tranh lạnh Nhiều tượng xu xuất Các em dựa vào SGK, kết hợp với kiến thức lịch sử giới học từ năm Tất quốc gia sức 1991 đến năm 2000 để xác định xu phát điều chỉnh chiến lược phát triển, triển giới lấy kinh tế làm trọng tâm HS: Nghiên cứu SGK kết hợp với kiến thức học để trao đổi trả lời GV - HS: Nhận xét, chốt lại nội dung chủ yếu SGK HS lắng nghe ghi Các nước điều chỉnh mối quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa Hoạt động 2: GV nêu câu hỏi, tổ chức cho HS hiệp, tránh xung đột trực tiếp trao đổi nhóm (theo bàn), liên hệ thực tế: để bước xác lập vị Trước xu phát triển lịch sử giới trật tự giới nay, nước phát triển có Việt Nam gặp thời thách thức gì? Chúng ta phải làm để đưa đất nước phát triển lên? Hòa bình, ổn định xu chủ đạo giới từ sau Chiến tranh giới thứ hai, nhiều khu vực diễn nội chiến, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ,… HS: Trao đổi theo nhóm theo để trình bày GV: Hết thời gian trao đổi, GV yêu cầu đại diện số nhóm trình bày, lớp lắng nghe bổ sung Cuối cùng, GV nhận xét chốt ý Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS lập niên biểu tổng hợp, chọn 10 kiện quan trọng lịch sử giới đại giai đoạn từ năm 1991 đến năm (theo gợi ý GV) HS: Hoàn thành bảng niên biểu tổng hợp Sau Chiến tranh lạnh kết thúc, xu tồn cầu hóa ngày diễn mạnh mẽ Thời gian Sự kiện 25/12/1991 CNXH Liên Xơ sụp đổ  Tình hình giới vừa 6/1991 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể 7/1991 Tổ chức Vácsava ngừng hoạt động 1/1993 Liên minh châu Âu (EU) đời tạo thời cơ, vừa đặt thách thức quốc gia dân tộc Vì vậy, nước cần có điều chỉnh chiến lược phát triển cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh GV - HS: GV gọi HS trình bày làm của mình, bạn khác theo dõi Cuối cùng, GV sửa chữa để HS đối chiếu, hồn chỉnh bảng niên biểu III Củng cố, dặn dò Củng cố Có nhiều cách để GV tổ chức cho HS củng cố hệ thống hóa kiến lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000: tham gia số trò chơi lịch sử, phát phiếu kiểm tra,… Ví như, sử dụng phiếu kiểm tra đây: Đề bài: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời Trật tự giới thiết lập sau Chiến tranh giới thứ hai A trật tự giới hai cực Ianta, Mĩ Liên Xô đứng đầu cực B trật tự giới đa cực C trật tự giới đơn cực Mĩ đứng đầu D trật tự giới Vécxai – Oasinhtơn Sự kiện đánh dấu CNXH trở thành hệ thống giới A thắng lợi cách mạng Việt Nam năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời B thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước Đông Âu C thắng lợi cách mạng Cu ba năm 1959 D thắng lợi cách mạng Trung Quốc, đưa tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời Nét bật chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai đến A nhiều xung đột đẫm máu mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ,… diễn gay gắt B tình trạng đối đầu gay gắt hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao tình trạng Chiến tranh lạnh kéo dài bốn thập kỉ (1947 – 1989) C Chiến tranh lạnh chấm dứt, giới chuyển sang xu hòa dịu, đối thoại D diễn nhiều chiến tranh cục Triều Tiên, Việt Nam,… Đặc điểm bật cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày A cách mạng khoa học – kĩ thuật đặt nhiều vấn đề cần phải giải đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường sinh thái,… B cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn với quy mô, nội dung nhịp điệu chưa thấy lịch sử C khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp D cách mạng khoa học – kĩ thuật chủ yếu diễn lĩnh vực công nghệ Ý không phản ánh xu phát triển giới ngày là: A Xu tồn cầu hóa diễn ngày mạnh B Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng tâm C Giữa nước có điều chỉnh quan hệ theo chiều hướng đối thoại, thỏa thuận, tránh xung đột trực tiếp D Trong quan hệ quốc tế hình thành trật tự giới nhiều nước chấp nhận: trật tự giới đơn cực Mĩ cầm đầu Đáp án: – A, – D, – B, – C, – D Bài tập nhà - GV nhắc nhở HS xem lại học tìm hiểu kiện quan trọng lịch sử giới đại có tác động, ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam - HS đọc trước 12 để tìm hiểu khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 ... quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991 Trật tự hai cực Ianta giai đoạn từ năm 1991 đến Vậy dựa vào SGK kiến thức lịch sử giới học từ năm 1945 đến 1991, em cho biết nội dung chủ yếu lịch sử giới đại giai... yếu Hoạt động 1: GV trình bày nêu vấn đề: lịch sử giới từ sau năm 1945 Lịch sử giới đại từ năm 1945 đến phân kì làm hai giai đoạn: Giai đoạn từ năm 1945 đến 1991 với mốc tan rã CNXH Liên Xô, Đông... Hôm nay, học tổng kết để phân kì giai đoạn phát triển khái quát lại nội dung chủ yếu Lịch sử giới đại giai đoạn từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến (năm 2000) Tổ chức cho HS học tổng kết Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn