Giáo án Lịch sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936 1939

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:49

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 Bài 15 - PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 I Mục tiêu học Học xong này, học sinh cần: Kiến thức - Biết nét tình hình Việt Nam năm 1936 – 1939 có nhiều thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung tính chất phong trào cách mạng Việt Nam thời kì - Hiểu rõ hình thức đấu tranh mẻ, phong phú Đảng tiến hành phong trào dân chủ 1936 - 1939 Thấy kết phong trào đạt to lớn, quyền thực dân phải nhượng số yêu sách quần chúng - Hiểu rút kinh nghiệm quý báu mà Đảng lãnh đạo phong trào dân chủ 1936 – 1939 Kĩ - Rèn luyện học sinh kĩ phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh kiện lịch sử Tư tưởng, thái độ - Bồi dưỡng cho học sinh lòng tin tưởng vào lãnh đạo đắn, sáng suốt Đảng - Nâng cao nhiệt tình cách mạng, hăng hái tham gia phong trào cách mạng lãnh đạo Đảng II Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ GV sử dụng câu hỏi sau: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào cách mạng 1930 – 1931 Hãy chứng minh rằng; Xô - Viết Nghệ - Tĩnh quyền kiểu Hãy nêu nội dung Luận cương trị Đảng (tháng 10 năm 1930) Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I.Tình hình giới nước Hoạt động Tình hình giới GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình giới năm 1936 -1939 thơng - Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, qua câu hỏi nêu vấn đề sau Nhật Bản đe doạ an ninh giới Tình hình giới năm 1936-1939 - Quốc tế Cộng sản họp Đại hội VII có điểm bật? Trước tình hình tại Matxcơva (1935) bàn vấn đề lực lượng tiến giới làm gì? chống chủ nghĩa phát xít kêu gọi nước thành lập mặt trận nhân dân Học sinh vận dụng kiến thức lịch sử chống phát xít giới SGK để trả lời - Tháng – 1936 , phủ Mặt trận GV nhận xét chuyển ý Nhân dân, Pháp lên cầm quyền, thi Vậy tình hình nước Pháp giai đoạn có hành số sách tiến thay đổi? Sự thay đổi có tác động thuộc địa có Đơng Dương đến tình hình nước ta? HS theo dõi SGK trả lời 2.Tình hình nước Hoạt động * Chính trị: GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác động thay đổi máy - Chính phủ Pháp cử phái đồn sang quyền Pháp tác động đến thuộc địa điều tra tình hình Đơng Dương, nới nào? Học sinh tìm hiểu hoạt động lỏng số quyền tự báo chí trị tình hình kinh tế, xã hội - Trong nước có nhiều Đảng phái với HS dựa vào SGK trả lời xu hướng trị khác hoạt động, Đảng Cộng sản GV làm rõ thêm: Đông Dương mạnh nhất, có chủ -Về kinh tế: Nơng nghiệp lạc hậu; Cơng trương rõ ràng, tổ chức chặt chẽ nghiệp đẩy mạnh phát triển khai thác mỏ, số ngày công nghiệp nhẹ dệt, xi măng ;thương nghiệp chiếm độc quyền * Kinh tế: Thực dân Pháp tăng mặt hàng thiết yếu Nhìn chung từ cường bóc lột thuộc địa để bù đắp cho 1936 – 1939 kinh tế Việt Nam hồi phụi quốc, tạo thay đổi phát triển Tuy kinh tế nước ta lạc kinh tế nước ta kinh hậu, lệ thuộc vào kinh tế Pháp tế phụ thuộc vào Pháp -Về xã hội: công nhân thất nghiệp nhiều, lương không đủ sống; nông dân ruộng * Xã hội: Mọi tầng lớp nhân dân đất; tư sản dân tộc bị Pháp chèn ép khốn cùng, họ hăng hái đường làm ăn, cơng chức lương thấp Làm đứng dậy đấu tranh đòi tự do, cơm áo, cho mâu thuẫn dân tộc trở lên gay gắt hồ bình lãnh đạo Đảng II Phong trào dân chủ 1936 – 1939 HS theo dõi ghi ý Hoạt động 1.Hội nghị ban chấp hành Trung GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội ương Đảng Cộng sản Đông Dương dung chủ yếu hội nghị Ban chấp hành tháng 7-1936 Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng năm 1936 HS dùng bút chì gạch chân ý trả lời - Họp Thượng Hải, đồng chí Lê cho nội dung sau: nhiệm vụ cách mạng, Hồng Phong chủ trì hình thức phương pháp đấu tranh GV lưu ý điểm quan trọng Hoạt động - Nội dung Hội nghị: GV hướng dẫn học sinh tìm điểm thay đổi đường lối chiến lược cách + Nhiệm vụ chiến lược cách mạng, phương pháp đấu tranh Đảng ta mạng tư sản dân quyền Việt Nam giai đoạn này? Giải thích có chống đế quốc, chống phong kiến thay đổi ấy? HS vận dụng kiến thức học qua văn + Đấu tranh chống bọn phản động kiện Đảng phong trào 1930 -1931 để thuộc địa, ch ống phát xít, chống trả lời chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân GV nhận xét nhấn mạnh: phủ chủ, cơm áo, hồ bình Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền chủ trương tiến hành số cải cách dân chủ quốc thuộc địa + Phương pháp đấu tranh: kết hợp Đảng ta chủ trương chuyển hướng đạo đấu tranh công khai, bán công khai chiến lượng, đưa nhiệm vụ dân chủ lên cao kết hợp với bí mật bước, đòi quyền lợi dân chủ trước mắt cho quần chúng nhân dân + Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương (tháng 3/1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương) Những phong trào đấu tranh Hoạt động tiêu biểu GV chia học sinh làm nhóm, giao a Đấu tranh đòi quyền tự do, nhiệm vụ cho nhóm sau: dân sinh, dân chủ Nhóm 1: Tìm hiểu hoạt động phong - Mở đầu phong trào Đông Dương trào Đông Dương đại hội đại hội: Đảng chủ trương phát động Nhóm 2: Tìm hiểu hoạt động phong tổ chức phong trào Đơng Dương trào “đón rước” Gơđa hoạt động đại hội để thu thập “dân nguyện” gửi míttinh quần chúng lên phái đồn Pháp sang Đơng Dương Nhóm 3: Tìm hiểu hoạt động phong trào đấu tranh nghị trường - Phong trào “đón rước” Gơđa: quần chúng biến đón rước phái Nhóm 4:Tìm hiểu hoạt động phong viên phủ thành biểu trào đấu tranh lĩnh vực báo chí tình, thị uy lực lượng Thời gian hồn thành nhóm - Phong trào biểu tình mít tinh phút quần chúng phát triển mạnh từ 1937 – GV - HS Hết thời gian giáo viên yêu cầu 1939, tiêu biểu mít tinh khổng nhóm trình bày Nhóm lại theo dõi lồ quảng trường Nhà Đấu Xảo Hà trao đổi Nội, thu hút 2,5 vạn người b Đấu tranh nghị trường GV nhận xét, đánh giá, bổ sung -Về phong trào Đông Dương đại hội: Các + Trong bầu cử vào quan uỷ ban hành động thành lập khắp nơi có quyền lực Đơng dương: Viện tồn quốc Trước tình hình đó, Dân biểu Bắc Kì, viện Dân biểu tháng 9/1936, phủ thực dân lệnh Trung Kì… (1937 – 1939) giải tán uỷ ban hành động, cấm nhân + Đảng vận động để đưa người dân hội họp Đảng mặt trận đân chủ Đông Dương vào quan để đấu tranh với bọn thực dân, tay sai, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân - Về phong trào đấu tranh nghị trường: c Đấu tranh lĩnh vực báo chí hình thức đấu tranh mới, nhằm đưa người ta vào đấu tranh công khai + Đảng xuất nhiều tờ báo công khai: Tiền phong, Dân Chúng, … + Báo chí cách mạng trở thành mũi - Đấu tranh lĩnh vực báo chí ấn xung kích phong trào vận động phẩm xuất nhằm ca ngợi tinh thần yêu dân chủ 1936- 1939 nước nhân dân ta HS lắng nghe hoàn thành nội dung, ghi ý vào 3.Ý nghĩa lịch sử học kinh Hoạt động nghiệm phong trào dân tộc 1936 – 1939 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu ý - Buộc quyền thực phải nghĩa lịch sử học kinh nghiệm nhượng số yêu sách cụ thể phong trào Thông qua số gợi ý sau dân sinh dân chủ Quần chúng - Đây phong trào diễn bối cảnh giác ngộ tham gia vào lực lượng nào? trị hùng hậu - Có thay đổi phương pháp đấu tranh? - Là tổng diễn tập lần thứ hai Đảng ta chuẩn bị lực lượng cho -Những kết mà phong trào đạt cách mạng Tháng tám 1945 tác động đến phát triển cách mạng - Kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần - Những yếu tố cho thấy sáng chúng, đấu tranh công khai, hợp tạo Đảng ta pháp, đấu tranh nội bọ Đảng HS dựa vào kiến thức vừa học SGK nhận hạn chế cơng trả lời câu hỏi tác mặt trận, vấn đề dân tộc GV nhận xét kết luận HS ghi chép ý III Củng cố, dặn dò Củng cố Giáo viên hướng dẫn học sinh củng cố, ôn lại kiến thức lớp, cách nhấn mạnh số mốc thời gian, nhân vật, kiện Bài tập nhà - Em có nhận xét quy mơ, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Sưu tầm tư liệu phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Đọc trước 16 nhà ... có nhận xét quy mơ, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Sưu tầm tư liệu phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Đọc trước 16 nhà ... nghĩa lịch sử học kinh Hoạt động nghiệm phong trào dân tộc 1936 – 1939 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu ý - Buộc quyền thực phải nghĩa lịch sử học kinh nghiệm nhượng số yêu sách cụ thể phong trào. .. sau: dân sinh, dân chủ Nhóm 1: Tìm hiểu hoạt động phong - Mở đầu phong trào Đông Dương trào Đông Dương đại hội đại hội: Đảng chủ trương phát động Nhóm 2: Tìm hiểu hoạt động phong tổ chức phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936 1939, Giáo án Lịch sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936 1939

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn