Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng anh và tiếng việt tt

27 52 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:41

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ HOÀI THU ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG PHÓNG CHIẾU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu Mã số: 9222024 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƠN NGỮ HỌC Hà Nội - 2019 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: GS TS Hoàng Văn Vân Phản biện 1: GS TS Đỗ Việt Hùng Phản biện 2: GS TS Hoàng Trọng Phiến Phản biện 3: PGS TS Phạm Hùng Việt Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp vào hồi phút, ngày … năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Hồi Thu (2017), “Phóng chiếu cấp độ phóng chiếu theo quan điểm Ngữ pháp Chức hệ thống”, Tạp chí Từ điển học Bách khoa thư, số (7/2017), Tr 91-98 Vũ Hoài Thu (2018), “So sánh đối chiếu cụm danh từ phóng chiếu bị bao tiếng Anh tiếng Việt” Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, số 10 (10/2018), Tr 84-89 Vũ Hồi Thu (2018), “Khảo sát phóng chiếu cú tiểu thuyết The Thorn Birds (Tiếng chim hót bụi mận gai)”, Tạp chí Từ điển học Bách khoa thư, số (11/2018), Tr 122- 126 MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong trình giao tiếp trao đổi thơng tin, phóng chiếu tượng lý thú ngơn ngữ Nó xuất nhiều báo chí tiểu thuyết viết theo thể loại văn trần thuật Việc sử dụng phóng chiếu dịch thuật giảng dạy ngoại ngữ báo chí chưa thực hiệu Đã có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến tượng nhưng, chừng mực mà chúng tơi biết được, chưa có cơng trình nghiên cứu đối chiếu phóng chiếu chun sâu hai ngơn ngữ Anh Việt Đặc biệt tiếng Việt, ngữ pháp chức năng, có phóng chiếu chưa quan tâm thỏa đáng, tạo nên khoảng trống Lựa chọn đề tài luận án "Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa tượng phóng chiếu tiếng Anh tiếng Việt", tác giả mong muốn khỏa lấp “khoảng trống” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGUỒN NGỮ LỆU 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án nghiên cứu đặc điểm thành phần phóng chiếu cú cú tiếng Anh tiếng Việt ánh sáng lý thuyết ngôn ngữ học chức hệ thống Trên sở điểm tương đồng khác biệt đặc điểm ngữ pháp ngữ ngĩa tượng phóng chiếu tiếng Anh với đơn vị tương đương tiếng Việt, luận án giúp cho người học biết cách chuyển dịch hai ngôn ngữ nâng cao hiệu giao tiếp 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lí luận vấn đề nghiên cứu, cụ thể hệ thống lí thuyết liên quan đến phóng chiếu ngữ pháp truyền thống ngữ pháp chức - Nghiên cứu đặc trưng phóng chiếu cấp độ: cụm từ, cú đơn cú phức tiếng Anh tiếng Việt - Trên sở hai nội dung đề cập trên, luận án đối chiếu đặc trưng phóng chiếu tiếng Anh với tiếng Việt để thiết lập điểm tương đồng khác biệt hai ngôn ngữ Trong trình đối chiếu, luận án cố gắng giải thích điểm tương đồng khác biệt 2.3 Phạm vi nguồn ngữ liệu Trong tiếng Anh, tượng phóng chiếu nghiên cứu thơng qua liệu 15 báo tờ New York Times, 15 báo tờ USA Today tiểu thuyết Harry Porter and the Sorcerer's Stone (Harry Porter đá phù thủy) nhà văn J.K Rowling Trong tiếng Việt, chọn liệu nghiên cứu thông qua 15 báo tờ Nhân Dân, 15 báo trang Vietnamnet hai tiểu thuyết Tôi thấy hoa vàng cỏ xanh Cô gái đến từ hôm qua nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án thành phần phóng chiếu cú cú tiếng Anh tiếng Việt 3.2 Phạm vi nghiên cứu Việc khảo sát đặc điểm ngữ nghĩa-ngữ pháp khối liệu bình diện phóng chiếu mối quan hệ lơgic-ngữ nghĩa cần giới hạn vào khía cạnh sau:  Phân tích để lấy số lượng, tỉ lệ phần trăm đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú: kiểu q trình phóng chiếu có tiềm phóng chiếu, phương thức trích nguyên thông báo lại khối liệu  Phân tích để lấy số lượng, tỉ lệ phần trăm đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú: cụm động từ phóng chiếu, cụm giới từ phóng chiếu cụm danh từ phóng chiếu khối liệu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp miêu tả; phương pháp so sánh đối chiếu (hai chiều); luận án kết hợp sử dụng thủ pháp khác: thống kê, phân loại, mơ hình hóa, ĐĨNG GĨP CỦA LUẬN ÁN Về lí thuyết Luận án góp phần làm sáng tỏ luận điểm lí thuyết, lí luận bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu phóng chiếu theo quan điểm ngữ pháp chức hệ thống góp phần giúp cho nhà nghiên cứu có thêm luận chứng để sâu nghiên cứu thêm ngữ pháp ngữ nghĩa phóng chiếu Về thực tiễn Những kết nghiên cứu luận án giúp người làm công tác giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt người làm công tác dịch thuật hiểu rõ đặc điểm ngữ nghĩa ngữ pháp phóng chiếu bậc cú cú Từ kiến tạo văn chuyển dịch văn hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt có sử dụng phóng chiếu hiệu Ngồi ra, người làm cơng tác giảng dạy, việc hiểu rõ đặc trưng phóng chiếu ngơn ngữ giúp họ có chiến lược phù hợp, hiệu việc giảng dạy vấn đề với người học Đặc biệt chương trình đào tạo báo chí sở đào, vấn đề thực tế hữu ích cần quan tâm BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Luận án chia thành ba chương (ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình tác giả cơng bố có liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục): Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu sở lí luận; Chương 2: Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh tiếng Việt; Chương 3: Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh tiếng Việt Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu số khái niệm tương đương phóng chiếu trước ngữ pháp chức hệ thống Trong Ngữ Pháp Tiếng Việt, Diệp Quang Ban (2008) bàn đến câu ghép đề cập đến khái niệm ông gọi xạ ảnh Theo ông, xạ ảnh việc chuyển việc vào lời nói hay ý nghĩ khác hiểu “bắn” hay “phóng” hình ảnh việc vào lời hay ý nghĩ Hiện tượng trước ngữ pháp truyền thống gọi dẫn lời, sau thêm phần dẫn ý Florian Coulmas (1986) nghiên cứu vấn đề chung lời tường thuật lại ngôn ngữ Tác giả thảo luận đặc điểm giống khác lời nói trực tiếp lời nói gián tiếp thơng qua hệ thống từ vựng ngữ pháp Theo dòng lịch sử, tác giả thảo luận thêm loại hình thứ ba với đặc điểm lời nói trực tiếp lời nói gián tiếp thống kê khái niệm khơng đồng loại hình thứ ba Fillmore (1971, 2001) cho lời nói trực tiếp gián tiếp bổ ngữ động từ nói Ơng xem tất tham tố xuất trực tiếp sau động từ nói thông điệp (message) phân chia thành bốn loại: thơng điệpnội dung (message-content), thơng điệp-hình thức (message-form), thơng điệp phạm-trù thông điệp loại (message-type) Quirk cộng (1985) thảo luận nội dung tương tự phóng chiếu mà họ gọi “lời nói trực tiếp” (direct speech) “lời nói gián tiếp” (indirect speech) Ngồi ra, dạng trung gian lời nói trực tiếp lời nói gián tiếp mà tác giả gọi lời nói gián tiếp tự lời nói trực tiếp tự đề cập đến Các tác giả có đóng góp quan trọng bổ sung thêm khái niệm lời nói gián tiếp lời nói trực tiếp ngữ pháp truyền thống Các tác giả giải “speech” (lời nói) phải bao hàm hoạt động tinh thần không diễn tả lời Nguyễn Vân Phổ (2011), cơng trình nghiên cứu ngữ pháp, ngữ nghĩa vị từ nói tiếng Việt bàn “lời dẫn trực tiếp” “lời dẫn gián tiếp” vận dụng lí thuyết ngữ pháp cách Fillmore ngữ pháp chức hệ thống Halliday Diệp Quang Ban (2001) Nguyễn Văn Hiệp (2009), mối quan hệ với tiếng Việt, xếp câu gọi câu phức thành phần có lời dẫn gián tiếp lời dẫn trực tiếp vào nhóm câu đơn hai thành phần (câu đơn song phần) 1.1.2 Tình hình nghiên cứu phóng chiếu ánh sáng ngữ pháp chức hệ thống 1.1.2.1 Tình hình nghiên cứu phóng chiếu giới Từ năm 1980 lí thuyết chức hệ thống nói chung tượng phóng chiếu nói riêng nghiên cứu ứng dụng đa dạng nhiều ngôn ngữ khác tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng trung Quốc, tiếng Hy Lạp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức (chi tiết xin xem Anna-Maria & Marina, 2009; ShuKun Chen, 2016; Qingshun He & Junhui Wu, 2015; Esther Olayinka Bamigbola, 2015; Jing Fang, 2012; Wang Pin, 2012; Farahman, 2014; Xinxin Zhang & Xueai Zhao, 2016; Malte Rosemeyer, 2012; Vicente López Folgado, 2000; Alexandra Holsting, 2008) Forey (2002) dành riêng chương để bàn quan hệ siêu chức liên nhân đề ngữ mở rộng (extended theme) thơng qua cú phóng chiếu Sanggam Siahaan & Tengkun Silvana Sinar (2013) nghiên cứu dịch q trình phóng chiếu từ tiếng Batak Toba (Indonesia) sang tiếng Anh Ayako Ochi (2008) tiến hành nghiên cứu phóng chiếu tư tưởng phóng chiếu liên nhân thông báo tin tức tiếng Anh tiếng Nhật José Manuel Durán (2008) lại quan tâm đến mối tương quan hệ thống thứ bậc (đồng đẳng phụ thuộc) hệ thống phóng chiếu (lời ý tưởng) tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha 1.1.2.2 Tình hình nghiên cứu tượng phóng chiếu Việt Nam Tuy lí thuyết ngữ pháp chức hệ thống nghiên cứu giới từ năm 1960 lí thuyết ứng dụng tiếng Việt với số lượng khơng nhiều cơng trình nghiên cứu cơng trình Cao Xuân Hạo (1991/2004), Phan Thiều (1993), Hồ Lê (1993), Hoàng Văn Vân (1997), Thái Minh Đức (1998), Đỗ Tuấn Minh (2007), Võ Việt Cường (2013), Nguyễn Thị Lan Anh (2014) Nguyễn Thị Minh Tâm (2013) Vậy nên cơng trình nghiên cứu phóng chiếu Việt Nam lại khiêm tốn Hồng Văn Vân cơng trình nghiên cứu Ngữ pháp kinh nghiệm cú tiếng Việt: Mô tả theo quan điểm chức hệ thống (2002/2005) cơng trình bổ sung cập nhật tái tiếng Anh An Experiential Grammar of the Vietnamese Clause (2012) bàn đến q trình phóng chiếu đặc điểm quan trọng khu biệt q trình tinh thần q trình phát ngơn với trình khác Nguyễn Thị Minh Tâm (2007) nghiên cứu quan hệ phóng chiếu tổ hợp cú tiếng Anh so sánh với tiếng Việt Tác giả đưa đặc điểm giống khác chủ yếu hình thức thể Nguyễn Thị Xuân Mỹ (2012), nghiên cứu trình phóng chiếu tiếng Anh tiếng việt bao gồm q trình tinh thần q trình phát ngơn, tác giả tìm điểm tương đồng mà khơng tìm khác q trình phóng chiếu ngơn ngữ Trần Hồng Vân (2013), tiến hành nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng lí thuyết ngữ pháp chức để nhận diện cú phóng chiếu qua phân tích phát biểu tổng thống Barack Obama vận động tranh cử Las Vegas Nguyễn Thị Minh Tâm (2013) phát triển sâu phân tích hai loại cú phức mà tác giả gọi “tổ hợp cú bành trướng” “tổ hợp cú phóng chiếu” Đây cơng trình nghiên cứu đầy đủ thể hoạt động tổ hợp cú có cú phóng chiếu ánh sáng lí thuyết ngữ pháp chức Việt Nam Tuy nhiên, tác giả tập trung nghiên cứu mối quan hệ cú nên tượng phóng chiếu cú chưa tác giả quan tâm cơng trình Các nghiên cứu đề cập chưa nghiên cứu sâu phóng chiếu chưa nghiên cứu đầy đủ cấp độ tượng phóng chiếu xuất Đây khoảng trống mà luận án hướng tới 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Lí thuyết nghiên cứu đối chiếu Theo Lê Quang Thiêm (2008, tr 41), “Nghiên cứu đối chiếu giúp ta xác định giống khác ngôn ngữ mặt cấu trúc, hoạt động phát triển chúng” Theo Bùi Mạnh Hùng (2008), có hai cách tiếp cận tùy theo mục đích nhiệm vụ cụ thể cơng trình nghiên cứu đối chiếu: (i) nghiên cứu đối chiếu chiều (ii) nghiên cứu đối chiếu hai chiều 1.2.2 Ngôn ngữ học chức hệ thống Lí thuyết chức hệ thống có nguồn gốc trực tiếp từ cơng trình nghiên cứu cố giáo sư J.R Firth (1890-1960), nhà ngôn ngữ học tiếng người Anh, người chịu nhiều ảnh hưởng từ tư tưởng nghiên cứu ngôn ngữ nhà nhân chủng học vĩ đại người Anh Brolislaw Malinowski (1844-1942) Halliday người phát triển hoàn thiện lí thuyết ngơn ngữ học với tên gọi lí thuyết ngôn ngữ học chức hệ thống (systemic functional linguistics) Ngơn ngữ học chức hệ thống lí thuyết biểu mối quan hệ biến hóa đơn vị ngôn ngữ hệ thống hay khả kết nối đơn vị ngôn ngữ cấp độ ngơn ngữ 1.2.3 Phóng chiếu ngữ pháp chức hệ thống 1.2.3.1 Khái niệm tương đương câu ngữ pháp chức hệ thống Cú đơn đơn vị đa diện nhận diện từ nhiều góc độ khác tầng (strata), cấp độ (rank) siêu chức (metafunction) (Halliday, 1994, 2012; Martin, 1992; Halliday & Matthiessen, 2004/2014; Hoàng Văn Vân, 2002/2005, 2012) Cú định vị tầng ngữ pháp-từ vựng mang ba nét nghĩa khái quát tạo nên ba siêu chức ngôn ngữ: (i) Siêu chức kinh nghiệm (Experiential metafuntion); (ii) Siêu chức liên nhân (Interpersonal metafunction); (iii) Siêu chức văn (Textual metafunction) 1.2.3.2 Phóng chiếu ngữ pháp chức hệ thống Theo Matthiessen cộng (2010: 165), phóng chiếu “một hai loại mối quan hệ logic-ngữ nghĩa mà chúng thể ý tưởng quan hệ liên nhân thành phần thành phần phụ, thành phần có liên hệ phụ thuộc lẫn tổ hợp cụm từ, cú (như hệ thống chuyển tác chu cảnh), tổ hợp cú” Phóng chiếu khái niệm Halliday đề xuất Theo ông, phóng chiếu thấy bậc cú mà thấy bậc cú đơn (trong cú) Hiện tượng phóng chiếu ngữ pháp chức hiểu rộng việc dẫn lời dẫn ý ngữ pháp truyền thống, phóng chiếu khơng bao gồm động từ nói suy nghĩ mà động từ diễn đạt cảm giác, cảm nhận  Q trình phóng chiếu Theo Hồng Văn Vân (2002), thuật ngữ “q trình” dùng theo hai nét nghĩa (rộng hẹp) Theo nét nghĩa rộng, q trình tồn mà thường gọi “một tình” hay “một thể hiện” Theo nét nghĩa hẹp, trình bao gồm tất tượng gắn với việc chi tiết hóa thời gian diễn đạt động từ kiện, trạng thái hay hành động (xem Halliday1967, Halliday in Kress 1976, Fawcett 1987, Davidse 1992, 1996, Shore 1992, Matthiessen 1995) Q trình phóng chiếu tên gọi chung cho hai tiểu trình: tinh thần phát ngơn Ngồi có q trình có tiềm phóng chiếu (q trình hành vi)  Tầng phóng chiếu Phóng chiếu tham gia vào hai tầng nội dung ngôn ngữ này: phóng chiếu cấp độ ngữ nghĩa (ý) phóng chiếu cấp độ từ ngữ (lời)  Phương thức phóng chiếu Trong mối quan hệ đồng đẳng, phóng chiếu thể trích nguyên; ngược lại mối quan hệ phụ thuộc, phóng chiếu lại thể thơng báo lại Ngồi hai phương thức phóng chiếu nêu trên, phương thức phóng chiếu khác mơ tả hình thức trung gian kết hợp đặc điểm trích ngun thơng báo lại Nó gọi “lời nói gián tiếp tự do” (Halliday, 2012)  Chức lời nói phóng chiếu Chức lời nói yếu: khiến nghị phán đốn phóng chiếu chức lời nói thứ yếu: chào hỏi, cảm thán,… 1.2.4 Các cấp độ phóng chiếu 1.2.4.1 Phóng chiếu cú  Phóng chiếu ngang cú: Cụm giới từ phóng chiếu Cụm giới từ phóng chiếu hay chu cảnh phóng chiếu bao gồm giới từ sử dụng để diễn đạt chu cảnh quan điểm chu cảnh vấn đề  Phóng chiếu cú: Cụm danh từ phóng chiếu bị bao Theo Halliday (1994, 2012) Halliday & Matthiessen (2004/2014) lời ý tưởng bị bao hạ cấp để đóng chức hậu bổ tố cụm danh từ Những trường hợp coi trường hợp phóng chiếu, thành phần phóng chiếu danh từ đóng chức vật cú mà phóng chiếu dùng để xác định theo cách giống cú quan hệ hạn định xác định danh từ mở rộng  Phóng chiếu cú: Cụm danh từ phóng chiếu thực tế Có kiểu phóng chiếu khác mà cú bị phóng chiếu khơng bị phóng chiếu trình tinh thần hay trình phát ngơn có phát ngơn thể hay cảm thể, danh từ q trình phát ngơn hay q trình tinh thần; mà lại xuất thể đóng gói sẵn hình thức phóng chiếu Chúng gọi phóng chiếu thực tế (fact)  Phóng chiếu cú: Cụm động từ phức phóng chiếu Các cụm động từ phóng chiếu thường khiến nghị, hồn thành có chủ ngữ hai vế 1.2.4.2 Phóng chiếu cú  Cú phóng chiếu Cú phóng chiếu thể q trình phát ngơn (q trình nói) q trình tinh thần Trong q trình phát ngơn, cú phóng chiếu cú phát ngơn; q trình tinh thần, cú phóng chiếu cú tinh thần (tri giác, tri nhận, mong muốn, cảm giác) Vị trí cú phóng chiếu xuất phần đầu phần cuối phần tổ hợp cú phức  Cú phóng chiếu Trong q trình phát ngơn, cú phóng chiếu q trình phát ngơn cú bị phóng chiếu có vị lời nói (dẫn lời) Trong q trình tinh thần, cú phóng chiếu cú tinh thần (tri giác, tri nhận, mong muốn, cảm giác) cú phóng chiếu lại ý dẫn (dẫn ý) khơng bị hạn chế kiểu trình cụ thể  Chức hoạt động phóng chiếu cú Chức hoạt động cú phóng chiếu cú phóng chiếu: nói nghĩ (lời ý) Chức hoạt động cú phóng chiếu thể lời ý nói nghĩ đến  Phương thức hoạt động phóng chiếu cú + Trích nguyên Trong trường trích nguyên, cú phóng chiếu q trình phát ngơn, q trình nói, cú phóng chiếu thể điều nói Mối quan hệ hai cú mối quan hệ đồng đẳng, tức hai cú có vị ngang Thành phần bị phóng chiếu có vị độc lập, chức lời nói hiển ngơn chức lời nói cú gốc + Thơng báo lại Một phát ngơn thơng báo lại cách thể ý nghĩa Mối quan hệ hai cú mối quan hệ phụ thuộc, chức lí tưởng hóa để thể ý nghĩa nét nghĩa Điều có nghĩa người nói thơng báo ý điều nói ngơn từ khác so với ngơn từ gốc Tiểu kết chương Trong chương này, tổng quan khái quát số nghiên cứu tiêu biểu ngữ pháp truyền thống (câu trực tiếp câu gián tiếp) liên quan đến phóng chiếu ngữ pháp chức để có nhìn đa chiều tượng Các nghiên cứu phóng chiếu tổng quan cho thấy chưa có nghiên cứu sâu đầy đủ cấp độ đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu tiếng Anh tiếng Việt Đây khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu mà luận án chúng tơi hướng tới Ngồi việc làm rõ khái niệm phóng chiếu, sở lí luận liên quan đến phóng chiếu nghiên cứu chi tiết chương Phóng chiếu ngữ pháp chức có nội hàm rộng khái niệm câu trực tiếp câu gián tiếp ngữ pháp truyền thống Phóng chiếu khơng thấy bậc cú mà thấy bậc cú/câu đơn hay ngang cú cú (cụm từ) Chương ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA PHÓNG CHIẾU TRÊN CÚ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 10 với cú phóng chiếu dấu phẩy dấu hai chấm Trong hình thức thơng báo lại thứ bậc, cú phóng chiếu đứng trước cú phóng chiếu, hai cú thành phần nối với từ từ Tuy nhiên, nhiều trường hợp chữ chữ bị tỉnh lược mà nghĩa câu không thay đổi Trong tiếng Việt, từ dẫn nhập thường gắn với cú phóng chiếu cú phóng chiếu hình thức thông báo lại thứ bậc 2.2.1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Nghĩa biểu hay nghĩa kinh nghiệm cú phóng chiếu thể qua yếu tố: tham thể, trình (các động từ) chu cảnh Các q trình phóng chiếu xuất khối ngữ liệu khảo sát nhận diện qua tiểu lớp động từ sau:  Động từ phát ngôn: Động từ say (nói) khái quát, Động từ đặc thù cho chức lời nói khác nhau, Động từ chứa đặc điểm chu cảnh thêm vào, Động từ chứa nét biểu niệm  Động từ tinh thần (tri nhận tình cảm)  Động từ hành vi thể lời nói  Động từ trạng thái tâm lý thể lời nói Các tham thể tham gia q trình phóng chiếu đa dạng thường thực hóa cụm danh từ Khi tham gia q trình phóng chiếu, tham thể cảm thể, hành thể, ứng thể đương thể bắt buộc phải cụm danh từ người Ngược lại phát ngôn thể không bắt buộc phải tham thể có ý thức, mà tạo tín hiệu thơng tin Các chu cảnh đồng vị chặt chẽ với q trình phóng chiếu xuất khối liệu khảo sát bao gồm chu cảnh vấn đề chu cảnh quan điểm 2.2.2 Cú bị phóng chiếu 2.2.2.1 Đặc điểm ngữ pháp Tiêu chí nhận diện cú bị phóng chiếu tiếng Việt qua dấu câu thức thể Trong trích ngun, cú phóng chiếu xuống dòng có dấu gạch đầu dòng phía trước Trong tiếng Việt, từ dẫn nhập thường gắn với cú phóng chiếu cú bị phóng chiếu hình thức thơng báo lại thứ bậc Trong thông báo lại đồng đẳng, hai cú thành phần thường ngăn cách dấu phẩy hoặc dấu hai chấm dấu gạch ngang Cú phóng bị chiếu trích ngun có đa dạng thức Ngược lại, thơng báo lại, cú bị phóng chiếu hạn chế thức, có hình thức thức tuyên bố 2.2.2.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Bảng 2.4 Số lượng chức cú bị phóng chiếu tiếng Việt Thể loại Tiểu thuyết Báo Tổng Số lượng cú bị phóng chiếu Lời Ý Phán đoán Khiến nghị Phán đoán Khiến nghị 224 26 59 184 18 50 408 44 109 (71,7%) (7,7%) (19,2%) (1,4%) Tổng số 314 255 569 (100%) 11 Số liệu khảo sát cho thấy cú bị phóng chiếu phán đoán sử dụng cao gấp nhiều lần so với khiến nghị, phán đoán lời với 408 lần xuất hiện, chiếm 71,7% tổng số tổ hợp cú phong chiếu nghiên cứu, cao gấp 9,3 khiến nghị lời; phán đoán ý với 109 lần xuất hiện, chiếm 19,2% cao gấp 13,6 lần khiến nghị ý Các khiến nghị ý sử dụng vô hạn chế hai thể loại báo chí tiểu thuyết Điều thể chức ngữ nghĩa trao đổi thông tin cú phóng chiếu phát ngơn cú phóng chiếu tinh thần thông qua nhận định câu hỏi sử dụng nhiều so với chức ngữ nghĩa trao đổi hàng hóa- &-dịch vụ cú phóng chiếu phát ngơn cú tinh thần tình cảm thông qua lời mời hay mệnh lệnh 2.3 Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh tiếng Việt 2.3.1 Những điểm tương đồng 2.3.1.1 Những điểm tương đồng đặc điểm ngữ pháp Trong tổ hợp cú phóng chiếu có tham gia q trình tinh thần tiếng Anh tiếng Việt, tỉ lệ vị trí cú phóng chiếu đứng cú phóng chiếu đứng cuối tổ hợp cú gần tương đương nhau; nhiều so với vị trí cú phóng chiếu đứng đầu tổ hợp cú Đặc biệt với thể loại báo chí, vị trí phóng chiếu đứng cú phóng chiếu đứng cuối tổ hợp cú tinh thần không xuất khối liệu khảo sát Trong tiếng Anh, cú phóng chiếu đứng trước cú bị phóng chiếu thức định tun bố thường có từ that nối hai cú thành phần, tiếng Việt từ Trên thực tế khảo sát, từ nối that tiếng Anh từ tiếng Việt bị tỉnh lược mà khơng làm thay đổi nghĩa tổ hợp cú trường hợp Trong hai ngơn ngữ, phóng chiếu trích ngun lời lớn nhiều so với phóng chiếu thơng báo lại lời; đồng thời phóng chiếu thơng báo lại ý chiếm tuyệt đại đa số so với trích ngun ý Điều khẳng định nhận định Halliday (2012) thực tế sử dụng ngôn ngữ chức cấu trúc đồng đẳng để thể ngơn từ; chức quan hệ phụ thuộc để thể ý nghĩa nét nghĩa mấu chốt 2.3.1.2 Những điểm tương đồng đặc điểm ngữ nghĩa Trong tiếng Anh tiếng Việt, cú bị phóng chiếu phóng chiếu thơng qua q trình hành phát ngơn trình tinh thần trình hành vi Trong tổ hợp cú có cú phóng chiếu q trình phát ngơn chất cú bị phóng chiếu có vị lời nói Trong trường hợp cú bị phóng chiếu đại diện cho cách tạo lời (từ ngữ) Hiện tượng mà thể tượng ngữ pháp - từ vựng, tượng mà “chính lại thể hiện” hay gọi “siêu tượng” (Halliday, 1994, 2012 Halliday & Matthiessen, 2004/2014) 12 Trong hai ngơn ngữ Anh Việt, phóng chiếu trích ngun phóng chiếu thơng báo lại thực thơng qua động từ nói động từ tinh thần, động từ hành vi dùng phóng chiếu trích ngun Q trình quan hệ q trình hành vi khơng xuất cú phóng chiếu với thể loại báo chí tiếng Anh tiếng Việt Điều cho thấy phóng chiếu thể loại báo chí tập trung vào nội dung thơng báo, khơng phóng chiếu các chu cảnh hay đặc điểm hành vi kèm lời nói hai ngơn ngữ Ngược lại, q trình phát ngơn chiếm tỉ lệ cao nhất, gần tuyệt đại đa số thể loại báo chí khối liệu khảo sát tiếng Anh tiếng Việt (93% 79,2%) Đối với thể loại tiểu thuyết, hầu hết nhóm động từ phóng chiếu xuất hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt có khác tần suất Điều cho thấy tính đa dạng chức ngữ nghĩa phóng chiếu hai ngơn ngữ Ngồi ra, động từ thể nét biểu niệm lời nói khơng tìm thấy thể loại báo chí tiếng Anh tiếng Việt 2.3.2 Những nét khác biệt 2.3.2.1 Những nét khác biệt đặc điểm ngữ pháp Trong tiếng Anh, tỉ lệ vị trí cú phóng chiếu đứng đầu với vị trí cú phóng chiếu đứng đứng cuối tổ hợp cú có chênh lệch không lớn Ngược lại tiếng Việt, tỉ lệ chênh lệch vị trí vô khác biệt, với tỉ lệ 93,7%, với 0,8% 5,5% Vị trí cú phóng chiếu đứng đứng cuối tổ hợp cú tiếng Anh phổ biến tiếng Việt Trong phương thức trích ngun, vị trí phát ngơn thể động từ (q trình) cú phóng chiếu tiếng Anh hốn đổi vị trí cho điều khơng thể tiếng Việt Vì trật tự tuyến tính thành phần câu (chủ ngữ, động từ) đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt Trong tiếng Việt từ dẫn nhập sử dụng trường hợp cú bị phóng chiếu thức định nghi vấn lẫn thức định tun bố phóng chiếu thơng báo lại Ngược lại, tiếng Anh từ dẫn nhập that không sử dụng để nối cú phóng chiếu cú phóng chiếu thức định nghi vấn phóng chiếu thông báo lại, mà phải sử dụng if whether để thay Ngoài ra, tiếng Việt từ dẫn nhập tỉnh lược hai trường hợp tiếng Anh, từ dẫn nhập that tỉnh lược từ if whether khơng Ngồi ra, từ dẫn nhập that tiếng Anh có xu hướng gắn với cú bị phóng chiếu, từ tiếng Việt có xu hướng gắn với cú phóng chiếu Cú phóng chiếu tiếng Anh có đa dạng động từ, tiếng Việt khơng phải phạm trù ngữ pháp (động từ khơng biến hình để biểu đạt thời gian) nên phù hợp (agreement) thời gian chủ ngữ động từ, cú phóng chiếu cú phóng chiếu khơng thể hiển ngơn 13 2.3.2.2 Những nét khác biệt đặc điểm ngữ nghĩa Bảng 2.5 Tần suất q trình tham gia phóng chiếu thể loại tiểu thuyết báo chí tiếng Anh tiếng Việt Số lần xuất tiếng Anh Nhóm QTPN QTTT QTHV QTQH Động từ say (nói) khái quát Động từ thể chức lời nói Động từ thể nét biểu niệm lời nói Động từ kèm chu cảnh lời nói Động từ phát ngôn thể ý nghĩ Động từ tri nhận/ tình cảm thể ý nghĩ Động từ tri nhận thể lời nói Động từ hành động thể lời nói Động từ trạng thái tâm lý thể lời nói Tính từ thể lời nói Tổng Số lần xuất tiếng Việt Tiểu thuyết Báo % Báo % Tiểu thuyết % % 88 39,6% 221 67,2% 14 4,4% 19 7,5% 22 9,9% 49 14,9% 40 12,5% 108 42,4% 33 14,9% 0% 29 9,0% 0% 2,7% 35 10,6% 16 5,0% 75 29,4% 0,5% 0,3% 11 3,4% 0% 52 23,4% 23 7% 53 16,5% 53 20,8% 0% 0% 0,6% 0% 18 8,1% 0% 138 43,0% 0% 0% 0% 18 5,6% 0% 222 0,9% 100% 329 0% 100% 321 0% 100% 255 0% 100% Kết khảo sát cho thấy động từ say (nói) khái quát sử dụng vượt trội tiếng Anh (67,2%) thể loại báo chí khối liệu khảo sát; gấp 11,6 lần so với mức độ sử dụng tiếng Việt thể loại Đối với thể loại tiểu thuyết tiếng Anh, động từ say (nói) khái quát sử dụng phổ biến với 88 lần xuất chiếm 39,6% Ngược lại, tiếng Việt, động từ thể chức lời nói chiếm tỷ lệ vượt trội (42,4%) thể loại báo chí, động từ hành vi dùng với tần xuất lớn tiểu thuyết với 138 lần xuất hiện, chiếm 43% Điều cho thấy, phóng chiếu lời tập trung vào hành vi kèm lời nói chu cảnh tiếng Việt nhiều tiếng Anh Ngoài q trình phóng chiếu, tiếng Anh cú phóng chiếu q trình quan hệ phóng chiếu thơng qua tính từ biểu thị thái độ nói năng, hạn chế Trong tiếng Việt, ngồi động từ phát ngơn, 14 động từ tinh thần động từ hành vi có tiềm phóng chiếu, cú phóng chiếu thực động từ trạng thái tâm lí, đặc biệt q trình phát ngơn Có khác rõ ràng việc sử dụng động từ say (nói) tiếng Anh động từ nói tiếng Việt thực tế khảo sát (cả mức độ phạm vi sử dụng) Động từ say (nói) tiếng Anh có phạm vi hoạt động rộng động từ nói tiếng Việt Tiểu kết chương Trong chương tiến hành khảo sát so sánh tượng phóng chiếu cấp độ cú tiếng Anh tiếng Việt Kết nghiên cứu cho thấy phóng chiếu xuất hai ngôn ngữ với điểm tương đồng khác biệt trình sử dụng Trong hai ngơn ngữ, phóng chiếu cú nhận diện thơng qua cú thành phần: cú phóng chiếu cú phóng chiếu có tương đồng hình thức thể hiện, chức hoạt động Tuy nhiên, q trình sử dụng phóng chiếu có xuất nét khác biệt Về hình thức thể hiện, đảo ngữ xuất tiếng Anh mà khơng có tiếng Việt; từ nối cú phóng chiếu cú phóng chiếu tiếng Anh phức tạp tiếng Việt Về đặc điểm ngữ nghĩa, động từ phát ngôn, động từ tinh thần động từ hành vi có tiềm phóng chiếu, tiếng Anh có tính từ tham gia phóng chiếu, hạn chế; tiếng Việt, phóng chiếu thực động từ trạng thái tâm lý Chương ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP, NGỮ NGHĨA CỦA PHÓNG CHIẾU TRONG CÚ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 3.1 Phân tích đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh 3.1.1 Phóng chiếu ngang cú: Cụm giới từ phóng chiếu Cụm giới từ phóng chiếu ánh sáng lí thuyết ngơn ngữ học chức hệ thống hình thành nên chu cảnh vấn đề chu cảnh quan điểm Bảng 3.1 Số lượng chu cảnh quan điểm chu cảnh vấn đề tiếng Anh Thể loại Số lượng chu cảnh Tổng số Chu cảnh vấn đề Chu cảnh quan điểm Tiểu 14 19 thuyết Báo 10 25 35 Tổng 24 (44,4%) 30 (55,6%) 54 (100%) 3.1.1 Đặc điểm ngữ pháp Đặc điểm ngữ pháp cụm giới từ (chu cảnh quan điểm chu cảnh vấn đề) nhận diện thơng qua vị trí, từ dẫn nhập chức vụ cú pháp câu Chu cảnh quan điểm có hình thức thể đơn giản for myself (đối 15 với thân tôi), for me (với tôi), for him/her (đối với anh ây/cô ấy), to me (với tơi), … xuất khối liệu nghiên cứu Ngược lại hình thức thể phức tạp in my opinion (theo quan điểm tôi), in…eyes (trong mắt…), according to (theo…) xuất phổ biến.Bên cạnh chu cảnh quan điểm, chu cảnh vấn đề xuất với mật độ thưa Chúng đóng vai trò ngơn thể q trình phát ngơn tượng trình tinh thần thực hóa thơng qua giới từ phổ biến of, about, for Vị trí cụm giới từ chu cảnh quan điểm thường đứng đầu cú cuối cú, vị trí chu cảnh vấn đề thường xuyên cuối cú sau động từ tinh thần phát ngôn Về chức vụ cú pháp, chu cảnh quan điểm đảm nhận chức vụ trạng ngữ, chu cảnh vấn đề đảm nhận chức vụ bổ ngữ câu Theo quan điểm chức hệ thống, cấu trúc thức (mood) cú tuyên bố đầy đủ tiếng Anh bao gồm chủ ngữ + thành phần hữu định (finite) + vị ngữ + bổ ngữ + phụ ngữ, phụ ngữ trùng khớp (conflate) với thành phần Chu cảnh bình diện kinh nghiệm cú 3.1.1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Các chu cảnh quan điểm tương đương với tiểu q trình phát ngơn hay tiểu q trình tinh thần Các chu cảnh vấn đề tương đương với ngơn thể q trình phát ngơn tượng q trình tinh thần 3.1.2 Phóng chiếu cú: Cụm danh từ phóng chiếu bị bao Bảng 3.2 Số lượng cụm danh từ phóng chiếu bị bao tiếng Anh Số lượng cụm danh từ phóng chiếu bị bao Thể loại Tổng số Lời Ý Phán đoán Khiến nghị Phán đoán Khiến nghị Tiểu thuyết 21 29 Báo 18 14 15 52 Tổng 22 35 19 81 (27,2%) (6,2%) (43,2%) (23,5%) (100%) 3.1.2.1 Đặc điểm ngữ pháp Đặc điểm ngữ pháp cụm danh từ phóng chiếu bị bao nhận diện thơng qua hình thức thể hiện, vị trí chức vụ cú pháp Các danh từ phóng chiếu bị bao phóng chiếu cú cụm từ Các dấu hiệu nhận biết cú phóng chiếu bị bao có chức làm hậu bổ tố cho danh từ phóng chiếu bị bao trình bày (1) Phán đốn: (a) Nhận định: cú phóng bị chiếu (i) hữu định, that + thức định gián tiếp; (ii) vô định, of + khơng hồn thành thể (b) Hỏi: cú bị phóng chiếu (i) hữu định, if/whether WH- + thức định gián tiếp; (ii) vô định, whether WH- + to + hoàn thành thể (2) Khiến nghị: (a) Lời mời (bao gồm gợi ý): cú phóng bị chiếu (i) vơ định, to + hồn thành thể of + khơng hồn thành thể, (ii) hữu định, thức định 16 gián tiếp tương lai (b) Yêu cầu: cú phóng bị chiếu (i) hữu định, to + hoàn thành thể, (ii) hữu định, biến thái định gián tiếp Ngồi cụm danh từ phóng chiếu có cú bị bao làm hậu bổ tố có cụm danh từ phóng chiếu có hậu bổ tố cụm từ kết nối thông qua từ dẫn nhập on, of, about,… 3.1.2.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Trong trường hợp cụm danh từ phóng chiếu bị bao, danh từ phóng chiếu tên gọi lời ý tưởng Các danh từ hạn định mở rộng nghĩa nhờ cú cụm từ có chức làm hậu bổ tố Các danh từ phóng chiếu cụm danh từ phóng chiếu bị bao thuộc vào lớp từ xác định rõ ràng: danh từ q trình phát ngơn (lời) danh từ q trình tinh thần (ý tưởng) 3.1.3 Phóng chiếu cú: Cụm danh từ phóng chiếu thực tế 3.1.3.1 Đặc điểm ngữ pháp Về cấu tạo, danh từ phóng chiếu thực tế kèm theo cú bị bao cụm từ đóng chức hậu bổ tố Các danh từ phóng chiếu thực tế qui định theo bốn tiểu nhóm mà chúng thuộc Ngồi ra, phóng chiếu thực tế thể hình thức danh hóa có chức làm chính.Ngồi hai hình thức phóng chiếu thực tế, khối liệu khảo sát, phóng chiếu thực tế thể q trình tinh thần hình thức vơ nhân xưng có q trình quan hệ phát thấy Vị trí cụm danh từ phóng chiếu thực tế đứng đầu câu với chức làm chủ ngữ, đứng sau vị từ với chức làm bổ ngữ; với chức phụ ngữ 3.1.3.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Các danh từ phóng chiếu thực tế thuộc tiểu lớp sau: (1) cases (danh từ thực tế đơn giản), (2) chances (danh từ tình thái), (3) proofs (danh từ biểu hiện) (4) needs (danh từ biến thái) Chức ngữ nghĩa cụm danh từ thực tế phản ánh phán đoán khiến nghị Danh từ phóng chiếu thực tế (đặc biệt từ fact) thể hình thức danh hóa có chức làm tố phóng chiếu quan điểm cá nhân thành thực tế khách quan Nó làm ẩn tiếng nói tác giả Theo Halliday (2012), thực tế kiểu ý tưởng “ngữ nghĩa hóa” đầy đủ, khơng cần hình thức phóng chiếu rõ ràng mà “đóng gói” lại để có vị trí cấu trúc ngơn ngữ 3.1.4 Cụm động từ phóng chiếu Bảng 3.4 Số lượng cụm động từ phóng chiếu tiếng Anh Số lượng cụm động từ phóng chiếu Thể loại Tổng số Lời Ý Phán đoán Khiến nghị Phán đoán Khiến nghị Tiểu thuyết 12 15 Báo 13 22 35 Tổng (0%) 15 (30%) (2%) 34 (68%) 50 (100%) 17 3.1.4.1 Đặc điểm ngữ pháp Đặc điểm ngữ pháp cụm động từ phóng chiếu nhận diện thơng qua hình thức thể hiện, vị trí chức vụ cú pháp Cấu trúc cụm động từ phóng chiếu bao gồm động từ phát ngôn động từ tinh thần làm tố kết nối với động từ đứng sau thơng qua khơng thơng qua từ dẫn nhập Vị trí cụm động từ thường đứng sau chủ ngữ có chức làm vị ngữ câu Từ dẫn nhập cấu trúc cụm động từ phóng chiếu thể từ to xuất thành phần bắt buộc cấu trúc này, động từ sau động từ làm tố dạng hồn thành thể Nếu động từ dạng không hồn thành thể, từ dẫn nhập to khơng xuất 3.1.4.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Chức ngữ nghĩa cụm động từ phóng chiếu phán đoán khiến nghị Tham chiếu thời gian động từ phóng chiếu với động từ kết tiếp sau (được phóng chiếu) tách biệt 3.2 Phân tích đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Việt 3.2.1 Phóng chiếu ngang cú: Cụm giới từ phóng chiếu 3.2.1.1 Đặc điểm ngữ pháp Đặc điểm ngữ pháp cụm giới từ phóng chiếu nhận diện thơng qua hình thức thể hiện, vị trí chức vụ cú pháp Hình thức thể đơn giản chu cảnh quan điểm xuất khối liệu phố biến theo (tôi), theo ý (anh)… Các hình thức thể phức tạp dẫn lời…, (con) mắt (tơi)… tìm thấy số lần xuất hạn chế Trong tiếng Việt, chu cảnh vấn đề thực hóa thơng qua giới từ phổ biến về, đến, … Trong thực tế khảo sát, lúc giới từ xuất chu cảnh vấn đề liên quan đến trình phát ngơn Việc giới từ có xuất hay khơng tiếng Việt không làm ảnh hưởng đến ngữ nghĩa câu Vị trí chu cảnh quan điểm xuất đầu cú ngăn với cú dấu phẩy đặt cuối cú Còn vị trí chu cảnh vấn đề thường đứng sau động từ phát ngôn động từ tinh thần Khác với chu cảnh quan điểm, chúng xuất vị trí đầu cú Chức vụ cú pháp chu cảnh quan điểm giữ vai trò trạng ngữ chu cảnh vấn đề giữ chức vụ bổ ngữ câu ngữ pháp truyền thống; theo quan điểm ngữ pháp chức năng, chu cảnh giữ chức vụ phụ ngữ cú 3.2.1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Theo Hoàng Văn Vân (2002/2005), chu cảnh quan điểm thường giải 18 thích ý nghĩa phát ngôn cú phát ngôn phức hay ý nghĩa cảm giác cú tinh thần phức thường trả lời cho câu hỏi Theo ai/cái gì/ Theo quan điểm ai? (Đối với ai/ Với gì?) Các chu cảnh quan điểm thường phản ánh nguồn gốc thơng tin, chúng mang tính chủ quan Theo quan điểm tôi, Trong mắt tơi, mang tính khách quan Theo số liệu thống kê Liên hợp quốc, Dưới mắt thằng Tường, Các chu cảnh vấn đề thường liên quan chặt chẽ đến trình phát ngơn số q trình tinh thần (chủ yếu trình tri nhận) Trong trình phát ngơn chúng tương đương với ngơn thể, q trình tinh thần chúng tương đương với tượng Chu cảnh vấn đề thường trả lời câu hỏi Về gì? 3.2.2 Phóng chiếu cú: Cụm danh từ phóng chiếu bị bao 3.2.2.1 Đặc điểm ngữ pháp Đặc điểm ngữ pháp cụm danh từ phóng chiếu bị bao nhận diện thơng qua hình thức thể hiện, vị trí chức vụ cú pháp Các danh từ phóng chiếu bị bao phóng chiếu cú cụm từ Từ thường đứng trước cú mà danh từ phóng chiếu, đứng trước cụm từ phóng chiếu thường có từ về, vào,…Trong tiếng Việt từ dẫn nhập thường có xu hướng gắn với danh từ phóng chiếu cú bị bao, từ dẫn nhập về, của, có xu hướng gắn với cụm từ có chức làm thành phần hậu bổ tố danh từ phóng chiếu Tuy nhiên thực tế khảo sát, từ từ tỉnh lược số trường hợp mà khơng ảnh hưởng đến ngữ nghĩa câu; chí thay dấu phẩy Trong tiếng Việt, vị trí cụm danh từ phóng chiếu bị bao đứng đầu câu làm chủ ngữ (hiếm), đứng sau động từ làm bổ ngữ câu (phổ biến) 3.2.2.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Cụm danh từ phóng chiếu bị bao bao gồm danh từ phóng chiếu tên gọi lời ý tưởng, hạn định mở rộng nghĩa nhờ cú cụm từ có chức làm hậu bổ tố Danh từ phóng chiếu cụm danh từ phóng chiếu bị bao danh từ đóng chức vật q trình phát ngơn q trình tinh thần Chúng thường phóng chiếu phán đốn thực chức ngữ nghĩa trao đổi thông tin trao đổi hàng hóa dịch vụ 3.2.3 Phóng chiếu cú: Cụm danh từ phóng chiếu thực tế 3.2.3.1 Đặc điểm ngữ pháp Trong cụm danh từ phóng chiếu thực tế, thành phần tố danh từ phóng chiếu thực tế thuộc tiểu lớp sau: (1) trường hợp, (2) khả năng, (3) chứng (4) cần thiết Các danh từ phóng chiếu thực tế ln kèm theo cú bị bao cụm từ đóng chức hậu bổ tố, yêu cầu không yêu cầu từ dẫn nhập Các cụm từ thành phần bị phóng 19 chiếu đứng sau danh từ thực tế thường yêu cầu từ dẫn nhập của, về,… Ngoài ra, danh từ phóng chiếu thực tế thể hình thức danh hóa có chức làm tố 3.2.3.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Thực tế hình thức phóng chiếu vơ nhân xưng, phép tham gia vào q trình tinh thần q trình phát ngơn mà khơng phóng chiếu Trong tiếng Việt danh từ phóng chiếu thực tế chủ yếu xuất tiểu lớp danh từ thực tế đơn giản (liên quan đến phán đốn phi tình thái), đặc biệt thể loại báo chí Theo Nguyễn Văn Hiệp (2009:359), tình bị danh hóa tình bị “đẩy vào hậu cảnh”, xem điều giả định trước, khơng có giá trị thời lúc nói 3.2.4 Phóng chiếu cú: Cụm động từ phóng chiếu 3.2.4.1 Đặc điểm ngữ pháp Đặc điểm ngữ pháp cụm động từ phóng chiếu nhận diện thơng qua hình thức thể hiện, vị trí, trật tự từ chức vụ cú pháp Về cấu tạo, cụm động từ phóng chiếu bao gồm động từ tinh thần phát ngơn làm tố kết hợp với động từ thuộc q trình khác đứng sau Vị trí của cụm động từ phóng chiếu thường đứng sau chủ ngữ có chức làm vị ngữ câu Trong tiếng Việt, cụm động từ phóng chiếu không bao gồm từ dẫn nhập mà động từ xếp theo trật tự tuyến tính 3.2.4.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Trong cụm động từ phóng chiếu, động từ tinh thần phát ngơn đứng trước làm tố phóng chiếu hoạt động động từ đứng sau nó, tham chiếu thời gian động từ tinh thần phát ngôn không xảy đồng thời với hoạt động động từ mà phóng chiếu Trong cụm động từ phóng chiếu, động từ đứng sau thành phần phóng chiếu phán đốn khiến nghị 3.3 Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh tiếng Việt 3.3.1 Những điểm tương đồng 3.3.1.1 Đặc điểm ngữ pháp  Cụm giới từ phóng chiếu Về mặt cấu tạo, chúng có thành phần mở rộng cho giới từ làm trung tâm Về chức năng, chu cảnh vấn đề hình thức để thể ngơn thể (cái trần thuật, mô tả, ám chỉ, ) q trình phát ngơn tượng q trình tinh thần Vị trí chu cảnh quan điểm thường đứng đầu câu, đứng cuối câu (hiếm) với chức làm phụ ngữ 20 câu  Cụm danh từ phóng chiếu bị bao Trong tiếng Anh tiếng Việt, cụm danh từ phóng chiếu bị bao có hậu bổ tố cú bị bao cụm từ có từ dẫn nhập Các cụm danh từ phóng chiếu bị bao đóng chức chủ ngữ bổ ngữ câu hai ngôn ngữ, tiếng Anh tiếng Việt  Cụm danh từ phóng chiếu thực tế Trong tiếng Anh tiếng Việt, danh từ phóng chiếu thực tế thường kèm theo cú bị bao cụm từ đóng chức hậu bổ tố Ngồi ra, danh từ phóng chiếu thực tế thể hình thức danh hóa có chức làm tố cú  Cụm động từ phóng chiếu Trong hai ngôn ngữ Anh Việt, cụm động từ phóng chiếu bao gồm động từ phát ngơn động từ tinh thần làm trung tâm Động từ đứng trước làm tố có chức phóng chiếu hoạt động thể qua động từ đứng sau nó.Vị trí của cụm động từ phóng chiếu thường đứng sau chủ ngữ có chức làm vị ngữ câu 3.3.1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa  Cụm giới từ phóng chiếu Về chức ngữ nghĩa, chu cảnh quan điểm tiếng Anh tiếng Việt phóng chiếu quan điểm từ hay nguồn gốc thơng tin từ Chúng mang tính khách quan từ yếu tố bên ngồi, mang tính chủ quan người nói  Cụm danh từ phóng chiếu bị bao Trong hai ngơn ngữ, danh từ phóng chiếu q trình phát ngơn (lời) q trình tinh thần (ý tưởng) Chúng thường phóng chiếu phán đốn thực chức ngữ nghĩa trao đổi thơng khiến nghị thực chức ngữ nghĩa trao đổi hàng hóa & dịch vụ Trong thể loại báo chí, cụm danh từ phóng chiếu bị bao có xu hướng sử dụng phổ biến so với thể loại tiểu thuyết tiếng Anh tiếng Việt  Cụm danh từ phóng chiếu thực tế Trong tiếng Anh tiếng Việt, phóng chiếu thực tế phép tham gia vào trình tinh thần q trình phát ngơn mà khơng phóng chiếu Nó đóng gói với danh từ thuộc bốn tiểu lớp phóng chiếu thực tế ngữ nghĩa hóa đầy đủ Các cú bị bao bổ nghĩa cho danh từ phóng chiếu thực tế “vật thể hóa” (Halliday, 2012) Do vậy, phóng chiếu thực tế đóng chức tham thể tham gia với tư cách thành tố cấu trúc cú khác 21  Cụm động từ phóng chiếu Trong cụm động từ phóng chiếu, động từ đứng trước (thường trình phát ngơn q trình tinh thần) có chức phóng chiếu phán đốn (thơng tin) hay khiến nghị (lời mời yêu cầu) thực hóa qua động từ đứng sau 3.3.2 Những nét khác biệt 3.3.2.1 Đặc điểm ngữ pháp  Cụm giới từ phóng chiếu Trong tiếng Việt, giới từ chu cảnh vấn đề tỉnh lược Sự vắng mặt giới từ chu cảnh vấn đề liên quan đến q trình phát ngơn khơng làm thay đổi nghĩa câu, tiếng Anh từ dẫn nhập giới từ of/about/ lại bắt buộc phải xuất trường hợp thành tố cố định  Cụm danh từ phóng chiếu bị bao Trong tiếng Việt từ từ thường đứng trước cú mà danh từ phóng chiếu Tuy nhiên, với nhiều trường hợp từ nối vắng mặt mà khơng làm ảnh hưởng đến ngữ nghĩa câu Ngược lại từ dẫn nhập that tiếng Anh lại bị tỉnh lược thành phần bắt buộc cấu trúc ngữ pháp trường hợp Tiếng Việt khơng thể chế rõ nét khơng thuộc ngơn ngữ biến hình nên khái niệm hữu định, vơ định, hồn thành thể khơng hồn thành thể không áp dụng với cú danh từ tinh thần phát ngơn phóng chiếu ngơn ngữ  Cụm danh từ phóng chiếu thực tế Tiểu lớp danh từ thực tế biểu liên quan đến phán đốn tình thái hóa có xu hướng sử dụng nhiều tiếng Anh, mà không sử dụng tiếng Việt Vì tiếng Việt cách diễn đạt kiểu it may be (the case that) (nó trường hợp ) kiểu diễn đạt không tự nhiên, gượng ép Các hình thức phóng chiếu thực tế vơ nhân xưng xuất phổ biến tiếng Anh không thấy xuất ngữ liệu khảo sát tiếng Việt cho thấy tiểu nhóm khơng người nói tiếng Việt sử dụng sử dụng Một số hình thức phóng chiếu khuyết chủ ngữ nghe nói là, nghe đồn chủ ngữ ẩn, mà không coi hình thức phóng chiếu vơ nhân xưng  Cụm động từ phóng chiếu Từ dẫn nhập cụm động từ phóng chiếu tiếng Anh từ to tiếng Việt khơng tồn hình thức mà sử dụng cách xếp từ 22 theo trật tự tuyến tính Các cụm động từ có động từ tinh thần làm tố phóng chiếu hàng hóa & dịch vụ (khiến nghị) có xu hướng sử dụng nhiều thể loại báo chí tiếng Anh so với tiếng Việt, ngược lại thể loại tiểu thuyết cụm động từ có xu hướng sử dụng tiếng Việt cao so với tiếng Anh 3.3.2.2 Đặc điểm ngữ nghĩa Các cụm danh từ thực tế phóng chiếu, cụm động từ phóng chiếu cụm giới từ phóng chiếu khơng có khác biệt đặc điểm ngữ nghĩa hai ngôn ngữ Trong tiếng Anh cụm danh từ phóng chiếu bị bao phán đốn ý khiến nghị ý có xu hướng sử dụng nhiều so với tiếng Việt Các phán đoán lời xuất khối liệu khảo sát thể loại báo tiểu thuyết tiếng Anh, xuất thể loại báo chí tiếng Việt Tiểu kết chương Tóm lại, chương ba khảo sát tượng phóng chiếu cú, bao gồm phóng chiếu ngang cú cú hai ngôn ngữ Anh Việt Qua phân tích kết khảo sát, chúng tơi nhận thấy phóng chiếu xuất hai cấp độ ngôn ngữ: bậc cú đơn (câu đơn) cú (cụm từ) khối ngữ liệu khảo sát tiếng Việt tiếng Anh với điểm tương đồng dị biệt hai ngôn ngữ KẾT LUẬN Trong luận án này, khảo sát so sánh tượng phóng chiếu tiếng Anh tiếng Việt dựa khung lí thuyết chức hệ thống Halliday học trò ơng phát triển nhằm tìm hiểu nét tương đồng dị biệt đặc điểm ngữ pháp – ngữ nghĩa tượng phóng chiếu hai ngơn ngữ Luận án cung cấp tranh tổng thể phóng chiếu theo quan điểm ngữ pháp chức hệ thống tư liệu tiếng Anh tiếng Việt Luận án đạt kết sau: Luận án tổng kết lại luận điểm phóng chiếu, từ tạo khung lí thuyết cấp độ phóng chiếu: cú cú (bao gồm ngang cú cú) đồng thời giúp cho việc so sánh đối chiếu rõ ràng Đối với phóng chiếu cú, luận án tìm chứng minh điểm tương đồng khác biệt ngữ pháp ngữ nghĩa cú phóng chiếu cú phóng chiếu Các điểm tương đồng tượng phóng chiếu cú: Thứ nhất, phóng chiếu cú nhận diện thông qua cú thành phần: cú phóng chiếu cú phóng chiếu hai ngơn ngữ Cú phóng chiếu có chức cú phóng chiếu hình thức trích nguyên thông báo lại Thứ hai, đặc điểm ngữ pháp, vị trí cú phóng chiếu đứng trước, đứng sau đứng cú phóng chiếu Cú phóng chiếu cú bị phóng 23 chiếu kết nối thông qua từ dẫn nhập Thứ ba, đặc điểm ngữ nghĩa cú phóng phóng chiếu thực hóa q trình phát ngơn trình tinh thần trình hành vi Cú bị phóng chiếu thơng tin (phán đốn) hay hàng hóa dịch vụ (khiến nghị) thức Thứ tư, có tương đồng mức độ sử dụng hình thức phóng chiếu hai thể loại tiểu thuyết báo chí tiếng Anh tiếng Việt Trong hai ngơn ngữ, phóng chiếu trích ngun phổ biến thể loại tiểu thuyết phóng chiếu thơng báo lại phổ biến với thể loại báo chí đặc thù chuyển tải thông tin thể loại Các điểm dị biệt tượng phóng chiếu cú: Thứ nhất, đặc điểm ngữ pháp, đảo ngữ xuất tiếng Anh mà khơng có tiếng Việt; từ nối cú phóng chiếu cú phóng chiếu tiếng Anh phức tạp tiếng Việt Thứ hai, đặc điểm ngữ nghĩa, q trình phóng chiếu phát ngơn, động từ nói khái quát say tiếng Anh có phạm vi hoạt động rộng động từ nói tiếng Việt, dùng để trao đổi thông tin hay hoạt động hàng hóa-&-dịch vụ Ngược lại tiếng Việt thường sử dụng động từ thể chức lời nói rõ ràng để tham gia vào q trình phóng chiếu Thứ ba, tiếng Việt trình tinh thần tri nhận tham gia vào việc phóng chiếu ngơn từ mà tượng không xảy tiếng Anh Thứ tư, tiếng Anh thực hóa cú phóng chiếu thơng qua q trình quan hệ với tính từ tiếng Việt lại sử dụng động từ trạng thái tâm lí để phóng chiếu Đối với phóng chiếu cú, luận án tìm chứng minh điểm tương đồng dị biệt phóng chiếu ngang cú (giới từ phóng chiếu) phóng chiếu cú (cụm danh từ phóng chiếu bị bao, cụm danh từ phóng chiếu thực tế cụm động từ) Các điểm tương đồng phóng chiếu cú: Đối với cụm giới từ phóng chiếu, đặc điểm ngữ pháp, chúng có thành phần mở rộng cho giới từ làm trung tâm Các giới từ tiếng Anh tiếng Việt có hai loại hình: từ đơn cụm từ phức Về đặc điểm ngữ nghĩa, chu cảnh vấn đề hình thức để thể ngơn thể (cái trần thuật, mô tả, ám chỉ, ) q trình phát ngơn tượng trình tinh thần Các chu cảnh quan điểm phóng chiếu quan điểm hay nguồn gốc thơng tin đến từ đâu đó, mang tính chủ quan khách quan Trong tiếng Anh tiếng Việt, cụm danh từ phóng chiếu bị bao có hậu bổ tố cú bị bao cụm từ Từ nối danh từ phóng chiếu cú bị bao tiếng Anh that tiếng Việt có từ tương ứng Ngoài ra, danh từ phóng chiếu bị bao hai ngơn ngữ q trình phát ngơn (lời) q trình tinh thần (ý tưởng) Chúng có chức ngữ nghĩa trao đổi hàng hóa-&-dịch vụ thơng tin Đối với cụm danh từ phóng chiếu thực tế, chúng xuất hình thức bị bao đóng chức hậu bổ tố cho danh từ thực tế (chủ yếu thuộc tiểu lớp danh từ thực tế đơn giản) Ngồi ra, phóng chiếu thực tế cú bị 24 bao đứng riêng hình thức danh hóa xuất tiếng Anh tiếng Việt Về đặc điểm ngữ nghĩa, cụm danh từ thực tế đóng gói ngữ nghĩa hóa đầy đủ nên khơng cần q trình phóng chiếu tham gia phóng chiếu Tiểu lớp danh từ phóng chiếu thực tế đơn giản phán đoán sử dụng phổ biến hai ngơn ngữ; danh từ phóng chiếu có chức phán đoán dạng câu hỏi khiến nghị dạng câu mời sử dụng hạn chế tiếng Anh tiếng Việt Đối với cụm động từ phóng chiếu, hai ngôn ngữ Anh Việt, cụm động từ phóng chiếu bao gồm động từ phát ngơn tinh thần làm trung tâm, với chức phóng chiếu phán đốn (thơng tin) hay khiến nghị (lời mời yêu cầu) Về đặc điểm ngữ nghĩa, tham chiếu thời gian động từ phóng chiếu động từ phát ngôn tinh thần tách biệt Các điểm dị biệt phóng chiếu cú: Đối với cụm giới từ phóng chiếu, tiếng Việt, giới từ tỉnh lược chu cảnh vấn đề liên quan đến trình phát ngôn mà không làm thay đổi nghĩa câu, tiếng Anh giới từ of/about/ lại bắt buộc phải xuất trường hợp Đối với cụm danh từ phóng chiếu bị bao, có số khác biệt sau: Thứ nhất, tiếng Việt từ từ đứng trước cú mà danh từ phóng chiếu nhiều trường hợp vắng mặt mà không làm ảnh hưởng đến ngữ nghĩa câu Ngược lại từ nối that tiếng Anh lại khơng thể bị tỉnh lược thành phần bắt buộc cấu trúc ngữ pháp trường hợp Thứ hai, tiếng Anh sử dụng phóng chiếu đa dạng phong phú tiếng Việt có cụm danh từ phóng chiếu bị bao phán đốn ý khiến nghị ý có xu hướng sử dụng nhiều so với tiếng Việt Đối với cụm danh từ phóng chiếu thực tế, tiểu lớp danh từ thực tế biểu liên quan đến phán đốn tình thái hóa có xu hướng sử dụng nhiều tiếng Anh, mà khơng sử dụng tiếng Việt Ngồi ra, hình thức phóng chiếu thực tế vơ nhân xưng xuất phổ biến tiếng Anh không thấy xuất ngữ liệu khảo sát tiếng Việt cho thấy tiểu nhóm khơng người nói tiếng Việt sử dụng sử dụng Một số hình thức phóng chiếu khuyết chủ ngữ nghe nói là, nghe đồn chủ ngữ ẩn, mà khơng coi hình thức phóng chiếu vơ nhân xưng Đối với cụm động từ phóng chiếu, từ dẫn nhập tiếng Anh từ to tiếng Việt khơng tồn hình thức mà sử dụng cách xếp từ theo trật tự tuyến tính Các cụm động từ có động từ tinh thần làm tố phóng chiếu hàng hóa-&-dịch vụ (khiến nghị) có xu hướng sử dụng nhiều thể loại báo chí tiếng Anh so với tiếng Việt Tiêu chí cụm động từ phức phóng chiếu tiếng Anh bao gồm phóng chiếu (1) khiến nghị, (2) hồn thành (3) có chủ ngữ hai vế; tiêu chí thứ hai (có thể hồn thành) khơng thể áp dụng cho tiếng Việt ... lí luận; Chương 2: Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh tiếng Việt; Chương 3: Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh tiếng Việt Chương TỔNG QUAN... (cụm từ) Chương ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA PHÓNG CHIẾU TRÊN CÚ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 Phân tích đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phóng chiếu cú tiếng Anh Bảng 2.1 Số... tham gia phóng chiếu, hạn chế; tiếng Việt, phóng chiếu thực động từ trạng thái tâm lý Chương ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP, NGỮ NGHĨA CỦA PHÓNG CHIẾU TRONG CÚ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng anh và tiếng việt tt, Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng anh và tiếng việt tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn