Dạy học kĩ thuật cơ khí ở đại học theo tiếp cận học bằng làm tt

28 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VÕ THỊ NHƯ UYÊN DẠY HỌC KĨ THUẬT CƠ KHÍ Ở ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC BẰNG LÀM Chuyên ngành: Lý luận PPDH môn Kĩ thuật Cơng nghiệp Mã số: 9.14.01.11 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội – 2019 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Xuân Lạc PGS.TS Nguyễn Hoài Nam Phản biện 1: PGS.TS Thái Thế Hùng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Phản biện 2: PGS.TS Mạc Văn Tiến Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Trọng Khanh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Phòng bảo vệ luận án, tầng nhà Thư viện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc Gia, Hà Nội Hoặc Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị 29-NQ/TW Hội nghị trung ương Khóa XI thể quan điểm xây dựng giáo dục thực học, thực nghiệp; đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất lực người học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ khuyến khích tự học; đổi mạnh mẽ giáo dục đại học theo hướng trọng phát triển lực sáng tạo, kỹ thực hành; đánh giá kết đào tạo đại học theo hướng trọng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi kiến thức, lực thực hành Kĩ thuật khí ngành đào tạo truyền thống lâu đời khối ngành kĩ thuật trường đại học Từ năm 2010 nay, việc sử dụng mơ hình đào tạo tiên tiến (chẳng hạn CDIO) phát triển chương trình đào tạo kĩ sư nhanh chóng phổ biến áp dụng rộng rãi trường đại học Việt Nam (trong có ngành kĩ thuật khí) Tuy nhiên, việc dạy học kĩ thuật khí chậm đổi mới, chưa giúp sinh viên tiếp xúc trực tiếp với vấn đề kĩ thuật thực tế để tự hành động giải vấn đề Học làm cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, kiến thức tạo thông qua việc trực tiếp đảm đương nhiệm vụ kĩ thuật thực tế Trong đó, người học thực trở thành “nhà thực nghiệm” để khám phá giả thuyết khác nhằm tối ưu hóa vấn đề kĩ thuật Từ vấn đề nêu cho thấy, việc thực đề tài “Dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm” cần thiết, phù hợp với xu hướng giáo dục giới Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm nhằm nâng cao kết học tập thúc đẩy tham gia học tập chủ động sinh viên Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học kĩ thuật khí cho sinh viên đại học hệ quy trường gồm: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đề tài xác định bốn đối tượng nghiên cứu cần làm rõ gồm: (1) Mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học (2) Bản chất, nguyên tắc, đặc điểm quy trình dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm (3) Thực trạng dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm (4) Các biện pháp dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm Giả thuyết khoa học Những phán đoán cần chứng minh đối tượng nghiên cứu gồm: (1) Mơ hình học dạy học kĩ thuật khí đại học phát triển mơ hình học tập trải nghiệm lĩnh vực dạy học kĩ thuật khí (2) Giảng viên kiến tạo nhiệm vụ kĩ thuật – sinh viên tìm tòi thực nghiệm chất dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm (3) Thực trạng dạy học kĩ thuật khí đại học chưa trọng đến học làm (4) Quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm tác động tích cực đến kết q trình học tập sinh viên nội dung gia cơng chế tạo khí, thiết kế kĩ thuật khí Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở khoa học (lý luận thực trạng) dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm - Đề xuất quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm - Tổ chức thực nghiệm sư phạm phương pháp chuyên gia nhằm đánh giá kết nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Về lý luận: Luận án tiếp cận học làm phương diện q trình (khơng phải phương diện hoạt động) theo quan điểm Kolb (1984), Bates (2015) - Về thực trạng: Nghiên cứu thực trạng trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định Thời gian vào tháng năm 2018 - Về thực nghiệm: Phân tích chương trình đào tạo kĩ thuật khí Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội để thiết kế giảng minh họa Tổ chức phương pháp chuyên gia thực nghiệm sư phạm Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội vào học kì I năm học 2018-2019 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn phương pháp hỗ trợ khác Những luận điểm cần bảo vệ luận án - Dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm cần dựa mơ hình mơ tả rõ hoạt động học làm sinh viên Mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học cần phản ánh nhiệm vụ kĩ thuật thực tế kĩ sư khí - Dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm nhấn mạnh đến kiểu dạy học “kiến tạo – tìm tòi”, giảng viên kiến tạo nhiệm vụ kĩ thuật gắn với tình thực, sinh viên phải nỗ lực tìm tòi khám phá, giải vấn đề hành động thiết thực động não giải pháp ý tưởng, thiết kế nguyên mẫu, kiểm tra thử nghiệm, cải thiện - Quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm bao gồm: 1/ Phân tích chương trình đào tạo đại học ngành kĩ thuật khí; 2/ Thiết kế nhiệm vụ kĩ thuật khí dạy học theo tiếp cận học làm; 3/ Thiết kế chiến lược dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm; 4/ Đánh giá kết học tập dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Đóng góp luận án - Bổ sung thêm lí luận dạy học kĩ thuật khí thơng qua việc xây dựng mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học; làm rõ chất, nguyên tắc, đặc điểm quy trình dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm - Đánh giá ưu điểm, nguyên nhân hạn chế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm số trường đại học kĩ thuật điển hình Miền Bắc - Đưa quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm, bao gồm: 1/ Phân tích chương trình đào tạo đại học ngành kĩ thuật khí; 2/ Thiết kế nhiệm vụ kĩ thuật khí dạy học theo tiếp cận học làm; 3/ Thiết kế chiến lược dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm; 4/ Đánh giá kết học tập dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC KĨ THUẬT CƠ KHÍ Ở ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC BẰNG LÀM 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu dạy học theo tiếp cận học làm a) Trên giới Những quan điểm nhà triết học, nhà giáo dục hàng đầu giới khẳng định, học làm kiểu học có sẵn phát triển người, xảy tự nhiên điều tất yếu, người học từ thứ họ làm Nghiên cứu Bates (2015) cho thấy, học làm kiểu học tập trải nghiệm xảy người học tiếp xúc trực tiếp bối cảnh thực tế, mơ hình học tập trải nghiệm Kolb (1984) cách tiếp cận hiệu để hiểu vận hành cách học làm Vai trò giảng viên “người xác lập tiêu chuẩn người đánh giá” Những nghiên cứu nhiều tác giả khác nhấn mạnh rằng, để học tốt sinh viên cần phải tạo điều kiện làm việc nhiều đọc, viết, thảo luận, tham gia giải vấn đề nghe cách thụ động b) Ở Việt Nam Những nghiên cứu Đặng Thành Hưng (2002), Nguyễn Xuân Lạc (2016), Nguyễn Thế Lộc (2010) số tác giả khác thừa nhận, học làm kiểu học tập bản, định hình kiểu phương pháp dạy học “kiến tạo – tìm tòi” hướng vào hành động thực nghiệm người học để tự lĩnh hội kiến thức kỹ 1.1.2 Những nghiên cứu dạy học kĩ thuật theo tiếp cận học làm a) Trên giới Các nghiên cứu Mills & Treagust (2003), Wurdinger (2005), Clark, Threeton, & Ewing (2010), Savage, Birch & Noussi (2011), Efstratia (2014) nhà giáo dục kĩ thuật giới điều thừa nhận, để sinh viên tư thực hành kĩ sư, họ phải tham gia giải vấn đề thực tiễn với ý tưởng sáng tạo, lựa chọn tham số kĩ thuật, không chắn yếu tố ảnh hưởng Các nhiệm vụ kĩ thuật bối cảnh thực phải nội dung thiếu dạy học kĩ thuật sinh viên b) Ở Việt Nam Các nghiên cứu Nguyễn Văn Bảy (2015), Nguyễn Trọng Khanh (2011), Vũ Thị Lan (2014), Trần Tuyến (2014), Trần Công Sang (2016), Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018) nhiều tác giả khác nhấn mạnh vai trò tốn kĩ thuật, dự án học tập, nghiên cứu trường hợp dạy học thực hành kĩ thuật cho sinh viên Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm 1.2 Những khái niệm công cụ 1.2.1 Học làm Học làm kiểu học tập trải nghiệm xảy người học tham gia hành động trực tiếp mơi trường thực (hoặc mơi trường ảo), người học tiếp thu kiến thức hoặc/và kỹ thông qua kinh nghiệm trực tiếp đảm đương nhiệm vụ cụ thể 1.2.2 Dạy học kĩ thuật khí Dạy học (teaching) công việc nhà giáo nhằm gây ảnh hưởng có chủ đích đến người học, hành vi học tập trình học tập người học, tạo môi trường điều kiện cần để người học trì, cải thiện hiệu học tập, kiểm sốt q trình kết học tập thân Kĩ thuật khí (Mechanical engineering) phân ngành kĩ thuật liên quan tới thiết kế, sản xuất, lắp đặt vận hành động cơ, máy móc quy trình sản xuất Cơ khí bao gồm việc áp dụng nguyên lí động lực học, điều khiển, nhiệt động lực học truyền nhiệt, học chất lưu, sức bền vật liệu, khoa học vật liệu, điện tử học toán học Dạy học kĩ thuật khí nhiệm vụ người giảng viên kĩ thuật khí trường đại học, họ dạy cho sinh viên kiến thức lý thuyết kỹ thực hành để thiết kế, chế tạo vận hành máy móc hệ thống khí thơng qua q trình học tập học phần kĩ thuật khí 1.2.3 Dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm kiểu dạy học lấy hành động tìm tòi, thực nghiệm sinh viên làm trung tâm, giảng viên xử lí nội dung kĩ thuật khí thành nhiệm vụ hành động cụ thể gắn với kiện, vấn đề thực tế để tổ chức cho sinh viên thực học làm 1.3 Xây dựng mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học 1.3.1 Cách tiếp cận học làm Có nhiều quan điểm khác “học làm”, nhiên nghiên cứu sử dụng quan điểm Bates (2015) cho rằng, học làm kiểu học tập trải nghiệm xảy người học trực tiếp tham gia hành động bối cảnh cụ thể Mơ hình học làm mơ hình học tập trải nghiệm (đặc biệt mơ hình Kolb (1984)) nhấn mạnh hành động làm việc trực tiếp người học 1.3.2 Mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học Mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học cần phản ánh đầy đủ nhiệm vụ/công việc mà kĩ sư khí gồm: (1) Phân tích vấn đề thực tế để xem xét thiết bị khí giúp giải vấn đề (2) Động não giải pháp, thiết kế thiết kế lại thiết bị, máy móc, hệ thống khí với hỗ trợ máy tính CAD, CAM (3) Chế tạo thử nghiệm nguyên mẫu (4) Giám sát, vận hành trình sản xuất thiết bị, sản phẩm khí Luận án sử dụng mơ hình học tập trải nghiệm Kolb (1984) để phát triển mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí (Hình 1.1) Hình 1.1: Mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học Sinh viên kĩ thuật khí học làm qua giai đoạn: - Giai đoạn 1: Trải nghiệm kĩ thuật Sinh viên trải nghiệm trực tiếp với thiết bị, máy móc hệ thống khí để nhận biết vấn đề kĩ thuật - Giai đoạn 2: Khám phá kĩ thuật Sinh viên sử dụng mơ máy tính nghiên cứu tài liệu kĩ thuật để giải thích cho tượng quan sát họ - Giai đoạn 3: Sáng tạo kĩ thuật Sinh viên động não ý tưởng, xây dựng giả thuyết, tính tốn lý thuyết đưa định hợp lí cho nhiệm vụ cần giải - Giai đoạn 4: Thử nghiệm kĩ thuật Sinh viên tiến hành chế tạo, thử nghiệm nguyên mẫu đánh giá kết 12 làm (2) Công cụ khảo sát Phiếu khảo sát (3) Quy mô khảo sát Về khảo sát phiếu hỏi: sinh viên: 300 phiếu, giảng viên: 100 phiếu Về vấn: 30 người (giảng viên: 10 người, sinh viên: 20 người) cách gọi điện thoại để trao đổi trực tiếp 2.2.3 Phương thức tiến hành kĩ thuật xử lí số liệu (1) Phương thức thời gian tiến hành: Gửi trực tiếp phiếu điều tra gửi qua email Thời gian tiến hành từ tháng năm 2018 (2) Kĩ thuật xử lí số liệu: Phần mềm SPSS 22.0 với kiểm định Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Cronbach Alpha, EFA, Friedman (3) Kĩ thuật đánh giá số liệu: Tính điểm trung bình chọn mức điểm tối thiểu “3.4” trở lên để đánh giá mức độ thành công dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm 2.3 Kết khảo sát thảo luận Kết chung với 400 phiếu gửi đi, nghiên cứu nhận 350 phiếu hợp lệ, giảng viên kĩ thuật khí 95 phiếu (27%), sinh viên kĩ thuật khí 255 phiếu (73%) 2.3.1 Mức độ sử dụng học làm so với kiểu học tập khác dạy học kĩ thuật khí Giảng viên sử dụng kiểu học làm dạy học kĩ thuật khí 2.3.2 Sự thể vai trò giảng viên dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Vai trò “người xác lập tiêu chuẩn đánh giá” chưa giảng viên trọng áp dụng dạy học kĩ thuật khí 2.3.3 Mức độ hoạt động học tập chủ động sinh viên 13 dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Việc học làm sinh viên chủ yếu ví dụ minh họa có sẵn, tập mang tính qui định, cứng nhắc, cho phép sinh viên hành động thực để giải vấn đề kĩ thuật thực tế 2.3.4 Các nội dung học tập sinh viên dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Các nhiệm vụ kĩ thuật chưa cho phép sinh viên tiếp xúc trực tiếp thực tế để tự phát vấn đề kĩ thuật, lí giải tượng xuất vấn đề cần giải 2.3.5 Các đặc điểm dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm cho sinh viên Các nhiệm vụ kĩ thuật chưa gắn với bối cảnh thực tế, phương pháp dạy học chưa hướng vào hành động tìm tòi thực nghiệm, chiến lược dạy học chưa phát huy tính thể nghiệm sinh viên bối cảnh thực Kết luận chương Giảng viên chưa định hình kiểu học tập rõ ràng cho sinh viên dạy học kĩ thuật khí Vai trò “người xác lập tiêu chuẩn kĩ thuật đánh giá” dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm thể mờ nhạt Việc sử dụng hoạt động học tập chủ yếu đề cao vai trò giảng viên lớp học, cho phép sinh viên hành động thực thực tế Các nhiệm vụ kĩ thuật chưa cho phép sinh viên tiếp xúc trực tiếp để học làm thực Nội dung dạy học gắn với kiện thực tế thúc đẩy sáng tạo sinh viên, phương pháp dạy học chưa dựa hành động tìm tòi thực nghiệm, chiến lược dạy học chưa đề cao tính thể nghiệm sinh viên 14 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THIẾT KẾ DẠY HỌC KĨ THUẬT CƠ KHÍ Ở ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC BẰNG LÀM 3.1 Nhiệm vụ 1: Phân tích chương trình đào tạo đại học ngành kĩ thuật khí (minh họa trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội) 3.1.1 Cấu trúc chương trình Các mục tiêu nội dung thiết kế kĩ thuật, chế tạo, gia cơng, vận hành máy móc, hệ thống kĩ thuật khí phù hợp với dạy học theo tiếp cận học làm 3.1.2 Định hướng lựa chọn nội dung kĩ thuật khí thích hợp với học làm (1) Tập trung vào nội dung thiết kế, chế tạo, gia cơng vận hành máy móc hệ thống khí thực tế (2) Chứa đựng nhiệm vụ, thách thức kĩ thuật từ kiện thực tế phức tạp (3) Tăng cường rèn luyện kỹ nghề nghiệp kĩ thuật khí 3.2 Nhiệm vụ 2: Thiết kế nhiệm vụ kĩ thuật khí dạy học theo tiếp cận học làm 3.2.1 Tiêu chí chung nhiệm vụ kĩ thuật khí (1) Là nhiệm vụ kĩ thuật mang tính mở (2) Tập trung giải vấn đề kĩ thuật khí thực tế (3) Định hướng thực hành, lao động (4) Đề cao nỗ lực làm việc cá nhân so với hợp tác nhóm 3.2.2 Cơng việc 2.1: Thiết kế nhiệm vụ chế tạo vận hành kĩ thuật khí dạng nghiên cứu trường hợp 3.2.2.1 Ý nghĩa nghiên cứu trường hợp dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Trường hợp dựa thật, vấn đề phức tạp viết để kích thích tư hành động sinh viên Sử dụng nghiên cứu 15 trường hợp dạy học chế tạo vận hành khí dạy việc sử dụng tình kĩ thuật thực tế mà người kĩ sư khí phải đối mặt 3.2.2.2 Quy trình thiết kế nghiên cứu trường hợp dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Bước 1: Xác định mục tiêu học Bước 2: Lựa chọn nghiên cứu trường hợp Bước 3: Biên soạn nghiên cứu trường hợp 3.2.2.3 Minh họa thiết kế nhiệm vụ kĩ thuật “Bài 5: Tiện trụ bậc” – học phần “Thực hành cắt gọt 1” 3.2.3 Công việc 2.2: Thiết kế nhiệm vụ thiết kế kĩ thuật khí dạng dự án học tập trải nghiệm 3.2.3.1 Ý nghĩa dự án học tập trải nghiệm (Experiential learning project) dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Dự án học tập trải nghiệm nhiệm vụ dạy học hiệu dạy học thiết kế kĩ thuật cho vấn đề kĩ thuật thực tế 3.2.3.2 Quy trình thiết kế dự án học tập trải nghiệm dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Bước 1: Lựa chọn chủ đề thiết lập mục tiêu ban đầu Bước 2: Xây dựng câu hỏi định hướng dự án Bước 3: Chuẩn bị phương tiện học liệu hỗ trợ 3.2.3.3 Minh họa thiết kế dự án học tập trải nghiệm học phần “Đồ án công nghệ chế tạo máy” 3.3 Nhiệm vụ 3: Thiết kế chiến lược dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm 3.3.1 Công việc 3.1: Thiết kế dạy học chế tạo vận hành kĩ thuật khí dựa vào nghiên cứu trường hợp 3.3.1.1 Cách tiếp cận dạy học Nghiên cứu trường hợp theo kiểu thực nghiệm phòng LAB – xưởng thực hành phù hợp để dạy học nội dung chế tạo vận hành kĩ thuật khí 16 3.3.1.2 Thiết kế hoạt động dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp Dạy học chế tạo vận hành khí dựa vào nghiên cứu trường hợp thường tiến hành theo hai giai đoạn: 1/ Định hướng học tập; 2/ Nghiên cứu giải vấn đề 3.3.1.3 Minh họa thiết kế hoạt động dạy học “Bài 5: Tiện trụ bậc” – học phần Thực hành cắt gọt 3.3.2 Công việc 3.2: Thiết kế dạy học thiết kế kĩ thuật khí dựa vào dự án học tập trải nghiệm 3.3.2.1 Cách tiếp cận dạy học Dự án học tập trải nghiệm dạy học thiết kế kĩ thuật khí dạng dự án kiến tạo có quĩ thời gian thực lớn, mang tính thực nghiệm 3.3.2.2 Thiết kế hoạt động dạy học dựa vào dự án học tập trải nghiệm Tiến trình dạy học dựa vào dự án học tập trải nghiệm thường bao gồm giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Định hướng dự án, Giai đoạn 2: Thực dự án; Giai đoạn 3: Kết thúc dự án 3.3.2.3 Minh họa thiết kế hoạt động dạy học “Đồ án công nghệ chế tạo máy” 3.4 Nhiệm vụ 4: Thiết kế đánh giá kết học tập dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm 3.4.1 Định hướng tiêu chí đánh giá - Tính thích hợp: Giải pháp có thích hợp với vấn đề đưa khơng? - Tính khả thi: Liệu giải pháp triển khai mặt nguồn lực tài chính, thời gian, nhân lực bối cảnh thực? - Tính hiệu quả: Liệu giải pháp đề giải vấn đề khơng? - Tính mẻ: Đó giải pháp cách làm, thủ tục tiêu chuẩn định sẵn? Ngồi có tiêu chí đánh giá sản phẩm, báo cáo, trình diễn 3.4.2 Quy trình xây dựng công cụ đánh giá Bước 1: Xác định mục tiêu/kết học tập 17 Bước 2: Lựa chọn kĩ thuật đánh giá Bước 3: Xây dựng tiêu chí đánh giá Bước 4: Tổ chức hoạt động đánh giá 3.4.3 Minh họa xây dựng công cụ đánh giá 3.4.3.1 Minh họa xây dựng công cụ đánh giá cho “Bài 5: Tiện trụ bậc” – học phần Thực hành cắt gọt 3.4.3.2 Minh họa xây dựng công cụ đánh giá “Đồ án công nghệ chế tạo máy” Kết luận chương Các nội dung thiết kế kĩ thuật, chế tạo, vận hành máy móc, hệ thống kĩ thuật khí phù hợp với dạy học theo tiếp cận học làm Có hai dạng nhiệm vụ kĩ thuật khí thích hợp với học làm gồm: (1) nhiệm vụ chế tạo, vận hành kĩ thuật khí dạng nghiên cứu trường hợp; (2) nhiệm vụ thiết kế kĩ thuật khí dạng dự án học tập trải nghiệm Việc triển khai dạy học nhiệm vụ kĩ thuật khí cần phải dựa vào chiến lược dạy học thích hợp gồm: (1) dạy học chế tạo vận hành kĩ thuật khí dựa vào nghiên cứu trường hợp, (2) dạy học thiết kế kĩ thuật khí dựa vào dự án học tập trải nghiệm Đánh giá kết học tập dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm phải bao quát trình học tập sản phẩm sinh viên Trong đó, đánh giá trình yếu tố cốt lõi kết học tập Luận án áp dụng quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm để minh họa dạy học hai chủ đề là: (1) “Bài 5: Tiện trụ bậc” – học phần Thực hành cắt gọt 1; (2) Đồ án công nghệ chế tạo máy 18 CHƯƠNG 4: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 4.1 Đánh giá kết nghiên cứu phương pháp chuyên gia 4.1.1 Mục đích Đánh giá tính cần thiết tính khả thi quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm bối cảnh trường đại học kĩ thuật Việt Nam 4.1.2 Thiết kế phương pháp chuyên gia Nghiên cứu lựa chọn 30 chuyên gia gồm: Kĩ thuật khí (15 thành viên), Sư phạm (15 thành viên) Một bảng hỏi gồm tiêu chí đánh giá tính cần thiết tính khả thi quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm thiết kế để thu thập liệu 4.1.3 Kết phương pháp chuyên gia 100% chun gia có trình độ tiến sĩ trở lên Trình độ học vấn chuyên gia hai lĩnh vực tương đương nhau, khơng có khác biệt lớn 4.1.4 Thảo luận (1) Về tính cần thiết quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Phân tích Friedman SPSS cho thấy, biện pháp dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm cần thiết (với mean > 3.4 tất trường hợp) (2) Về tính khả thi quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Phân tích Friedman SPSS cho thấy, biện pháp dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm khả thi (với mean > 3.4 tất trường hợp) (3) Về chất lượng thiết kế học minh họa dạy học kĩ thuật 19 khí theo tiếp cận học làm Các minh họa thiết kế có chất lượng tốt, qua khẳng định chất lượng giảng để tiến hành thực nghiệm sư phạm 4.2 Thực nghiệm sư phạm 4.2.1 Mục đích thực nghiệm Đánh giá tác động quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm đến trình kết học tập sinh viên nội dung kĩ thuật khí thích hợp với học làm 4.2.2 Thiết kế nghiên cứu 4.2.2.1 Đối tượng, địa bàn thực nghiệm - Địa bàn thực nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thời gian thực nghiệm từ tháng năm 2018 - Đối tượng thực nghiệm: 40 sinh viên lớp 2303101 khóa K12 học tập học phần “Thực hành cắt gọt 1”, chia thành nhóm thực nghiệm (20 sinh viên) nhóm đối chứng (20 sinh viên) để thực nghiệm nội dung chế tạo vận hành kĩ thuật khí Và 40 sinh viên lớp 0103132 khóa K10 học tập học phần “Đồ án Cơng nghệ chế tạo máy”, chia thành nhóm thực nghiệm (20 sinh viên) nhóm đối chứng (20 sinh viên) để thực nghiệm nội dung thiết kế kĩ thuật khí 4.2.2.2 Nội dung, tài liệu, giảng viên tham gia thực nghiệm công cụ đo lường kết thực nghiệm a) Đối với thực nghiệm nội dung chế tạo vận hành khí Nội dung thực nghiệm: Tiến hành dạy thực nghiệm “Bài 5: Tiện trụ bậc” học phần “Thực hành cắt gọt 1” với thời lượng 12 giờ, thời gian thực ngày 05&12/09/2018, học kì năm học 2018-2019 Tài liệu thực nghiệm: (1) Nhiệm vụ Tiện bán trục động xe máy Vespa 150 thiết kế, (2) Áp dụng chiến lược dạy học dựa vào 20 nghiên cứu trường hợp, (3) Công cụ đánh giá kết học tập Giảng viên tham gia thực nghiệm: Giảng viên tham gia giảng dạy nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Công cụ đo lường kết quả: Thi viết (5 điểm), Thi thực hành (5 điểm) b) Đối với thực nghiệm nội dung thiết kế kĩ thuật Nội dung thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm học phần “Đồ án công nghệ chế tạo máy” với thời lượng tín chỉ, thời gian thực từ 14/8-21/11/2018 Tài liệu thực nghiệm: (1) Các nhiệm vụ thiết kế kĩ thuật cho học phần “Đồ án công nghệ chế tạo máy”, (2) Áp dụng chiến lược dạy học dựa vào dự án học tập trải nghiệm, (3) Công cụ đánh giá kết học tập Giảng viên tham gia thực nghiệm: Giảng viên tham gia giảng dạy nhóm TN nhóm ĐC Cơng cụ đo lường: Vấn đáp (3 điểm), chấm báo cáo thuyết minh (3 điểm), Chấm sản phẩm (4 điểm) 4.2.2.3 Đánh giá trình học tập sinh viên Về kiến thức chuyên môn Về kỹ chuyên nghiệp Về thái độ 4.2.3 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 4.2.4 Kết nghiên cứu thảo luận 4.2.4.1 Về dạy học chế tạo vận hành kĩ thuật khí Việc sử dụng kết hợp ba nhiệm vụ thiết kế gồm (1) nhiệm vụ chế tạo vận hành kĩ thuật khí dạng nghiên cứu trường hợp, (2) dạy học chế tạo vận hành kĩ thuật khí dựa vào nghiên cứu trường hợp, (3) đánh giá kết học tập dạy học theo tiếp cận học làm tác động tích cực đến kết học tập nội dung “vận hành chế tạo 21 khí” sinh viên 4.2.4.2 Về dạy học thiết kế kĩ thuật khí Việc sử dụng kết hợp ba nhiệm vụ thiết kế gồm (1) nhiệm vụ thiết kế kĩ thuật khí dạng dự án học tập trải nghiệm, (2) dạy học thiết kế kĩ thuật khí dựa vào dự án học tập trải nghiệm, (3) đánh giá kết học tập dạy học theo tiếp cận học làm tác động tích cực đến kết học tập nội dung “thiết kế kĩ thuật” sinh viên 4.2.4.3 Tác động quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm đến trình học tập sinh viên Quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm có tác động tích cực đến q trình học tập sinh viên Kết luận chương Đánh giá kết nghiên cứu phương pháp chuyên gia khẳng định, quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm cần thiết khả thi Kết thực nghiệm sư phạm hai ví dụ minh họa điển hình cho thấy, (1) nhiệm vụ kĩ thuật dạng nghiên cứu trường hợp có tác động mạnh mẽ đến việc học làm nội dung chế tạo, gia cơng khí; (2) nhiệm vụ kĩ thuật dạng dự án học tập trải nghiệm có tác động mạnh mẽ đến việc học làm nội dung thiết kế kĩ thuật khí KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Tổng hợp phát triển sở lí luận dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm Trong đó, luận án tiếp cận khái niệm học làm phương diện lý thuyết học tập Qua khẳng định, 22 học làm kiểu học tập trải nghiệm xảy người học trực tiếp tham gia hành động bối cảnh cụ thể Mơ hình học làm mơ hình học tập trải nghiệm (đặc biệt mơ hình Kolb), nhấn mạnh hành động làm việc trực tiếp sinh viên Luận án xây dựng khái niệm (1) học làm, (2) dạy học kĩ thuật khí, (3) dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Xây dựng mơ hình học làm dạy học kĩ thuật khí đại học sở vận dụng mơ hình học tập trải nghiệm Kolb (1984) Từ làm rõ chất, nguyên tắc, đặc điểm dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm, yếu tố tạo động lực học tập sinh viên dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Nghiên cứu khẳng định, dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm thích hợp với nội dung thiết kế kĩ thuật, chế tạo (gia công), vận hành kĩ thuật Kết nghiên cứu thực trạng cho thấy, nhận thức tầm quan trọng học làm, giảng viên sử dụng học làm dạy học kĩ thuật khí họ thiếu ý tưởng, quy trình dẫn dạy học cụ thể Các giảng viên chưa thể rõ vai trò “người xác lập tiêu chuẩn kĩ thuật đánh giá” dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Các sinh viên tham gia hoạt động học làm nghiên cứu trường hợp, dự án học tập trải nghiệm, làm việc thực tế Các nhiệm vụ kĩ thuật chưa cho phép sinh viên tham gia đầy đủ việc trải nghiệm trực tiếp với thiết bị, máy móc hệ thống khí thực tế để tự phát vấn đề cần tối ưu hóa, giải thích vấn đề, động não giải pháp thực nghiệm kiểm chứng Nội dung dạy học chưa khuyến khích sáng tạo, phương pháp dạy học chưa 23 hướng vào hành động tìm tòi thực nghiệm sinh viên, chiến lược dạy học chưa đề cao tính thể nghiệm sinh viên Phân tích chương trình đào tạo đại học ngành kĩ thuật khí trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội cho thấy, dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm thích hợp với mục tiêu nội dung thiết kế kĩ thuật, chế tạo, gia cơng, vận hành máy móc, hệ thống kĩ thuật khí Dựa vào sở lý luận sở thực trạng dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm cho sinh viên đại học, nghiên cứu phát triển quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm, bao gồm nhiệm vụ gồm: - Nhiệm vụ 1: Phân tích chương trình đào tạo đại học ngành kĩ thuật khí để lựa chọn nội dung kĩ thuật khí thích hợp với học làm - Nhiệm vụ 2: Thiết kế nhiệm vụ kĩ thuật khí dạy học theo tiếp cận học làm Trong đó, luận án làm rõ ý nghĩa, quy trình thiết kế hai dạng nhiệm vụ kĩ thuật là: 1/ thiết kế nhiệm vụ chế tạo, vận hành kĩ thuật khí dạng nghiên cứu trường hợp; 2/ thiết kế nhiệm vụ thiết kế kĩ thuật khí dạng dự án học tập trải nghiệm - Nhiệm vụ 3: Thiết kế chiến lược dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Trong đó, luận án làm rõ cách tiếp cận, thiết kế hoạt động dạy học hai chiến lược dạy học là: 1/ thiết kế hoạt động dạy học chế tạo vận hành kĩ thuật khí dựa vào nghiên cứu trường hợp; 2/ thiết kế hoạt động dạy học thiết kế kĩ thuật khí dựa vào dự án học tập trải nghiệm - Nhiệm vụ 4: Thiết kế đánh giá kết học tập dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Trong đó, luận án làm rõ tiêu chí đánh giá, quy trình xây dựng cơng cụ đánh giá kết học tập 24 Kết xin ý kiến từ 30 chuyên gia khẳng định, quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm cần thiết khả thi Kết thực nghiệm sư phạm “Bài 5: Tiện trụ bậc” – học phần Thực hành cắt gọt 1; “Đồ án công nghệ chế tạo máy” Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định, quy trình thiết kế dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm có tác động tích cực đến kết q trình học tập sinh viên Khuyến nghị 2.1 Đối với trường đại học có đào tạo ngành kĩ thuật khí Nghiên cứu thiết kế lại học phần khối kiến thức chuyên ngành chương trình đào tạo ngành kĩ thuật khí theo hướng tích hợp lý thuyết với thực hành, gắn lí luận với thực tế nghề nghiệp kĩ sư (chẳng hạn tiếp cận CDIO) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng dạy học theo tiếp cận học làm Tổ chức thời khóa biểu, học theo hướng phức hợp, đan xen giảng đường lý thuyết phòng LAB/ xưởng thực hành để giảng viên áp dụng phương pháp đào tạo thực nghiệm (laboratory training) dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Tăng cường kết nối với doanh nghiệp phép sinh viên học lao động sản xuất, nơi sản xuất 2.2 Đối với giảng viên kĩ thuật khí Cần tích cực nghiên cứu dạy học theo tiếp cận học làm, đổi thiết kế dạng nhiệm vụ kĩ thuật, hoàn thiện lực sư phạm qua việc áp dụng chiến lược dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm Ln ý thức rõ vai trò “người xác lập tiêu chuẩn đánh giá” dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm 25 2.3 Đối với sinh viên đại học ngành kĩ thuật khí Nhận thức tầm quan trọng rèn luyện phát triển lực thiết kế kĩ thuật, lực chế tạo (gia công) vận hành máy móc, hệ thống khí nhằm đáp ứng nghề nghiệp tương lai Thể tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ kĩ thuật mà thân đảm đương thực Chủ động tìm kiếm thông tin để giải nhiệm vụ kĩ thuật, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn 26 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Võ Thị Như Uyên (2015), “Chiến lược học làm dạy học kĩ thuật”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 60, số 8D, tr.238-243 Võ Thị Như Uyên (2018), “Thực trạng dạy học kĩ thuật khí theo phương thức học làm cho sinh viên đại học Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, số 60 tháng 9, tr 43-50 Võ Thị Như Uyên (2018), “Dạy học kĩ thuật khí theo phương thức học làm cho sinh viên đại học”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 179, kì tháng 10, tr 41-43 Vo Thi Nhu Uyen, Nguyen Hoai Nam (2019), “Learning by Doing: An Empirical Study of Teaching Mechanical Engineering”, Proceedings of The First International Conference on Teacher Education Renovation - ICTER 2018, Thai Nguyen University Publishing House, p338-348 ... dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm (3) Thực trạng dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm (4) Các biện pháp dạy học kĩ thuật khí đại học theo tiếp cận học làm Giả thuyết... dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm; 4/ Đánh giá kết học tập dạy học kĩ thuật khí theo tiếp cận học làm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC KĨ THUẬT CƠ KHÍ Ở ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC BẰNG... học theo tiếp cận học làm 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA DẠY HỌC KĨ THUẬT CƠ KHÍ Ở ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN HỌC BẰNG LÀM 2.1 Mục đích khảo sát Đánh giá thực trạng dạy học kĩ thuật khí đại học theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học kĩ thuật cơ khí ở đại học theo tiếp cận học bằng làm tt , Dạy học kĩ thuật cơ khí ở đại học theo tiếp cận học bằng làm tt