Đề ôn tập học kì II môn Hóa lớp 11

16 74 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:53

Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KỲ II HÓA HỌC 11 – NĂM HỌC: 2018-2019 A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Công thức tổng quát ankan là: A CnH2n B CnH2n-2 ( n  2) C CnH2n + ( n  1) D CnH2n - ( n  6) Câu 2: Công thức tổng quát anken là: A CnH2n( n  2) B CnH2n-2 ( n  2) C CnH2n + ( n>1) D CnH2n - ( n  6) Câu 3: Công thức tổng quát ankin là: A CnH2n B CnH2n-2 ( n  2) C CnH2n + ( n>1) D CnH2n - ( n  6) Câu 4: Công thức tổng quát aren là: A CnH2n B CnH2n-2 ( n  2) C CnH2n - ( n  6) D CnH2n + ( n  1) Câu 5: Trong nhận xét sau đây, nhận xét sai? A Tất ankan có cơng thức phân tử CnH2n+2 B Tất chất có cơng thức phân tử CnH2n+2 ankan C Tất ankan có liên kết đơn phân tử D Tất chất có liên kết đơn phân tử ankan Câu 6: Có ankan đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 7: Hidrocacbon X có CTPT C5H12 tác dụng với Clo tạo dẫn xuất monoclo đồng phân X là: A iso-pentan B n-pentan C neo-pentan D 2-metyl butan Câu 8: Hợp chất sau: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 có tên gọi là: A Isopentan B 2-metyl hexan C – metylpentan D 4- metylpentan Câu 9: Cho isopentan tác dụng với clo, số dẫn xuất monoclo thu tối đa là: A B C D Câu 10: Trong chất đây, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất? A Butan B Etan C Metan D Propan Câu 11: Các hiđrocacbon no dùng làm nhiên liệu nguyên nhân sau đây? A Hiđrocacbon no có phản ứng B Hiđrocacbon no có nhiều tự nhiên C Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiệt có nhiều tự nhiên D Hiđrocacbon no chất nhẹ nước Câu 12: Ankan không tham gia loại phản ứng nào? A phản ứng cộng B phản ứng C phản ứng tách D phản ứng cháy Câu 13: Oxi hóa hồn tồn ankan, số mol CO2 so với số mol H2O là: A nCO = nH 2O B nCO > nH 2O C nCO < nH 2O D phụ thuộc vào số nguyên tử C Câu 14: Chất Có tên A isopropylpentan B 2-metyl-3-etylpentan C 3-etyl-2-metylpentan D 3-etyl-4-metylpentan Câu 15: Chất có cơng thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH(CH3)CH2CH3 có tên : A 2,2-đimetylpentan B 2,3-đimetylpentan C 2,2,3-trimetylpentan D 2,2,3-trimetylbutan Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m g hh X gồm CH4 , C3H6 , C4H10 thu 17,6 g CO2 10,8 g H2O Giá trị m A 6g B g C g D g Câu 17: Đốt cháy hồn tồn hidrocacbon X thu 2,24 lít CO2 (đktc) 3,6 gam nước Tên X A etan B propan C metan D butan Câu 18: Có đồng phân cấu tạo có CTPT C6H14: Trang 1/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 A B C D Câu 19: Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon 82,76% CTPT X là: A C3H8 B C4H10 C C5H12 D C4H8 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hidrocacbon liên tiếp dãy đồng đẳng, thu 10,08 lít CO đktc 11,34g H2O Cơng thức hidrocacbon là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 21: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 nhiệt độ cao, có Ni làm chất xúc tác, thu : A butan B isobutan C isopentan D pentan Câu 22: Trong chất chất gọi đivinyl? A CH2= C=CH-CH3 B CH2= CH-CH= CH2 C CH2= CH- CH2-CH=CH2 D CH2= CH-CH=CH-CH3 Câu 23: Ưng với cơng thức phân tử C5H8 có ankin đồng phân nhau: A B C D Câu 24: Công thức phân tử phù hợp với penten? A C5H8 B C5H10 C C5H12 D C3H6 Câu 25: Chất có nhiệt độ sôi cao ? A Eten B Propen C But-1-en D Pent-1-en Câu 26: Hợp chất ankin ? A C2H2 B C8H8 C C4H4 D C6H6 Câu 27: Có đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dd AgNO3/ dd NH3 tạo kết tủa màu vàng A B C D Câu 28: Ưng với cơng thức phân tử C5H10 có đồng phân cấu tạo anken: A B C D Câu 29: Cho isopren ( 2- metylbuta-1,3- dien ) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ : số mol Hỏi thu tối đa đồng phân cấu tạo có CTPT C5H8Br2 ? A B C D Câu 30: Cho CTCT (CH3)2CH- CH2- CH = CH2 Tên gọi chất là: A 4-metyl pent-1-en B 1,1- dimetyl but-3-en C 4,4- dimetyl but-1-en D 2-metyl but-4-en Câu 31: Để phân biệt etilen etan ta dùng : A dd Brom B dd KMnO4 C AgNO3/ NH3 D A B Câu 32: PE sản phẩm trùng hợp : A CH2= CHCl B CH2= CH2 C CH2= CH- CH= CH2 D CH2= C = CH2 Câu 33: Cho chất (1) H2/ Ni,t ; (2) dd Br2 ; (3) AgNO3 /NH3 ; (4) dd KMnO4 Etilen pứ với: A 1,2,4 B 1,2,3,4 C 1,3 D 2,4 Câu 34: CTPT 1,2- dimetyl pent-2-en là: A C7 H14 B C6H12 C C8H16 D C10H20 Câu 35: Polibutadien l sản phẩm trùng hợp của: A CH2= CH – CH = CH2 B CH2 = CH= CH2 C CH2= C(CH3)- CH= CH2 D CH2 = C = CH2 Câu 36: Trong phân tử anken, theo chiều tăng số nguyên tử C phần trăm khối lượng C A tăng dần B giảm dần C không đổi D biến đổi không theo quy luật Câu 37: Ankin có CT(CH3)2 CH - C  CH có tên gọi là: A 3-metyl but-1-in B 2-metyl but-3-in C 1,2 -dimetyl propin D tên gọi khác Câu 38: Để phân biệt axetilen etilen ta dùng: A Dung dịch Br2 B Dung dịch KMnO4 C AgNO3/dd NH3 D A B Câu 39: Axetilen điều chế cách : A Nhiệt phân Metan 1500C B Cho nhôm cacbua hợp nước C Đun CH3COONa với vôi xút D A B Câu 40: Hợp chất CH3 –CH2-C(CH3)2 - CH2-CH=CH2 có tên theo IUPAC A 2-đimetylpent-4-en B 2,2-đimetylpent-4-en C 4,4-đimetylpent-1-en D 4,4-đimetylhex-1-en Câu 41: chất không tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 ? A But-1-in B But-2-in C propin D etin Trang 2/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 42: Cho propin tác dụng H2 có dư (xt Ni, t0 ) thu sản phẩm có cơng thức A CH2 = CH2 B CH3 –CH2 -CH3 C CH3 - CH3 D CH2 = CH- CH3 Câu 43: Cho But-1-in tác dụng với H2 dư có xúc tác Pd/ PbCO3; t thu sản phẩm là: A CH3-CH2-CH = CH2 B CH3-CH2-CH2-CH3 C CH3-CH - CH3 D CH3-CH =CH2 Câu 44: Sục khí propin vào dung dịch AgNO3/ NH3 thu kết tủa có cơng thức là: A CH3 -C CAg B Ag-CH2-C  CAg C Ag3-C-C CAg D CH  CH Câu 45: Chất sau tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 A CH3- C CH3 B CH3- C  C-C2H5 C CH  C-CH3 D CH2=CH-CH3 Câu 46: Cho isopren tác dụng với H2 có xúc tác Ni, t thu sản phẩm là: A isopentan B isobutan C pentan D butan Câu 47: Gọi tên thay hợp chất sau: CH2 CH CH CH3 CH3 A 3-metylbut-1-en B 2-metylbut-1-en C 2-metylbut-3-en D 3-metylpent-1-en Câu 48: Cho biết sản phẩm phản ứng sau : CH2=CHCH2CH3 + HCl → A CH3CHClCH2CH3 B CH2=CHCH2CH2Cl C CH2ClCH2CH2CH3 D CH2=CHCHClCH3 Câu 49: Oxi hoá etilen dd KMnO4 thu sản phẩm : A MnO2, C2H4(OH)2, KOH B K2CO3, H2O, MnO2 C C2H5OH, MnO2, KOH D MnO2, C2H4(OH)2, K2CO3 Câu 50: Trong phòng thí nghiệm etilen điều chế phương pháp sau đây: A Tách hidro từ etilen B Crackinh propan C Cho H2 tác dụng axetilen D Đun nóng etanol với H2SO4 đặc Câu 51: Cho chất sau :metan , etilen, but-2 –in axetilen Kết luận sau ? A Cả chất có khả làm màu dung dịch brom B Có chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrac amoniac C Có chất có khả làm màu dung dịch brom D Khơng có chất làm nhạt màu dung dịch KMnO4 Câu 52: Có chất :metan, etilen, but-1-in but-2-in.Trong chất đó, có chất tác dụng với dung dịch AgNO3 amoniac tạo thành kết tủa A chất B chất C chất D chất Câu 53: Nhận biết but- 1- in but- 2- in thuốc thử nào? A Tác dụng với dung dịch brom B Tác dụng với dung dịch KMnO4 C dd AgNO3/ NH3 D Tác dụng với H2 Câu 54: Chất sau không làm màu da cam dung dịch Brom: A But- 1- en B Butan C But-1- in D A C Câu 55: Chất sau tác dụng với HCl tạo sản phẩm ? A But-1-en B But-2-en C – Metyl propen D iso propen Câu 56: Trong chất sau, chất có đồng phân hình học A Pent-1-en B Pent-2-en C –Metyl but-1-en D 2-Metyl but-2-en Câu 57: Sản phẩm q trình đime hóa axetilen là: A Vinyl axetilen B Benzen C đivinyl D Polietilen Câu 58: Để phân biệt lọ chất khí nhãn : C2H6 , C2H4 , C2H2 ta dùng hoá chất sau A Dd AgNO3 / dd NH3 , dd Br2 B Dd Br2 C Dd AgNO3/ dd NH3 D Dd HCl , dd Br2 Câu 59: Hợp chất sau có đồng phân hình học: A CH3- CH2-CH = CH3 B CH3- CH = CH – CH3 C (CH3) – C = C- (CH3) D CH2 = CH-CH3 Câu 60: Một ankin A có tỉ khối so với H2 20 Công thức phân tử A A C3H8 B C3H4 C C3H6 D C4H6 Câu 61: Cho 2,8 g anken X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa g brom CTPT anken X là: A C5H10 B C2H4 C C4H8 D C3H6 Câu 62: Cho 3,12 g axetilen tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 dư thấy xuất m g kết tủa Giá trị m A 2,88 g B 28,8 g C 14,4 g D 6,615 g Trang 3/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam Câu 63: Cho chất: C6H5CH3 (1) ƠN THI HKII HÓA 11 p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4) Dãy gồm chất đồng đẳng benzen là: A (1); (2) (3) B (2); (3) (4) C (1); (3) (4) D (1); (2) (4) CH3 CH Câu 64: Chât cấu tạo sau có tên gọi ? A o-xilen B m-xilen C p-xilen D 1,5-đimetylbenzen Câu 65: CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: A etylmetylbenzen B metyletylbenzen C p-etylmetylbenzen D p-metyletylbenzen Câu 66: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: A propylbenzen B n-propylbenzen C iso-propylbenzen D đimetylbenzen Câu 67: Gốc C6H5-CH2- gốc C6H5- có tên gọi là: A phenyl benzyl B vinyl anlyl C anlyl Vinyl D benzyl phenyl Câu 68: Sản phẩm chủ yếu hỗn hợp thu cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) A p-bromtoluen m-bromtoluen B benzyl bromua C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-bromtoluen m-bromtoluen Câu 69: Cho 15.6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt) Nếu hiệu suất phản ứng đạt 80% khối lượng clobenzen thu bao nhiêu? A 18 g B 19 g C 20 g D 21 g Câu 70: Muốn điều chế 7.85 gam brombenzen, hiệu suất phản ứng 80% khối lượng benzen cần dùng bao nhiêu? A 4.57g B 5g C 4.875g D 6g Câu 71: Cho clo tác dụng với 78g benzen (bột sắt làm xúc tác), người ta thu 78 gam clobenzen Hiệu suất phản ứng đạt khoảng A 69.33 B 75.33% C 71% D 65% Câu 72: Công thức dãy đồng đẳng ancol etylic A CnH2n + 2O B ROH C CnH2n + 1OH D Tất Câu 73: Ancol no đơn chức tác dụng với CuO tạo anđehit A ancol bậc B ancol bậc C ancol bậc D ancol bậc ancol bậc Câu 74: Câu sau ? A Hợp chất CH3CH2OH ancol etylic B Ancol hợp chất hữu phân tử nhóm -OH C Hợp chất C6H5CH2OH phenol D Tất Câu 75: Cho hợp chất sau : (a) HOCH2CH2OH (b) HOCH2CH2CH2OH (c) HOCH2CH(OH)CH2OH (d) CH3CH(OH)CH2OH (e) CH3CH2OH (f) CH3OCH2CH3 Các chất tác dụng với Na, Cu(OH)2 A (a), (b), (c) B (c), (d), (f) C (a), (c), (d) D (c), (d), (e) Câu 76: Trong chất đây, chất ancol A C6H5OH B CH3COOH C C6H5CH2OH D CH3CH2OCH3 Câu 77: Dãy gồm chất tác dụng với ancol etylic A HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác) B Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH C NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác) D Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O Câu 78: Ancol etylic tạo A thủy phân saccarozo B thủy phân tinh bột C lên men glucozo D lên men tinh bột Câu 79: Loại nuớc ancol thu olefin(anken) ancol A ancol bậc B ancol đơn chức C ancol no D ancol no đơn chức Trang 4/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hoàng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 80: Chất khơng pứ với NaOH A C2H5OH B CH3COOH C C6H5OH D HCl Câu 81: Etanol tác dụng với chất sau đây: HCl(1), NaOH(2), CH3COOH(3), Na(4), Br2 (5) A 1, 2, ,5 B 2, 3, C 1, 3, D 1, 2, 3, Câu 82: Một ancol no có cơng thức thực nghiệm (C2H5O)n CTPT ancol A C2H5O B C4H10O2 C C4H10O D C6H15O3 Câu 83: Tên quốc tế hợp chất có cơng thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 A 4-etyl pentan-2-ol B 2-etyl butan-3-ol C 3-etyl hexan-5-ol D 3-metyl pentan-2-ol Câu 84: Cho ancol có CTCT: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-OH Tên ứng với ancol A 2-metylpentan-1-ol B 4-metylpentan-1-ol C 4-metylpentan-2-ol D 3-metylhexan-2-ol Câu 85: Hợp chất X có CTPT C4H10O X td với Na sinh chất khí, đun X với H 2SO4 đ, sinh hỗn hợp anken đồng phân Tên X A butan-1-ol B anclo isobutylic C butan-2-ol D ancol tert-butylic Câu 86: Bậc ancol 2-metylbutan-2-ol A bậc B bậc C bậc D bậc Câu 87: Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol A I, II, III B I, III, II C II, I, III D II, III, I Câu 88 : Đun nóng ancol X với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin Cơng thức tổng quát X (với n > 0, n nguyên) A CnH2n + 1OH B ROH C CnH2n + 2O D CnH2n + 1CH2OH Câu 89: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH C3H7OH với H2SO4 đặc 140oC thu số ete tối đa A B C D Câu 90: Ancol bị oxi hóa tạo xeton ? A propan-2-ol B butan-1-ol C 2-metyl propan-1-ol D propan-1-ol Câu 91: Trong số phản ứng hóa học đây, phản ứng phản ứng oxihóa-khử? A 2C3H5(OH)3+Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu+2H2O B C2H5OH+HBr C2H5Br+H2O C 2C2H5OH +2Na 2C2H5ONa+H2 H SO4 D 2C2H5OH   (C2H5)2O+H2O 1400 c Câu 92: Số đồng phân ancol no, đơn chức mạch hở có 10 nguyên tử H phân tử A B C D Câu 93: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O A B C D Câu 94: Khi cho phenol vào dd NaOH thấy phenol tan, sục khí CO2 vào dung dịch lại thấy phenol tách ra, điều chứng tỏ A phenol axit yếu ,yếu axit cacbonic B phenol chất có tính bazo mạnh C phenol axit mạnh D phenol loại anclo đặc biệt Câu 95: Phát biểu sau sai A Phênol axit yếu ,nhưng tính axit mạnh axit cacboxylic B Phênol axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím C Phenol cho kết tủa trắng với dd nước brơm D Phênol tan nước lạnh Câu 96: Chất thơm không td với dd NaOH A C6H5CH2OH B p-CH3C6H4OH C C6H5OH D C6H5NH3Cl Câu 97: Để điều chế natriphenolat cho phenol tác dụng với A Na B NaOH C NaHCO3 D Na NaOH Câu 98: Cho phát biểu sau: (1) Phenol C6H5-OH rựơu thơm (2) Phenol tham gia phản ứng brom nitro NO2 dễ benzen (3) Phenol tác dụng với natri hidroxit tạo thành muối nước (4) Trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại nhóm –OH vòng benzen Số phát biểu A B C D Câu 99: Dãy gồm chất phản ứng với phenol Trang 5/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HÓA 11 A dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na B nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH C nước brom, HNO3, dung dịch NaOH D nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH Câu 100: Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm đựng phenol, thấy: A Quỳ tím hóa đỏ B Quỳ tím hóa xanh C Quỳ tím khơng đổi màu D Quỳ tím hóa thành màu hồng Câu 101: Nhỏ nước Brom vào dung dịch phenol xảy tượng gì? A Nước Brom bị màu, xuất kết tủa trắng B Sủi bọt khí C Nước brom đậm màu D Một tượng khác Câu 102: Trong chất sau ,chất có nhiệt độ sôi cao A phenol B etanol C đimetyl ete D metanol Câu 103: Cho chất sau: phenol, etanol glixerol kết luận sau đúng? A có chất td với Na B có hai chất td với dd NaOH C ba chất td với dd Na2CO3 D ba chất tan tốt nước Câu 105: : Để phân biệt chất C2H5OH C6H5OH ta sử dụng hóa chất sau đây? A dung dịch NaOH B quỳ tím C dung dịch brom D Natri Câu 106: Ảnh hưởng nhóm -OH đến gốc C6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol với A dung dịch NaOH B Na kim loại C nước Br2 D H2 (Ni, nung nóng) Câu 107: Hóa chất dùng để phân biệt lọ nhãn chứa dung dịch phenol benzen:(1) Na, (2)dd NaOH, (3) nước brom A B C D 1, Câu 108: Có hợp chất hữu C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH ? A B C D Câu 109: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C2H3O CTPT A C8H12O4 B C4H6O C C12H18O6 D C4H6O2 Câu 110: (CH3)2CHCHO có tên A isobutyranđehit B anđehit isobutyric C 2-metyl propanal D A, B, C Câu 111: Đốt cháy anđehit A mol CO = mol H2 O A A anđehit no, mạch hở, đơn chức B anđehit đơn chức, no, mạch vòng C anđehit đơn chức có nối đôi, mạch hở D anđehit no chức, mạch hở Câu 112: Q trình sau khơng tạo anđehit axetic ? A CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4) B CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác) C CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t o) D CH3CH2OH + CuO (to) Câu 113: Axit no, đơn chức, mạch hở có cơng thức phù hợp A CnH2n+1-2kCOOH ( n  2) B RCOOH C CnH2n-1COOH ( n  2) D CnH2n+1COOH ( n  0) Câu 114: Hợp chất CH3CH(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế A axit 2-etyl-5-metyl hexanoic B axit 2-etyl-5-metyl nonanoic C axit 5-etyl-2-metyl hexanoic D tên gọi khác Câu 115: Giấm ăn dung dịch axit axetic có nồng độ A 2%  5% B  9% C  12% D 12  15% Câu 116: Axit axetic tác dụng với dung dịch ? A natri etylat B amoni cacbonat C natri phenolat D Cả A, B, C Câu 117: Chất có nhiệt độ sơi cao A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D C2H6 Câu 118: Cho chất sau : CH3CH2CHO (1) ; CH2=CHCHO (2) ; CH≡CCHO (3) ; CH2=CHCH2OH (4) ;(CH3)2CHOH (5) Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm A (2), (3), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 119: Có thể phân biệt lọ nhãn chứa: HCOOH ; CH 3COOH ; C2H5OH với hóa chất ? A dd AgNO3/NH3 B NaOH C Na D Cu(OH)2/OH- Câu 120: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ nhãn chứa : fomon ; axit fomic ; axit axetic ; ancol etylic ? A dd AgNO3/NH3 B CuO C Cu(OH)2/OH- D NaOH Câu 121: Để phân biệt axit propionic axit acrylic ta dùng A dung dịch Na2CO3 B dung dịch Br2 C dung dịch C2H5OH D dung dịch NaOH Trang 6/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 122: Có thể phân biệt CH3CHO C2H5OH phản ứng với A Na B Cu(OH)2/NaOH C AgNO3/NH3 Câu 123: Để phân biệt HCOOH CH3COOH ta dùng A Na B AgNO3/NH3 C CaCO3 D Tất D NaOH Trang 7/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 B BÀI TẬP HIDROCACBON NO Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon đồng đẳng có tỉ lệ mol : cần 6,496 lít O (đktc) thu 11,72 gam hỗn hợp CO2 H2O Vậy công thức phân tử hai hidrocacbon hỗn hợp X lúc đầu A CH4 C4H10 B C2H6 C3H8 C CH4 C2H6 D CH4 C3H8 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm ankan A B (trong nA : nB = số nguyên tử C A : số nguyên tử C B) thu hỗn hợp Y gồm CO2 H2O có d Y  173 :168 Vậy A, B N2 A CH4 ; C3H8 B C2H6 ; C4H10 C CH4 ; C4H10 D C2H6 ; C3H8 Câu 3: Trộn a mol hỗn hợp A gồm (C2H6 C3H8) với b mol hỗn hợp B gồm (C3H6 C4H8) thu 0,35 mol hỗn hợp C đem đốt cháy hoàn toàn thu n H2O  n CO2 = 0,2 mol Vậy giá trị a, b là? A 0,15 0,20 B 0,25 0,10 C 0,10 0,25 D 0,2 0,15 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn mol hỗn hợp X gồm metan etan (có d X = 9,4) cần V lít O2 (đktc) Giá trị V là? H2 A 35,84 B 33,60 C 44,80 D 51,52 Câu 5: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai hidrocacbon đồng đẳng A B có nA : nB = : n CO2 : n H2O = 0,625 Vậy công thức phân tử A B hỗn hợp A C2H6 CH4 B C2H6 C3H8 C C3H8 CH4 D CH4 C3H8 Câu 6: Đốt hỗn hợp hai hidrocacbon A B đồng đẳng nA – nB = 0,2 mol thu 1,8 mol hỗn hợp X 253 gồm CO2 H2O có d X  Vậy A, B là? N2 252 A CH4 C2H6 B C2H6 CH4 C C4H10 CH4 D C2H6 C4H10 Câu 7: Để đơn giản ta xem xăng hỗn hợp đồng phân hexan khơng khí gồm 80% N 20% O2 (theo thể tích) Tỉ lệ thể tích xăng (hơi) khơng khí cần lấy để xăng cháy hoàn toàn động đốt ? A 1: 9,5 B 1: 47,5 C 1:48 D 1:50 Câu 8: Nạp hỗn hợp gồm 20% thể tích khí ankan A thể khí 80% thể tích oxi (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ hỗn hợp cho nước ngưng tụ, đưa bình điều kiện nhiệt độ ban đầu thấy áp suất khí nhiên kế giảm lần Công thức phân tử A là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D CH4 Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 31,44 gam hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp cần 113,28 gam O thu CO2 H2O Vậy công thức phân tử hai hidrocacbon hỗn hợp X lúc đầu A C3H4 C4H6 B C3H6 C4H10 C C2H6 C3H8 D C3H8 C4H10 Câu 10: Trộn hidrocacbon A với khí O2 vào bình kín thu 8,96 lít hỗn hợp X (đktc) Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn A hỗn hợp X Khi phản ứng kết thúc đưa bình 0oC thu hỗn hợp khí Y (trong số mol chất nhau) áp suất bình lúc 380 mm Hg Vậy % nguyên tố Hidro (theo khối lượng) phân tử hidrocacbon A là? A 25% B 20% C 10% D 4% Câu 11: Clo hóa ankan A thu sản phẩm (có chứa nguyên tử clo phân tử) Xác định %Cl theo khối lượng X? Biết trộn A với CO thu hỗn hợp Y có d Y/kk = 0,8 Mkk = 29 A 92,21% B 84,52% C 78,02% D 72,45% Câu 12: Một hidrocacbon mạch hở A thể khí điều kiện nhiệt độ thường, nặng khơng khí khơng làm màu nước brom Vậy A chất sau A phản ứng với Cl2 cho sản phẩm monoclo? A metan B neopentan C etan D isobutan Câu 13: Chất A có cơng thức phân tử C6H14 Khi cho A phản ứng với Cl2 (ánh sáng) tạo tối đa dẫn xuất monoclo dẫn xuất điclo Vậy tên A phù hợp A 3-metylpentan B 2,3-đimetylbutan C 2,2-đimetylbutan D hexan Câu 14: Clo hóa hidrocacbon A điều kiện thích hợp thu sản phẩm X có MX=106,5 Vậy A A C4H10 B C5H12 C C4H8 D C5H10 Câu 15: Clo hóa hidrocacbon A điều kiện thích hợp thu sản phẩm X có MX=154 Vậy A Trang 8/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HÓA 11 A CH4 B C6H12 C C3H8 D C6H14 Câu 16: Cho hidrocacbon A phản ứng với Cl2 điều kiện thích hợp sản phẩm X có MX=76,5.Vậy A A C3H6 B C3H8 C C4H10 D C4H8 Câu 17: Cho hidrocacbon A phản ứng với Cl2 điều kiện thích hợp thu sản phẩm điclo có %Cl theo khối lượng 62,83% Vậy A A propan B propen C propin D xiclopropan Câu 18: Cho ankan A phản ứng với Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) thu HCl 8,52 gam dẫn xuất monoclo Dẫn toàn HCl phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 1M Vậy tên A không phù hợp A 2-metylbutan B 2,2-đimetylpropan C 2-metylpentan D pentan Câu 19: Cho 5,6 lít ankan (27,3 C 2,2 atm) tác dụng hết với Cl2 ánh sáng, giả sử cho dẫn xuất clo có khối lượng 49,5 gam ankan có tên gọi phù hợp A metan B propan C butan D etan Câu 20: Khi clo hóa ankan A thu HCl hỗn hợp X gồm dẫn xuất mono, đi, triclo có tỉ lệ số mol tương ứng 2:1:3 Biết tỉ khối hỗn hợp X so với hidro 52,375 Vậy tên A phù hợp A metan B propan C butan D etan Câu 21: Khi tiến hành crackinh 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn A thu x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y tương ứng A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 Câu 22: Crackinh 0,25 mol C5H12 thu hỗn hợp X gồm : CH4,C2H6,C3H8,C5H10, C4H8,C3H6,C2H4,C5H12 H2 Đem đốt cháy hết toàn hỗn hợp X thu x gam CO2 y gam H2O Vậy giá trị x y A 55 180 B 44 18 C 44 27 D 55 27 Câu 23: Một hỗn hợp X gồm hai ankan A, B đồng đẳng Crackinh 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X thu 22,4 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken H2, tỉ khối Y H2 8,2 Vậy công thức phân tử số mol A, B là: A C3H8 (0,2 mol); C4H10 (0,3 mol) B C2H6 (0,3 mol); C3H8 (0,2 mol) C C2H6 (0,1 mol); C3H8 (0,4 mol) D C2H6 (0,4 mol); C3H8 (0,1 mol) Câu 24: Crackinh C4H10 thu hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon có dX/He = 9,0625.Hiệu suất phản ứng crackinh? A 20% B 40% C 60% D 80% Câu 25: Crackinh 40 lít butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị crackinh (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A A 40% B 20% C 80% D 20% Câu 26: Khi crackinh hoàn toàn mol ankan X thu mol hỗn hợp Y; tỉ khối Y so với H 12 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 27: Crackinh 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị craking Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng phân tử trung bình A A 39,6 B 23,16 C 2,315 D 3,96 Câu 28: Crackinh C3H8 thu hỗn hợp X gồm H2, C2H4, CH4, C3H6, C3H8 có dX/He = 10 Hiệu suất phản ứng A 10% B 20% C 30% D 40% Câu 29: Crackinh C3H8 thu hỗn hợp X gồm H2, C2H4, CH4, C3H8 có dX/He = k Biết hiệu suất phản ứng crackinh 90% Vậy giá trị k là: A 9,900 B 5,790 C 0,579 D 0,990 Câu 30: Crackinh 560 lít C4H10 thu 1036 lít hỗn hợp X gồm hidrocacbon Biết thể tích đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Vậy hiệu suất phản ứng crackinh A.75% B.80% C 85% D.90% ANCOL – PHENOL Trang 9/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 1: Hidrat hóa anken hỗn hợp Z gồm ancol liên tiếp dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 0,53 gam Z hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch NaOH 0,05M dung dịch T nồng độ NaOH 0,025M (Giả sử thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) Cơng thức cấu tạo thu gọn anken A CH2=CH2 CH2=CH-CH3 B CH2=CH-CH3 CH2=CH-CH2-CH3 C CH2=CH-CH3 CH3-CH=CH-CH3 D CH2=CH-CH3 CH2=C(CH3)2 Câu 2: Một chai ancol etylic có nhãn ghi 250 có nghĩa A 100ml nước có 25ml ancol ngun chất B 100g dung dịch có 25ml ancol ngun chất C 100g dung dịch có 25g ancol ngun chất D 75ml nước có 25ml ancol ngun chất Câu 3: Pha m gam ancol etylic ( d = 0,8 g/ml) vào nước 80 ml ancol 25 o Giá trị m A 16 B 25,6 C 32 D 40 Câu 4: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24g hỗn hợp ancol đơn chức X, Y, Z thấy 0,336 lít khí H (đkc) Khối lượng muối natri ancolat thu A 2,4 gam B 1,9 gam C 2,85 gam D không xác định Câu 5: Cho 7,8 gam hỗn hợp ancol đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na 12,25 gam chất rắn Đó ancol A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH.C C3H5OH C4H7OH.D C3H7OH C4H9OH Câu 6: 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 đktc Biết MA < 100 Vậy A có cơng thức cấu tạo thu gọn A CH3OH B C2H5OH C C3H6(OH)2 D.C3H5(OH)3 Câu 7: Có hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho gam ancol no hở đơn chức A tác dụng với m gam Na, sau phản ứng thu 0,075 gam H2 Thí nghiệm 2: Cho gam ancol no hở đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, sau phản ứng thu không tới 0,1 gam H2 A có cơng thức A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H7OH Câu 8: Cho 12,8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với lượng Na dư thu 5,6 lít khí (đktc) Công thức ancol A A CH3OH B C2H4 (OH)2 C C3H5 (OH)3 D C4H7OH Câu 9: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 số mol A dùng Đốt cháy hoàn toàn A mCO = 1,833mH2O A có cấu tạo thu gọn A C2H4(OH)2 B C3H6(OH)2 C C3H5(OH)3 D C4H8(OH)2 Câu 10: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá A 55% B 50% C 62,5% D 75% Câu 11: Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hố mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 o Câu 12: Khi đun nóng butan – – ol với H2SO4 đặc 170 C nhận sản phẩm A but – – en B dibutyl ete C dietyl ete D but – – en Câu 13: Khi đun nóng số ancol CH4O, C2H6O, C3H8O với xúc tác, nhiệt độ thích hợp thu olefin ancol A CH4O C2H6O B CH4O C3H8O C A, B D C3H8O C2H6O Câu 14: Khi tách nước ancol C4H10O hỗn hợp anken đồng phân (tính đồng phân hình học) Cơng thức cấu tạo thu gọn ancol A CH3CHOHCH2CH3 B (CH3)2CHCH2OH C (CH3)3COH D CH3CH2CH2CH2OH Câu 15: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H12O, tách nước tạo hỗn hợp anken đồng phân (kể đồng phân hình học) X có cấu tạo thu gọn A CH3CH2CHOHCH2CH3 B (CH3)3CCH2OH C (CH3)2CHCH2CH2OH D CH3CH2CH2CHOHCH3 Trang 10/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 16: Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic ancol iso – propylic với H2SO4 đặc 1400C thu số ete tối đa A B C D Câu 17: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH C3H7OH với H2SO4 đặc 1400C thu số ete tối đa A B C D Câu 18: Đun nóng hỗn hợp gồm ancol AOH, BOH ROH với H 2SO4 đặc 140oC thu tối đa ete? A B C D Câu 19: Đun nóng hỗn hợp n ancol đơn chức khác với H 2SO4 đặc 140oCthì số ete thu tối đa là: n(n  1) 2n(n  1) n2 A B C D n! 2 SO đăc , 170o C Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa: But – – en HCl   E  A NaOH   B H 2 Tên E A propen B dibutyl ete C but – – en D iso – butilen Câu 21: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng với H SO đặc 140oC Sau phản ứng kết thúc, thu gam hỗn hợp gồm ba ete 1,8 gam nước Công thức phân tử hai rượu A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H5OH C4H7OH D C3H7OH C4H9OH Câu 22: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol propan – – ol với H2SO4 đặc thu tối đa số sản phẩm hữu A B C D Câu 23: Có đồng phân ứng với cơng thức phân tử C8H10O, dẫn xuất benzen, tách nước cho sản phẩm trùng hợp tạo polime? A B C D Câu 24: A ancol đơn chức có % O (theo khối lượng) 18,18% A cho phản ứng tách nước tạo anken A có tên A Pentan- 1- ol B 2- metylbutan – 2-ol C pentan-2-ol D 2,2-dimetyl propan 1-ol Câu 25: Đề hidrat hóa 14,8g ancol thu 11,2g anken CTPT ancol A C2H5OH B C3H7OH C C4H9OH D CnH2n + 1OH Câu 26: Đun nóng hỗn hợp X gồm ancol đơn chức liên tiếp dãy đồng đẳng với H 2SO4 đặc 140oC Sau phản ứng hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước 19,4 gam ete Hai ancol ban đầu A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H5OH C4H7OH D C3H7OH C4H9OH Câu 27: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH 3OH 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc 140oC, khối lượng ete thu A 12,4 gam B gam C 9,7 gam D 15,1 gam Câu 28: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc 1400C thu Y Tỉ khối Y X 1,4375 X A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Câu 29: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp gồm ete Lấy 7,2 gam ete đem đốt cháy hồn tồn, thu 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) 7,2 gam H2O Hai ancol A C2H5OH CH2=CH-CH2-OH B C2H5OH CH3OH C CH3OH C3H7OH D CH3OH CH2=CH-CH2-OH Câu 30: Khi đun nóng ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp thu sản phẩm B có tỉ khối so với A 0,7 Vậy công thức A A C4H7OH B C3H7OH C C3H5OH D C2H5OH Câu 31: Đun nóng rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch HSO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Công thức phân tử X A C3H8O B C2H6O C CH4O D C4H8O Câu 32: Chỉ chất tách nước tạo anken nhất: Trang 11/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hoàng Nam ÔN THI HKII HÓA 11 A metanol; etanol; butan -1-ol B Etanol; butan -1,2- diol; 2-metylpropan-1-ol C Propanol-1; metylpropan-1-ol; 2,2 dimetylpropan -1-ol D Propan-2-ol; butan -1-ol; pentan -2-ol Câu 33: Ancol X tách nước tạo anken Đốt cháy lượng X 11 gam CO 5,4 gam H2O X có công thức cấu tạo phù hợp? A B C D Câu 34: Đun nóng hỗn hợp X gồm ancol đơn chức no (có H2SO4 đặc làm xúc tác) 140oC Sau phản ứng hỗn hợp Y gồm 21,6 gam nước 72 gam ba ete có số mol Cơng thức ancol nói là: A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C2H5OH C3H7OH D C3H7OH C4H9OH o Câu 35: Đun nóng V (ml) ancol etylic 95 với H2SO4 đặc 170oC 3,36 lít khí etilen (đkc) Biết hiệu suất phản ứng 60% ancol etylic nguyên chất có d = 0,8g/ml Trị số V (ml) A 8,19 B 10,18 C 12 D 15,13 ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Oxi hóa 48 gam ancol etylic K2Cr2O7 H2SO4 đặc, tách lấy sản phẩm hữu khỏi môi trường dẫn vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 123,8 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hóa A 72,46 % B 54,93 % C 56,32 % D Kết khác Câu 2: Dẫn m gam ancol etylic qua ống đựng CuO dư đun nóng Ngưng tụ phần hỗn hợp X gồm anđehit, ancol etylic H 2O Biết ½ lượng X tác dụng với Na (dư) giải phóng 3,36 lít H2 (ở đktc), 1/2 lượng X lại tác dụng với dư dung dịch AgNO 3/NH3 tạo 25,92 gam Ag a Giá trị m A 13,8 gam B 27,6 gam C 16,1 gam D 6,9 gam b Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic A 20% B 40% C 60% D 75% Câu 3: Cho m gam ancol đơn chức no (hở) X qua ống đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn ống giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu (gồm anđehit nước) có tỉ khối so với H2 19 Giá trị m A 1,2 gam B 1,16 gam C 0,92 gam D.0,64 gam Câu 4: X hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp Cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với CuO đun nóng hỗn hợp Y gồm anđehit Cho Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO 3/NH3 86,4 gam Ag X gồm A CH3OH C2H5OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C3H7OH D C3H5OH C4H7OH Câu 5: Dẫn gam ancol đơn chức A qua ống đựng CuO, nung nóng Ngưng tụ phần thoát hỗn hợp X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 43,2 gam bạc A A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol benzylic Câu 6: X hỗn hợp gồm ancol đơn chức no, mạch hở A anđehit no, mạch hở đơn chức B (A B có số cacbon) Đốt cháy hồn toàn 13,4 gam X 0,6 mol CO 0,7 mol H2O Số nguyên tử C A, B A B C D Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag 2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam Câu 8: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO Câu 9: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X Y no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng (MX < My), thu hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn khối lượng M gam Đốt cháy hoàn toàn M thu 30,8 gam CO2 Công thức phần trăm khối lượng X A HCHO 50,56% B CH3CHO 67,16% C CH3CHO 49,44% D HCHO 32,44% Trang 12/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 10: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A HCHO B OHCCHO C CH3CHO D CH3CH(OH)CHO Câu 11: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Công thức cấu tạo X Y tương ứng A HOCH2CHO HOCH2CH2CHO B HOCH2CH2CHO HOCH2CH2CH2CHO C HCOOCH3 HCOOCH2CH3 D HOCH(CH3)CHO HOOCCH2CHO Câu 12: Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO NH3 Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hồn tồn gam X thể tích khí CO2 thu vượt q 0,7 lít (ở đktc) Cơng thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HOOCCHO D OHCCH2CH2OH Câu 13: Hiđro hố hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng thu (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc) Giá trị m A 10,5 B 8,8 C 24,8 D 17,8 Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Giá trị m A 7,8 B 8,8 C 7,4 D 9,2 Câu 15: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag 2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hoà tan hoàn toàn m gam Ag dung dịch HNO đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Cơng thức X A C3H7CHO B HCHO C C4H9CHO D C2H5CHO Câu 16: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O CH3OH dư) Cho toàn X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, 12,96 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% Câu 17: Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, t o) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có cơng thức ứng với cơng thức chung A CnH2n-3CHO (n ≥ 2) B CnH2n-1CHO (n ≥ 2) C CnH2n+1CHO (n ≥0) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Câu 18: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H 2O 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H2 X A 35,00% B 65,00% C 53,85% D 46,15% Câu 19: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Oxi hố hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam CuO nhiệt độ thích hợp, thu hỗn hợp sản phẩm hữu Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Giá trị m A 13,5 B 8,1 C 8,5 D 15,3 Câu 20: 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic anđehit axetic tham gia phản ứng cộng vừa đủ 1,12 lít H (đktc) Cho thêm 0,696 gam anđehit B đồng đẳng anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp anđehit cho hỗn hợp thu tham gia phản ứng tráng bạc hồn tồn 10,152 gam Ag Cơng thức cấu tạo B A CH3CH2CHO B C4H9CHO C CH3CH(CH3)CHO D CH3CH2CH2CHO Câu 21: 17,7 gam hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 (dùng dư) 1,95 mol Ag dung dịch Y Toàn Y tác dụng với dung dịch HCl dư 0,45 mol CO Các chất hỗn hợp X A C2H3CHO HCHO B C2H5CHO HCHO C CH3CHO HCHO D C2H5CHO CH3CHO Câu 22: A axit cacboxylic đơn chức chưa no (1 nối đôi C=C) A tác dụng với brom cho sản phẩm chứa 65,04% brom (theo khối lượng) Vậy A có cơng thức phân tử Trang 13/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hoàng Nam ÔN THI HKII HÓA 11 A C3H4O2 B C4H6O2 C C5H8O2 D C5H6O2 Câu 23: Muốn trung hòa 6,72 gam axit hữu A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% A A CH3COOH B CH3CH2COOH C HCOOH D CH2=CHCOOH Câu 24: Để trung hòa 40 ml giấm ăn cần 25 ml dung dịch NaOH 1M Biết khối lượng riêng giấm g/ml Vậy mẫu giấm ăn có nồng độ A 3,5% B 3,75% C 4% D 5% Câu 25: Trung hòa gam axit cacbonxylic A NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch 13,4 gam muối khan A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C2H2O4 C C3H4O2 D C4H6O4 Câu 26: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic A cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C3H4O2 C C4H6O4 D C2H2O4 Câu 27: Trung hòa hồn toàn 1,8 gam axit hữu đơn chức dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch sau phản ứng 2,46 gam muối khan Axit A HCOOH B CH2=CHCOOH C CH3CH2COOH D CH3COOH Câu 28: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH Câu 29: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic, axit propionic D Axit axetic, axit acrylic Câu 30: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng A 3,54 gam B 4,46 gam C 5,32 gam D 11,26 gam Câu 31: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOOH B CH3COOH C HC≡CCOOH D CH3CH2COOH Câu 32: Cho 0,1 mol axit hữu X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na K thu 21,7 gam chất rắn thấy thoát 2,24 lít khí H2 (đktc) Cơng thức cấu tạo X A (COOH)2 B CH3COOH C CH2(COOH)2 D CH2=CHCOOH Câu 33: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu 3,36 lít H2 (đktc) Khối lượng CH3COOH A 12 gam B gam C gam D 4,6 gam Câu 34: X hỗn hợp gồm HCOOH CH 3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C 2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đạt 80%) Giá trị m A 40,48 gam B 23,4 gam C 48,8 gam D 25,92 gam Câu 35: Đun nóng gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân cân 5,5 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 62,5% C 75% D 80% Câu 36: Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực phản ứng este hóa thu thu 18 gam este Tách lấy lượng ancol axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát 2,128 lít H Vậy cơng thức axit hiệu suất phản ứng este hóa A CH3COOH, H% = 68% B CH2=CHCOOH, H%= 78% C CH2=CHCOOH, H% = 72% D CH3COOH, H% = 72% Câu 37: Oxi hố anđehit OHCCH2CH2CHO điều kiện thích hợp thu hợp chất hữu X Đun nóng hỗn hợp gồm mol X mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu este Z Q (MZ < MQ) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81 Biết có 72% ancol chuyển thành este Số mol Z Q A 0,36 0,18 B 0,48 0,12 C 0,24 0,24 D 0,12 0,24 Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam axit hữu no A thu 1,62 gam H 2O A A C3H7COOH B C2H5COOH C HCOOH D CH3COOH Câu 39: Đốt cháy hoàn tồn 0,1 mol axit đơn chức cần V lít O2 đktc, thu 0,3 mol CO 0,2 mol H2O Giá trị V A 6,72 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn axit A thu 0,2 mol CO 0,15 mol H2O A có cơng thức phân tử Trang 14/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HÓA 11 A C3H4O4 B C4H8O2 C C4H6O4 D C5H8O4 Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam axit E no, mạch thẳng thu 4,032 lít CO (đkc) 2,7 gam H2O CTCT E A CH3COOH B C17H35COOH C HOOC(CH2)4COOH D CH2=C(CH3)COOH Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic A thu chưa đến gam hỗn hợp CO H2O A A axit fomic B axit axetic C axit acrylic D axit oxalic Câu 43: Z axit hữu Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lít O (đktc) CTCT Z A CH3COOH B CH2=CHCOOH C HCOOH D Kết khác Câu 44: Đốt cháy hết thể tích axit hữu A thể tích hỗn hợp CO nước đo điều kiện CTPT A A HCOOH B CH3COOH C HOOCCOOH D HOOCCH2COOH Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam axit hữu cơ, sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng P2O5, bình đựng dung dịch KOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 0,36 gam bình tăng 0,88 gam CTPT axit A C4H8O2 B C5H10O2 C C2H6O2 D C2H4O2 Câu 46: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hợp chất hữu A cần dùng 30 ml O 2, sản phẩm thu gồm CO2 H2O tích thể tích O2 phản ứng CTPT A A C2H4O2 B C3H6O3 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 47: X hỗn hợp axit cacboxylic no, hở, phân tử axit chứa khơng q nhóm -COOH Đốt cháy hồn toàn 9,8 gam X 11 gam CO2 3,6 gam H2O X gồm A HCOOH CH3COOH B HCOOH HOOCCH2COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH3COOH HOOCCH2COOH Câu 48: Các sản phẩm thu đốt cháy hoàn toàn gam axit hữu X dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng dung dịch NaOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam khối lượng bình tăng 4,4 gam CTCT A A HCOOH B C2H5COOH C CH3COOH D A B C o Câu 49: Oxi hóa 0,125 mol ancol đơn chức A 0,05 mol O2 (xt, t ) 5,6 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic ; anđehit ; ancol dư nước A có cơng thức phân tử A CH4O B C2H6O C C3H6O D C3H8O Câu 50: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z có số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H (ở đktc) Đốt cháy hồn tồn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOCCOOH 42,86% B HOOCCOOH 60,00% C HOOCCH2COOH 70,87% D HOOCCH2COOH 54,88% Câu 51: Chất A có nguồn gốc từ thực vật thường gặp đời sống (chứa C, H, O), mạch hở Lấy số mol A cho phản ứng hết với Na2CO3 hay với Na thu số mol CO2 3/4 số mol H2 Chất A A axit malic : HOOCCH(OH)CH2COOH B axit xitric : HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH C axit lauric : CH3(CH2)10COOH D axit tactaric : HOOCCH(OH)CH(OH)COOH Câu 52: Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na với NaHCO sinh a mol khí Chất X A ancol o-hiđroxibenzylic B axit ađipic C axit 3-hiđroxipropanoic D etylen glicol Câu 53: Chia 0,3 mol axit cacobxylic A thành hai phần - Đốt cháy phần 19,8 gam CO - Cho phần tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol NaOH, thấy sau phản ứng khơng NaOH Vậy A có cơng thức phân tử A C3H6O2 B C3H4O2 C C3H4O4 D C6H8O4 Câu 54: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm HCHO HCOOH tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO 3/NH3 99,36 gam bạc % khối lượng HCHO hỗn hợp X A 54% B 69% C 64,28% D 46% Trang 15/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HĨA 11 Câu 55: Để trung hòa a mol axit cacboxylic A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu 3a mol CO2 A có cơng thức phân tử A C3H4O2 B C3H6O2 C C6H10O4 D C3H4O4 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A 3,96 gam CO Trung hòa lượng axit cần 30 ml dung dịch NaOH 2M A có cơng thức phân tử A C2H4O2 B C4H6O2 C C3H4O2 D C3H4O4 Câu 57: Hỗn hợp X gồm axit no A1 A2 Đốt cháy hồn tồn 0,3 mol X thu 11,2 lít CO2 (đkc) Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 ml dung dịch NaOH 1M CTCT axit A HCOOH C2H5COOH B CH3COOH C2H5COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH3COOH HOOCCH2COOH Câu 58: Trung hòa a mol axit hữu A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hết a mol A 2a mol CO A A CH3COOH B HOOCCOOH C axit đơn chức no D axit đơn chức không no Câu 59: Hợp chất hữu E mạch hở có CTPT C3H6O3 có nhiều sữa chua E tác dụng với Na Na2CO3, tác dụng với CuO nung nóng tạo hợp chất hữu khơng tham gia phản ứng tràng gương CTCT E A CH3COOCH2OH B CH3CH(OH)COOH C HOCH2COOCH3 D HOCH2CH2COOH Câu 60: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X muối Na axit hữu thu 0,15 mol CO 2, H2O Na2CO3 CTCT X A C3H7COONa B CH3COONa C CH3COONa D HCOONa Câu 61: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm cháy (CO 2, nước) qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng KOH thấy khối lượng bình tăng nhiều bình 3,51 gam Phần chất rắn Y lại sau đốt Na2CO3 cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri A C2H5COONa C3H7COONa B C3H7COONa C4H9COONa C CH3COONa C2H5COONa D CH3COONa C3H7COONa Câu 62: Khối lượng axit axetic thu lên men lít ancol etylic o ? Cho d = 0,8 g/ml hiệu suất phản ứng đạt 92% A 76,8 gam B 90,8 gam C 73,6 gam D 58,88 gam Câu 63: Thực phản ứng oxi hóa m gam ancol etylic nguyên chất thành axit axetic (hiệu suất phản ứng đạt 25%) thu hỗn hợp Y, cho Y tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H (đktc) Giá trị m A 18,4 gam B 9,2 gam C 23 gam D 4,6 gam Câu 64: Cho 19,8 gam anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 (dư) Lượng Ag sinh phản ứng hết với dung dịch HNO loãng 6,72 lít NO đktc A có cơng thức phân tử A C2H4O B C3H6O C C3H4O D C4H8O Câu 65: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na 1,68 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H hoàn toàn khối lượng sản phẩm cuối A 11,1 gam B 7,4 gam C 11,2 gam D 11,0 gam Câu 66: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hòan tồn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X A 35,24% B 45,71% C 19,05% D 23,49% Câu 67: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành hai phần Cho phần phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu 21,6 gam bạc kim loại Để trung hòa hồn tồn phần cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức hai axit A HCOOH, C3H7COOH B CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Trang 16/16 ĐỀ CƯƠNG 11 ... CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol A I, II, III B I, III, II C II, I, III D II, III, I Câu 88 : Đun nóng ancol X với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin Công thức tổng quát X (với n > 0, n nguyên)... CH3COOH ta dùng A Na B AgNO3/NH3 C CaCO3 D Tất D NaOH Trang 7/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hoàng Nam ÔN THI HKII HÓA 11 B BÀI TẬP HIDROCACBON NO Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm... 4,4-đimetylhex-1-en Câu 41: chất không tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 ? A But-1-in B But-2-in C propin D etin Trang 2/16 ĐỀ CƯƠNG 11 Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Hồng Nam ƠN THI HKII HÓA 11 Câu 42: Cho propin
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập học kì II môn Hóa lớp 11, Đề ôn tập học kì II môn Hóa lớp 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn