Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

7 53 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:33

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 Bài 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC NĂM 1975 I Mục tiêu học Học xong này, học sinh cần: Kiến thức - Khái quát tình hình thuận lợi khó khăn cách mạng nước ta sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước - Hiểu rõ nhiệm vụ cấp thiết nước ta sau 1975 - Nhận thức tầm quan trọng việc hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước Kĩ Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ nhiệm vụ cấp bách đất nước năm đầu sau chiến tranh miền nam vừa giải phóng Thái độ, tư tưởng Bồi dưỡng HS lòng yêu nước, tình cảm Bắc - Nam ruột thịt, tinh thần độc lập thống Tổ quốc, tin tưởng vào tiền đồ cách mạng, lãnh đạo Đảng II Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ GV sử dụng câu hỏi sau: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước Hãy nêu khái quát nguyên nhân thắng lợi nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ Nguyên nhân quan trọng nhất? Vì sao? Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Tình hình hai miền Bắc - Nam sau Hoạt động năm 1975 GV nêu vấn đề để HS tìm hiểu SGK trả lời câu hỏi: - Miền Bắc: chiến tranh phá hoại đế Sau năm 1975 nước ta có thuận quốc Mĩ làm cho nhiều sở kinh tế, lợi gặp phải khó khăn gì? Nhiệm vụ văn hóa, y tế miền Bắc bị tàn phá nặng cách mạng nước ta lúc nề, gây hậu lâu dài HS: Nghiên cứu SGK, trao đổi, thảo luận trả lời - Miền Nam: hồn tồn giải phóng, chế độ thực dân Mĩ máy trung ương ngụy quyền bị sụp đổ, sở quyền cũ địa phương di hại xã hội cũ tồn tại: GV: Nhận xét, trình bổ sung kết luận (kết hợp cho HS quan sát số hình ảnh tàn phá chiến tranh để em thấy rõ khó khăn nước ta lúc nhiệm vụ cấp thiết phải khôi phục, phát triển kinh tế): GV cần nhấn mạnh: Ở miền Bắc, gần toàn thành phố, thị xã bị đánh phá Tất khu công nghiệp bị đánh phá, nhiều khu vực bị + Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá, đánh với mức độ hủy diệt Tất hàng triệu ruộng đất bị bỏ hoang nhà máy điện bị đánh hỏng, triệu nhiễm chất độc hóa học, m2 nhà (chưa kể nông thôn) bị phá hủy Tất tuyến đường sắt, 100% cầu, toàn hệ thống bến cảng, đường Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) + Hàng triệu người bị thất nghiệp mù biển, đường sông kho tàng bị chữ, chiếm tỉ lệ lớn dân cư,…  máy bay Mĩ bắn phá nước phải nhanh chóng khắc phục khó khăn, khơi phục lại đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh II Khắc phục hậu chiến tranh, khôi Hoạt động phục phát triển kinh tế - xã hội hai Hoạt động: miền đất nước GV thơng báo tình hình hai miền sau năm 1975 yêu cầu định nhiệm vụ miền công khôi phục đất nước sau chiến tranh Trong - Nhiệm vụ: khắc phục hậu chiến tranh, phần GV nhấn mạnh tới khác khôi phục phát triển kinh tế biệt chế độ quan hệ sản xuất kinh tê hai miền giai đoạn kháng chiến chống Mĩ, để thấy khó khăn cố gắng mà - Thành tựu: Đến năm 1976, miền Bắc quyền cách mạng thực hoàn thành khắc phục hậu GV đặt câu hỏi gợi ý, tổ chức chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, cho HS trao đổi phần sau: đồng thời làm nghĩa vụ với Lào - Nhiệm vụ trọng tâm miền Bắc sau Campuchia năm 1975 gì? Miền Bắc Miền Nam - Những thành tựu miền Bắc đạt công khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội - Nhiệm vụ trọng tâm: Nhanh chóng khắc phục hậu chiến tranh phát triển kinh - Nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng miền Nam gì? tế, ổn định vùng giải phóng Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) - Thành tựu: - Miền Nam đạt thành tựu quan trọng nào? HS: Nghiên cứu SGK trao đổi + Nhanh chóng thành lập quyền cách mạng, đoàn thể quần chúng cấp GV: Nhận xét, phân tích bổ sung nhấn mạnh số ý sau: - Nhiệm vụ miền Bắc: khắc phục hậu + Tổ chức hồi hương, đưa xây dựng chiến tranh, khôi phục phát vùng kinh tế cho hàng triệu đồng bào triển kinh tế Còn nhiệm vụ trọng tâm trước bị dồn vào "ấp chiến lược" khắc phục hậu chiến tranh chạy vào thành phố việc làm phát triển kinh tế, ổn định vùng giải phóng Cơng việc tiếp quản vùng giải phóng tiến  Tuyên bố xóa bỏ quan hệ bóc lột phong hành khẩn trương kiến, điều chỉnh ruộng đất nơng dân; quốc hữu hóa ngân hàng, thay đồng tiền cũ - Nhiệm vụ trọng tâm miền Nam: nhanh chóng khắc phục hậu chiến đồng tiền cách mạng tranh phát triển kinh tế, ổn định vùng giải phóng + Đẩy mạnh khơi phục sản xuất nơng - Phần thành tựu, GV trình bày nghiệp để đảm bảo vấn đề lương thực cho SGK (dựa vào ý số liệu), làm rõ nhân dân Các sở sản xuất công – nông thay đổi quan hệ sản xuất thương nghiệp phục hồi kinh tế, vấn đề xã hội miền Nam HS: Lắng nghe ghi ý vào + Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiến hành từ ngày đầu giải phóng III Hồn thành thống đất nước Hoạt động 1: mặt Nhà nước (1975-1976) GV nêu câu hỏi để HS suy nghĩ dựa Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) * Hoàn cảnh: vào SGK trả lời: - Miền Nam giải phóng, Vì phải tiến hành tình hình quyền hai miền sau năm thống đất nước mặt nhà nước? 1975 có nhiều điểm khác Q trình trình thống đất nước thể nào? - Thống nước nhà nguyện vọng HS: Nghiên cứu SGK, suy nghĩ trả dân tộc, cần có phủ lời theo gợi ý GV thống để lãnh đạo đất nước GV: Nhận xét, bổ sung kết luận Ở đây, GV cần làm rõ: * Hoàn thành thống đất nước mặt - Tình hình quyền Nhà nước Nhà nước: hai miền Nam - Bắc sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ khác nhau: - Tháng 9/1975, Hội nghị Ban chấp hành miền Bắc, quan có quyền lực cao Trung ương Đảng lần thứ 24 đề Quốc hội nước Việt Nam nhiệm vụ hoàn thành thống đất nước Dân chủ Cộng hòa, quyền mặt Nhà nước cấp Hội đồng nhân dân Ủy ban hành địa phương; miền Nam Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng - Từ 15 đến 21/11/1975, Hội nghị Hiệp hòa miền Nam Việt Nam Hội đồng thương trị hai miền Nam Bắc cố vấn Chính phủ, cấp Ủy tiến hành ban nhân dân cách mạng địa phương - Ngày 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu - Chủ trương nước Việt Nam cử Quốc hội chung cho nước thực thống nhất: Từ tình hình yêu cầu hiện, 23 triệu cử tri bầu (chiếm mà Đảng đề chủ trương 98,8%), bầu 492 đại biểu thống đất nước mặt nhà nước - Từ 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khóa VI - Để cụ thể hóa thống đất nước Việt Nam thống họp nước mặt nhà nước hình ảnh, phiên đưa định GV cho HS quan sát số kênh hình, Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) quan trọng: đồng thời liên hệ với Quốc huy, Quốc kì hát Quốc ca nước ta + Đổi tên nước thành nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, quy định Quốc huy, Quốc kì, hát Quốc ca, Thủ Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh Cuối cùng, GV khái quát: Như vậy, với kì họp Quốc hội khóa VI, việc thống đất nước mặt nhà nước hồn thành, tiếp tiếp tục thống tất mặt: + Quốc hội bầu quan bầu Ban trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội dự thảo Hiến pháp HS: Lắng nghe ghi chép + Ở địa phương, thành lập quyền ba cấp: cấp tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện – quận, cấp xã – phường Hoạt động 2: Ở cấp có Hội đồng nhân dân GV nêu câu hỏi để HS nhận xét: Ủy ban nhân dân * Ý nghĩa: Việc thống đất nước mặt nhà nước có ý nghĩa lịch sử nào? HS: Trao đổi trả lời - Tạo điều kiện trị để phát huy GV - HS: Nhận xét, tổng kết kết sức mạnh toàn diện đất nước, đưa nước luận, HS ghi lên CNXH, tạo khả to lớn để bảo vệ Tổ quốc mở rộng quan hệ quốc tế III Củng cố, dặn dò Củng cố GV nêu số câu hỏi hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: - Hãy nêu tình hình hai miền Nam - Bắc sau 1975 - Nêu thành tựu khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội nhân dân hai miền Nam Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975 - Hoàn thành thống nước nhà mặt Nhà nước thực nào? Ý nghĩa lịch sử kiện Bài tập nhà - Ơn lại nội dung học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối - Lập niên biểu kiện quan trọng học - Đọc trước 24 tìm hiểu nội dung kênh hình SGK ...1 Hãy nêu ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước Hãy nêu khái quát nguyên nhân thắng lợi nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ Nguyên nhân quan trọng nhất? Vì sao? Bài Chuẩn kiến thức Hoạt... nước Nhà nước: hai miền Nam - Bắc sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ khác nhau: - Tháng 9 /1975, Hội nghị Ban chấp hành miền Bắc, quan có quyền lực cao Trung ương Đảng lần thứ 24 đề Quốc hội nước. .. miền Bắc - Nam sau Hoạt động năm 1975 GV nêu vấn đề để HS tìm hiểu SGK trả lời câu hỏi: - Miền Bắc: chiến tranh phá hoại đế Sau năm 1975 nước ta có thuận quốc Mĩ làm cho nhiều sở kinh tế, lợi gặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn