Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)

6 59 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:31

Giáo án Lịch sử lớp 12 BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (1986 – 2000) I Mục tiêu học 1/ Kiến thức : Học sinh nắm nội dung + hoàn cảnh lịch sử (sự tất yếu phải đổi đất nước) lên CNXH trình đổi đất nước 15 năm, thành tựu to lớn, toàn diện hạn chế – yếu 2/ Tư tưởng : Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn liền với CNXH, ý thức sáng tạo – đổi lao động, học tập Niềm tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào nghiệp đổi đất nước 3/ Kỹ : Phân tích, so sánh, đánh giá trình 15 năm thực đổi mới, liên hệ thực tế (vệ thành tựu, hạn chế công đổi mới) qua thông tin cập nhật II.Trọng tâm: - Đường lốiđổi Đảng thành tựu công đổi III Chuẩn bị: *GV - Tranh ảnh tư liệu - Tài liệu tham khảo sách giáo viên - Văn kiện đại hội Đảng VI, VII VIII, IX - Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến (Trần Bá Đệ) *HS: Học ôn theo hướng dẫn GV IV Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định lớp : kiểm tra sỉ số 2/ Kiểm tra cũ 3/ Dẫn nhập vào Hoạt động dạy học Nội dung học - Việt Nam thực đổi I Đường lối đổi đất nước Đảng hoàn cảnh ? 1/ hồn cảnh lịch sử đổi tất yếu Giáo án Lịch sử lớp 12 a/ Hoàn cảnh nước - Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội “Sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương sách lớn”, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực b/ Thế giới : có thay đổi tình quan hệ nước - Tác động cách mạng khoa học – kỹ thuật, khủng hoảng Liên Xô nước XHCN ÚTất yếu phải đổi để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng đẩy mạnh cách mạng XHCN 2/ Đường lối đổi Đảng - Đường lối đổi Đảng thể qua - Đường lối đổi đề từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) ÚĐược bổ văn kiện ? Em hiểu sung điều chỉnh phát triển đại hội VII (6/ 1991) VIII (6/ 1996), IX (4/ 2001) đổi cho - Nội dung đổi kinh tế – trị - Đổi : thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quan niệm đắn CNXH với hình thức, biện pháp thích hợp - Đổi tồn diện đồng trọng tâm đổi kinh tế a/ Đổi kinh tế : Xóa bỏ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, hình thành chế thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN b/ Đổi trị : Xây dựng nhà nước XHCN dân – dân – dân xây dựng dân chủ XHCN, sách đối ngoại hòa bình bợp tác II Quá trình thực đường lối đổi (1986 – 2000) - Đường lối đổi thực từ 1986 Ú2000 qua kế hoạch nhà nước năm - Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm (1986 – 1/ Thực kế hoạch năm (1986 – 1991) 2000), biện pháp thực a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch - Được đề đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối cách mạng XHCN Giáo án Lịch sử lớp 12 - Mục tiêu : chương trình kinh tế + Lương thực thực phẩm + hàng tiêu dùng + Hàng xuất b/ Kết việc thực - Kết việc thực “3 - Lương thực thực phẩm : đáp ứng nhu cầu nước Úcó dự trữ chương trình kinh tế” xuất khẩu, sản xuất lương thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21.4 triệu - Từ 1989 : tăng cường xuất mặt hàng có giá trị : - Hàng tiêu dùng: Dồi đa dạng, có tiến mẫu mã, chất lượng dầu thô, gạo số hàng Phần bao cấp nhà nước giảm - Hàng xuất (kinh tế đối ngoại phát triển quy mơ hình thức) Từ 1986 – 1990,hàng xuất tăng lần Nhập giản đáng kể - Kiềm chế đà lạm phát Giảm số tăng giá từ 20% (1986) Ú4,4%(1990), bước đầu hình thành kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Chính trị : Bộ máy nhà nước cấp xếp lại có số đổi theo hướng dân chủ hơn, quyền lực quan dân cử tăng cường 2/ Thực kế hoạch năm (1991 – 1995) a/ Nhiệm vụ – mục tiêu kế hoạch đề đại hội Đảng VII (24/ – 17/ 6/ 1991) + Ổn định đẩy lùi lạm phát, ổn định phát triển nâng cao hiệu sản xuất xã hội Ổn định bước cải thiện đời sống nhân dân Bắt đầu có tích lũy nội từ nề kinh tế - Đại hội VII tiếp tục bổ sung, + Đẩy mạnh chương trình kinh tế với nội dung cao hơn, xây dựng phát triển đường lối đổi cấu kinh tế theo u cầu cơng nghiệp hóa (đề từ đại hội VI), đại hội đề số chiến lược lâu b/ Tiến hạn chế dài - Thành tựu (tiến bộ) “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên + kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng CNXH” chiến lược “Ổn bình quân 8,2%/ năm, công nghiệp 13,3%, nông nghiệp 4,5% định phát triển kinh tế năm + Nạn lạm phát kiểm soát, đẩy lùi tỉ lệ thiếu hụt ngân sách Giáo án Lịch sử lớp 12 2000” + Xuất đạt 17 tỉ USD Quan hệ mậu dịch mở rộng 100 nước Vốn đầu tư nước tăng 50%/ năm 3/ Kế hoạch năm 1996 -2000 a- Mục tiêu :Được đề đại hội VIII(6/1996) +Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa +Đẩy mạnh cơng đổi toàn diện đồng + Tiếp tục phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần b- Những thành tựu hạn chế, + Tiến bộ: -Tổng sản phẩm quốc nội tăng bình quân 7% - Công nghiệp tăng 13,5% - Nông ngiệp tăng 5,7% -Lương thực bình quân đầu người tăng từ 360kg -> 444kg (năm 2000) - Xuất nhập , đầu tư nước ngồi khơng ngừng tăng - Giáo dục Củng cố: 4.1 Đường lối đổi Đảng * Đáp án: - Đường lối đổi đề từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) ÚĐược bổ sung điều chỉnh phát triển đại hội VII (6/ 1991) VIII (6/ 1996), IX (4/ 2001) - Đổi : thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quan niệm đắn CNXH với hình thức, biện pháp thích hợp - Đổi tồn diện đồng trọng tâm đổi kinh tế a/ Đổi kinh tế : Xóa bỏ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, hình thành chế thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN b/ Đổi trị : Xây dựng nhà nước XHCN dân – dân – dân xây dựng dân chủ XHCN, sách đối ngoại hòa bình bợp tác Giáo án Lịch sử lớp 12 4.2 Thực kế hoạch năm (1986 – 1991)? *Đáp án: a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch - Được đề đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối cách mạng XHCN - Mục tiêu : chương trình kinh tế + Lương thực thực phẩm + hàng tiêu dùng + Hàng xuất b/ Kết việc thực - Lương thực thực phẩm : đáp ứng nhu cầu nước Úcó dự trữ xuất khẩu, sản xuất lương thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21.4 triệu - Hàng tiêu dùng: Dồi đa dạng, có tiến mẫu mã, chất lượng Phần bao cấp nhà nước giảm - Hàng xuất (kinh tế đối ngoại phát triển quy mô hình thức) Từ 1986 – 1990,hàng xuất tăng lần Nhập giản đáng kể - Kiềm chế đà lạm phát Giảm số tăng giá từ 20% (1986) Ú4,4%(1990), bước đầu hình thành kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Chính trị : Bộ máy nhà nước cấp xếp lại có số đổi theo hướng dân chủ hơn, quyền lực quan dân cử tăng cường Hướng dẫn học sinh tự học: * Tiết ôn lại nắm vững đường lối đổi Đảng * Tiết sau : vể chưẩn bị ôn tập lịch sử Viết nam V/.Rút kinh nghiệm: - Nội dung kiến thức : - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : Giáo án Lịch sử lớp 12 .. .Giáo án Lịch sử lớp 12 a/ Hoàn cảnh nước - Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội “Sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương sách lớn”, sai lầm đạo chiến... 444kg (năm 2000) - Xuất nhập , đầu tư nước ngồi khơng ngừng tăng - Giáo dục Củng cố: 4.1 Đường lối đổi Đảng * Đáp án: - Đường lối đổi đề từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) ÚĐược bổ sung đi u chỉnh... Thực kế hoạch năm (1986 – 1991) 2000), biện pháp thực a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch - Được đề đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối cách mạng XHCN Giáo án Lịch sử lớp 12 - Mục tiêu : chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000), Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn