Giáo án Lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 1935

4 61 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:29

Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Biết nét tính hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm khủng hoảng kinh tế giới 1929 – 1933 - Hiểu phong trào cách mạng Đảng ta lãnh đạo nào: lực lượng, hình thức, mục tiêu, quy mô So sánh Được với phong trào chống Pháp giai cấp phong kiến, tư sản, tổ chức tiền thân Đảng lãnh đạo - Trình bày hiểu rõ ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930 – 1931 Xơ viết Nghệ – Tĩnh Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng niềm tự hào nghiệp đấu tranh vẻ vang Đảng; niềm tin sứcsống quật cường Đảng vượt qua gian nan thử thác, đưa nghiệp cách mạng dân tộc lên Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ xác định kiến thức để nắm vững - Có hiểu biết phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá kiện lịch sử II THIẾT BỊ, LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh - Tranh, ảnh Xô viết Nghệ – Tĩnh - Một số tài liệu sử học, văn học viết phong trào cách mạng 1930 – 1931 Xơ viết Nghệ – Tĩnh III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Kiểm tra cũ -Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập hoàn cảnh nào? - Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa việc Đảng cộng sản Việt Nam đời? Bài mới: Nêu vài nội dung trước Giới thiệu khái quát chương Tiến trình tổ chức dạy - học Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm Việt Nam năm 1929-1933 Hoạt động: Cả lớp cá nhân a) Tình hình kinh tế GV DÙNG BẢN ĐỒ khái quát toàn - Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thối: cảnh giới tư + Nông nghiệp: Giá lúa, giá nông phẩm hạ, ruộng đất bỏ hoang khủng hoảng kinh tế , đặc biệt + Công nghiệp: Các ngành suy giảm hoàn cảnh VN khủng + Thương nghiệp: Xuất nhập đình đốn, hàng hố khan hiếm, hoảng kinh tế giới 1929-1933, giá đắt đỏ khủng hoảng đến với Pháp b) Tình hình xã hội chậm hậu vô nặng - Công nhân thất nghiệp, người có việc làm đồng lương nề ỏi - Nông dân đất, phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng, bị bần ? Nêu tình hình kinh tế xã hội Việt Nam khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933? HS dùng SGK trả lời câu hỏi GV nhật xét chốt ý > Tình hình làm cho mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn g/c trở nên gay gắt, làm bùng nổ đấu tranh hoá cao độ - Tiểu tư sản, tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn + Mâu thuẫn xã hội ngày sâu sắc: mâu thuẫn toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp mâu thuẫn nông dân với địa chủ Mặt khác, thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã man người yêu nước, sau khởi nghĩa Yên Bái thất bại - Những tác động khủng hoảng kinh tế giới 1929 1933 đến kinh tế, xã hội Việt Nam; nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 - 1931 Hoạt động: Cả lớp Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ GV dùng đồ phong trào Xô viết Tĩnh Nghệ Tĩnh, yêu cầu HS quan sát a) Phong trào cách mạng 1930 – 1931 trả lời câu hỏi: - Phong trào nước: + Đảng Cộng sản Việt Nam đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu ? Nguyên nhân bùng nổ phong tranh quần chúng rộng khắp nước trào cách mạng 1930 – 1931? + Từ tháng đến tháng 4-1930, nhiều đấu tranh cơng nhân ?Khái qt diễn biến nông dân nổ Tháng 5, phạm vi nước bùng nổ nhiều phong trào này? đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 Tháng 6,7,8, phong trào HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét tiếp tục diễn sôi nước chốt ý, yêu cầu nói rõ số ý - Ở Nghệ An - Hà Tĩnh: sau đây: + Phong trào phát triển mạnh, liệt nhất, với biểu - Do tác động khủng tình nơng dân (9-1930) kéo đến huyện lị, tỉnh lị, đòi giảm sưu hoảng kinh tế giới (1929 – thuế, công nhân Vinh - Bến Thuỷ hưởng ứng 1933) + Tiêu biểu biểu tình khoảng 8000 nơng dân huyện - Chính sách khủng bố trắng Hưng Nguyên (12-9-1930), kéo đến huyện lị phá nhà lao, đốt huyện Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái đường, vây lính khố xanh - Đảng đới lãnh đạo đấu tranh + Hệ thống quyền địch bị tê liệt, tan rã nhiều huyện, xã b) Xô viết Nghệ - Tĩnh Hoạt động: Cả lớp cá nhân - Tại Nghệ An, Xô viết đời tháng 9-1930 Ở Hà Tĩnh, Xô viết GV cho HS xem hình ảnh pt cách hình thành cuối năm 1930 - đầu năm 1931 Các xô viết thực mạng 1930 – 1931 đặc biệt mưu tả quyền làm chủ quần chúng, điều hành mặt đời sống xã hội, kiện Pháp ném bom vào đoàn với chức quyền cách mạng biểu tình Hưng Ngun ngày - Chính sách Xơ viết: 12/9/1930, làm pt bùng phát dội, + Về trị, thực quyền tự do, dân chủ cho nhân dân làm cho quyền thực dân, Thành lập đội tự vệ mà nòng cốt tự vệ đỏ, lập án nhân dân phong kiến sụp đổ, ban chấp + Về kinh tế, tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ hành nông hội xã chi Đảng thuế thân, thuế chợ đứng quản lý mặt theo hình + Về văn hoá - xã hội, xoá bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng nếp thức xơ viết sống - Chính sách Xơ viết đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ ? Những sách chất ưu việt (của dân, dân, dân) quyền cách mạng nào? Tại c) Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng nói quyền Cộng sản Việt Nam (10-1930) dân, dân dân? - Những nội dung Hội nghị : HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét + Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương chốt ý Hoạt động : Cả lớp cá nhân GV trình bày số nét hồn cảnh QT tình hình nước, Đảng ta đời hình Tổng bí thư Đảng (Trần Phú) - 10/1930, HN BCHTW Đảng lâm thời họp (Hương Cảng, TQ) - Hội nghị định đổi tên Đảng, bầu BCHTW thức, Trần Phú làm Tổng bí thư thơng qua Luận cương trị tháng 10 Đảng GV yêu cầu học sinh trình bày nội dung luận cương trị tháng 10/1930? So sánh với Cương lĩnh trị tìm hạn chế luận cương tháng 10/1930? HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý -Hạn chế: - Không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu, nặng đấu tranh g/c - Đánh giá không khả cách mạng g/c TTS, TSDT phận g/c địa chủ HS nghe ghi chép Hoạt động : cá nhân GV khái quát ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm pt cách mạng 1930-1931, phân tích nguyên nhân pt cách mạng năm 1932-1935 lâm thời Đảng họp (Hương Cảng - Trung Quốc) + Hội nghị định đổi tên Đảng Đảng Cộng sản Đông Dương + Hội nghị cử Ban Chấp hành Trung ương thức Trần Phú làm Tổng Bí thư + Thơng qua Luận cương trị Trần Phú khởi thảo - Nội dung Luận cương: + Luận cương xác định vấn đề chiến lược sách lược cách mạng Đông Dương: lúc đầu cách mạng tư sản dân quyền, sau tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư chủ nghĩa, tiến thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa + Hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng có quan hệ khăng khít với đánh đổ đế quốc phong kiến + Động lực cách mạng giai cấp vô sản giai cấp nông dân + Lãnh đạo cách mạng giai cấp vô sản với đội tiên phong Đảng Cộng sản + Luận cương trị nêu rõ hình thức phương pháp đấu tranh, mối quan hệ cách mạng Việt Nam cách mạng giới - Hạn chế Luận cương : + Chưa nêu mâu thuẫn chủ yếu xã hội Đông Dương, không đưa cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng đấu tranh giai cấp + Đánh giá không khả cách mạng tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung, tiểu địa chủ d) Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930-1931 - Ý nghĩa : + Phong trào cách mạng 1930 - 1931 khẳng định đường lối đắn Đảng quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương + Khối liên minh công – nơng hình thành + Phong trào cách mạng 1930- 1931 Việt Nam đánh giá cao phong trào cộng sản công nhân quốc tế Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản Phong trào có ý nghĩa tập dượt Đảng quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau - Bài học: Đảng ta thu kinh nghiệm quý báu công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh v.v Phong trào cách mạng năm 1932 – 1935 (Không dạy) Củng cố: - Phong trào cách mạng 1930-1931 Xô viết Nghệ –Tĩnh? - Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930)? - Phong trào cách mang năm 1932-1935? - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng cộng sản Đông Dương (3/1935)? Dặn dò: Chuẩn bị cũ đọc trước nhà ... đến phong trào cách mạng 1930 - 1931 Hoạt động: Cả lớp Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ GV dùng đồ phong trào Xô viết Tĩnh Nghệ Tĩnh, yêu cầu HS quan sát a) Phong trào. .. d) Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930- 1931 - Ý nghĩa : + Phong trào cách mạng 1930 - 1931 khẳng định đường lối đắn Đảng quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước... trào cách mạng 1930 – 1931 trả lời câu hỏi: - Phong trào nước: + Đảng Cộng sản Việt Nam đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu ? Nguyên nhân bùng nổ phong tranh quần chúng rộng khắp nước trào cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 1935, Giáo án Lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 1935

Từ khóa liên quan