Công nghệ truy nhập vô tuyến single RAN trong mạng thông tin di động

49 191 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:39

Tên đề tài: TÌM HIỂU CƠNG NGHỆ TRUY NHẬP VƠ TUYẾN SINGLE-RAN TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG HÀ NỘI, 2018 MỤC LỤC Tổng quan Single RAN 1.1 Mục tiêu tính bật Single-RAN .13 1.2 Single RAN phần mềm định nghĩa vô tuyến 15 1.3 Đánh giá kiến trúc SRAN từ quan điểm nhà điều hành 15 Cấu trúc công nghệ Single RAN .17 2.1 Cấu trúc OAM SRAN 16.2 .19 2.2 System Module Sharing SRAN 16.2 .26 2.3 Phương thức truyền dẫn chung SRAN 16.2 29 2.4 Vận hành quản lý Single RAN 32 Lộ trình hướng phát triển Single RAN .34 3.1 Lộ trình phát triền Single RAN 16.2 41 3.2 Single RAN Advanced 43 Kết luận kiến nghị 45 A Kết luận 45 B Hướng phát triển đề tài 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 DANH MỤC KÝ HIỆU, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ tiếng anh Từ tiếng việt 2G Second Generation Thế hệ thứ 3G Third Generation Thế hệ thứ 3GPP Third Generation Partnership Project Tổ chức chuẩn hóa cơng nghệ mạng thông tin di động tế bào 4G Forth Generation Thế hệ thứ 5G Five Generation Thế hệ thứ 5GPP 5G Infrastructure Public Private Partnership Hợp tác công tư hạ tầng 5G ANR Automatic Neighbor Relations Quan hệ lân cận tự động AuC Authentication Center Trung tâm nhận thực ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền không đồng BS Base Station Trạm gốc BTS Base Tranceiver Station Trạm thu phát gốc CAPEX Capital Expenditure Chi tiêu vốn CN Core Network Mạng lõi EIR Equipment Identity Register Bộ ghi nhận dạng thiết bị EPC Evolved Packet Core Lõi gói phát triển E-UTRAN Evolved UTRAN Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS phát triển FDMA Frequency Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo tần số FM Faul Management Bộ nhận dạng thiết bị GGSN Gateway GPRS Support Node Nút hỗ trợ GPRS cổng GSM Global System for Mobile Communications Hệ thống thông tin di động toàn cầu GMSC Gateway Mobile Switching Services Center Cổng trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động HLR Home Location Register Bộ ghi định vị thường IP Internet Protocol Giao thức Internet IPv6 IP version Phiên IP6 IPsec IP security IP bảo vệ LTE Long Term Evolution Phát triển dài hạn MIMO Multi Input MultiOutput Nhiều đầu ra, nhiều đầu vào MME Mobility Management Entity Đơn vị quản lý di động MSC Mobile Switching Services Center Trung tâm chuyển mạch di động MOCN Multi Operator Core Networks Mạng lõi đa điều hành MOCRAN Multi Operator RAN Mạng vô tuyến đa điều hành O&M Operation and Management Vận hành quản lý OAM Operation and Maintenance Vận hành bảo dưỡng OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao OMC Operations and Maintenance Center Trung tâm vận hành quản lý OMS Operations and Maintenance System Hệ thống vận hành quản lý PSTN Public Switched Telephone Network Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ RAN Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến RAT Radio Access Technology Công nghệ truy nhập vô tuyến RF Radio Frequency Tần số vô tuyến RRH Remote Radio Heads Các đầu vô tuyến xa RRF Radio Resource Management Quản lý tài nguyên vô tuyến RNC Radio Network Controller Bộ điều khiển mạng vô tuyến mRNC Multicontroller Radio Network Controller Bộ đa điều khiển mạng vô tuyến SC-FDMA Single Carrier- Frequency Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo tần số đơn sóng mang TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời gian UE User Equipment Thiết bị người sử dụng UMTS UniversalMobileTelecommunications System Hệ thống thơng tin di động tồn cầu WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng Wed-UI Web- User Interface Giao diện Web- người dùng CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN SINGLE-RAN Mạng truy nhập vô tuyến RAN phần tử lớn nhất, có mặt khắp khu vực địa lý nơi mà dịch vụ cung cấp chiếm kinh phí đầu tư lớn hệ thống mạng di động Mạng truy nhập RAN có đặc điểm chức sau Đặc điểm: - Hỗ trợ truy cập vào mạng vơ tuyến, hỗ trợ chuyển giao mềm thuật tốn quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM) - Tối đa hóa tương đồng xử lý liệu PS CS, tương tự với giao giao diện RAN – WCDMA cho PS & CS mạng lõi - Tối đa hóa tương đồng với GSM - Truyền dẫn dùng giao thức ATM IP Chức năng: - Xử lý chức vô tuyến - Quản lý nguồn tài nguyên mạng 3G - Hỗ trợ nhiều hệ thống mạng vô tuyến (RNS), bao gồm RNC BTSs - Kết nối tới CN & OSS Tổng quan Single RAN Khái niệm SingleRAN lần đưa nhà cung cấp thiết bị Huawei vào năm 2008 tiếp tục phát triển nhà cung cấp thiết bị đếnnay Về mặt kỹ thuật, giải pháp Single RAN cho phép chế tạo điều khiển trạm gốc BSC hội tụ cho phép tích hợp BSC mạng GSM điềukhiển mạng vô tuyến RNC mạng UMTS/LTE vào điều khiển đa mode Bộ điều khiển đa mode thiết kế đặc biệt để cung cấp cho nhiều hệ thống vô tuyến qua mạng truy cập thống đơn lẻ, giải pháp SingleRAN tích hợp dịch vụ vô tuyến thoại, liệu băng hẹp, băng rộng di động nhiều dịch vụ khác vào thành phần mạng thay nhiều thành phần mạng khác Như vậy, giải pháp Single RAN tích hợp module GSM, UMTS LTE thiết bị thay cho nhiều hồi đáp khác đem lại lợi ích cụ thể [4] Kiến trúc Single RAN, cách tiếp cận nghiêm ngặt để thực ý tưởng tảng đa tiêu chuẩn, cung cấp cho ngày câu trả lời cho yêu cầu, đòi hỏi tiêu chuẩn dịch vụ vô tuyến tương lai Nhiều nhà khai thác mạng di động lấy "Quản lý phức tạp, nâng cao hiệu "làm phương châm họ, làm cho Single RAN thành phần họ chiến lược đại hóa mạng vơ tuyến Single RAN mở đường cho đơn giản thực vận hành mạng di động thông qua việc sử dụng phần mềm định nghĩa khái niệm vô tuyến Khi công nghệ mạng di động hệ thứ tư LTE (Long Term Evolution) trở nên có sẵn, nhà khai thác mạng di động phải tìm câu trả lời cho câu hỏi cách hiệu để tích hợp chúng vào mạng có để đạt hiệu cao Ngoài khái niệm khác, Single RAN (Single Radio Network Access) cung cấp cách tiếp cận hữu ích cho việc đại hóa hiệu mạng lưới đồng thời đảm bảo hệ thống linh hoạt chuẩn bị cho việc nâng cấp phát triển tương lai [5] Single RAN công nghệ triển khai nhiều nước giới Nó tiềm công nghệ vô tuyến để đơn giản hóa phức tạp ngày tăng lớp truy nhập vơ tuyến vĩ mơ mà phát triển nhanh chóng sẽmang lại nhiều lợi ích cho nhà khai thác băng rộng di động Ý nghĩa đằng sau Single RAN đơn giản vận hành công nghệ vô tuyến khác tảng phần cứng đa đơn Trong hầu hết trình phát triển, Single RAN bao gồm cài đặt vô tuyến với hệ thống vận tải vận hành chung với tích hợp bảo mật thông qua công nghệ truy cập vô tuyến (RAT) Trong bổ sung, cho phép phối hợp vận hành RAT khác theo cách thống nhất, sử dụng RAT có để mang lại hiệu suất tốt cách phối hợp lợi nhà phát triển Tính mơ đun chìa khố cho phép nâng cao lực phù hợp với nhu cầu phổ sử dụng nhiều hiệu Ngoài ra, hiệu hoạt động cải thiện thông qua mạng chia sẻ, hiệu lượng mạng vô tuyến nâng lên, phần mềm sử dụng để xác định chức phần cứng cho tính linh hoạt, hiệu hiệu chi phí Single RAN giúp nhiều nhà khai thác đạt thành cơng lợi ích năm tới thấy công nghệ phát triển đáng kể Khi nói đến Single RAN, điều tốt chưa đến Tốc độ thay đổi mạng truy cập radio di động tăng tốc kể từ mạng vô tuyến GSM vào năm 1991 lần Triển khai Single RAN năm 2008 Mặc dù áp dụng rộng rãi, Single RAN lại định nghĩa chung Single RAN khơng tiêu chuẩn hóa quan ngành cơng nghiệp, nhà cung cấp thiết bị cung cấp tính khác nhau, số dựa chuẩn 3GPP, với tiêu chuẩn khác độc quyền Các nhà khai thác thường mong đợi Single RAN cung cấp nhiều loại lợi ích, bao gồm: - Hiệu sử dụng quang phổ tái canh tác - Hiệu chia sẻ sử dụng phần cứng - Tiến triển mượt GSM, HSPA LTE - Kiến trúc mạng đơn giản - Giảm tiêu thụ lượng - Hoạch định kế hoạch, vận hành quản lý - Đơn giản hóa, vận chuyển dựa IP hoàn toàn - Tự động tuân thủ nguyên tắc 3GPP - Chi phí thấp tăng trưởng hàng đầu Tất lợi ích có thể, re- farming, chia sẻ, đại hóa tiến hóa, cho phép nhà khai thác đơn giản hóa mạng, giảm chi phí, phát triển kinh doanh cân đầu tư dễ dàng theo cách tốt pháp Single RAN cho hệ thống dựa TDD (phân chia thời gian), ví dự cho phép di chuyển từ WiMAX sang TD-LTE Khi thứ đứng vào lúc này, nhà khai thác mạng di động khơng có thay cho cấu trúc Single RAN mạng truy nhập họ Điều cần thiết để cung cấp số dịch vụ mạng di động nhiều năm tới Single RAN giải pháp hiệu chi phí linh hoạt theo tình Nhưng trước tiềm đầy đủ Single RAN triển khai tồn bộ, nhà sản xuất phải nghiên cứu phải chấp nhận đầy đủ ý tưởng Single RAN từ nhà điều hành [7] Single RAN phần chia sẻ phần cứng đa mục đích, với chức xác định phần mềm chia sẻ, hoạt động quản lý, vận chuyển tối ưu hóa hiệu suất mạng cấu hình chung Sự tiến triển Single RAN Advanced phát triển khả chia sẻ để đơn giản hóa việc quản lý mạng mang lại tính linh hoạt, khả mở rộng khả phục hồi cao cho nhà khai thác băng rộng di động Nokia hy vọng vào năm 2020, mạng di động cần chuẩn bị để cung cấp GB liệu cá nhân cho người dùng ngày nhiều thị trường Đó gia tăng 60 lần tổng lượng liệu tiêu thụ so với Ngồi ra, nhà khai thác phải đối mặt với mong đợi khách hàng ngày tăng băng thông rộng di động trở nên cá nhân hóa hơn, có giá phải Các công nghệ Single RAN tiếp tục phát triển để giúp nhà khai thác đáp ứng nhu cầu thị trường Những phát triển chủ chốt bao gồm việc tái sử dựng tiên tiến để sử dụng phổ tần hiệu hơn, quản lý mạng thông thường kết hợp chức tự tổ chức, an ninh tích hợp thống công nghệ trạm sở, chia sẻ tài nguyên chia sẻ tài nguyên tăng khả phục hồi Về cơng suất Single RAN đóng vai trò quan trọng việc giúp nhà khai thác đáp ứng gia tăng lưu lượng truy cập liệu 1.000 lần cách cung cấp kênh truyền rõ ràng để bổ sung thêm lực vĩ mô bước Thông thường, nhà khai thác có trạm GSM HSPA kế thừa có kế hoạch triển khai triển khai trạm sở LTE Một lợi ích Single RAN thiết bị trạm cũ sử dụng lại, ví dụ mơ đun RF GSM có tái sử dụng việc tái tạo chia sẻ RF GSM-LTE, cho phép nhà khai thác tránh thêm RF LTE mô-đun [7] Với sản phẩm Single RAN, việc tăng thêm cơng suất thực mô đun phổ biến chia sẻ Có thể đạt hiệu suất cao cách triển khai tính tiên tiến qua cá phần mềm từ Nokia Liquid Radio GSM, HSPA LTE Software Suites Giai đoạn việc bổ sung hiệu suất chia tế bào theo chiều ngang thành khu vực bổ sung, ví dụ di chuyển tới khu vực gồm sáu khu vực tăng công suất lên tới 80% phạm vi lên đến 40% so với khu vực có Các nhà khai thác phân chia tế bào theo chiều dọc cách triển khai ăng-ten hoạt động tích hợp số khuếch đại cơng suất thu phát với lưỡng cực ăng ten phần tử xạ Điều cho phép tạo thành chùm tia pha biên độ tín hiệu từ phần tử xạ bên ăng ten kiểm soát điện tử để tăng hiệu suất hiệu suất cơng trình Việc tạo hai chùm động độc lập mang lại cơng suất lên đến 65% với độ phủ sóng tốt tốc độ liệu cao Con đường dẫn đến dung lượng lớn sử dụng khái niệm Single RAN cho phép nhà khai thác tối đa hóa khoản đầu tư mạng lưới phát vĩ mô đạt điều có triển khai rộng rãi địa điểm, vùng nhỏ Cuối cùng, mục tiêu Single RAN đơn giản hóa phức tạp ngày tăng mạng lưới phát vĩ mô Sự tiến triển vững khả Single RAN tiếp tục đơn giản hóa đảm bảo tất phần cứng triển khai sử dụng tương lai để bảo vệ đầu tư nhà điều hành Về khả tái sử dụng (Re-Farming) Tái tạo số tần số GSM với LTE HSPA cung cấp tiết kiệm tuyệt vời mở rộng hội kinh doanh cho nhà khai thác, triển khai mạng thực tế đơn giản nhiều với Single RAN Cụ thể, thực thêm mô đun RF HSPA RF vào dải tần số 900 MHz thay băng tần 2100 MHz làm giảm 70% số trạm trạm sở yêu cầu Điều làm giảm Chi phí đầu tư (CAPEX) trạm gốc HSPA Chi phí Hoạt động (OPEX) Ngồi ra, nhà khai thác mong đợi chất lượng mạng tốt để giúp giảm lộn xộn, số liệu ARPU cao từ thuê bao HSPA từ thuê bao GSM Lợi ích tương tự chí lớn dự kiến với việc tái tạo LTE Việc tái sử dung dải tần số GSM hẹp gây hại cách truyền thống để đưa công suất cao sau đạt đến giới hạn phổ chia vị trí trạm sở GSM cách xây dựng lớp vi mô Điều thường có nghĩa số lượng lớn địa điểm trạm gốc bổ sung với chất lượng mạng lan rộng chất lượng mạng GSM thấp Với Nokia Liquid Radio GSM Suite Suite, nhà khai thác thực tái canh lớp vĩ mô, điều nhanh nhiều Giải pháp Nokia sử dụng tần số GSM giải pháp khác trì chất lượng mạng GSM cao Hơm nay, Nokia Liquid Radio Software Suite cho phép dịch vụ GSM chạy tương đương với + + GSM công suất mô-đun RF với băng thông 3,8 MHz, giải phóng 35% cơng suất phổ tần để tái ni đến HSPA LTE cho băng thông rộng di động Trong tương lai phần mềm hiệu làm giảm lưu lượng GSM vào băng thông Về Baseband Pooling Ngày có nhiều cơng nghệ đám mây làm cho Single RAN linh hoạt hiệu Điều áp dụng cho thành phần giám sát mạng băng gốc, cho phép đổi dẫn đến kiến trúc tối ưu Dải sở trở nên linh hoạt phép nguồn lực tự động phân bổ chia sẻ nhằm nâng cao kinh nghiệm cho khách hành hiệu mạng, bao gồm thành phần Single RAN Khi nhóm tài nguyên triển khai từ trạm vĩ mơ trở nên cao, tích hợp tất RATs tương lai, sector, quang phổ, ăng-ten chí tế bào nhỏ đầu radio vô tuyến từ xa Việc xếp tài nguyên đơn giản hóa cách sử dụng công cụ tiếng ảo hóa Chúng bao gồm loạt cơng nghệ phần cứng để cung cấp hiệu không bị giảm dần cho phép tính linh hoạt đạt yêu cầu Nokia Liquid Applications ví dụ khả tính tốn tổng qt thêm vào giải pháp băng rộng thương mại Xử lý baseband trung tâm (pool), ví dụ cho nhiều trạm sở trung tâm liệu địa phương, tăng hiệu tài nguyên băng rộng thực trang site vĩ mô Tuy nhiên, viêc tiết kiệm thường nhỏ cần cơng suất cao, độ trễ thấp u cầu sợi băng rộng tập trung RF thu phát Do đó, trình điều khiển quản lý cho RAN trung ương dự kiến tối ưu trpmg hóa mạng vơ tuyến hiệu suất khoản tiết kiệm OPEX liên quan cho thiết bị sở [7] Về chia sẻ mạng Việc chia sẻ RAN hai nhiều nhà khai thác chứng minh cách hiệu để tăng hiệu hoạt động giảm chi phí cung cấp băng rộng di động lên đến 50% Ở vùng sâu vùng xa vùng nông thôn, nơi mà mức độ bao phủ tiêu chí thiết kế ban đầu cho việc triển khai mạng vô tuyến điện, việc tiết kiệm CAPEX đáng kể đạt cách dễ dàng cách chia sẻ RAN hai nhiều nhà khai thác Việc triển khai mạng thời gian đưa thị trường tăng tốc, cần thiết lập tập hợp site Nokia cung cấp giải pháp chia sẻ mạng cho tất công nghệ vô tuyến xác định 3GPP (GSM, HSPA LTE) kết hợp nào, bao gồm đa Chức RAN (MORAN) Chức Mạng Đa nhiệm (MOCN) Sự khác biệt MORAN MOCN dải tần số dành cho MORAN chia sẻ trường hợp MOCN Tái tạo lại quang phổ giảm đáng kể tần số phân bổ cho GSM Kết MOCN chia sẻ RAN phù hợp khơng có phổ Hình 3.1 Ví dụ việc chia sẻ mạng Về đa điều kiển Trong lợi ích Single RAN đem lại, chức điều khiển mạng vô tuyến yêu cầu công nghệ vô tuyến GSM HSPA Multicontroller sử dụng phần cứng mô đun thông thường với cấu hình dựa phần mềm để đáp ứng cấu hình lưu lượng khác Khi nhu cầu truyền tải phát triển, khả điều khiển đa đường dễ dàng mở rộng đầu tư phù hợp với nhu cầu kinh doanh Tương tự vậy, cầu sử dụng thuê bao thay đổi theo thời gian, phần cứng Multicontroller cấu hình lại từ GSM sang HSPA, qua cung cấp cách thức chuyển đổi công nghệ đơn giản tối đa hóa lợi tức đầu tư Sử dụng phần cứng đa chức dẫn đến thiết kế có hiệu khơng gian nhiều so với điều khiển truyền thống Ví dụ, cấu hình điển hình xử lý dung lượng RNC truyền thống với 70% công suất sử dụng 10% khối lượng Không giống GSM HSPA, tiêu chuẩn 3GPP cho truy cập vô tuyến LTE loại bỏ cần thiết phần tử mạng điều khiển, chức điều khiển chia trạm gốc LTE mạng lõi LTE Có số thảo luận ngành mà việc triển khai lập kế hoạch LTE tập trung, điều khiển, cải thiện hiệu tế bào Tuy nhiên, không thành phần mạng bổ sung tăng tính phức tạp mạng LTE, lợi ích tương tự hiệu suất tế bào đạt ngày hơm có hiệu nhờ lập lịch trình thơng minh phần mềm trạm sở LTE Ngoài ra, việc triển khai địa lý BSC / RNC khác với kế hoạch tập trung LTE đáng kể, giảm lợi ích tiềm ẩn lập lịch LTE tập trung [7] Sự hiểu biết việc lập kế hoạch LTE tập trung phần tử mạng điều khiển có lợi lớp tế bào nhỏ, khơng có lớp trạm sở vĩ mô, nhiên điều cần phải điều tra thêm Các trạm gốc Nokia Flexi Multiradio sẵn sàng để thực chức điều phối trung tâm để tích hợp tế bào nhỏ đầu radio từ xa thông qua kết nối X2 để tối ưu hóa hiệu suất HetNet Kiến trúc Nokia Flexi Zone đoạt giải thưởng ví dụ bổ sung, nơi nhóm tế bào nhỏ nâng cấp phần mềm tăng cường với chức điều khiển lưu trữ theo khả nhu cầu tăng lên Về hiệu sử dụng lượng Ở thị trường phát triển, 10% -15% mạng OPEX hoạt động dựa lượng cung cấp từ bên Ở thị trường phát triển, lên đến 50% với số lượng lớn site không nối lưới Trong hai năm qua, nhà khai thác mạng lớn báo cáo mức tăng trưởng 15-35% việc sử dụng lượng họ Trước thảo luận hội cải tiến, trước hết phải xác định yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ lượng địa điểm tiếp sóng vơ tuyến điện Bắt đầu từ vị trí trạm sở, lên đến 30% lượng vào khu vực thường tiêu thụ thiết bị bên làm mát 20% tiêu hoa hệ thống lượng, lại khoảng 50% lượng tiêu thụ lượng trạm để chạy sở trạm Các nhà khai thác thêm vị trí trạm gốc phủ sóng LTE thấy tiêu thụ lượng trạm sở tăng lên điển hình 20% Với trạm sở có khả Single RAN, gia tăng tiêu thụ lượng LTE triển khai giảm cách đại hóa thành phần trạm gốc GSM HSPA cũ Ví dụ, Trạm sở SRAN tiêu tốn lượng 60% so với trạm gốc công nghệ đơn truyền thống Tương tự, việc đại hóa yếu tố mạng RNC BSC với tảng Multicontroller chiếm khoảng 0,55 W tế bào, làm cho mạng tiết kiệm lượng nhiều so với điều khiển truyền thống [7] Nói chung, trạm sở đại khơng cần điều hòa, khơng giống hầu hết trạm trạm cũ Nghiên cứu chứng minh việc loại bỏ hệ thống điều hòa khơng khí cắt giảm thêm 30% sở tiêu thụ lượng trạm Hình 3.2 Hiệu việc nâng cấp LTE đại hóa điểm trạm sở ảnh hưởng đến tiêu thụ lượng 3.1 Lộ trình phát triền Single RAN 16.2 Là phiên SW Single RAn NSN Hình 3.3 Lộ trình Single RAN 16.2 SRAN 17 Đây công nghệ nghiên cứu triển khai tương lai Nó có ưu điểm bật hứa hẹn như: - Đối với trải nghiệm người sử dụng hiệu vô tuyến: + Inter-eNB CA over X2 in SBTS + SBTS hỗ trợ cho GSM 36 TRX +Cấu hình SBTS hỗ trợ cho TD-LTE + SBTS Multi-RAT Configurations with AirScale indoor + AirScale RRH 4TX 1700/2100 MHz FRIJ + AirScale RRH 4T4R 1.8 160W AHEN + Flexi RRH Dual Band 1800/2100 200W FREG + AirScale RRH 2T4R 1.8 120 W AHEO - Đối với việc truyền dẫn: + IPv4/IPv6 Dual Stack S1/X2 + IPv6 for S-plane + IPv4/v6 dual stack based SBTS Management Plane + IPv4/IPv6 concurrent IPsec tunnel [6] 3.2 Single RAN Advanced Nokia bắt đầu cung cấp sản phẩm thương mại Single RAN giới, trạm sở Flexi Multiradio, năm 2008 triển khai năm mạng lưới thương mại giới HSPA cho Elisa Finland Hiện tại, gần 300 nhà khai thác di động giới sử dụng Nokia Single RAN Advanced solution, với việc sử dụng chia sẻ RF ứng dụng phổ biến Nokia Single RAN Advanced bao gồm thành phần sau: Trạm sở Nokia Flexi Multiradio 10 Đây trạm sở phần mềm định nghĩa nhỏ nhất, công nghệ đa phương tiện là, trạm có hiệu suất cao thị trường giải pháp tuyệt vời cho Single RAN Các mô đun RF Flexi Multiradio phân phối từ năm 2008 hỗ trợ phần mềm chia sẻ RF, cần loại mô-đun hệ thống cho GSM, HSPA LTE Các điểm bật: - Phần mềm cho GSM, WCDMA / HSPA +, LTE / LTE-A - Công suất tảng 10 Gbps công nghiệp - Tốc độ ghi liệu 4Gbps LTE-A - Được hỗ trợ Liquid Radio SoftwareSuites Trạm sở nhỏ gọn Nokia Flexi Cấu trúc đơn, gồm ba sector macro với baseband tích hợp chức truyền tải Phù hợp với nơi - điểm nông thôn, đô thị điểm nóng, với cột, tháp bên tường gắn, mà không cần tủ riêng biệt Các ưu điểm: - Mơ-đun hệ thống tích hợp mơ-đun RF - Giao diện vận tải tích hợp cho E1 Ethernet - Công suất lên đến x 60W MCPA - Có thể mở rộng với mô đun Flexi cho LTE / WCDMA - Được hỗ trợ Liquid Radio SoftwareSuites Giải pháp truyền tải Nokia SingleRAN Theo truyền thống, công nghệ RF có mạng lưới vận tải riêng; TDM cho GSM ATM IP / Ethernet cho HSPA Việc triển khai LTE đòi hỏi mạng lưới truyền tải IP / Ethernet có dung lượng cao làm tăng tính phức tạp chi phí Thơng thường nhà khai thác xem xét việc đại hóa trạm gốc GSM HSPA triển khai LTE để giảm chi phí phức tạp, chia sẻ mạng lưới truyền tải IP / Ethernet bước tự nhiên Giải pháp truyền tải Nokia Single RAN bao gồm đầy đủ trạm gốc Flexivà Multicontroller tích hợp chia sẻ, cơng suất cao an toàn IP Giải pháp backhaul Ethernet cho công nghệ GSM, HSPA LTE Với giải pháp Nokia không cần tủ riêng biệt nhiều O & M giải pháp cho giám sát vận tải đường trục Các ưu điểm : - Vận chuyển đường trục thơng thường an tồn - Chuyển mạch IP QoSaware định tuyến IP - Chia sẻ truyền tải đầu cuối Nền tảng Nokia Multicontroller Multicontroller cấu hình dễ dàng cần thiết cấu hình lại để đáp ứng nhu cầu việc kết hợp truyền tải Các ưu điểm: - Yếu tố hình thức nhỏ gọn - Đa tảng công nghệ cho GSM WCDMA - Khả mở rộng cao phân bổ linh hoạt quyền lực chế biến - Độ tin cậy khả phục hồi cao - Được hỗ trợ Liquid Radio SoftwareSuites Các Phần mềm Nokia Liquid Radio Dành cho LTE, HSPA GSM bao gồm loạt ứng dụng sáng tạo Các phần mềm cho phép nhà khai thác làm cho mạng họ trở nên lỏng lẻo hơn, tiếp tục tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị vô tuyến họ, nâng cao hiệu suất mạng khai thác hiệu Hơn nữa, với tái sử dụng, đời điện thoại di động dịch vụ băng thông rộng dễ dàng tiết kiệm chi phí hơn, có khả giúp tăng thu nhập cách cho phép tái trồng trọt nhanh Thông qua việc nâng cấp phần mềm đơn giản, phần mềm tăng hiệu mạng lưới giúp nhà khai thác cân việc sử dụng quang phổ mạng hiệu tối ưu hóa chi tiêu Đối với thuê bao, điều dẫn đến trải nghiệm băng rộng di động cao cấp Hình 3.4 Ứng dụng phần mềm cho việc nén phổ GSM Nokia Liquid Radio GSM Suite giúp nhà khai thác để nén lưu lượng mạng GSM vào kênh hơn, cho phép dễ dàng hiệu chi phí LTE HSPA Suitecũng giúp nhà khai thác tái sử dụng nhanh phổ biến hết [7] Kết luận kiến nghị A Kết luận Ngày nay, Single RAN hỗ trợ nhiều lựa chọn chia sẻ RF, chia sẻ vận tải, chia sẻ mạng chia sẻ phổ tần Trong tương lai, mạng Single RAN chí đơn giản phát triển phần cứng phần mềm tiến triển phép cách hoàn toàn để chia sẻ phần cứng tự động đám mây, chẳng hạn tổng hợp băng gốc Ngoài ra, bảo mật đầu cuối nhúng vào giải pháp Single RAN Advanced Chúng ta mong đợi mạng Single RAN trở nên dễ dàng để cài đặt trì, rẻ hơn, cơng suất cao hơn, an toàn đơn giản để vận hành để tiến triển trơn tru tới cơng nghệ HSPA + LTE-A cung cấp thêm hội cho phát triển nhà khai thác Trong chương em trình bày tổng quan cơng nghệ Single-RAN, tính bật, cấu trúc vận hành, bảo dưỡng hướng phát triển, mục tiêu, lộ trình SingleRAN B Hướng phát triển đề tài Qua việc tìm hiểu cơng nghệ truy nhập vô tuyến Single-RAN mạng thông tin di động, em xin xác định hướng phát triển sau: - Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm tính phiên Single RAN - Tối ưu giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng khí thải trạm vô tuyến để hướng tới telecom-green  Tiến tới việc đơn giản, nhanh chóng triển khai mạng 5G hệ kế cận sau TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Phạm Anh Dũng, “Giáo trình thơng tin di động” Nhà xuất Bưu điện, 5/2005 [2] Nguyễn Phạm Anh Dũng, “Bài giảng công nghệ 3G WCDMA UMTS”, Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng, 2009; [3] Nguyễn Phạm Anh Dũng, “Lộ trình phát triển công nghệ thông tin di động 3G lên 4G LTE”, NXB Thông tin truyền thông, 2010; [3] Nguyễn Phạm Anh Dũng, “Lý thuyết trải phổ Đa truy nhập vơ tuyến”, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông ,2006; [4] Nguyễn Quốc Thịnh, “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật triển khai, vận hành khai thác nội mạng liên mạng thông tin di động cho VNPT” Luận văn Thạc Sĩ, HV Bưu Viễn thơng, 2013 Tiếng Anh [5] Lutz Jarbot, “One Fits All “Single RAN” for efficient and flexible mobile systems” Detecon Management Report, 3/2011 [6] Nokia Networks, “SRAN SBTS Flexi Multiradio BTS Network Implementation, Operation and Maintenance -SRAN 16.2” Nokia Solutions and Networks, 2016 [7] Nokia Networks “Single RAN Advanced Evolution: The future just got simpler” Nokia Solutions and Networks,7/2014 [8] C.J Bernardos, A De La Oliva, and F Giust, Jan “A PMIPv6 base splution for Distributed Mobility Management” ,2014 Website [9] http://www.fiercewireless.com/tech/ [10] https://vi.wikipedia.org/wiki/ [11] https://www.3gpp.org [12] https://networks.nokia.com/solutions/netact ... Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng Wed-UI Web- User Interface Giao di n Web- người dùng CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN SINGLE- RAN Mạng truy nhập vô tuyến RAN phần tử lớn nhất,... Network Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ RAN Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến RAT Radio Access Technology Công nghệ truy nhập vô tuyến. .. dụ phức tạp ngày tăng nhiều công nghệ truy cập vơ tuyến Mặc dù Single RAN có nguồn gốc từ năm 2008 ngày đơn giản hóa nhiều mạng truy nhập vô tuyến, công nghệ Single RAN rõ ràng chưa thực hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ truy nhập vô tuyến single RAN trong mạng thông tin di động, Công nghệ truy nhập vô tuyến single RAN trong mạng thông tin di động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn