Hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn huyện thạch thất TP hà nội

125 38 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:34

LỜI CẢM ƠN Là kỹ sƣ chuyên ngành xây dựng cơng trình, nhiên cơng việc làm học viên lại liên quan nhiều tới lĩnh vực quản lý thị khơng tránh khỏi hạn chế công tác Xuất phát từ nhu cầu cần phải nâng cao kiến thức chuyên môn công việc, học viên đăng ký học chƣơng trình thạc sĩ chun ngành Quản lý thị cơng trình Trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo khóa 2017 - 2019 Trong suốt hai năm học tập trải qua môn học với nhiều tập, tiểu luận trình nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp, Học viên đƣợc thầy cô giảng viên truyền đạt cho kiến thức không chun mơn mà kiến thức phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học vô quý báu Học viên cảm nhận khóa học thật bổ ích phù hợp với thân học viên Đây tảng kiến thức giúp học viên tự tin, vững vàng công tác lĩnh vực nghiên cứu sau tốt nghiệp Học viên xin bày tỏ lòng tri ân tới tồn thể q thầy nhà trƣờng Đặc biệt xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn tới TS Nguyễn Trƣờng Huy ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Phòng, Khoa nhà trƣờng, cảm ơn Phòng Quản lý thị huyện Thạch Thất Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Thạch Thất giúp đỡ học viên hoàn thành Luận văn này./ Thạch Thất, ngày tháng … năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dƣơng Anh Tú i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dƣơng Anh Tú ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG, BIỂU PHẦN I MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Phƣơng pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Cấu trúc luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT 1.1 Huyện Thạch Thất công tác đầu tƣ xây dựng 1.1.1 Giới thiệu số nét huyện Thạch Thất 1.1.2 Công tác đầu tƣ xây dựng địa bàn huyện Thạch Thất năm qua 12 1.2 Thực trạng công tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng địa bàn huyện Thạch Thất 15 1.2.1 Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn NSNN địa bàn huyện Thạch Thất 15 iii 1.2.2 Thực trạng quản lý chất lƣợng cơng trình địa bàn huyện Thạch Thất 18 1.3 Đánh giá kết thực cơng tác quản lý chất lƣợng cơng trình địa bàn huyện Thạch Thất 41 1.3.1 Những kết đạt đƣợc: 41 1.3.2 Những hạn chế, yếu kém: 41 1.4 Phân tích ngun nhân ảnh hƣởng đến cơng tác quản lý chất lƣợng cơng trình địa bàn huyện 44 1.4.1 Nguyên nhân khách quan 44 1.4.2 Nguyên nhân chủ quan 44 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 47 2.1 Cơ sở khoa học quản lý chất lƣợng cơng trình dự án đầu tƣ xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc 47 2.1.1 Một số khái niệm 47 2.1.2 Ý nghĩa việc quản lý chất lƣợng xây dựng 61 2.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng xây dựng 61 2.1.4 Nội dung công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng 67 2.1.5 Các phƣơng pháp quản lý chất lƣợng 70 2.2 Cơ sở pháp lý 75 2.2.1 Văn luật liên quan 75 2.2.2 Văn dƣới luật 76 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 82 iv 3.1 Định hƣớng phát triển đầu tƣ xây dựng huyện Thạch Thất 82 3.2 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý chất lƣợng cơng trình địa bàn huyện Thạch Thất 86 3.2.1 Các giải pháp liên quan tới công tác khảo sát, thiết kế 86 3.2.2 Các giải pháp liên quan tới công tác đấu thầu 91 3.2.3 Giải pháp giai đoạn thi công xây dựng 95 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý chất lƣợng Chủ đầu tƣ dự án địa bàn huyện Thạch Thất 104 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 v DANH MỤC VIẾT TẮT BQLDA Ban Quản lý dự án CĐT Chủ đầu tƣ CLSP Chất lƣợng sản phẩm CTXD Cơng trình xây dựng CCN-TTCN Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp GPMB Giải phóng mặt HSMT Hồ sơ mời thầu KTXH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLDA Quản lý dự án QPPL Quy phạm pháp luật QLCL Quản lý chất lƣợng TVGS Tƣ vấn giám sát TMĐT Tổng mức đầu tƣ UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng vi DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Hình 1.1 Hình 1.2 Tên hình Bản đồ huyện Thạch Thất [21] Mơ hình vùng ảnh hưởng tích cực trực tiếp đô thị với khu vực xung quanh [21] Trang Đoạn đường bị sụt lún dự án Đường Suối Hình 1.3 Ngọc Vua bà khu Gia binh lục quân, xã Tiến 37 Xuân, huyện Thạch Thất Hình 1.4 Dự án xây dựng cầu Gấu, xã Lại Thượng 38 Hình 1.5 Dự án Cải tạo, sửa chữa cầu Cần Kiệm 39 vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Tên bảng, biểu Một số tiêu KT-XH huyện Thạch Thất giai đoạn 2012 - 2016 [22] Dự án lập năm 2012 - 2017 [16] Dự án lập phân theo lĩnh vực năm 2012 2017[16] Chất lượng công tác khảo sát số dự án [17] Trang 12 13 21 Bảng 1.5 Chất lượng công tác thiết kế số dự án [17] 27 Bảng 1.6 Chất lượng thi công số dự án [17] 34 Bảng 2.1 Các khái niệm vốn 60 PHẦN I MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài Những năm gần đây, với q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nƣớc, ngành xây dựng ngành kinh tế khác phát triển với nhịp độ nhanh Hàng năm, nguồn vốn dành cho đầu tƣ xây dựng chiếm tỷ trọng lớn tổng GDP nƣớc Theo đó, số lƣợng cơng trình xây dựng quy mô đƣợc triển khai ngày gia tăng Vì vậy, chất lƣợng cơng trình xây dựng ln vấn đề quan trọng bậc nhất, cần đƣợc bên tham gia quản lý quan tâm; lẽ, tác động trực tiếp đến hiệu kinh tế, đời sống ngƣời phát triển chung toàn xã hội Tuy nhiên, bên cạnh bƣớc phát triển trên, hoạt động xây dựng hạn chế chất lƣợng đáng để quantâm Trƣớc đây, nói đến dự án đầu tƣ xây dựng, ngƣời ta thƣờng đặt vấn đề quản lý, sử dụng nguồn vốn tiến độ thi cơng lên hàng đầu, sau đến quản lý chất lƣợng cơng trình Những năm gần đây, cơng tác quản lý chất lƣợng cơng trình trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng Đây thay đổi góp phần tạo chuyển biến nhận thức cho ngƣời làm cơng tác quản lý ngành xây dựng Huyện Thạch Thất nằm phía Tây Thủ Hà Nội có vị trí địa lý thuận lợi để giao lƣu kinh tế, văn hoá xã hội với địa phƣơng khác thành phố nhƣ tỉnh lân cận Huyện Thạch Thất tập trung vào đầu tƣ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội Đẩy mạnh đầu tƣ cơng trình giao thơng đƣờng bộ, cụm cơng nghiệp, cơng trình cơng cộng, Mặc dù vậy, số cơng trình khơng đảm bảo chất lƣợng Ban quản lý dự án huyện Thạch Thất số đơn vị khác làm Chủ đầu tƣ diễn Thông qua công tác tra, kiểm tra phát nhiều cấu kiện, phận hạng mục cơng trình khơng đảm bảo an tồn, chất lƣợng bị phá bỏ làm lại xử lý biện pháp gia cố tốn Nhiều cơng trình tiềm ẩn chất lƣợng chƣa đƣợc kiểm tra, nhanh chóng xuống cấp Trƣớc tình hình này, vấn đề quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng đƣợc đặt cấp bách hết Từ đó, đề tài “Hồn thiện cơng tác Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội” đƣợc tác giả lựa chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp * Mục đích nghiên cứu Đề tài “Hồn thiện cơng tác Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội” tập trung nghiên cứu sở lý luận quản lý chất lƣợng cơng trình đầu tƣ xây dựng, phân tích tồn hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất + Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu công tác quản lý chất lƣợng công trình đầu tƣ xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội - Về thời gian nghiên cứu: Công tác quản lý chất lƣợng cơng trình dự án ĐTXD cơng trình địa bàn huyện Thạch Thất giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017 để đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới * Phƣơng pháp nghiên cứu - Áp dụng phƣơng pháp thống kê, phân tích hệ thống 103 xe máy nhằm kéo dài tuổi thọ nhƣ hạn chế tối đa trục trặc kỹ thuật máy móc thiết bị thời kỳ sử dụng thi công + Đơn vị thi công sử dụng thợ vận hành thiết bị máy móc có trình độ nghệp vụ tốt, có kinh nghiệm qua sử dụng thiết bị, máy móc thi cơng nhiều cơng trình có u cầu kỹ thuật thi cơng tƣơng tự nhƣ cơng trình d Tăng cƣờng giám sát cộng đồng chất lƣợng cơng trình xây dựng Ban giám sát đầu tƣ cộng đồng đƣợc thành lập sở hoạt động tự nguyện nhằm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định đầu tƣ, xây dựng đảm bảo cơng trình địa phƣơng đƣợc thi công mục tiêu, tiến độ hiệu Thực giải pháp theo Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội; Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành qui chế giám sát đầu tƣ cộng đồng Nội dung giải pháp cần to chức, tập huấn nhanh để phận giám sát cộng đồng nhân dân lập nắm đƣợc qui định trách nhiệm chủ thể công tác quản lý chất lƣợng, từ giám sát hành vi trách nhiệm (không phải giám sát kỹ thuật) đơn vị tham gia triển khai thực dự án Thƣờng xuyên kiện toàn đội ngũ Ban giám sát cộng đồng số lƣợng chất lƣợng; đảm bảo thành viên ngƣời trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết sách pháp luật Thực giám sát theo kế hoạch, chuyên đề, dự án cơng trình xây dựng Bên canh để nâng cao chất lƣợng hoạt động Ban giám sát đầu tƣ cộng đồng, cấp uỷ, quyền địa phƣơng cần quan tâm đến công tác tập huấn kinh phí hoạt động Ban; quan tâm hƣớng dẫn, đạo thực công tác thi đua khen thƣởng để biểu dƣơng kịp thời cá nhân, tập thể 104 tiêu biểu; đạo đơn vị thực tốt Quy chế dân chủ sở, thực công khai, minh bạch công việc liên quan đến cộng đồng, việc xây dựng dự án, đề án đầu tƣ cơng trình công cộng nên, để Ban giám sát cộng đồng ký tên vào Biên nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng nghiệm thu hoàn thành bàn giao để đƣa cơng trình vào sử dụng Thực tế cho thấy thời gian qua hoạt động Ban giám sát cộng động phát huy đƣợc hiệu lớn, ngày có ý nghĩa quan trọng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, hạn chế thất thoát vốn, tài sản Nhà nƣớc, lợi ích nhân dân nâng cao chất lƣợng dự án đầu tƣ xây dựng cộng đồng dân cƣ, xây dựng quyền ngày sạch, vững mạnh 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý chất lƣợng Chủ đầu tƣ dự án địa bàn huyện Thạch Thất Hiện nay, hầu hết dự án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Thạch Thất Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất làm chủ đầu tƣ, nên việc hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng cán quản lý việc cần thiết để góp phần thực tốt công tác quản lý chất lƣợng địa bàn a Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán chuyên môn Ban quản lý dự án huyện Thạch Thất Trong trình thực dự án, chủ đầu tƣ tổ chức có quyền nghĩa vụ cao nhất, phải chịu toàn trách nhiệm chất lƣợng dự án Muốn dự án hoàn thành có chất lƣợng tốt chủ đầu tƣ phải làm tốt tất khâu từ chuẩn bị dự án đến thực dự án, hoàn thiện dự án đƣa vào khai thác, bảo hành cơng trình Trong năm qua, BQLDA huyện Thạch Thất có nhiều biện 105 pháp nâng cao chất lƣợng quản lý cơng trình nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý dự án BQLDA xây dựng đƣợc máy đầy đủ phòng chức có lực, có chun mơn đồng thời bƣớc hồn thiện mơ hình hoạt động Chất lƣợng dự án Ban đƣợc giao quản lý ngày đƣợc nâng cao rõ rệt Nhiều dự án sau hoàn thành bàn giao đƣa vào khai thác sử dụng đƣợc đánh giá cao chất lƣợng Trong công tác quản lý dự án cơng tác quản lý nhà thầu tƣ vấn yếu tố quan trọng dẫn đến thành công dự án Đặc biệt công tác quản lý chất lƣợng dự án Bên cạnh thành tích đạt đƣợc cơng tác quản lý số tồn cần thay đổi liệt Ban nhƣ: - Công tác kiểm tra, kiểm sốt hồ sơ thiết kế trình duyệt chƣa sâu sát, chƣa nghiên cứu kỹ lƣỡng đƣa kiến cụ thể trƣớc trình duyệt - Chƣa thực liệt đơn vị Tƣ vấn giám sát, chƣa có chế tài cụ thể Tƣ vấn giám sát để xảy vi phạm chất lƣợng cơng trình - Công tác kiểm tra điều kiện trƣớc, sau thi cơng nhà thầu chƣa chặt chẽ, liệt Để nâng cao vai trò, trách nhiệm Đại diện chủ đầu tƣ, BQLDA huyện Thạch Thất có thay đoi chất lẫn lƣợng, bƣớc hồn thiện phòng, hồn thiện mơ hình hoạt động nhƣ: - Tổ chức hội thảo, chuyên đề công tác quản lý chất lƣợng nhƣ Quản lý chất lƣợng công tác khảo sát thiết kế, quản lý chất lƣợng trình thi cơng Các tổ chun mơn BQLDA trao đổi, thảo luận đề xuất biện pháp cải tiến để nâng cao chất lƣợng quản lý dự án Hàng năm cử cán bộ, chuyên viên học lớp nâng cao nghiệp vụ 106 thuê chuyên gia giảng dạy, đào tạo Ban nhƣ Quản lý dự án, giám sát dự án, công tác đấu thầu - Ban hành quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm mối quan hệ công tác đơn vị trực thuộc Ban để phân định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân tham gia công tác dự án - Chế độ đãi ngộ, khen thƣởng kỷ luật cần đƣợc ý Ban cần xây dựng khung quy định rõ ràng hợp lý chế độ đãi ngộ cho cán cơng nhân viên, hình thức khen thƣởng cho cán có thành tích xuất sắc nhƣ hình thức kỷ luật nghiêm minh hành vi sai phạm - Trong buổi sinh hoạt Đảng, quyền thƣờng xuyên kiểm điểm, nhắc nhở cán bộ, chuyên viên Ban rèn luyện ý thức thân, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao trách nhiệm cơng tác quản lý dự án - Hàng tuần, hàng tháng tố chun mơn phải có báo cáo chi tiết, cụ thể tình hình triển khai công trƣờng để Lãnh đạo BQLDA kịp thời nắm bắt tình hình có giải pháp xử lý cần thiết Lãnh đạo BQLDA đƣợc phân công phụ trách dự án họp trực tiếp công trƣờng với Tƣ vấn giám sát, Tƣ vấn thiết kế, Nhà thầu để đôn đốc kiểm tra chất lƣợng tiến độ Các cán BQLDA có mặt thƣờng trực trƣờng để giải kịp thời vấn đề phát sinh, sai khác thực tế vẽ, đồng thời tham gia phối hợp tăng cƣờng giám sát, kiểm soát chất lƣợng cơng trình - u cầu Nhà thầu trƣớc thi cơng phải trình BQLDA, Tƣ vấn giám sát kế hoạch phƣơng thức kiểm soát chất lƣợng bao gồm: Kiểm soát đảm bảo chất lƣợng vật tƣ, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, cơng trình thiết bị cơng nghệ đƣợc sử dụng: Kiểm sốt đảm bảo chất lƣợng, đảm bảo an tồn cơng tác thi công xây dựng, đồng thời yêu cầu phải sử dụng thiết bị nhƣ 107 Hồ sơ dự thầu, có trƣờng hợp cần thay phải có lực tƣơng đƣơng phải trình Tƣ vân giám sát kiểm tra trƣớc trình BQLDA chấp thuận Yêu cầu Nhà thầu phải có hệ thống kiểm soát nội bộ, tố chức nghiệm thu nội trƣớc trình TVGS BQLDA nghiệm thu - Khi phát Nhà thầu có biểu thi cơng chậm, khơng đảm bảo chất lƣợng lập biên trƣờng, yêu cầu Lãnh đạo Nhà thầu ký cam kết Sau thời gian Nhà thầu khơng có chuyển biến kiên có giải pháp xử lý tránh để tình trạng kéo dài ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng cơng trình - Kiểm tra lực cá nhân, trƣờng hợp cần thiết tố chức vấn, sát hạch cán đơn vị tƣ vấn giám sát trƣớc tham gia giám sát cơng trình Gắn trách nhiệm, quyền hạn TVGS viên, trƣởng TVGS với chất lƣợng cơng trình theo quy chế TVGS Đối với hợp đồng tƣ vấn giám sát, đƣa vào hợp đồng điều khoản, chế tài xử phạt cơng trình khơng đảm bảo chất lƣợng, bị chậm tiến độ nhà thầu thi cơng chậm Ngồi Ban bƣớc hồn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng, xây dựng hệ thống kết nối trƣờng Ban QLDA để Lãnh đạo Ban đạo trực tiếp cơng trƣờng Hồn thiện xây dựng sách chất lƣợng Ban cụ thể nhƣ sau: - Từng bƣớc xây dựng, tuyển dụng đội ngũ cán - viên chức sạch, tâm huyết, đƣợc trang bị đầy đủ, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, giỏi tin học, biết phối hợp - cộng tác chặt chẽ công việc Đồng thời tập hợp đƣợc đội ngũ chuyên gia tƣ vấn hùng hậu từ bên ngồi - Khơng ngừng học tập nâng cao trình độ, đồng thời tổng kết, đúc rút, chia sẻ kinh nghiệm từ dự án hoàn thành để quản lý tốt dự án 108 tiếp sau - Xây dựng môi trƣờng sống làm việc thân thiện, lành mạnh; khuyến khích nhân tài, làm cho ngƣời cảm thấy yên tâm, thoải mái, sẵn sàng cống hiến nghiệp chung - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ tin cậy với chủ đầu tƣ, quan quản lý nhà nƣớc, tổ chức tƣ vấn, nhà thầu nhà cung cấp b Giải pháp quản lý tiến độ dự án Hiện hầu hết dự án đầu tƣ xây dựng nƣớc ta việc hoàn thành tiến độ dự án việc khó khăn nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan đem lại Nhận định yếu tố ảnh hƣởng đến chậm trễ dự án yếu tố sau: Sự yếu công tác QLDA BQLDA; Năng lực nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu xây lắp hạn chế vấn đề GPMB để bàn giao cho nhà thầu Do muốn bảo đảm tiến độ cho dự án cần phải ý hoàn thiện vấn đề sau: - BQLDA thay mặt CĐT phải ln ln có kế hoạch kiểm tra rà soát hoạt động diễn dự án theo định kỳ Bồi dƣỡng nâng cao lực chuyên môn cán BQLDA - Áp dụng phƣơng pháp phân tích đại việc tính tốn thời gian lập kế hoạch thực tồn dự án, kịp thời dự đốn vấn đề cố thể làm chậm tiến độ thực dự án để kịp thời điều chỉnh tiến độ dự án cho phù hợp Một biện pháp đề xuất áp dụng công cụ quản lý công việc cách chia nhỏ dự án thành công việc nhỏ dần với mục đích tách dự án thành cơng việc chi tiết, cụ thể; ƣớc tính đƣợc nguồn lực, thời gian, chi phí yêu cầu kỹ thuật khác cách hệ thống; phân chia trách nhiệm cụ thể, hợp lý 109 - Trong trình triển khai thi cơng gói thầu, BQLDA phải thƣờng xuyên theo dõi cập nhật tiến độ thi công theo tiến độ đƣợc phê duyệt dự án Trƣờng hợp tiến độ thi công thực tế bị chậm so với tiến độ đƣợc duyệt BQLDA phải đề xuất phƣơng án điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với dự án - Thuê đơn vị tƣ vấn có đủ lực, kinh nghiệm theo quy định thực giám sát tiến độ thực dự án nhà thầu Đây coi biện pháp hiệu cho dự án - Xem xét kỹ lƣỡng loại bỏ biện pháp công nghệ thi công lạc hậu để lại trừ ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ dự án - Tiến hành đồng thời việc chuẩn bị mặt thi cơng với việc bố trí nơi tập kết vật tƣ, vật liệu xây dựng cơng trình - Hạn chế việc chậm trễ việc nghiệm thu tốn cho nhà thầu cơng việc hoàn thành theo quy định pháp luật hành để thúc đẩy tiến độ dự án Kiểm soát khắc phục nhanh sai sót cơng việc phát sinh q trình thi cơng - Nâng cao lực, thƣờng xuyên cập nhật kiến thức cho cán quản lý công trƣờng giám sát thi công Quan tâm mức công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt huy trƣởng công trƣờng biết to chức cơng trƣờng hiệu - Có chế tài với nhà thầu không đáp ứng đƣợc số lƣợng chất lƣợng nhân công theo yêu cầu tiến độ công việc dự án - Nâng cao chất lƣợng công tác GPMB cách nâng cao lực chuyên mơn cán phụ trách, chịu khó tìm hiểu văn pháp luật liên quan, đặc trƣng văn hóa, phòng tục địa phƣơng; tăng cƣờng kỹ giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, hòa giải; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cán phòng ban liên quan cán địa địa phƣơng c Đảm bảo sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chất 110 lƣợng Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất Chất lƣợng cơng trình yếu tố phải đƣợc quan tâm hàng đầu, mang tính sống Chủ đầu tƣ quan quản lý nhà nƣớc Đó trách nhiệm đội ngũ làm công tác xây dựng phải bảo quản lƣu trữ hồ sơ Chất lƣợng cơng trình đƣợc hình thành trƣớc thi công giai đoạn cơng trình nhƣ cơng tác thiết kế, cơng tác lập tiến độ, công tác thi công, công tác gia công lắp đặt chi tiết, kiểm định chất lƣợng bàn giao đƣa cơng trình vào khai thác sử dụng Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển nhƣ vũ bão đƣợc ứng dụng vào tất mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Nếu biết sử dụng mức đem lại hiệu cao Vì cần phải đƣợc cập nhật liên tục vốn kiến thức ngoại ngữ sử dụng thành thạo Internet yêu cầu bắt buộc cán quản lý Bên cạnh đó, đội ngũ tham gia hoạt động lĩnh vực đầu tƣ xây dựng phải sử dụng thành thạo phầm mềm quản lý, thiết kế kỹ thuật, tính kết cấu dự tốn cơng trình Đối với cơng tác quản lý đầu tƣ xây dựng cơng trình, đặc thù ngành xây dựng, hồ sơ cơng trình cần phải đƣợc lƣu trữ nhiều năm Hàng năm, Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thát triển khai đầu tƣ xây dựng hàng trăm cơng trình, cơng trình có nhiều hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật đƣợc lập thành nhiều Vì vậy, cơng tác lƣu trữ phải đƣợc quan tâm mức mặt lƣu hồ sơ nhƣ phải có kho lƣu trữ hồ sơ Phải đặc biệt quan tâm đến cơng tác phòng chống cháy nổ, chống ẩm, chống mối mọt để bảo quản tốt hồ sơ trình lƣu trữ Bên cạnh lập hệ thống lƣu trữ tài liệu khoa học hơn, dễ truy cập, an tồn cần thiết phải tin học hóa hệ thống hồ sơ cách lƣu file mềm phải 111 trang bị máy tính có cấu hình tốt dung lƣợng đĩa lớn hệ thống cảnh báo vi rút làm hƣ hỏng liệu Đào tạo, bồi dƣỡng cán văn thƣ, lƣu trữ theo chƣơng trình lƣu trữ quốc gia để thực đảm bảo nguồn liệu đơn vị chuyên nghiệp Vì vậy, tất hồ sơ liệu Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất cần đƣợc bố trí lƣu trữ có hệ thống bƣớc hồn thiện Việc thống kê để xây dựng hệ thống ngân hàng liệu Ban quan trọng Trang bị đầy đủ phƣơng tiện làm việc cho cán bộ, viên chức đơn vị nhƣ máy vi tính, thiết bị văn phòng, máy chiếu, máy chụp ảnh để làm việc hiệu Mỗi cán viên chức cần bố trí, xếp ngăn nắp hồ sơ phụ trách tồn q trình thực đầu tƣ xây dựng Đảm bảo trang bị đầy đủ dụng cụ thí nghiệm, quản lý chất lƣợng cho cán Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Thạch Thất d Nâng cao trách nhiệm, hiệu công việc cán Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất Hiện nay, tình trạng cán Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất quản lý nhiều dự án diễn tƣơng đối phổ biến Tuy nhiên, mức lƣơng, thƣởng cán tính theo hệ số thâm niên cơng tác, khơng có chế độ thƣởng việc dự án hoàn thành tiến độ đảm bảo chất lƣợng tốt Vì vậy, tƣợng số cán quản lý dự án khơng nhiệt tình, trách nhiệm chƣa cao, qua loa công tác nghiệm thu chất lƣợng cơng trình Điều dẫn đến ảnh hƣởng đến chất lƣợng chung cơng trình Vì vậy, ngồi việc tăng cƣờng công tác tập huấn, nêu cao trách nhiệm cho cán quản lý dự án, cần phải xem xét có chế độ thƣởng kịp thời cán quản lý tốt, chất lƣợng cơng trình đƣợc đảm bảo, tiến độ; kiểm điểm, hạ bậc thi đua cán khơng hồn thành nhiệm vụ 112 Nhƣ thúc đẩy tinh thần làm việc nâng cao trách nhiệm cán quản lý 113 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng yếu tố quan trọng hàng đầu định chất lƣợng cơng trình xây dựng Do đó, việc nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội” nhằm khắc phục hạn chế hoạt động quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng nƣớc nói chung đại bàn huyện Thạch Thất nói riêng giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nƣớc cần thiết Luận văn tập trung giải đƣợc mục đích đặt ra: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng, làm rõ đƣợc mức độ quan trọng nhƣ vai trò cơng tác quản lý chất lƣợng - Trình bày sở lý thuyết, sở pháp lý phân tích, đánh giá nguyên nhân, hạn chế công tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng huyện Thạch Thất thời gian qua Rút kết đạt đƣợc tồn thiếu sót cần khắc phục - Đề xuất đƣợc giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện cơng tác Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội thời gian tới Kiến nghị - Đối với Cơ quan quản lý nhà nƣớc: Các văn pháp quy nên có hƣớng dẫn chi tiết kịp thời Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn không phù hợp đảm bảo việc hiểu thực quán Bổ sung quy định, chế tài chủ thể tham gia xây 114 dựng cơng trình, quy định rõ chế tài trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm Tăng cƣờng tra, kiểm tra công tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng phạm vi toàn quốc - Đối với Chủ đầu tƣ: quy định cụ thể tuyển chọn đơn vị có đủ điều kiện lực ràng buộc trách nhiệm chủ thể tham gia hoạt động xây dựng Xây dựng mơ hình quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO Thƣờng xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề công tác quản lý chất lƣợng nhƣ quản lý chất lƣợng công tác khảo sát, thiết kế, q trình thi cơng Có chế để đào tạo phát triển lực chuyên môn, kiến thức quản lý cho cán quản lý nói chung cán quản lý dự án nói riêng, bên cạnh xây dựng sách thu hút nguồn nhân chất lƣợng cao để tuyển dụng, phát triển theo hƣớng cơng nghiệp hóa cơng tác quản lý - Đối với đơn vị quản lý vận hành, bảo trì cơng trình: Vận hành cơng trình theo quy trình quy định hành, có trách nhiệm thƣờng xuyên kiểm tra, tu, bảo dƣỡng cơng trình để đảm bảo cơng trình vận hành an tồn hiệu suốt thời gian khai thác, sử dụng 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 26/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Ngày 26/06/2014, Nghị định quy định chi tiết số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Ngày 12/05/2015, Nghị định Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Ngày 18/6/2015, Nghị định quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, Ngày 31/12/2015, Nghị định hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư cơng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2017), Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Ngày 05/4/2017, Nghị định sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, Ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Ngày 18/06/2014 116 10 Bùi Mạnh Hùng - Đào Tùng Bách (2009), Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội 11 Đinh Tuấn Hải (2008), Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội 12 Đỗ Đình Đức, Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội 13 Lê Anh Dũng (2015), Lập Kế hoạch quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà xuất xây dựng 14 Lê Anh Dũng (2002), Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng cơng trình Tạp chí Xây dựng, tháng 12/2002 15 Lê Anh Dũng (2010) Bài giảng môn học Quản lý dự án Cao học chuyên ngành quản lý xây dựng thị cơng trình, Trƣờng đại học Kiến trúc Hà Nội 16 Ban Quản lý Dự án Đầu tƣ Xây dựng huyện Thạch Thất, Báo cáo tiến độ thực cơng trình xây dựng năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 17 Phòng Quản lý thị huyện Thạch Thất, Báo cáo tình hình chất lượng cơng trình xây dựng cơng tác quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn huyện Thạch Thất năm 2014, 2015, 2016 18 Bùi Ngọc Toàn (2006), Chất lượng quản lý chất lượng xây dựng cơng trình, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 19 UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015, Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựngtrên địa bàn thành phố Hà Nội 20 UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 5785/QĐ-UBND ngày 07/11/2014, Quyết định việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện 117 Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 21 UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 28/8/2018, Quyết định ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tƣ dự án đầu tƣ công thành phố Hà Nội 22 Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Báo cáo kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ... pháp lý công tác quản lý chất lƣợng xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng. .. tài “Hồn thiện cơng tác Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Thạch Thất - TP Hà Nội tập trung nghiên cứu sở lý luận quản lý chất lƣợng cơng trình. .. hình chất lƣợng công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng địa bàn b) Trách nhiệm phòng có chức quản lý xây dựng (Phòng Quản lý đô thị) công tác quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng - Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn huyện thạch thất TP hà nội , Hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn huyện thạch thất TP hà nội

Từ khóa liên quan