Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

6 76 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:25

Bài ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I Mục tiêu học Kiến thức - Về cách mạng tư sản kỉ XVI -> kỉ XIX - Các nước tư chuyến sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa - Phong trào công nhân kỉ XIX- đầu kỉ XX đời CNXH khoa học - Về châu Á, châu Phi khu vực Mĩ Latinh từ kỉ XIX -> đầu kỉ XX - Về Chiến tranh giới thứ kết cục - Về thành tựu văn hố thời cận đại Kĩ - Rèn luyện kĩ học tập môn, chủ yếu hệ thông hố kiến thức, phân tích kiện, khái qt rút kết luận, lập thống kê Tư tưởng - Củng cố số tư tưởng tiến hành giáo dục II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Một vài tranh ảnh, lược đồ cho tổng kết - Bảng thống kiện lịch sử giới cận đại Chuẩn bị trò - Đọc kỹ trước SGK nhà - Xem lại nội dung phần lịch sử giới cận đại IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Học thuyết CNXH khoa học đời điều kiện lịch sử có vai trò phát triển xã hội ? - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) - Phần lịch sử giới cận đại từ cách mạng Hà Lan đến kết thúc Chiến tranh giới thứ Cách mạng tháng Mười Nga có nội dung: + Sự thắng lợi cách mạng tư sản phát triển chủ nghĩa tư + Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế xâm lược chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu tranh dân tộc chống chủ nghĩa thực dân Để hiểu rõ nội dung học hôm ôn lại kiến thức học Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượ giáo viên sinh ng 6’ NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN * Hoạt động 1: Cá nhân - GV hướng dẫn HS xác - HS trả lời: định kiện lịch + Sự thắng lợi cách sử thời cận mạng tư sản phát đại triển chủ nghĩa tư - Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế - Sự xâm lược chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu tranh dân tộc chống chủ nghĩa thực dân - Mâu thuẫn nước đế quốc dẫn đến Chiến tranh giới thứ - GV phát phiếu học tập cho học sinh lập bảng hệ thống kiện lịch sử giới cận đại (theo mẫu ) Thời gian 29’ Sự kiện – nội dung - Sự thắng lợi cách mạng tư sản phát triển chủ nghĩa tư - Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế - Sự xâm lược chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu tranh dân tộc chống chủ nghĩa thực dân - Mâu thuẫn nước đế quốc dẫn đến Chiến tranh giới thứ Kết quả, ý nghĩa NHẬN THỨC ĐÚNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU * Hoạt động 2: Cá nhân a Thắng lợi cách - GV nêu câu hỏi: mạng tư sản + Nguyên nhân sâu xa, - HS trả lời xác lập chủ nguyên nhân trực tiếp + Nguyên nhân sâu xa nghĩa tư làm bùng nổ mâu thuẫn lực - Nguyên nhân sâu xa cách mạng tư sản ? lượng sản xuất TBCN với mâu thuẫn lực quan hệ sản xuất phong lượng sản xuất TBCN kiến lỗi thời với quan hệ sản xuất + Nguyên nhân trực tiếp phong kiến lỗi thời dẫn tới bùng nổ - Nguyên nhân trực cách mạng tư tiếp có khác sản nước khác nước - GV gợi mở cho HS nhớ chốt lại: + Cách mạng tư sản Anh nổ vua Sac-lơ I tập trung lưc lượng chống Quốc hội + Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ nổ nhân kiện chè Bô-xtơn - Lãnh đạo, động lực - HS trả lời cách mạng tư + Lãnh đạo chủ yếu sản ? giai cấp tư sản + Động lực CM: quần chúng nhân dân - GV nhắc lại: CM tư sản Anh: tư sản, quí tộc mới; CM tư sản Pháp: tư sản; Chiến tranh giành độc lập: Tư sản, chủ nô - HS trả lời: - GV nêu câu hỏi: Hình + Hình thức diễn biến thức diễn biến các CMTS không CMTS giống ? Hãy dẫn chứng ? + CM tư sản Anh: nội chiến + Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ: Chiến tranh giành độc lập + CM tư sản Pháp: nội chiến, chống giặc ngoại xâm - HS + Lật đổ chế độ phong - Kết quả, tính chất, ý kiến mức độ nghĩa, hạn chế định cách mạng tư + Tính chất CMTS sản ? mức độ triệt để hạn chế khác - Động lực CM: quần chúng nhân dân - Lãnh đạo CM: chủ yếu giai cấp tư sản q tộc tư sản hố - Hình thức diễn biến CMTS khơng giống (có thể nội chiến, chiến tranh giành độc lập, cải cách ) - Kết quả: Lật đổ chế độ phong kiến mức độ định, mở đường cho CNTB - GV hướng dẫn HS rút kết qua chung kết riêng CM Từ giải thích cho HS hiểu Vì CM tư sản Pháp cách mạng triệt để nhất, song có hạn chế - HS: - Hình thành cho HS khái + Sự phát minh máy b Cách mạng công niệm CMTS để phân biệt móc, đẩy mạnh sản xuất nghiệp Anh với CMXHCN sau - CMCN bùng nổ sớm đâu ? Hệ CMCN ? * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - GV chia lớp làm nhóm đưa câu hỏi cho em thảo luận + Nhóm 1: Sự phát triển KT nước Anh, Pháp năm 1850 -1860 thể điểm ? + Nhóm 2: Vì vào thập niên cuối kỉ XIX, nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp ? + Nhóm 3: Những thành tựu khoa học-kĩ thuật? + Nhóm 4: Tình hình đặc điểm CNĐQ nước Anh, Đức, Pháp, Nhật, Mĩ ? làm sở cho việc giữ vững phát triển chủ nghĩa tư + Xã hội phân chia thành giai cấp: TS VS đối lập + Nhóm 1: Sự phát triển KT nước Anh, Pháp năm 1850-1860 thể kiện chuyển sang giai đoạn ĐQCN + Nhóm 2: Những thập niên cuối kỉ XIX, nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sx (thể qui luật phát triển không đều) + Nhóm 3: Những thành tựu khoa học kĩ thuật lĩnh vực + Nhóm 4: Đặc điểm CNĐQ CN, tài chính, ngân hàng - Mỗi đq có đặc điểm riêng - GV nhận xét bổ sung thêm (Giới thiệu Giáo án - HS trả lời 10 Tr-220-221) + Giai cấp VS>< TS * Hoạt động 4: Cá nhân + Đq >< đq - GV hỏi: Những mâu + Người nghèo >< người thuẫn chế giàu độ tư ? + Các tập đồn tư trình cơng nghiệp hoá châu Au vào kỉ XIX - CM cơng nghiệp khởi đầu Anh, sau la Pháp, Đức, Mĩ - Hệ CMCN + Sự phát minh máy móc, đẩy mạnh sản xuất làm sở cho việc giữ vững phát triển chủ nghĩa tư + Xã hội phân chia thành giai cấp TS VS đối lập c Sự phát triển CNTB nước lớn Âu-Mĩ vào năm 1850-1870, tiến khoa họckĩ thuật vào cuối kỉ XIX-đầu kỉ XX việc nước tư Au- Mĩ chuyển sang giai đoạn ĐQCN - Sự phát triển KT nước Anh, Pháp năm 1850-1860 thể kiện chuyển sang giai đoạn ĐQCN - Những thập niên cuối kỉ XIX, nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sx (thể qui luật phát triển không đều) - Những thành tựu khoa học-kĩ thuật - Tình hình đặc điểm CNĐQ nước Anh, Đức, Pháp, Nhật, Mĩ - GV gợi mở HS trả lời câu hỏi: CNXH khoa học đời hoàn cảnh ? Nội dung ? - Vì nước tư phương Tây tiến hành xâm lược nước phương Đông ? - Chế độ thống trị CNTB thiết lập nước thuộc địa phụ thuộc ? - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nước Á, Phi, Mĩ Latinh mang đặc điểm chung ? -HS trả lời câu hỏi HS1:Những mâu thuẫn chế độ tư + Giai cấp VS >< TS + Đq >< đq + Người nghèo >< người giàu + Các tập đoàn tư + Nhân dân nước thuộc địa >< đq HS2:CNXHKH đời giai cấp VS giai cấpTS thuẫn gay gắt với Phong trào công nhân phát triển mạnh từ tự phát đến tự giác CỦNG CỐ, DẶN DỊ 3’ Củng cố - Hệ thống hố vấn đề học d Những mâu thuẫn chế độ tư + Giai cấp VS >< TS + Đq >< đq + Người nghèo >< người giàu + Các tập đoàn tư + Nhân dân nước thuộc địa >< đq e Phong trào công nhân - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời (hồn cảnh, nội dung) - Phong trào cơng nhân đầu kỉ XIX đầu kỉ XX g Phong trào đấu tranh chống CNTD - Do yêu cầu phát triển CNTB - Chế độ thống trị CNTB thiết lập nước thuộc địa phụ thuộc (những nét lớn kinh tế, trị, xã hội) - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nước Á, Phi, Mĩ Latinh mang đặc điểm chung (giai cấp thống trị phong kiến, phong trào đấu tranh, nguyên nhân thất bại, hình thức đấu tranh) Dặn dò - Trả lời câu hỏi cuối - Lập niên biểu phong trào công nhân giới từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX - Lập bảng hệ thống kiến thức CMTS theo mẫu: Các CMTS thời Những điểm chung Những điểm riêng cận đại - Chuẩn bị ôn tập kiểm tra tiết V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………… ... thực dân - Mâu thuẫn nước đế quốc dẫn đến Chiến tranh giới thứ - GV phát phiếu học tập cho học sinh lập bảng hệ thống kiện lịch sử giới cận đại (theo mẫu ) Thời gian 29’ Sự kiện – nội dung - Sự... biểu phong trào công nhân giới từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX - Lập bảng hệ thống kiến thức CMTS theo mẫu: Các CMTS thời Những điểm chung Những điểm riêng cận đại - Chuẩn bị ôn tập kiểm tra tiết... GV hướng dẫn HS xác - HS trả lời: định kiện lịch + Sự thắng lợi cách sử thời cận mạng tư sản phát đại triển chủ nghĩa tư - Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế - Sự xâm lược chủ nghĩa tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn